Commit 87da6207 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 245ae7e0
......@@ -5,17 +5,21 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Unknown error" => "Невідома помилка",
"Could not move %s - File with this name already exists" => "Не вдалося перемістити %s - Файл з таким ім'ям вже існує",
"Could not move %s" => "Не вдалося перемістити %s",
"Permission denied" => "Доступ заборонено",
"File name cannot be empty." => " Ім'я файлу не може бути порожнім.",
"\"%s\" is an invalid file name." => "\"%s\" - це некоректне ім'я файлу.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." => "Невірне ім'я, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' та '*' не дозволені.",
"The target folder has been moved or deleted." => "Теку призначення було переміщено або видалено.",
"The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." => "Файл з ім'ям %s вже є у теці %s. Оберіть інше ім'я.",
"Not a valid source" => "Недійсне джерело",
"Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" => "Серверу заборонено відкривати посилання, перевірте конфігурацію",
"The file exceeds your quota by %s" => "Файл перевищує вашу квоту на %s",
"Error while downloading %s to %s" => "Помилка завантаження %s до %s",
"Error when creating the file" => "Помилка створення файлу",
"Folder name cannot be empty." => "Ім'я теки не може бути порожнім.",
"Error when creating the folder" => "Помилка створення теки",
"Unable to set upload directory." => "Не вдалося встановити каталог завантаження.",
"Invalid Token" => "Невірний Маркер",
"No file was uploaded. Unknown error" => "Не завантажено жодного файлу. Невідома помилка",
"There is no error, the file uploaded with success" => "Файл успішно вивантажено без помилок.",
"The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " => "Розмір звантаження перевищує upload_max_filesize параметра в php.ini: ",
......@@ -56,8 +60,8 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Name" => "Ім'я",
"Size" => "Розмір",
"Modified" => "Змінено",
"_%n folder_::_%n folders_" => array("%n тека","%n тека","%n теки"),
"_%n file_::_%n files_" => array("%n файл","%n файлів","%n файли"),
"_%n folder_::_%n folders_" => array("%n тека","%n тек","%n тек"),
"_%n file_::_%n files_" => array("%n файл","%n файлів","%n файлів"),
"You don’t have permission to upload or create files here" => "У вас недостатньо прав для завантаження або створення файлів тут",
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" => array("Завантаження %n файлу","Завантаження %n файлів","Завантаження %n файлів"),
"\"{name}\" is an invalid file name." => "\"{name}\" - некоректне ім'я файлу.",
......@@ -66,11 +70,13 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" => "Доданок шифрування ввімкнено, але ваші ключі не ініціалізовано, вийдіть та зайдіть знову",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." => "Невірний закритий ключ для доданку шифрування. Оновіть пароль до вашого закритого ключа в особистих налаштуваннях.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." => "Шифрування було вимкнено, але ваші файли все ще зашифровано. Для розшифрування перейдіть до персональних налаштувань.",
"{dirs} and {files}" => "{dirs} і {files}",
"%s could not be renamed as it has been deleted" => "%s не може бути перейменований, оскільки він видалений",
"%s could not be renamed" => "%s не може бути перейменований",
"Upload (max. %s)" => "Завантаження (макс. %s)",
"File handling" => "Робота з файлами",
"Maximum upload size" => "Максимальний розмір відвантажень",
"max. possible: " => "макс.можливе:",
"max. possible: " => "макс. можливе:",
"Save" => "Зберегти",
"WebDAV" => "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" => "Для доступу до файлів через WebDAV використовуйте <a href=\"%s\" target=\"_blank\">це посилання</a>",
......
<?php
$TRANSLATIONS = array(
"Unknown error" => "Erreur Inconnue ",
"Missing recovery key password" => "Clef de de récupération de mot de passe manquante",
"Please repeat the recovery key password" => "Répétez le mot de passe de la clé de récupération",
"Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" => "Le mot de passe répété de la clé de récupération ne correspond pas au mot de passe de la clé de récupération donné",
"Recovery key successfully enabled" => "Clé de récupération activée avec succès",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" => "Impossible de désactiver la clé de récupération. Veuillez vérifier votre mot de passe de clé de récupération !",
"Recovery key successfully disabled" => "Clé de récupération désactivée avec succès",
"Please provide the old recovery password" => "Veuillez entrer l'ancien mot de passe de récupération",
"Please provide a new recovery password" => "Veuillez entrer un nouveau mot de passe de récupération",
"Please repeat the new recovery password" => "Veuillez répéter le nouveau mot de passe de récupération",
"Password successfully changed." => "Mot de passe changé avec succès ",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." => "Ne peut pas changer le mot de passe. L'ancien mot de passe est peut-être incorrect.",
"Private key password successfully updated." => "Mot de passe de la clé privé mis à jour avec succès.",
......
......@@ -3,6 +3,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Unknown error" => "Невідома помилка",
"Encryption" => "Шифрування",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" => "Доданок шифрування ввімкнено, але ваші ключі не ініціалізовано, вийдіть та зайдіть знову",
"Enabled" => "Увімкнено",
"Change Password" => "Змінити Пароль"
);
$PLURAL_FORMS = "nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);";
......@@ -19,6 +19,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Grant access" => "Дозволити доступ",
"Error configuring Google Drive storage" => "Помилка при налаштуванні сховища Google Drive",
"Personal" => "Особисте",
"Saved" => "Збереженно",
"You don't have any external storages" => "У вас немає зовнішніх сховищ",
"Name" => "Ім'я",
"Storage type" => "Тип сховища",
......
<?php
$TRANSLATIONS = array(
"Server to server sharing is not enabled on this server" => "На даному сервері вимкнута можливість передачі даних між серверами",
"The mountpoint name contains invalid characters." => "Ім'я точки монтування містить неприпустимі символи.",
"Invalid or untrusted SSL certificate" => "Недійсній або не довірений SSL-сертифікат",
"Couldn't add remote share" => "Неможливо додати віддалену загальну теку",
"Shared with you" => "Доступне для вас",
"Shared with others" => "Доступне для інших",
"Shared by link" => "Доступне за посиланням",
"No files have been shared with you yet." => "Доступні для вас файли відсутні.",
"You haven't shared any files yet." => "Ви не маєте загальнодоступних файлів.",
"You haven't shared any files by link yet." => "Ви ще не відкрили доступ за посиланням для жодного з файлів.",
"Do you want to add the remote share {name} from {owner}@{remote}?" => "Додати віддалену загальну теку {name} з {owner}@{remote}?",
"Remote share" => "Віддалена загальна тека",
"Remote share password" => "Пароль для віддаленої загальної теки",
"Cancel" => "Відмінити",
"Add remote share" => "Додати віддалену загальну теку",
"No ownCloud installation found at {remote}" => "Не знайдено ownCloud на {remote}",
"Invalid ownCloud url" => "Невірний ownCloud URL",
"Shared by" => "Опубліковано",
"This share is password-protected" => "Цей ресурс обміну захищений паролем",
"The password is wrong. Try again." => "Невірний пароль. Спробуйте ще раз.",
"Password" => "Пароль",
"Name" => "Ім'я",
"Share time" => "Дата публікації",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." => "На жаль, посилання більше не працює.",
"Reasons might be:" => "Можливі причини:",
"the item was removed" => "цей пункт був вилучений",
"the link expired" => "посилання застаріло",
"sharing is disabled" => "обмін заборонений",
"For more info, please ask the person who sent this link." => "Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до особи, яка надіслала це посилання.",
"Add to your ownCloud" => "Додати до вашого ownCloud",
"Download" => "Завантажити",
"Download %s" => "Завантажити %s",
"Direct link" => "Пряме посилання"
"Direct link" => "Пряме посилання",
"Remote Shares" => "Віддалені загальні теки",
"Allow other instances to mount public links shared from this server" => "Дозволити іншим ownCloud монтувати посилання, опублікованих на цьому сервері",
"Allow users to mount public link shares" => "Дозволити користувачам монтувати монтувати посилання на загальні теки"
);
$PLURAL_FORMS = "nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);";
......@@ -47,6 +47,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Edit raw filter instead" => "Промени raw филтъра",
"Raw LDAP filter" => "Raw LDAP филтър",
"The filter specifies which LDAP groups shall have access to the %s instance." => "Филтърът посочва кои LDAP групи ще имат достъп до %s инсталацията.",
"Test Filter" => "Тестов Филтър",
"groups found" => "открити групи",
"Users login with this attribute:" => "Потребителски профили с този атрибут:",
"LDAP Username:" => "LDAP Потребителско Име:",
......@@ -66,9 +67,12 @@ $TRANSLATIONS = array(
"For anonymous access, leave DN and Password empty." => "За анонимен достъп, остави DN и Парола празни.",
"One Base DN per line" => "По един Base DN на ред",
"You can specify Base DN for users and groups in the Advanced tab" => "Можеш да настроиш Base DN за отделни потребители и групи в разделителя Допълнителни.",
"Avoids automatic LDAP requests. Better for bigger setups, but requires some LDAP knowledge." => "Избягва автоматични LDAP заявки. По-добра опция за големи инсталации, но изисква LDAP познания.",
"Manually enter LDAP filters (recommended for large directories)" => "Ръчно въвеждана на LDAP филтри(препоръчано за по-големи папки)",
"Limit %s access to users meeting these criteria:" => "Ограничи достъпа на %s до потребители покриващи следните критерии:",
"The filter specifies which LDAP users shall have access to the %s instance." => "Филтърът посочва кои LDAP потребители ще имат достъп до %s инсталацията.",
"users found" => "открити потребители",
"Saving" => "Записване",
"Back" => "Назад",
"Continue" => "Продължи",
"Expert" => "Експерт",
......
......@@ -47,6 +47,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Edit raw filter instead" => "Éditer le filtre raw à la place",
"Raw LDAP filter" => "Filtre Raw LDAP",
"The filter specifies which LDAP groups shall have access to the %s instance." => "Le filtre spécifie quels groupes LDAP doivent avoir accès à l'instance %s.",
"Test Filter" => "Filtre de test",
"groups found" => "groupes trouvés",
"Users login with this attribute:" => "Utilisateurs se connectant avec cet attribut :",
"LDAP Username:" => "Nom d'utilisateur LDAP :",
......@@ -66,9 +67,12 @@ $TRANSLATIONS = array(
"For anonymous access, leave DN and Password empty." => "Pour un accès anonyme, laisser le DN utilisateur et le mot de passe vides.",
"One Base DN per line" => "Un DN racine par ligne",
"You can specify Base DN for users and groups in the Advanced tab" => "Vous pouvez spécifier les DN Racines de vos utilisateurs et groupes via l'onglet Avancé",
"Avoids automatic LDAP requests. Better for bigger setups, but requires some LDAP knowledge." => "Évite les requêtes LDAP automatiques. Mieux pour les grosses installations, mais demande des connaissances en LDAP.",
"Manually enter LDAP filters (recommended for large directories)" => "Entrée manuelle des filtres LDAP (recommandé pour les gros dossiers)",
"Limit %s access to users meeting these criteria:" => "Limiter l'accès à %s aux utilisateurs respectant ces critères :",
"The filter specifies which LDAP users shall have access to the %s instance." => "Le filtre spécifie quels utilisateurs LDAP doivent avoir accès à l'instance %s.",
"users found" => "utilisateurs trouvés",
"Saving" => "Enregistrement...",
"Back" => "Retour",
"Continue" => "Poursuivre",
"Expert" => "Expert",
......
<?php
$TRANSLATIONS = array(
"Failed to clear the mappings." => "Не вдалося очистити відображення.",
"Failed to delete the server configuration" => "Не вдалося видалити конфігурацію сервера",
"The configuration is valid and the connection could be established!" => "Конфігурація вірна і зв'язок може бути встановлений ​​!",
"The configuration is valid, but the Bind failed. Please check the server settings and credentials." => "Конфігурація вірна, але встановити зв'язок не вдалося. Будь ласка, перевірте налаштування сервера і облікові дані.",
"The configuration is invalid. Please have a look at the logs for further details." => "Конфігурація є недійсною. Будь ласка, дивіться журнали для отримання додаткової інформації.",
"No action specified" => "Ніяких дій не вказано",
"No configuration specified" => "Немає конфігурації",
"No data specified" => "Немає даних",
" Could not set configuration %s" => "Не вдалося встановити конфігурацію %s",
"Deletion failed" => "Видалення не було виконано",
"Take over settings from recent server configuration?" => "Застосувати налаштування з останньої конфігурації сервера ?",
"Keep settings?" => "Зберегти налаштування ?",
"{nthServer}. Server" => "{nthServer}. Сервер",
"Cannot add server configuration" => "Неможливо додати конфігурацію сервера",
"mappings cleared" => "відображення очищається",
"Success" => "Успіх",
"Error" => "Помилка",
"Please specify a Base DN" => "Введіть Base DN",
"Could not determine Base DN" => "Не вдалося визначити Base DN",
"Please specify the port" => "Будь ласка, вкажіть порт",
"Configuration OK" => "Конфігурація OK",
"Configuration incorrect" => "Невірна конфігурація",
"Configuration incomplete" => "Конфігурація неповна",
"Select groups" => "Оберіть групи",
"Select object classes" => "Виберіть класи об'єктів",
"Select attributes" => "Виберіть атрибути",
"Connection test succeeded" => "Перевірка з'єднання пройшла успішно",
"Connection test failed" => "Перевірка з'єднання завершилась неуспішно",
"Do you really want to delete the current Server Configuration?" => "Ви дійсно бажаєте видалити поточну конфігурацію сервера ?",
"Confirm Deletion" => "Підтвердіть Видалення",
"_%s group found_::_%s groups found_" => array("","",""),
"_%s user found_::_%s users found_" => array("","",""),
"_%s group found_::_%s groups found_" => array(" %s група знайдена "," %s груп знайдено ","%s груп знайдено "),
"_%s user found_::_%s users found_" => array("%s користувач знайден","%s користувачів знайдено","%s користувачів знайдено"),
"Could not find the desired feature" => "Не вдалося знайти потрібну функцію",
"Invalid Host" => "Невірний Host",
"Server" => "Сервер",
"User Filter" => "Користувацький Фільтр",
"Login Filter" => "Фільтр Входу",
"Group Filter" => "Фільтр Груп",
"Save" => "Зберегти",
"Test Configuration" => "Тестове налаштування",
"Help" => "Допомога",
"Groups meeting these criteria are available in %s:" => "Групи, що відповідають цим критеріям доступні в %s:",
"only those object classes:" => "тільки ці об'єктні класи:",
"only from those groups:" => "тільки з цих груп:",
"Edit raw filter instead" => "Редагувати початковий фільтр",
"Raw LDAP filter" => "Початковий LDAP фільтр",
"The filter specifies which LDAP groups shall have access to the %s instance." => "Фільтр визначає, які LDAP групи повинні мати доступ до %s примірника.",
"Test Filter" => "Тест Фільтр",
"groups found" => "знайдені групи",
"Users login with this attribute:" => "Вхід користувачів з цим атрибутом:",
"LDAP Username:" => "LDAP Ім’я користувача:",
"LDAP Email Address:" => "LDAP E-mail адрес:",
"Other Attributes:" => "Інші Атрібути:",
"Defines the filter to apply, when login is attempted. %%uid replaces the username in the login action. Example: \"uid=%%uid\"" => "Визначає фільтр, який слід застосовувати при спробі входу.\n%%uid замінює ім'я користувача при вході в систему. Приклад: \"uid=%%uid\"",
"1. Server" => "1. Сервер",
"%s. Server:" => "%s. Сервер:",
"Add Server Configuration" => "Додати налаштування Сервера",
"Delete Configuration" => "Видалити Конфігурацію",
"Host" => "Хост",
"You can omit the protocol, except you require SSL. Then start with ldaps://" => "Можна не вказувати протокол, якщо вам не потрібен SSL. Тоді почніть з ldaps://",
"Port" => "Порт",
......@@ -30,9 +67,17 @@ $TRANSLATIONS = array(
"For anonymous access, leave DN and Password empty." => "Для анонімного доступу, залиште DN і Пароль порожніми.",
"One Base DN per line" => "Один Base DN на одній строчці",
"You can specify Base DN for users and groups in the Advanced tab" => "Ви можете задати Базовий DN для користувачів і груп на вкладинці Додатково",
"Avoids automatic LDAP requests. Better for bigger setups, but requires some LDAP knowledge." => "Уникати автоматичні запити LDAP. Краще для великих установок, але вимагає деякого LDAP знання.",
"Manually enter LDAP filters (recommended for large directories)" => "Вручну введіть LDAP фільтри (рекомендується для великих каталогів)",
"Limit %s access to users meeting these criteria:" => "Обмежити %s доступ до користувачів, що відповідають цим критеріям:",
"The filter specifies which LDAP users shall have access to the %s instance." => "Фільтр визначає, які користувачі LDAP повині мати доступ до примірника %s.",
"users found" => "користувачів знайдено",
"Saving" => "Збереження",
"Back" => "Назад",
"Continue" => "Продовжити",
"Expert" => "Експерт",
"Advanced" => "Додатково",
"<b>Warning:</b> Apps user_ldap and user_webdavauth are incompatible. You may experience unexpected behavior. Please ask your system administrator to disable one of them." => "<b>Попередження:</b> Застосунки user_ldap та user_webdavauth не сумісні. Ви можете зіткнутися з несподіваною поведінкою. Будь ласка, зверніться до системного адміністратора, щоб відключити одну з них.",
"<b>Warning:</b> The PHP LDAP module is not installed, the backend will not work. Please ask your system administrator to install it." => "<b>Увага:</ b> Потрібний модуль PHP LDAP не встановлено, базова програма працювати не буде. Будь ласка, зверніться до системного адміністратора, щоб встановити його.",
"Connection Settings" => "Налаштування З'єднання",
"Configuration Active" => "Налаштування Активне",
......@@ -41,26 +86,46 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Give an optional backup host. It must be a replica of the main LDAP/AD server." => "Вкажіть додатковий резервний сервер. Він повинен бути копією головного LDAP/AD сервера.",
"Backup (Replica) Port" => "Порт сервера для резервних копій",
"Disable Main Server" => "Вимкнути Головний Сервер",
"Only connect to the replica server." => "Підключити тільки до сервера реплік.",
"Case insensitive LDAP server (Windows)" => "Без урахування регістра LDAP сервер (Windows)",
"Turn off SSL certificate validation." => "Вимкнути перевірку SSL сертифіката.",
"Not recommended, use it for testing only! If connection only works with this option, import the LDAP server's SSL certificate in your %s server." => "Не рекомендується, використовувати його тільки для тестування!\nЯкщо з'єднання працює лише з цією опцією, імпортуйте SSL сертифікат LDAP сервера у ваший %s сервер.",
"Cache Time-To-Live" => "Час актуальності Кеша",
"in seconds. A change empties the cache." => "в секундах. Зміна очищує кеш.",
"Directory Settings" => "Налаштування Каталога",
"User Display Name Field" => "Поле, яке відображає Ім'я Користувача",
"The LDAP attribute to use to generate the user's display name." => "Атрибут LDAP, який використовується для генерації імен користувачів.",
"Base User Tree" => "Основне Дерево Користувачів",
"One User Base DN per line" => "Один Користувач Base DN на одній строчці",
"User Search Attributes" => "Пошукові Атрибути Користувача",
"Optional; one attribute per line" => "Додатково; один атрибут на строчку",
"Group Display Name Field" => "Поле, яке відображає Ім'я Групи",
"The LDAP attribute to use to generate the groups's display name." => "Атрибут LDAP, який використовується для генерації імен груп.",
"Base Group Tree" => "Основне Дерево Груп",
"One Group Base DN per line" => "Одна Група Base DN на одній строчці",
"Group Search Attributes" => "Пошукові Атрибути Групи",
"Group-Member association" => "Асоціація Група-Член",
"Nested Groups" => "Вкладені Групи",
"When switched on, groups that contain groups are supported. (Only works if the group member attribute contains DNs.)" => "При включенні, групи, які містять групи підтримуються. (Працює тільки якщо атрибут члена групи містить DNS.)",
"Paging chunksize" => "Розмір підкачки",
"Chunksize used for paged LDAP searches that may return bulky results like user or group enumeration. (Setting it 0 disables paged LDAP searches in those situations.)" => "Підкачка використовується для сторінкових пошуків LDAP, які можуть повертати громіздкі результати кількісті користувачів або груп. (Установка його 0 відключає вивантаженя пошуку LDAP в таких ситуаціях.)",
"Special Attributes" => "Спеціальні Атрибути",
"Quota Field" => "Поле Квоти",
"Quota Default" => "Квота за замовчанням",
"in bytes" => "в байтах",
"Email Field" => "Поле Ел. пошти",
"User Home Folder Naming Rule" => "Правило іменування домашньої теки користувача",
"Leave empty for user name (default). Otherwise, specify an LDAP/AD attribute." => "Залиште порожнім для імені користувача (за замовчанням). Інакше, вкажіть атрибут LDAP/AD."
"Leave empty for user name (default). Otherwise, specify an LDAP/AD attribute." => "Залиште порожнім для імені користувача (за замовчанням). Інакше, вкажіть атрибут LDAP/AD.",
"Internal Username" => "Внутрішня Ім'я користувача",
"By default the internal username will be created from the UUID attribute. It makes sure that the username is unique and characters do not need to be converted. The internal username has the restriction that only these characters are allowed: [ a-zA-Z0-9_.@- ]. Other characters are replaced with their ASCII correspondence or simply omitted. On collisions a number will be added/increased. The internal username is used to identify a user internally. It is also the default name for the user home folder. It is also a part of remote URLs, for instance for all *DAV services. With this setting, the default behavior can be overridden. To achieve a similar behavior as before ownCloud 5 enter the user display name attribute in the following field. Leave it empty for default behavior. Changes will have effect only on newly mapped (added) LDAP users." => "За замовчуванням внутрішнє ім'я користувача буде створено з атрибуту UUID. Таким чином ім'я користувача є унікальним і не потребує перетворення символів. Внутрішнє ім'я користувача може складатися лише з наступних символів: [A-Za-z0-9 _ @ -.]. Інші символи заміняються відповідними з таблиці ASCII або пропускаються. При збігу до імені буде додано або збільшено число. Внутрішнє ім'я користувача використовується для внутрішньої ідентифікації користувача. Це також ім'я за замовчуванням для домашньої теки користувача та частина віддалених URL, наприклад, для всіх сервісів *DAV. За допомогою цієї установки можна змінити поведінку за замовчуванням. Для досягнення поведінки, що була до OwnCloud 5, введіть атрибут ім'я користувача, що відображається, в наступне поле. Залиште порожнім для режиму за замовчуванням. Зміни будуть діяти тільки для нових підключень (доданих) користувачів LDAP.",
"Internal Username Attribute:" => "Внутрішня Ім'я користувача, Атрибут:",
"Override UUID detection" => "Перекрити вивід UUID ",
"By default, the UUID attribute is automatically detected. The UUID attribute is used to doubtlessly identify LDAP users and groups. Also, the internal username will be created based on the UUID, if not specified otherwise above. You can override the setting and pass an attribute of your choice. You must make sure that the attribute of your choice can be fetched for both users and groups and it is unique. Leave it empty for default behavior. Changes will have effect only on newly mapped (added) LDAP users and groups." => "За замовчуванням ownCloud визначає атрибут UUID автоматично. Цей атрибут використовується для того, щоб достовірно ідентифікувати користувачів і групи LDAP. Також на підставі атрибута UUID створюється внутрішнє ім'я користувача, якщо вище не вказано інакше. Ви можете перевизначити це налаштування та вказати свій атрибут за вибором. Ви повинні упевнитися, що обраний вами атрибут може бути вибраний для користувачів і груп, а також те, що він унікальний. Залиште поле порожнім для поведінки за замовчуванням. Зміни вступлять в силу тільки для нових підключених (доданих) користувачів і груп LDAP.",
"UUID Attribute for Users:" => "UUID Атрибут для користувачів:",
"UUID Attribute for Groups:" => "UUID Атрибут для груп:",
"Username-LDAP User Mapping" => "Картографія Імен користувачів-LDAP ",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have a internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." => "ownCloud використовує імена користувачів для зберігання і призначення метаданих. Для точної ідентифікації і розпізнавання користувачів, кожен користувач LDAP буде мати своє внутрішнє ім'я користувача. Це вимагає прив'язки імені користувача ownCloud до користувача LDAP. При створенні ім'я користувача призначається ідентифікатору UUID користувача LDAP. Крім цього кешується розрізнювальне ім'я (DN) для зменшення числа звернень до LDAP, однак воно не використовується для ідентифікації. Якщо розрізнювальне ім'я було змінене, про це стане відомо ownCloud. Внутрішнє ім'я ownCloud використовується скрізь в ownCloud. Після скидання прив'язок в базі можуть зберегтися залишки старої інформації. Скидання прив'язок не прив'язано до конфігурації, він вплине на всі LDAP-підключення! Ні в якому разі не рекомендується скидати прив'язки, якщо система вже знаходиться в експлуатації, тільки на етапі тестування.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" => "Очистити картографію Імен користувачів-LDAP",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" => "Очистити картографію Імен груп-LDAP"
);
$PLURAL_FORMS = "nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);";
<?php
$TRANSLATIONS = array(
"WebDAV Authentication" => "Аутентифікація WebDAV",
"Address:" => "Адреси:",
"Save" => "Зберегти",
"The user credentials will be sent to this address. This plugin checks the response and will interpret the HTTP statuscodes 401 and 403 as invalid credentials, and all other responses as valid credentials." => "Облікові дані користувача буде надіслано на цю адресу. Цей плагін перевіряє відповідь і буде інтерпретувати коди статусу HTTP 401 і 403, як неправильні облікові дані, а всі інші відповіді, вважатимуться правильними."
);
......
......@@ -150,6 +150,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" => "Здрасти,\n\nсамо да те уведомя, че %s сподели %s с теб.\nРазгледай го: %s\n\n",
"The share will expire on %s." => "Споделянето ще изтече на %s.",
"Cheers!" => "Поздрави!",
"Internal Server Error" => "Вътрешна системна грешка",
"The server encountered an internal error and was unable to complete your request." => "Сървърът се натъкна на вътрешна грешка и неуспя да завърши заявката.",
"Please contact the server administrator if this error reappears multiple times, please include the technical details below in your report." => "Моля, свържи се със сървърния администратор ако тази грешка се появи отново, моля, включи техническите данни показани в доклада по-долу.",
"More details can be found in the server log." => "Допълнителна информация може да бъде открита в сървърните доклади.",
......
......@@ -150,6 +150,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" => "Bonjour,\n\nNous vous informons que %s a partagé %s avec vous.\nConsultez-le : %s\n",
"The share will expire on %s." => "Le partage expirera le %s.",
"Cheers!" => "À bientôt !",
"Internal Server Error" => "Erreur interne du serveur",
"The server encountered an internal error and was unable to complete your request." => "Le serveur a rencontré une erreur interne et est incapable d'exécuter votre requête.",
"Please contact the server administrator if this error reappears multiple times, please include the technical details below in your report." => "Veuillez contacter l'administrateur du serveur si cette erreur apparaît plusieurs fois. Veuillez joindre les détails techniques à votre rapport.",
"More details can be found in the server log." => "Le fichier journal du serveur peut fournir plus de renseignements.",
......
......@@ -68,6 +68,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Strong password" => "Erős jelszó",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." => "Az Ön webkiszolgálója nincs megfelelően beállítva az állományok szinkronizálásához, mert a WebDAV-elérés úgy tűnik, nem működik.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." => "A kiszolgálónak nem működik az internetkapcsolata. Ez azt jelenti, hogy bizonyos funkciók nem fognak működni, mint pl. külső tárolók becsatolása, automatikus frissítési értesítések vagy más fejlesztők /3rd party/ által írt alkalmazások telepítése. Az állományok távolról történő elérése valamint e-mail értesítések küldése szintén lehet, hogy nem fog működni. Javasoljuk, hogy engedélyezze a kiszolgáló internetelérését, ha az összes funkciót szeretné használni.",
"Error occurred while checking server setup" => "Hiba történt a szerver beállítások ellenőrzése közben",
"Shared" => "Megosztott",
"Shared with {recipients}" => "Megosztva ővelük: {recipients}",
"Share" => "Megosztás",
......@@ -87,6 +88,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Send" => "Küldjük el",
"Set expiration date" => "Legyen lejárati idő",
"Expiration date" => "A lejárati idő",
"Adding user..." => "Felhasználó hozzáadása...",
"group" => "csoport",
"Resharing is not allowed" => "Ezt az állományt csak a tulajdonosa oszthatja meg másokkal",
"Shared in {item} with {user}" => "Megosztva {item}-ben {user}-rel",
......@@ -142,9 +144,20 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Error favoriting" => "Hiba a kedvencekhez adáskor",
"Error unfavoriting" => "Hiba a kedvencekből törléskor",
"Access forbidden" => "A hozzáférés nem engedélyezett",
"File not found" => "Fájl nem található",
"The specified document has not been found on the server." => "A meghatározott dokumentum nem található a szerveren.",
"You can click here to return to %s." => "Ide kattintva visszatérhetsz ide: %s.",
"Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" => "Üdv!\\n\n\\n\nÉrtesítjük, hogy %s megosztotta Önnel a következőt: %s.\\n\nItt lehet megnézni: %s\\n\n\\n",
"The share will expire on %s." => "A megosztás lejár ekkor %s",
"Cheers!" => "Üdv.",
"Internal Server Error" => "Belső szerver hiba",
"Technical details" => "Technikai adatok",
"Remote Address: %s" => "Távoli cím: %s",
"Request ID: %s" => "Kérelem azonosító: %s",
"Code: %s" => "Kód: %s",
"Message: %s" => "Üzenet: %s",
"File: %s" => "Fájl: %s",
"Line: %s" => "Sor: %s",
"Security Warning" => "Biztonsági figyelmeztetés",
"Your PHP version is vulnerable to the NULL Byte attack (CVE-2006-7243)" => "Az Ön PHP verziója sebezhető a NULL bájtos támadással szemben (CVE-2006-7243)",
"Please update your PHP installation to use %s securely." => "Kérjük frissítse a telepített PHP csomagjait, hogy biztonságos legyen az %s szolgáltatása.",
......
......@@ -113,9 +113,13 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Edit tags" => "Редагувати теги",
"Error loading dialog template: {error}" => "Помилка при завантаженні шаблону діалогу: {error}",
"No tags selected for deletion." => "Жодних тегів не обрано для видалення.",
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." => "Оновлення {productName} до версії {version}, це може займати деякий час.",
"Please reload the page." => "Будь ласка, перезавантажте сторінку.",
"The update was unsuccessful." => "Оновлення завершилось невдачею.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." => "Оновлення виконалось успішно. Перенаправляємо вас на ownCloud.",
"Couldn't reset password because the token is invalid" => "Неможливо скинути пароль, бо маркер є недійсним",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." => "Не вдалося відправити скидання паролю. Будь ласка, переконайтеся, що ваше ім'я користувача є правильним.",
"Couldn't send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." => "Не вдалося відправити скидання паролю, тому що немає адреси електронної пошти для цього користувача. Будь ласка, зверніться до адміністратора.",
"%s password reset" => "%s пароль скинуто",
"Use the following link to reset your password: {link}" => "Використовуйте наступне посилання для скидання пароля: {link}",
"You will receive a link to reset your password via Email." => "Ви отримаєте посилання для скидання вашого паролю на Ел. пошту.",
......@@ -147,9 +151,12 @@ $TRANSLATIONS = array(
"The share will expire on %s." => "Доступ до спільних даних вичерпається %s.",
"Cheers!" => "Будьмо!",
"Internal Server Error" => "Внутрішня помилка серверу",
"The server encountered an internal error and was unable to complete your request." => "На сервері сталася внутрішня помилка, тому він не зміг виконати ваш запит.",
"Please contact the server administrator if this error reappears multiple times, please include the technical details below in your report." => "Будь ласка, зверніться до адміністратора сервера, якщо ця помилка з'являється кілька разів, будь ласка, вкажіть технічні подробиці нижче в звіті.",
"More details can be found in the server log." => "Більше деталей може бути в журналі серверу.",
"Technical details" => "Технічні деталі",
"Remote Address: %s" => "Віддалена Адреса: %s",
"Request ID: %s" => "Запит ID: %s",
"Code: %s" => "Код: %s",
"Message: %s" => "Повідомлення: %s",
"File: %s" => "Файл: %s",
......@@ -165,17 +172,21 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Storage & database" => "Сховище і база даних",
"Data folder" => "Каталог даних",
"Configure the database" => "Налаштування бази даних",
"Only %s is available." => "Тільки %s доступно.",
"Database user" => "Користувач бази даних",
"Database password" => "Пароль для бази даних",
"Database name" => "Назва бази даних",
"Database tablespace" => "Таблиця бази даних",
"Database host" => "Хост бази даних",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." => "Ви використовуете SQLite для вашої бази даних. Для більш навантажених серверів, ми рекомендуемо змінити це.",
"Finish setup" => "Завершити налаштування",
"Finishing …" => "Завершується ...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." => "Для цього додатка потрібна наявність Java для коректної роботи. Будь ласка, <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\"> увімкніть JavaScript </a> і перезавантажте сторінку.",
"%s is available. Get more information on how to update." => "%s доступний. Отримай більше інформації про те, як оновити.",
"Log out" => "Вихід",
"Server side authentication failed!" => "Помилка аутентифікації на боці Сервера !",
"Please contact your administrator." => "Будь ласка, зверніться до вашого Адміністратора.",
"Forgot your password? Reset it!" => "Забули ваш пароль? Скиньте його!",
"remember" => "запам'ятати",
"Log in" => "Вхід",
"Alternative Logins" => "Альтернативні Логіни",
......@@ -184,6 +195,17 @@ $TRANSLATIONS = array(
"This means only administrators can use the instance." => "Це означає, що лише адміністратори можуть використовувати цей екземпляр.",
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." => "Зверніться до системного адміністратора, якщо це повідомлення зберігається або з'являєтья несподівано.",
"Thank you for your patience." => "Дякуємо за ваше терпіння.",
"Start update" => "Почати оновлення"
"You are accessing the server from an untrusted domain." => "Ви зайшли на сервер з ненадійного домену.",
"Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domain\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." => "Будь ласка, зверніться до адміністратора. Якщо ви є адміністратором цього серверу, ви можете налаштувати опцію \"trusted_domain\" в конфігураційному файлі config/config.php. Приклад конфігурації знаходится в файлі config/config.sample.php.",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." => "Залежно від конфігурації Ви як адміністратор можете додати цей домен у список довірених, використовуйте кнопку нижче.",
"Add \"%s\" as trusted domain" => "Додати \"%s\" як довірений",
"%s will be updated to version %s." => "%s буде оновлено до версії %s.",
"The following apps will be disabled:" => "Наступні додатки будуть відключені:",
"The theme %s has been disabled." => "Тему %s було вимкнено.",
"Please make sure that the database, the config folder and the data folder have been backed up before proceeding." => "Перш ніж продовжити, будь ласка, переконайтеся, що база даних, папка конфігурації і папка даних були дубльовані.",
"Start update" => "Почати оновлення",
"To avoid timeouts with larger installations, you can instead run the following command from your installation directory:" => "Щоб уникнути великих таймаутів з більш тяжкими встановленнями, ви можете виконати наступну команду відносно директорії встановлення:",
"This %s instance is currently being updated, which may take a while." => "Цей %s екземпляр нині оновлюється, що може зайняти деякий час.",
"This page will refresh itself when the %s instance is available again." => "Ця сторінка автоматично перезавантажиться коли екземпляр %s стане знову доступний."
);
$PLURAL_FORMS = "nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);";
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-19 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-20 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-19 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-20 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-19 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-20 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-19 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-20 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-19 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-20 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-19 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-20 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-19 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-20 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment