Commit 664cc4ac authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 2023878d
......@@ -23,7 +23,7 @@ OC.L10N.register(
"Invalid Token" : "Jeton non valide",
"No file was uploaded. Unknown error" : "Aucun fichier n'a été envoyé. Erreur inconnue",
"There is no error, the file uploaded with success" : "Aucune erreur, le fichier a été envoyé avec succès.",
"The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "Le fichier envoyé dépasse l'instruction upload_max_filesize située dans le fichier php.ini:",
"The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "Le fichier envoyé dépasse l'instruction upload_max_filesize située dans le fichier php.ini :",
"The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "Le fichier envoyé dépasse l'instruction MAX_FILE_SIZE qui est spécifiée dans le formulaire HTML.",
"The uploaded file was only partially uploaded" : "Le fichier n'a été que partiellement envoyé.",
"No file was uploaded" : "Pas de fichier envoyé.",
......
......@@ -21,7 +21,7 @@
"Invalid Token" : "Jeton non valide",
"No file was uploaded. Unknown error" : "Aucun fichier n'a été envoyé. Erreur inconnue",
"There is no error, the file uploaded with success" : "Aucune erreur, le fichier a été envoyé avec succès.",
"The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "Le fichier envoyé dépasse l'instruction upload_max_filesize située dans le fichier php.ini:",
"The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "Le fichier envoyé dépasse l'instruction upload_max_filesize située dans le fichier php.ini :",
"The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "Le fichier envoyé dépasse l'instruction MAX_FILE_SIZE qui est spécifiée dans le formulaire HTML.",
"The uploaded file was only partially uploaded" : "Le fichier n'a été que partiellement envoyé.",
"No file was uploaded" : "Pas de fichier envoyé.",
......
......@@ -8,8 +8,8 @@ OC.L10N.register(
"Recovery key successfully enabled" : "Záchranný klíč byl úspěšně povolen",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Nelze zakázat záchranný klíč. Zkontrolujte prosím heslo vašeho záchranného klíče!",
"Recovery key successfully disabled" : "Záchranný klíč byl úspěšně zakázán",
"Please provide the old recovery password" : "Zapište prosím staré heslo pro obnovu",
"Please provide a new recovery password" : "Zapište prosím nové heslo pro obnovu",
"Please provide the old recovery password" : "Zadejte prosím staré heslo pro obnovu",
"Please provide a new recovery password" : "Zadejte prosím nové heslo pro obnovu",
"Please repeat the new recovery password" : "Zopakujte prosím nové heslo pro obnovu",
"Password successfully changed." : "Heslo bylo úspěšně změněno.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Změna hesla se nezdařila. Pravděpodobně nebylo stávající heslo zadáno správně.",
......
......@@ -6,8 +6,8 @@
"Recovery key successfully enabled" : "Záchranný klíč byl úspěšně povolen",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Nelze zakázat záchranný klíč. Zkontrolujte prosím heslo vašeho záchranného klíče!",
"Recovery key successfully disabled" : "Záchranný klíč byl úspěšně zakázán",
"Please provide the old recovery password" : "Zapište prosím staré heslo pro obnovu",
"Please provide a new recovery password" : "Zapište prosím nové heslo pro obnovu",
"Please provide the old recovery password" : "Zadejte prosím staré heslo pro obnovu",
"Please provide a new recovery password" : "Zadejte prosím nové heslo pro obnovu",
"Please repeat the new recovery password" : "Zopakujte prosím nové heslo pro obnovu",
"Password successfully changed." : "Heslo bylo úspěšně změněno.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Změna hesla se nezdařila. Pravděpodobně nebylo stávající heslo zadáno správně.",
......
......@@ -4,8 +4,8 @@ OC.L10N.register(
"Fetching request tokens failed. Verify that your Dropbox app key and secret are correct." : "La récupération des jetons d’authentification a échoué. Veuillez vérifier votre clé d'application Dropbox ainsi que le mot de passe.",
"Fetching access tokens failed. Verify that your Dropbox app key and secret are correct." : "La requête d’accès aux jetons d’authentification a échoué. Veuillez vérifier votre App-Key Dropbox ainsi que le mot de passe.",
"Please provide a valid Dropbox app key and secret." : "Veuillez fournir une clé d'application (app key) ainsi qu'un mot de passe valides.",
"Step 1 failed. Exception: %s" : "L’étape 1 a échoué. Erreur: %s",
"Step 2 failed. Exception: %s" : "L’étape 2 a échoué. Erreur: %s",
"Step 1 failed. Exception: %s" : "L’étape 1 a échoué. Erreur : %s",
"Step 2 failed. Exception: %s" : "L’étape 2 a échoué. Erreur : %s",
"External storage" : "Stockage externe",
"Local" : "Local",
"Location" : "Emplacement",
......@@ -27,7 +27,7 @@ OC.L10N.register(
"Username" : "Nom d'utilisateur",
"Password" : "Mot de passe",
"Root" : "Root",
"Secure ftps://" : "Sécuriser via ftps://",
"Secure ftps://" : "Sécurisation ftps://",
"Client ID" : "ID Client",
"Client secret" : "Secret client",
"OpenStack Object Storage" : "Object de Stockage OpenStack",
......
......@@ -2,8 +2,8 @@
"Fetching request tokens failed. Verify that your Dropbox app key and secret are correct." : "La récupération des jetons d’authentification a échoué. Veuillez vérifier votre clé d'application Dropbox ainsi que le mot de passe.",
"Fetching access tokens failed. Verify that your Dropbox app key and secret are correct." : "La requête d’accès aux jetons d’authentification a échoué. Veuillez vérifier votre App-Key Dropbox ainsi que le mot de passe.",
"Please provide a valid Dropbox app key and secret." : "Veuillez fournir une clé d'application (app key) ainsi qu'un mot de passe valides.",
"Step 1 failed. Exception: %s" : "L’étape 1 a échoué. Erreur: %s",
"Step 2 failed. Exception: %s" : "L’étape 2 a échoué. Erreur: %s",
"Step 1 failed. Exception: %s" : "L’étape 1 a échoué. Erreur : %s",
"Step 2 failed. Exception: %s" : "L’étape 2 a échoué. Erreur : %s",
"External storage" : "Stockage externe",
"Local" : "Local",
"Location" : "Emplacement",
......@@ -25,7 +25,7 @@
"Username" : "Nom d'utilisateur",
"Password" : "Mot de passe",
"Root" : "Root",
"Secure ftps://" : "Sécuriser via ftps://",
"Secure ftps://" : "Sécurisation ftps://",
"Client ID" : "ID Client",
"Client secret" : "Secret client",
"OpenStack Object Storage" : "Object de Stockage OpenStack",
......
......@@ -69,7 +69,7 @@ OC.L10N.register(
"One Base DN per line" : "Jedna základní DN na řádku",
"You can specify Base DN for users and groups in the Advanced tab" : "V rozšířeném nastavení můžete určit základní DN pro uživatele a skupiny",
"Avoids automatic LDAP requests. Better for bigger setups, but requires some LDAP knowledge." : "Zabraňuje automatickým LDAP požadavkům. Výhodné pro objemná nastavení, ale vyžaduje znalosti o LDAP.",
"Manually enter LDAP filters (recommended for large directories)" : "Ručně vložit LDAP filtry (doporučené pro obsáhlé adresáře)",
"Manually enter LDAP filters (recommended for large directories)" : "Ručně vložit LDAP filtry (doporučeno pro obsáhlé adresáře)",
"Limit %s access to users meeting these criteria:" : "Omezit přístup %s uživatelům splňujícím tyto podmínky:",
"The filter specifies which LDAP users shall have access to the %s instance." : "Filtr určuje, kteří uživatelé LDAP mají mít přístup k instanci %s.",
"users found" : "nalezení uživatelé",
......
......@@ -67,7 +67,7 @@
"One Base DN per line" : "Jedna základní DN na řádku",
"You can specify Base DN for users and groups in the Advanced tab" : "V rozšířeném nastavení můžete určit základní DN pro uživatele a skupiny",
"Avoids automatic LDAP requests. Better for bigger setups, but requires some LDAP knowledge." : "Zabraňuje automatickým LDAP požadavkům. Výhodné pro objemná nastavení, ale vyžaduje znalosti o LDAP.",
"Manually enter LDAP filters (recommended for large directories)" : "Ručně vložit LDAP filtry (doporučené pro obsáhlé adresáře)",
"Manually enter LDAP filters (recommended for large directories)" : "Ručně vložit LDAP filtry (doporučeno pro obsáhlé adresáře)",
"Limit %s access to users meeting these criteria:" : "Omezit přístup %s uživatelům splňujícím tyto podmínky:",
"The filter specifies which LDAP users shall have access to the %s instance." : "Filtr určuje, kteří uživatelé LDAP mají mít přístup k instanci %s.",
"users found" : "nalezení uživatelé",
......
......@@ -56,7 +56,7 @@ OC.L10N.register(
"Other Attributes:" : "Autres attributs :",
"Defines the filter to apply, when login is attempted. %%uid replaces the username in the login action. Example: \"uid=%%uid\"" : "Définit le filtre à appliquer lors d'une tentative de connexion. %%uid remplace le nom d'utilisateur lors de la connexion. Exemple : \"uid=%%uid\"",
"1. Server" : "1. Serveur",
"%s. Server:" : "%s. Serveur:",
"%s. Server:" : "%s. Serveur :",
"Add Server Configuration" : "Ajouter une configuration du serveur",
"Delete Configuration" : "Suppression de la configuration",
"Host" : "Hôte",
......@@ -120,7 +120,7 @@ OC.L10N.register(
"Leave empty for user name (default). Otherwise, specify an LDAP/AD attribute." : "Laisser vide ",
"Internal Username" : "Nom d'utilisateur interne",
"By default the internal username will be created from the UUID attribute. It makes sure that the username is unique and characters do not need to be converted. The internal username has the restriction that only these characters are allowed: [ a-zA-Z0-9_.@- ]. Other characters are replaced with their ASCII correspondence or simply omitted. On collisions a number will be added/increased. The internal username is used to identify a user internally. It is also the default name for the user home folder. It is also a part of remote URLs, for instance for all *DAV services. With this setting, the default behavior can be overridden. To achieve a similar behavior as before ownCloud 5 enter the user display name attribute in the following field. Leave it empty for default behavior. Changes will have effect only on newly mapped (added) LDAP users." : "Par défaut le nom d'utilisateur interne sera créé à partir de l'attribut UUID. Ceci permet d'assurer que le nom d'utilisateur est unique et que les caractères ne nécessitent pas de conversion. Le nom d'utilisateur interne doit contenir uniquement les caractères suivants : [ a-zA-Z0-9_.@- ]. Les autres caractères sont remplacés par leur correspondance ASCII ou simplement omis. En cas de collision, un nombre est incrémenté/décrémenté. Le nom d'utilisateur interne est utilisé pour identifier l'utilisateur au sein du système. C'est aussi le nom par défaut du répertoire utilisateur dans ownCloud. C'est aussi le port d'URLs distants, par exemple pour tous les services *DAV. Le comportement par défaut peut être modifié à l'aide de ce paramètre. Pour obtenir un comportement similaire aux versions précédentes à ownCloud 5, saisir le nom d'utilisateur à afficher dans le champ suivant. Laissez à blanc pour le comportement par défaut. Les modifications prendront effet seulement pour les nouveaux (ajoutés) utilisateurs LDAP.",
"Internal Username Attribute:" : "Nom d'utilisateur interne:",
"Internal Username Attribute:" : "Nom d'utilisateur interne :",
"Override UUID detection" : "Surcharger la détection d'UUID",
"By default, the UUID attribute is automatically detected. The UUID attribute is used to doubtlessly identify LDAP users and groups. Also, the internal username will be created based on the UUID, if not specified otherwise above. You can override the setting and pass an attribute of your choice. You must make sure that the attribute of your choice can be fetched for both users and groups and it is unique. Leave it empty for default behavior. Changes will have effect only on newly mapped (added) LDAP users and groups." : "Par défaut, l'attribut UUID est automatiquement détecté. Cet attribut est utilisé pour identifier les utilisateurs et groupes de façon fiable. Un nom d'utilisateur interne basé sur l'UUID sera automatiquement créé, sauf s'il est spécifié autrement ci-dessus. Vous pouvez modifier ce comportement et définir l'attribut de votre choix. Vous devez alors vous assurer que l'attribut de votre choix peut être récupéré pour les utilisateurs ainsi que pour les groupes et qu'il soit unique. Laisser à blanc pour le comportement par défaut. Les modifications seront effectives uniquement pour les nouveaux (ajoutés) utilisateurs et groupes LDAP.",
"UUID Attribute for Users:" : "Attribut UUID pour les utilisateurs :",
......
......@@ -54,7 +54,7 @@
"Other Attributes:" : "Autres attributs :",
"Defines the filter to apply, when login is attempted. %%uid replaces the username in the login action. Example: \"uid=%%uid\"" : "Définit le filtre à appliquer lors d'une tentative de connexion. %%uid remplace le nom d'utilisateur lors de la connexion. Exemple : \"uid=%%uid\"",
"1. Server" : "1. Serveur",
"%s. Server:" : "%s. Serveur:",
"%s. Server:" : "%s. Serveur :",
"Add Server Configuration" : "Ajouter une configuration du serveur",
"Delete Configuration" : "Suppression de la configuration",
"Host" : "Hôte",
......@@ -118,7 +118,7 @@
"Leave empty for user name (default). Otherwise, specify an LDAP/AD attribute." : "Laisser vide ",
"Internal Username" : "Nom d'utilisateur interne",
"By default the internal username will be created from the UUID attribute. It makes sure that the username is unique and characters do not need to be converted. The internal username has the restriction that only these characters are allowed: [ a-zA-Z0-9_.@- ]. Other characters are replaced with their ASCII correspondence or simply omitted. On collisions a number will be added/increased. The internal username is used to identify a user internally. It is also the default name for the user home folder. It is also a part of remote URLs, for instance for all *DAV services. With this setting, the default behavior can be overridden. To achieve a similar behavior as before ownCloud 5 enter the user display name attribute in the following field. Leave it empty for default behavior. Changes will have effect only on newly mapped (added) LDAP users." : "Par défaut le nom d'utilisateur interne sera créé à partir de l'attribut UUID. Ceci permet d'assurer que le nom d'utilisateur est unique et que les caractères ne nécessitent pas de conversion. Le nom d'utilisateur interne doit contenir uniquement les caractères suivants : [ a-zA-Z0-9_.@- ]. Les autres caractères sont remplacés par leur correspondance ASCII ou simplement omis. En cas de collision, un nombre est incrémenté/décrémenté. Le nom d'utilisateur interne est utilisé pour identifier l'utilisateur au sein du système. C'est aussi le nom par défaut du répertoire utilisateur dans ownCloud. C'est aussi le port d'URLs distants, par exemple pour tous les services *DAV. Le comportement par défaut peut être modifié à l'aide de ce paramètre. Pour obtenir un comportement similaire aux versions précédentes à ownCloud 5, saisir le nom d'utilisateur à afficher dans le champ suivant. Laissez à blanc pour le comportement par défaut. Les modifications prendront effet seulement pour les nouveaux (ajoutés) utilisateurs LDAP.",
"Internal Username Attribute:" : "Nom d'utilisateur interne:",
"Internal Username Attribute:" : "Nom d'utilisateur interne :",
"Override UUID detection" : "Surcharger la détection d'UUID",
"By default, the UUID attribute is automatically detected. The UUID attribute is used to doubtlessly identify LDAP users and groups. Also, the internal username will be created based on the UUID, if not specified otherwise above. You can override the setting and pass an attribute of your choice. You must make sure that the attribute of your choice can be fetched for both users and groups and it is unique. Leave it empty for default behavior. Changes will have effect only on newly mapped (added) LDAP users and groups." : "Par défaut, l'attribut UUID est automatiquement détecté. Cet attribut est utilisé pour identifier les utilisateurs et groupes de façon fiable. Un nom d'utilisateur interne basé sur l'UUID sera automatiquement créé, sauf s'il est spécifié autrement ci-dessus. Vous pouvez modifier ce comportement et définir l'attribut de votre choix. Vous devez alors vous assurer que l'attribut de votre choix peut être récupéré pour les utilisateurs ainsi que pour les groupes et qu'il soit unique. Laisser à blanc pour le comportement par défaut. Les modifications seront effectives uniquement pour les nouveaux (ajoutés) utilisateurs et groupes LDAP.",
"UUID Attribute for Users:" : "Attribut UUID pour les utilisateurs :",
......
......@@ -138,7 +138,7 @@ OC.L10N.register(
"The encryption app is no longer enabled, please decrypt all your files" : "البرنامج المشفر لم يعد مفعل, يرجى فك التشفير عن كل ملفاتك",
"Log-in password" : "كلمه سر الدخول",
"Decrypt all Files" : "فك تشفير جميع الملفات ",
"Login Name" : "اسم الدخول",
"Username" : "إسم المستخدم",
"Create" : "انشئ",
"Admin Recovery Password" : "استعادة كلمة المرور للمسؤول",
"Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "ادخل كلمة المرور المستعادة من اجل استرداد ملفات المستخدمين اثناء تغيير كلمة المرور",
......@@ -148,7 +148,6 @@ OC.L10N.register(
"Please enter storage quota (ex: \"512 MB\" or \"12 GB\")" : "يرجى ادخال تخزين quota (مثل:\"512 MB\" او \"12 GB\")",
"Unlimited" : "غير محدود",
"Other" : "شيء آخر",
"Username" : "إسم المستخدم",
"Quota" : "حصه",
"Last Login" : "آخر تسجيل دخول",
"change full name" : "تغيير اسمك الكامل",
......
......@@ -136,7 +136,7 @@
"The encryption app is no longer enabled, please decrypt all your files" : "البرنامج المشفر لم يعد مفعل, يرجى فك التشفير عن كل ملفاتك",
"Log-in password" : "كلمه سر الدخول",
"Decrypt all Files" : "فك تشفير جميع الملفات ",
"Login Name" : "اسم الدخول",
"Username" : "إسم المستخدم",
"Create" : "انشئ",
"Admin Recovery Password" : "استعادة كلمة المرور للمسؤول",
"Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "ادخل كلمة المرور المستعادة من اجل استرداد ملفات المستخدمين اثناء تغيير كلمة المرور",
......@@ -146,7 +146,6 @@
"Please enter storage quota (ex: \"512 MB\" or \"12 GB\")" : "يرجى ادخال تخزين quota (مثل:\"512 MB\" او \"12 GB\")",
"Unlimited" : "غير محدود",
"Other" : "شيء آخر",
"Username" : "إسم المستخدم",
"Quota" : "حصه",
"Last Login" : "آخر تسجيل دخول",
"change full name" : "تغيير اسمك الكامل",
......
......@@ -202,7 +202,7 @@ OC.L10N.register(
"Your encryption keys are moved to a backup location. If something went wrong you can restore the keys. Only delete them permanently if you are sure that all files are decrypted correctly." : "Les claves de cifráu van guardase nuna llocalización segura. D'esta miente, en casu de que daqué saliere mal, vas poder recuperar les claves. Desanicia dafechu les claves de cifráu namái si tas seguru de que los ficheros descifráronse correcho.",
"Restore Encryption Keys" : "Restaurar claves de cifráu.",
"Delete Encryption Keys" : "Desaniciar claves de cifráu",
"Login Name" : "Nome d'usuariu",
"Username" : "Nome d'usuariu",
"Create" : "Crear",
"Admin Recovery Password" : "Recuperación de la contraseña d'alministración",
"Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "Introduz la contraseña de recuperación col envís de recuperar los ficheros de los usuarios mientres el cambéu de contraseña.",
......@@ -215,7 +215,6 @@ OC.L10N.register(
"Please enter storage quota (ex: \"512 MB\" or \"12 GB\")" : "Por favor indica la cuota d'almacenamientu (ex: \"512 MB\" o \"12 GB\")",
"Unlimited" : "Non llendáu",
"Other" : "Otru",
"Username" : "Nome d'usuariu",
"Quota" : "Cuota",
"Storage Location" : "Llocalización d'almacenamientu",
"Last Login" : "Caberu aniciu de sesión",
......
......@@ -200,7 +200,7 @@
"Your encryption keys are moved to a backup location. If something went wrong you can restore the keys. Only delete them permanently if you are sure that all files are decrypted correctly." : "Les claves de cifráu van guardase nuna llocalización segura. D'esta miente, en casu de que daqué saliere mal, vas poder recuperar les claves. Desanicia dafechu les claves de cifráu namái si tas seguru de que los ficheros descifráronse correcho.",
"Restore Encryption Keys" : "Restaurar claves de cifráu.",
"Delete Encryption Keys" : "Desaniciar claves de cifráu",
"Login Name" : "Nome d'usuariu",
"Username" : "Nome d'usuariu",
"Create" : "Crear",
"Admin Recovery Password" : "Recuperación de la contraseña d'alministración",
"Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "Introduz la contraseña de recuperación col envís de recuperar los ficheros de los usuarios mientres el cambéu de contraseña.",
......@@ -213,7 +213,6 @@
"Please enter storage quota (ex: \"512 MB\" or \"12 GB\")" : "Por favor indica la cuota d'almacenamientu (ex: \"512 MB\" o \"12 GB\")",
"Unlimited" : "Non llendáu",
"Other" : "Otru",
"Username" : "Nome d'usuariu",
"Quota" : "Cuota",
"Storage Location" : "Llocalización d'almacenamientu",
"Last Login" : "Caberu aniciu de sesión",
......
......@@ -216,7 +216,7 @@ OC.L10N.register(
"Delete Encryption Keys" : "Изтрий Криптиращи Ключове",
"Show storage location" : "Покажи място за запис",
"Show last log in" : "Покажи последно вписване",
"Login Name" : "Потребителско Име",
"Username" : "Потребителско Име",
"Create" : "Създаване",
"Admin Recovery Password" : "Възстановяване на Администраторска Парола",
"Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "Въведи паролата за възстановяване, за да възстановиш файловете на потребителите при промяна на паролата.",
......@@ -229,7 +229,6 @@ OC.L10N.register(
"Please enter storage quota (ex: \"512 MB\" or \"12 GB\")" : "Моля, въведи квота за заделено място (пр. \"512 MB\" или \"12 GB\")",
"Unlimited" : "Неограничено",
"Other" : "Друга...",
"Username" : "Потребителско Име",
"Group Admin for" : "Групов администратор за",
"Quota" : "Квота",
"Storage Location" : "Място за Запис",
......
......@@ -214,7 +214,7 @@
"Delete Encryption Keys" : "Изтрий Криптиращи Ключове",
"Show storage location" : "Покажи място за запис",
"Show last log in" : "Покажи последно вписване",
"Login Name" : "Потребителско Име",
"Username" : "Потребителско Име",
"Create" : "Създаване",
"Admin Recovery Password" : "Възстановяване на Администраторска Парола",
"Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "Въведи паролата за възстановяване, за да възстановиш файловете на потребителите при промяна на паролата.",
......@@ -227,7 +227,6 @@
"Please enter storage quota (ex: \"512 MB\" or \"12 GB\")" : "Моля, въведи квота за заделено място (пр. \"512 MB\" или \"12 GB\")",
"Unlimited" : "Неограничено",
"Other" : "Друга...",
"Username" : "Потребителско Име",
"Group Admin for" : "Групов администратор за",
"Quota" : "Квота",
"Storage Location" : "Място за Запис",
......
......@@ -87,7 +87,7 @@ OC.L10N.register(
"Language" : "ভাষা",
"Help translate" : "অনুবাদ করতে সহায়তা করুন",
"Import Root Certificate" : "রুট সনদপত্রটি আমদানি করুন",
"Login Name" : "প্রবেশ",
"Username" : "ব্যবহারকারী",
"Create" : "তৈরী কর",
"Admin Recovery Password" : "প্রশাসক পূণরূদ্ধার কুটশব্দ",
"Add Group" : "গ্রুপ যোগ কর",
......@@ -96,7 +96,6 @@ OC.L10N.register(
"Admins" : "প্রশাসন",
"Unlimited" : "অসীম",
"Other" : "অন্যান্য",
"Username" : "ব্যবহারকারী",
"Quota" : "কোটা",
"Storage Location" : "সংরক্ষণাগার এর অবস্থান",
"Last Login" : "শেষ লগইন",
......
......@@ -85,7 +85,7 @@
"Language" : "ভাষা",
"Help translate" : "অনুবাদ করতে সহায়তা করুন",
"Import Root Certificate" : "রুট সনদপত্রটি আমদানি করুন",
"Login Name" : "প্রবেশ",
"Username" : "ব্যবহারকারী",
"Create" : "তৈরী কর",
"Admin Recovery Password" : "প্রশাসক পূণরূদ্ধার কুটশব্দ",
"Add Group" : "গ্রুপ যোগ কর",
......@@ -94,7 +94,6 @@
"Admins" : "প্রশাসন",
"Unlimited" : "অসীম",
"Other" : "অন্যান্য",
"Username" : "ব্যবহারকারী",
"Quota" : "কোটা",
"Storage Location" : "সংরক্ষণাগার এর অবস্থান",
"Last Login" : "শেষ লগইন",
......
......@@ -190,7 +190,7 @@ OC.L10N.register(
"Your encryption keys are moved to a backup location. If something went wrong you can restore the keys. Only delete them permanently if you are sure that all files are decrypted correctly." : "Les claus d'encriptació s'han mogut a una còpia de seguretat. Si alguna cosa va malament les podreu restablir. Esborreu-les permanentment només si esteu segur que tots els fitxers es desencripten correctament.",
"Restore Encryption Keys" : "Restableix les claus d'encriptació",
"Delete Encryption Keys" : "Esborra les claus d'encriptació",
"Login Name" : "Nom d'accés",
"Username" : "Nom d'usuari",
"Create" : "Crea",
"Admin Recovery Password" : "Recuperació de contrasenya d'administrador",
"Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "Escriviu la contrasenya de recuperació per a poder recuperar els fitxers dels usuaris en canviar la contrasenya",
......@@ -203,7 +203,6 @@ OC.L10N.register(
"Please enter storage quota (ex: \"512 MB\" or \"12 GB\")" : "Escriviu la quota d'emmagatzemament (per ex.: \"512 MB\" o \"12 GB\")",
"Unlimited" : "Il·limitat",
"Other" : "Un altre",
"Username" : "Nom d'usuari",
"Quota" : "Quota",
"Storage Location" : "Ubicació de l'emmagatzemament",
"Last Login" : "Últim accés",
......
......@@ -188,7 +188,7 @@
"Your encryption keys are moved to a backup location. If something went wrong you can restore the keys. Only delete them permanently if you are sure that all files are decrypted correctly." : "Les claus d'encriptació s'han mogut a una còpia de seguretat. Si alguna cosa va malament les podreu restablir. Esborreu-les permanentment només si esteu segur que tots els fitxers es desencripten correctament.",
"Restore Encryption Keys" : "Restableix les claus d'encriptació",
"Delete Encryption Keys" : "Esborra les claus d'encriptació",
"Login Name" : "Nom d'accés",
"Username" : "Nom d'usuari",
"Create" : "Crea",
"Admin Recovery Password" : "Recuperació de contrasenya d'administrador",
"Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "Escriviu la contrasenya de recuperació per a poder recuperar els fitxers dels usuaris en canviar la contrasenya",
......@@ -201,7 +201,6 @@
"Please enter storage quota (ex: \"512 MB\" or \"12 GB\")" : "Escriviu la quota d'emmagatzemament (per ex.: \"512 MB\" o \"12 GB\")",
"Unlimited" : "Il·limitat",
"Other" : "Un altre",
"Username" : "Nom d'usuari",
"Quota" : "Quota",
"Storage Location" : "Ubicació de l'emmagatzemament",
"Last Login" : "Últim accés",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment