Commit 8787162e authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 70c54d48
......@@ -12,6 +12,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." => "El nom %s ja s'usa en la carpeta %s. Indiqueu un nom diferent.",
"Not a valid source" => "No és un origen vàlid",
"Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" => "El servidor no té autorització per obrir URLs, comproveu la configuració del servidor",
"The file exceeds your quota by %s" => "El fitxer excedeix de la teva quota per %s",
"Error while downloading %s to %s" => "S'ha produït un error en baixar %s a %s",
"Error when creating the file" => "S'ha produït un error en crear el fitxer",
"Folder name cannot be empty." => "El nom de la carpeta no pot ser buit.",
......@@ -45,6 +46,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Error fetching URL" => "Error en obtenir la URL",
"Share" => "Comparteix",
"Delete" => "Esborra",
"Disconnect storage" => "Desonnecta l'emmagatzematge",
"Unshare" => "Deixa de compartir",
"Delete permanently" => "Esborra permanentment",
"Rename" => "Reanomena",
......@@ -67,6 +69,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." => "La clau privada de l'aplicació d'encriptació no és vàlida! Actualitzeu la contrasenya de la clau privada a l'arranjament personal per recuperar els fitxers encriptats.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." => "L'encriptació s'ha desactivat però els vostres fitxers segueixen encriptats. Aneu a la vostra configuració personal per desencriptar els vostres fitxers.",
"{dirs} and {files}" => "{dirs} i {files}",
"%s could not be renamed as it has been deleted" => "No s'ha pogut renombrar %s ja que ha estat borrat",
"%s could not be renamed" => "%s no es pot canviar el nom",
"Upload (max. %s)" => "Pujada (màx. %s)",
"File handling" => "Gestió de fitxers",
......
......@@ -30,6 +30,8 @@ $TRANSLATIONS = array(
"New Recovery key password" => "Nova clau de recuperació de contrasenya",
"Repeat New Recovery key password" => "Repetiu la nova clau de recuperació de contrasenya",
"Change Password" => "Canvia la contrasenya",
"Your private key password no longer matches your log-in password." => "La clau privada ja no es correspon amb la contrasenya d'accés:",
"Set your old private key password to your current log-in password:" => "Establiu la vostra antiga clau privada a l'actual contrasenya d'accés:",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." => "Si no recordeu la contrasenya anterior podeu demanar a l'administrador que recuperi els vostres fitxers.",
"Old log-in password" => "Contrasenya anterior d'accés",
"Current log-in password" => "Contrasenya d'accés actual",
......
......@@ -15,6 +15,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Amazon S3 and compliant" => "Amazon S3 i similars",
"Access Key" => "Clau d'accés",
"Secret Key" => "Clau secreta",
"Hostname" => "Nom del servidor",
"Port" => "Port",
"Region" => "Comarca",
"Enable SSL" => "Habilita SSL",
......@@ -35,6 +36,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Password (required for OpenStack Object Storage)" => "Contrasenya (requerit per OpenStack Object Storage)",
"Service Name (required for OpenStack Object Storage)" => "Nom del servei (requerit per OpenStack Object Storage)",
"URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)" => "URL del punt identificador final (requerit per OpenStack Object Storage)",
"Timeout of HTTP requests in seconds" => "Temps d'expera màxim de les peticions HTTP en segons",
"Share" => "Comparteix",
"SMB / CIFS using OC login" => "SMB / CIFS usant acreditació OC",
"Username as share" => "Nom d'usuari per compartir",
......@@ -47,6 +49,8 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Error configuring Google Drive storage" => "Error en configurar l'emmagatzemament Google Drive",
"Personal" => "Personal",
"System" => "Sistema",
"All users. Type to select user or group." => "Tots els usuaris. Escriu per seleccionar un usuari o grup.",
"(group)" => "(grup)",
"Saved" => "Desat",
"<b>Note:</b> " => "<b>Nota:</b> ",
" and " => "i",
......
......@@ -15,8 +15,9 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Amazon S3 and compliant" => "Amazon S3 in podobno",
"Access Key" => "Ključ za dostop",
"Secret Key" => "Skrivni ključ",
"Hostname" => "Ime gostitelja",
"Port" => "Vrata",
"Region" => "Regija",
"Region" => "Območje",
"Enable SSL" => "Omogoči SSL",
"Enable Path Style" => "Omogoči slog poti",
"App key" => "Programski ključ",
......@@ -35,6 +36,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Password (required for OpenStack Object Storage)" => "Geslo (zahtevano za shrambo predmeta OpenStack)",
"Service Name (required for OpenStack Object Storage)" => "Ime storitve (zahtevano za shrambo predmeta OpenStack)",
"URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)" => "Naslov URL končne točke uporabnika (zahtevano za shrambo predmeta OpenStack)",
"Timeout of HTTP requests in seconds" => "Časovni zamik zahtev HTTP v sekundah",
"Share" => "Souporaba",
"SMB / CIFS using OC login" => "SMB / CIFS z uporabo prijave OC",
"Username as share" => "Uporabniško ime za souporabo",
......
<?php
$TRANSLATIONS = array(
"Server to server sharing is not enabled on this server" => "La compartició entre servidors no està activat en aquest servidor",
"Server to server sharing is not enabled on this server" => "La compartició entre servidors no està activada en aquest servidor",
"Invalid or untrusted SSL certificate" => "El certificat SSL és invàlid o no és fiable",
"Couldn't add remote share" => "No s'ha pogut afegir una compartició remota",
"Shared with you" => "Compartit per vós",
"Shared with you" => "Compartit amb vós",
"Shared with others" => "Compartit amb altres",
"Shared by link" => "Compartit amb enllaç",
"No files have been shared with you yet." => "Encara no hi ha fitxers compartits amb vós.",
......
......@@ -5,6 +5,8 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Turned off maintenance mode" => "Desactivat el mode de manteniment",
"Updated database" => "Actualitzada la base de dades",
"Checked database schema update" => "S'ha comprobat l'actualització de l'esquema de la base de dades",
"Checked database schema update for apps" => "S'ha comprobat l'actualització de l'esquema de la base de dades per les apps",
"Updated \"%s\" to %s" => "Actualitzat \"%s\" a %s",
"Disabled incompatible apps: %s" => "Aplicacions incompatibles desactivades: %s",
"No image or file provided" => "No s'han proporcionat imatges o fitxers",
"Unknown filetype" => "Tipus de fitxer desconegut",
......@@ -179,11 +181,14 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Thank you for your patience." => "Gràcies per la paciència.",
"You are accessing the server from an untrusted domain." => "Esteu accedint el servidor des d'un domini no fiable",
"Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domain\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." => "Contacteu amb l'administrador. Si sou un administrador d'aquesta instància, configureu el paràmetre \"trusted_domain\" a config/config.php. Hi ha un exemple de configuració a config/config.sampe.php",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." => "En funció de la teva configuració, com a administrador podries utilitzar el botó d'abaix per confiar en aquest domini.",
"Add \"%s\" as trusted domain" => "Afegeix \"%s\" com a domini de confiança",
"%s will be updated to version %s." => "%s s'actualitzarà a la versió %s.",
"The following apps will be disabled:" => "Les següents aplicacions es desactivaran:",
"The theme %s has been disabled." => "S'ha desactivat el tema %s",
"Please make sure that the database, the config folder and the data folder have been backed up before proceeding." => "Assegureu-vos que heu fet una còpia de seguretat de la base de dades, del fitxer de configuració i de la carpeta de dades abans de continuar.",
"Start update" => "Inicia l'actualització",
"To avoid timeouts with larger installations, you can instead run the following command from your installation directory:" => "Per evitar que s'esgoti el temps d'espera en instalacions grans, pots en el seu lloc fer córrer la següent comanda en el directori d'instalació. ",
"This ownCloud instance is currently being updated, which may take a while." => "Aquesta instància d'ownCloud s'està actualitzant i podria trigar una estona.",
"Please reload this page after a short time to continue using ownCloud." => "Carregueu de nou aquesta pàgina d'aquí a poc temps per continuar usant ownCloud."
);
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-02 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-03 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-02 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-03 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-02 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-03 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-02 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-03 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-02 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-03 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-02 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-03 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-02 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-03 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-02 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-03 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-02 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-03 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-02 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-03 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-02 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-03 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-02 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-03 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -4,6 +4,8 @@ $TRANSLATIONS = array(
"This can usually be fixed by giving the webserver write access to the config directory" => "Això normalment es pot solucionar donant al servidor web permís d'escriptura a la carpeta de configuració",
"See %s" => "Comproveu %s",
"This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the config directory%s." => "Això normalment es pot solucionar donant a %s permís d'escriptura a la carpeta de configuració %s",
"Sample configuration detected" => "Configuració d'exemple detectada",
"It has been detected that the sample configuration has been copied. This can break your installation and is unsupported. Please read the documentation before performing changes on config.php" => "S'ha detectat que la configuració d'exemple ha estat copiada. Això no està suportat, i podria corrompre la vostra instalació. Siusplau, llegiu la documentació abans de realitzar canvis a config.php",
"Help" => "Ajuda",
"Personal" => "Personal",
"Settings" => "Configuració",
......@@ -64,6 +66,8 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Share type %s is not valid for %s" => "La compartició tipus %s no és vàlida per %s",
"Setting permissions for %s failed, because the permissions exceed permissions granted to %s" => "Ha fallat en establir els permisos per %s perquè aquests excedeixen els permesos per a %s",
"Setting permissions for %s failed, because the item was not found" => "Ha fallat en establir els permisos per %s, perquè no s'ha trobat l'element",
"Cannot set expiration date. Shares cannot expire later than %s after they have been shared" => "No es pot guardar la data d'expiració. Els fitxers o carpetes compartits no poden expirar més tard de %s després d'haver-se compratit.",
"Cannot set expiration date. Expiration date is in the past" => "No es pot guardar la data d'expiració. La data d'expiració ja ha passat.",
"Sharing backend %s must implement the interface OCP\\Share_Backend" => "El rerefons de compartició %s ha d'implementar la interfície OCP\\Share_Backend",
"Sharing backend %s not found" => "El rerefons de compartició %s no s'ha trobat",
"Sharing backend for %s not found" => "El rerefons de compartició per a %s no s'ha trobat",
......@@ -95,6 +99,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Cannot create \"data\" directory (%s)" => "No es pot crear la carpeta \"data\" (%s)",
"This can usually be fixed by <a href=\"%s\" target=\"_blank\">giving the webserver write access to the root directory</a>." => "Aixó normalment es por solucionar <a href=\"%s\" target=\"_blank\">donant al servidor web permís d'accés a la carpeta arrel</a>",
"Setting locale to %s failed" => "Ha fallat en establir la llengua a %s",
"Please install one of these locales on your system and restart your webserver." => "Siusplau, instal·li un d'aquests arxius de localització en el seu sistema, i reinicii el seu servidor web.",
"Please ask your server administrator to install the module." => "Demaneu a l'administrador del sistema que instal·li el mòdul.",
"PHP module %s not installed." => "El mòdul PHP %s no està instal·lat.",
"PHP %s or higher is required." => "Es requereix PHP %s o superior.",
......
......@@ -66,6 +66,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"So-so password" => "Středně silné heslo",
"Good password" => "Dobré heslo",
"Strong password" => "Silné heslo",
"Valid until {date}" => "Platný do {date}",
"Delete" => "Smazat",
"Decrypting files... Please wait, this can take some time." => "Probíhá dešifrování souborů... Čekejte prosím, tato operace může trvat nějakou dobu.",
"Delete encryption keys permanently." => "Trvale smazat šifrovací klíče.",
......@@ -202,6 +203,10 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Language" => "Jazyk",
"Help translate" => "Pomoci s překladem",
"SSL root certificates" => "Kořenové certifikáty SSL",
"Common Name" => "Běžný název",
"Valid until" => "Platný do",
"Issued By" => "Vydal",
"Valid until %s" => "Platný do %s",
"Import Root Certificate" => "Importovat kořenového certifikátu",
"The encryption app is no longer enabled, please decrypt all your files" => "Šifrovací aplikace již není spuštěna, dešifrujte prosím všechny své soubory",
"Log-in password" => "Přihlašovací heslo",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment