Commit 88e1ccbc authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 7c6246fa
......@@ -7,14 +7,28 @@
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." => "Nelze změnit heslo. Pravděpodobně nebylo stávající heslo zadáno správně.",
"Private key password successfully updated." => "Heslo soukromého klíče úspěšně aktualizováno.",
"Could not update the private key password. Maybe the old password was not correct." => "Nelze aktualizovat heslo soukromého klíče. Možná nebylo staré heslo správně.",
"Your private key is not valid! Likely your password was changed outside the ownCloud system (e.g. your corporate directory). You can update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." => "Váš soukromý klíč není platný! Pravděpodobně bylo heslo změněno zvně systému ownCloud (např. ve vašem firemním adresáři). Můžete opravit vaše heslo soukromého klíče ve svém osobním nastavení pro obnovení přístupu k vašim zašifrovaným souborům.",
"Missing requirements." => "Nesplněné závislosti.",
"Please make sure that PHP 5.3.3 or newer is installed and that the OpenSSL PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." => "Ujistěte se prosím, že máte nainstalované PHP verze PHP 5.3.3 s nainstalovaným a správně nastaveným rozšířením OpenSSL. Prozatím byla šifrovací aplikace zablokována.",
"Saving..." => "Ukládám...",
"Your private key is not valid! Maybe the your password was changed from outside." => "Váš soukromý klíč není platný! Pravděpodobně bylo vaše heslo změněno zvenčí.",
"You can unlock your private key in your " => "Můžete odemknout váš soukromý klíč ve vašem",
"personal settings" => "osobní nastavení",
"Encryption" => "Šifrování",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" => "Povolit klíč pro obnovu (dovoluje obnovu uživatelských souborů v případě ztráty hesla)",
"Recovery key password" => "Heslo klíče pro obnovu",
"Enabled" => "Povoleno",
"Disabled" => "Zakázáno",
"Change recovery key password:" => "Změna hesla klíče pro obnovu:",
"Old Recovery key password" => "Původní heslo klíče pro obnovu",
"New Recovery key password" => "Nové heslo klíče pro obnovu",
"Change Password" => "Změnit heslo",
"Your private key password no longer match your log-in password:" => "Heslo vašeho soukromého klíče se již neshoduje s vaším přihlašovacím heslem:",
"Set your old private key password to your current log-in password." => "Jako původní heslo soukromého klíče použít stávající přihlašovací heslo.",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." => "Pokud si nevzpomínáte vaše původní heslo, můžete požádat správce o obnovu vašich souborů.",
"Old log-in password" => "Staré přihlašovací heslo",
"Current log-in password" => "Aktuální přihlašovací heslo",
"Update Private Key Password" => "Změnit heslo soukromého klíče",
"Enable password recovery:" => "Povolit obnovu hesla:",
"Enabling this option will allow you to reobtain access to your encrypted files in case of password loss" => "Povolení vám umožní znovu získat přístup k vašim zašifrovaným souborům pokud ztratíte heslo",
"File recovery settings updated" => "Možnosti obnovy souborů aktualizovány",
......
<?php $TRANSLATIONS = array(
"Recovery key successfully enabled" => "Gendannelsesnøgle aktiveret med succes",
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" => "Kunne ikke aktivere gendannelsesnøgle. Kontroller venligst dit gendannelsesnøgle kodeord!",
"Recovery key successfully disabled" => "Gendannelsesnøgle deaktiveret succesfuldt",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" => "Kunne ikke deaktivere gendannelsesnøgle. Kontroller din gendannelsesnøgle kodeord!",
"Password successfully changed." => "Kodeordet blev ændret succesfuldt",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." => "Kunne ikke ændre kodeordet. Måske var det gamle kodeord ikke korrekt.",
"Private key password successfully updated." => "Privat nøgle kodeord succesfuldt opdateret.",
"Could not update the private key password. Maybe the old password was not correct." => "Kunne ikke opdatere det private nøgle kodeord-. Måske var det gamle kodeord forkert.",
"Your private key is not valid! Likely your password was changed outside the ownCloud system (e.g. your corporate directory). You can update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." => "Din private nøgle er gyldig! Sandsynligvis blev dit kodeord ændre uden for ownCloud systemet (f.eks. dit firmas register). Du kan opdatere dit private nøgle kodeord under personlige indstillinger, for at generhverve adgang til dine krypterede filer.",
"Missing requirements." => "Manglende betingelser.",
"Please make sure that PHP 5.3.3 or newer is installed and that the OpenSSL PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." => "Sikker dig venligst at PHP 5.3.3 eller nyere er installeret og at OpenSSL PHP udvidelsen er aktiveret og konfigureret korrekt. Indtil videre er krypterings app'en deaktiveret. ",
"Saving..." => "Gemmer...",
"Your private key is not valid! Maybe the your password was changed from outside." => "Din private nøgle er ikke gyldig. Måske blev dit kodeord ændre udefra.",
"You can unlock your private key in your " => "Du kan låse din private nøgle op i din ",
"personal settings" => "Personlige indstillinger",
"Encryption" => "Kryptering",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" => "Aktiver gendannelsesnøgle (Tillad gendannelse af brugerfiler i tilfælde af tab af kodeord):",
"Recovery key password" => "Gendannelsesnøgle kodeord",
"Enabled" => "Aktiveret",
"Disabled" => "Deaktiveret",
"Change Password" => "Skift Kodeord"
"Change recovery key password:" => "Skift gendannelsesnøgle kodeord:",
"Old Recovery key password" => "Gammel Gendannelsesnøgle kodeord",
"New Recovery key password" => "Ny Gendannelsesnøgle kodeord",
"Change Password" => "Skift Kodeord",
"Your private key password no longer match your log-in password:" => "Dit private nøgle kodeord stemmer ikke længere overens med dit login kodeord:",
"Set your old private key password to your current log-in password." => "Sæt dit gamle private nøgle kodeord til at være dit nuværende login kodeord. ",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." => "Hvis du ikke kan huske dit gamle kodeord kan du bede din administrator om at gendanne dine filer.",
"Old log-in password" => "Gammelt login kodeord",
"Current log-in password" => "Nuvrende login kodeord",
"Update Private Key Password" => "Opdater Privat Nøgle Kodeord",
"Enable password recovery:" => "Aktiver kodeord gendannelse:",
"Enabling this option will allow you to reobtain access to your encrypted files in case of password loss" => "Aktivering af denne valgmulighed tillader dig at generhverve adgang til dine krypterede filer i tilfælde af tab af kodeord",
"File recovery settings updated" => "Filgendannelsesindstillinger opdateret",
"Could not update file recovery" => "Kunne ikke opdatere filgendannelse"
);
<?php $TRANSLATIONS = array(
"The password is wrong. Try again." => "Heslo není správné. Zkuste to znovu.",
"Password" => "Heslo",
"Submit" => "Odeslat",
"%s shared the folder %s with you" => "%s s Vámi sdílí složku %s",
......
<?php $TRANSLATIONS = array(
"Could not revert: %s" => "Nelze navrátit: %s",
"Versions" => "Verze",
"Failed to revert {file} to revision {timestamp}." => "Selhalo navrácení souboru {file} na verzi {timestamp}.",
"More versions..." => "Více verzí...",
"No other versions available" => "Žádné další verze nejsou dostupné",
"Restore" => "Obnovit"
);
<?php $TRANSLATIONS = array(
"Could not revert: %s" => "Não foi possível reverter: %s",
"Versions" => "Versões",
"Failed to revert {file} to revision {timestamp}." => "Falhou a recuperação do ficheiro {file} para a revisão {timestamp}.",
"More versions..." => "Mais versões...",
"No other versions available" => "Não existem versões mais antigas",
"Restore" => "Restaurar"
);
<?php $TRANSLATIONS = array(
"Could not revert: %s" => "Не может быть возвращён: %s",
"Versions" => "Версии",
"Failed to revert {file} to revision {timestamp}." => "Не удалось возвратить {file} к ревизии {timestamp}.",
"More versions..." => "Ещё версии...",
"No other versions available" => "Других версий не доступно",
"Restore" => "Восстановить"
);
......@@ -15,6 +15,7 @@
"Connection test failed" => "Test spojení selhal",
"Do you really want to delete the current Server Configuration?" => "Opravdu si přejete smazat současné nastavení serveru?",
"Confirm Deletion" => "Potvrdit smazání",
"<b>Warning:</b> Apps user_ldap and user_webdavauth are incompatible. You may experience unexpected behavior. Please ask your system administrator to disable one of them." => "<b>Varování:</b> Aplikace user_ldap a user_webdavauth jsou vzájemně nekompatibilní. Můžete zaznamenat neočekávané chování. Požádejte prosím vašeho systémového administrátora o zakázání jednoho z nich.",
"<b>Warning:</b> The PHP LDAP module is not installed, the backend will not work. Please ask your system administrator to install it." => "<b>Varování:</b> není nainstalován LDAP modul pro PHP, podpůrná vrstva nebude fungovat. Požádejte, prosím, správce systému aby jej nainstaloval.",
"Server configuration" => "Nastavení serveru",
"Add Server Configuration" => "Přidat nastavení serveru",
......@@ -44,20 +45,24 @@
"Give an optional backup host. It must be a replica of the main LDAP/AD server." => "Zadejte volitelného záložního hostitele. Musí to být kopie hlavního serveru LDAP/AD.",
"Backup (Replica) Port" => "Záložní (kopie) port",
"Disable Main Server" => "Zakázat hlavní serveru",
"Only connect to the replica server." => "Připojit jen k replikujícímu serveru.",
"Use TLS" => "Použít TLS",
"Do not use it additionally for LDAPS connections, it will fail." => "Nepoužívejte pro spojení LDAP, selže.",
"Case insensitve LDAP server (Windows)" => "LDAP server nerozlišující velikost znaků (Windows)",
"Turn off SSL certificate validation." => "Vypnout ověřování SSL certifikátu.",
"If connection only works with this option, import the LDAP server's SSL certificate in your %s server." => "Pokud spojení funguje jen s touto volbou, importujte SSL certifikát vašeho LDAP serveru na server %s.",
"Not recommended, use for testing only." => "Není doporučeno, pouze pro testovací účely.",
"Cache Time-To-Live" => "TTL vyrovnávací paměti",
"in seconds. A change empties the cache." => "ve vteřinách. Změna vyprázdní vyrovnávací paměť.",
"Directory Settings" => "Nastavení adresáře",
"User Display Name Field" => "Pole pro zobrazované jméno uživatele",
"User Display Name Field" => "Pole zobrazovaného jména uživatele",
"The LDAP attribute to use to generate the user's display name." => "LDAP atribut použitý k vytvoření zobrazovaného jména uživatele.",
"Base User Tree" => "Základní uživatelský strom",
"One User Base DN per line" => "Jedna uživatelská základní DN na řádku",
"User Search Attributes" => "Atributy vyhledávání uživatelů",
"Optional; one attribute per line" => "Volitelné, atribut na řádku",
"Group Display Name Field" => "Pole pro zobrazení jména skupiny",
"Group Display Name Field" => "Pole zobrazovaného jména skupiny",
"The LDAP attribute to use to generate the groups's display name." => "LDAP atribut použitý k vytvoření zobrazovaného jména skupiny.",
"Base Group Tree" => "Základní skupinový strom",
"One Group Base DN per line" => "Jedna skupinová základní DN na řádku",
"Group Search Attributes" => "Atributy vyhledávání skupin",
......@@ -70,10 +75,13 @@
"User Home Folder Naming Rule" => "Pravidlo pojmenování domovské složky uživatele",
"Leave empty for user name (default). Otherwise, specify an LDAP/AD attribute." => "Ponechte prázdné pro uživatelské jméno (výchozí). Jinak uveďte LDAP/AD parametr.",
"Internal Username" => "Interní uživatelské jméno",
"By default the internal username will be created from the UUID attribute. It makes sure that the username is unique and characters do not need to be converted. The internal username has the restriction that only these characters are allowed: [ a-zA-Z0-9_.@- ]. Other characters are replaced with their ASCII correspondence or simply omitted. On collisions a number will be added/increased. The internal username is used to identify a user internally. It is also the default name for the user home folder. It is also a part of remote URLs, for instance for all *DAV services. With this setting, the default behavior can be overridden. To achieve a similar behavior as before ownCloud 5 enter the user display name attribute in the following field. Leave it empty for default behavior. Changes will have effect only on newly mapped (added) LDAP users." => "Ve výchozím nastavení bude uživatelské jméno vytvořeno z UUID atributu. To zajistí unikátnost uživatelského jména bez potřeby konverze znaků. Interní uživatelské jméno je omezena na znaky: [ a-zA-Z0-9_.@- ]. Ostatní znaky jsou nahrazeny jejich ASCII ekvivalentem nebo jednoduše vynechány. V případě kolize uživatelských jmen bude přidáno/navýšeno číslo. Interní uživatelské jméno je používáno k interní identifikaci uživatele. Je také výchozím názvem uživatelského domovského adresáře. Je také součástí URL pro vzdálený přístup, například všech *DAV služeb. S tímto nastavením bude výchozí chování přepsáno. Pro dosažení podobného chování jako před ownCloudem 5 uveďte atribut zobrazovaného jména do pole níže. Ponechte prázdné pro výchozí chování. Změna bude mít vliv jen na nově namapované (přidané) uživatele z LDAP.",
"Internal Username Attribute:" => "Atribut interního uživatelského jména:",
"Override UUID detection" => "Nastavit ručně UUID atribut",
"By default, the UUID attribute is automatically detected. The UUID attribute is used to doubtlessly identify LDAP users and groups. Also, the internal username will be created based on the UUID, if not specified otherwise above. You can override the setting and pass an attribute of your choice. You must make sure that the attribute of your choice can be fetched for both users and groups and it is unique. Leave it empty for default behavior. Changes will have effect only on newly mapped (added) LDAP users and groups." => "Ve výchozím nastavení je UUID atribut nalezen automaticky. UUID atribut je používán pro nezpochybnitelnou identifikaci uživatelů a skupin z LDAP. Navíc je na základě UUID tvořeno také interní uživatelské jméno, pokud není nastaveno jinak. Můžete výchozí nastavení přepsat a použít atribut který sami zvolíte. Musíte se ale ujistit že atribut který vyberete bude uveden jak u uživatelů, tak i u skupin a je unikátní. Ponechte prázdné pro výchozí chování. Změna bude mít vliv jen na nově namapované (přidané) uživatele a skupiny z LDAP.",
"UUID Attribute:" => "Atribut UUID:",
"Username-LDAP User Mapping" => "Mapování uživatelských jmen z LDAPu",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have a internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." => "Uživatelská jména jsou používány pro uchovávání a přiřazování (meta)dat. Pro správnou identifikaci a rozpoznání uživatelů bude mít každý uživatel z LDAP interní uživatelské jméno. To je nezbytné pro mapování uživatelských jmen na uživatele LDAP. Vytvořené uživatelské jméno je mapováno na UUID uživatele v LDAP. Navíc je cachována DN pro reprodukci interakce s LDAP, ale není používána pro identifikaci. Pokud se DN změní, bude to správně rozpoznáno. Vyčištění mapování zanechá zbytky všude. Vyčištění navíc není specifické konfiguraci, bude mít vliv na všechny LDAP konfigurace! Nikdy nečistěte mapování v produkčním prostředí, jen v testovací nebo experimentální fázi.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" => "Zrušit mapování uživatelských jmen LDAPu",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" => "Zrušit mapování názvů skupin LDAPu",
"Test Configuration" => "Vyzkoušet nastavení",
......
......@@ -15,6 +15,7 @@
"Connection test failed" => "Проверка соединения не удалась",
"Do you really want to delete the current Server Configuration?" => "Вы действительно хотите удалить существующую конфигурацию сервера?",
"Confirm Deletion" => "Подтверждение удаления",
"<b>Warning:</b> Apps user_ldap and user_webdavauth are incompatible. You may experience unexpected behavior. Please ask your system administrator to disable one of them." => "<b>Предупреждение:</b> Приложения user_ldap и user_webdavauth не совместимы. Вы можете наблюдать некорректное поведение. Пожалуйста попросите Вашего системного администратора отключить одно из них.",
"<b>Warning:</b> The PHP LDAP module is not installed, the backend will not work. Please ask your system administrator to install it." => "<b>Внимание:</b> Модуль LDAP для PHP не установлен, бэкенд не будет работать. Пожалуйста, попросите вашего системного администратора его установить. ",
"Server configuration" => "Конфигурация сервера",
"Add Server Configuration" => "Добавить конфигурацию сервера",
......
<?php $TRANSLATIONS = array(
"WebDAV Authentication" => "Autenticação WebDAV"
"WebDAV Authentication" => "Autenticação WebDAV",
"Address: " => "Endereço:",
"The user credentials will be sent to this address. This plugin checks the response and will interpret the HTTP statuscodes 401 and 403 as invalid credentials, and all other responses as valid credentials." => "As credenciais do utilizador vão ser enviadas para endereço URL. Este plugin verifica a resposta e vai interpretar os códigos de estado HTTP 401 e 403 como credenciais inválidas, e todas as outras respostas como válidas."
);
<?php $TRANSLATIONS = array(
"WebDAV Authentication" => "Идентификация WebDAV"
"WebDAV Authentication" => "Идентификация WebDAV",
"Address: " => "Адрес:",
"The user credentials will be sent to this address. This plugin checks the response and will interpret the HTTP statuscodes 401 and 403 as invalid credentials, and all other responses as valid credentials." => "Учётные данные пользователя будут отправлены на этот адрес. Плагин проверит ответ и будет рассматривать HTTP коды 401 и 403 как неверные учётные данные, при любом другом ответе - учётные данные пользователя верны."
);
......@@ -110,9 +110,11 @@
"Add" => "Přidat",
"Security Warning" => "Bezpečnostní upozornění",
"Your PHP version is vulnerable to the NULL Byte attack (CVE-2006-7243)" => "Verze vašeho PHP je napadnutelná pomocí techniky \"NULL Byte\" (CVE-2006-7243)",
"Please update your PHP installation to use %s securely." => "Aktualizujte prosím vaši instanci PHP pro bezpečné používání %s.",
"No secure random number generator is available, please enable the PHP OpenSSL extension." => "Není dostupný žádný bezpečný generátor náhodných čísel. Povolte, prosím, rozšíření OpenSSL v PHP.",
"Without a secure random number generator an attacker may be able to predict password reset tokens and take over your account." => "Bez bezpečného generátoru náhodných čísel může útočník předpovědět token pro obnovu hesla a převzít kontrolu nad Vaším účtem.",
"Your data directory and files are probably accessible from the internet because the .htaccess file does not work." => "Váš adresář s daty a soubory jsou dostupné z internetu, protože soubor .htaccess nefunguje.",
"For information how to properly configure your server, please see the <a href=\"%s\" target=\"_blank\">documentation</a>." => "Pro informace jak správně nastavit váš server se podívejte do <a href=\"%s\" target=\"_blank\">dokumentace</a>.",
"Create an <strong>admin account</strong>" => "Vytvořit <strong>účet správce</strong>",
"Advanced" => "Pokročilé",
"Data folder" => "Složka s daty",
......
......@@ -3,11 +3,11 @@
"Category type not provided." => "Tipul de categorie nu a fost specificat.",
"No category to add?" => "Nici o categorie de adăugat?",
"This category already exists: %s" => "Această categorie deja există: %s",
"Object type not provided." => "Tipul obiectului nu este prevazut",
"Object type not provided." => "Tipul obiectului nu este prevăzut",
"%s ID not provided." => "ID-ul %s nu a fost introdus",
"Error adding %s to favorites." => "Eroare la adăugarea %s la favorite",
"No categories selected for deletion." => "Nici o categorie selectată pentru ștergere.",
"Error removing %s from favorites." => "Eroare la ștergerea %s din favorite",
"Error adding %s to favorites." => "Eroare la adăugarea %s la favorite.",
"No categories selected for deletion." => "Nicio categorie selectată pentru ștergere.",
"Error removing %s from favorites." => "Eroare la ștergerea %s din favorite.",
"Sunday" => "Duminică",
"Monday" => "Luni",
"Tuesday" => "Marți",
......@@ -30,12 +30,12 @@
"Settings" => "Setări",
"seconds ago" => "secunde în urmă",
"1 minute ago" => "1 minut în urmă",
"{minutes} minutes ago" => "{minutes} minute in urma",
"1 hour ago" => "Acum o ora",
"{minutes} minutes ago" => "{minutes} minute in urmă",
"1 hour ago" => "Acum o oră",
"{hours} hours ago" => "{hours} ore în urmă",
"today" => "astăzi",
"yesterday" => "ieri",
"{days} days ago" => "{days} zile in urma",
"{days} days ago" => "{days} zile in urmă",
"last month" => "ultima lună",
"{months} months ago" => "{months} luni în urmă",
"months ago" => "luni în urmă",
......@@ -47,9 +47,9 @@
"Yes" => "Da",
"No" => "Nu",
"Ok" => "Ok",
"The object type is not specified." => "Tipul obiectului nu a fost specificat",
"The object type is not specified." => "Tipul obiectului nu este specificat.",
"Error" => "Eroare",
"The app name is not specified." => "Numele aplicației nu a fost specificat",
"The app name is not specified." => "Numele aplicației nu este specificat.",
"The required file {file} is not installed!" => "Fișierul obligatoriu {file} nu este instalat!",
"Shared" => "Partajat",
"Share" => "Partajează",
......@@ -83,13 +83,13 @@
"Error setting expiration date" => "Eroare la specificarea datei de expirare",
"Sending ..." => "Se expediază...",
"Email sent" => "Mesajul a fost expediat",
"The update was unsuccessful. Please report this issue to the <a href=\"https://github.com/owncloud/core/issues\" target=\"_blank\">ownCloud community</a>." => "Modernizarea a eșuat! <a href=\"https://github.com/owncloud/core/issues\" target=\"_blank\">Te rugam sa raportezi problema aici.</a>.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." => "Modernizare reusita! Vei fii redirectionat!",
"The update was unsuccessful. Please report this issue to the <a href=\"https://github.com/owncloud/core/issues\" target=\"_blank\">ownCloud community</a>." => "Actualizarea a eșuat! Raportați problema către <a href=\"https://github.com/owncloud/core/issues\" target=\"_blank\">comunitatea ownCloud</a>.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." => "Actualizare reușită. Ești redirecționat către ownCloud.",
"ownCloud password reset" => "Resetarea parolei ownCloud ",
"Use the following link to reset your password: {link}" => "Folosește următorul link pentru a reseta parola: {link}",
"The link to reset your password has been sent to your email.<br>If you do not receive it within a reasonable amount of time, check your spam/junk folders.<br>If it is not there ask your local administrator ." => "Linkul pentru resetarea parolei tale a fost trimis pe email. <br>Daca nu ai primit email-ul intr-un timp rezonabil, verifica folderul spam/junk. <br>Daca nu sunt acolo intreaba administratorul local.",
"Request failed!<br>Did you make sure your email/username was right?" => "Cerere esuata!<br>Esti sigur ca email-ul/numele de utilizator sunt corecte?",
"You will receive a link to reset your password via Email." => "Vei primi un mesaj prin care vei putea reseta parola via email",
"You will receive a link to reset your password via Email." => "Vei primi un mesaj prin care vei putea reseta parola via email.",
"Username" => "Nume utilizator",
"Your files are encrypted. If you haven't enabled the recovery key, there will be no way to get your data back after your password is reset. If you are not sure what to do, please contact your administrator before you continue. Do you really want to continue?" => "Fișierele tale sunt criptate. Dacă nu ai activat o cheie de recuperare, nu va mai exista nici o metodă prin care să îți recuperezi datele după resetarea parole. Dacă nu ești sigur în privința la ce ai de făcut, contactează un administrator înainte să continuii. Chiar vrei să continui?",
"Yes, I really want to reset my password now" => "Da, eu chiar doresc să îmi resetez parola acum",
......@@ -101,18 +101,20 @@
"Personal" => "Personal",
"Users" => "Utilizatori",
"Apps" => "Aplicații",
"Admin" => "Admin",
"Admin" => "Administrator",
"Help" => "Ajutor",
"Access forbidden" => "Acces interzis",
"Access forbidden" => "Acces restricționat",
"Cloud not found" => "Nu s-a găsit",
"Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\nCheers!" => "Salutare,\n\nVă aduc la cunoștință că %s a partajat %s cu tine.\nAccesează la: %s\n\nNumai bine!",
"Edit categories" => "Editează categorii",
"Add" => "Adaugă",
"Security Warning" => "Avertisment de securitate",
"Your PHP version is vulnerable to the NULL Byte attack (CVE-2006-7243)" => "Versiunea dvs. PHP este vulnerabil la acest atac un octet null (CVE-2006-7243)",
"No secure random number generator is available, please enable the PHP OpenSSL extension." => "Generatorul de numere pentru securitate nu este disponibil, va rog activati extensia PHP OpenSSL",
"Without a secure random number generator an attacker may be able to predict password reset tokens and take over your account." => "Fara generatorul pentru numere de securitate , un atacator poate afla parola si reseta contul tau",
"Your data directory and files are probably accessible from the internet because the .htaccess file does not work." => "Directorul de date și fișiere sunt, probabil, accesibile de pe Internet, deoarece .htaccess nu funcționează.",
"Your PHP version is vulnerable to the NULL Byte attack (CVE-2006-7243)" => "Versiunea dvs. PHP este vulnerabilă la un atac cu un octet NULL (CVE-2006-7243)",
"Please update your PHP installation to use %s securely." => "Te rog actualizează versiunea PHP pentru a utiliza %s în mod securizat.",
"No secure random number generator is available, please enable the PHP OpenSSL extension." => "Nu este disponibil niciun generator securizat de numere aleatoare, vă rog activați extensia PHP OpenSSL.",
"Without a secure random number generator an attacker may be able to predict password reset tokens and take over your account." => "Fără generatorul securizat de numere aleatoare , un atacator poate anticipa simbolurile de resetare a parolei și poate prelua controlul asupra contului tău.",
"Your data directory and files are probably accessible from the internet because the .htaccess file does not work." => "Directorul tău de date și fișiere sunt probabil accesibile de pe Internet, deoarece fișierul .htaccess nu funcționează.",
"For information how to properly configure your server, please see the <a href=\"%s\" target=\"_blank\">documentation</a>." => "Pentru informații despre cum să configurezi serverul, vezi <a href=\"%s\" target=\"_blank\">documentația</a>.",
"Create an <strong>admin account</strong>" => "Crează un <strong>cont de administrator</strong>",
"Advanced" => "Avansat",
"Data folder" => "Director date",
......@@ -126,9 +128,9 @@
"Finish setup" => "Finalizează instalarea",
"%s is available. Get more information on how to update." => "%s este disponibil. Vezi mai multe informații despre procesul de actualizare.",
"Log out" => "Ieșire",
"Automatic logon rejected!" => "Logare automata respinsa",
"If you did not change your password recently, your account may be compromised!" => "Daca nu schimbi parola cand de curand , contul tau poate fi conpromis",
"Please change your password to secure your account again." => "Te rog schimba parola pentru ca, contul tau sa fie securizat din nou.",
"Automatic logon rejected!" => "Autentificare automată respinsă!",
"If you did not change your password recently, your account may be compromised!" => "Dacă nu ți-ai schimbat parola recent, contul tău ar putea fi compromis!",
"Please change your password to secure your account again." => "Te rog schimbă-ți parola pentru a-ți securiza din nou contul.",
"Lost your password?" => "Ai uitat parola?",
"remember" => "amintește",
"Log in" => "Autentificare",
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.owncloud.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-05-25 02:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-05-24 13:27+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-30 01:55-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-30 05:56+0000\n"
"Last-Translator: I Robot <owncloud-bot@tmit.eu>\n"
"Language-Team: Afrikaans (South Africa) (http://www.transifex.com/projects/p/owncloud/language/af_ZA/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -27,46 +27,50 @@ msgstr ""
msgid "Couldn't restore %s"
msgstr ""
#: js/trash.js:7 js/trash.js:96
#: js/trash.js:7 js/trash.js:100
msgid "perform restore operation"
msgstr ""
#: js/trash.js:19 js/trash.js:46 js/trash.js:114 js/trash.js:139
#: js/trash.js:20 js/trash.js:48 js/trash.js:118 js/trash.js:146
msgid "Error"
msgstr ""
#: js/trash.js:34
#: js/trash.js:36
msgid "delete file permanently"
msgstr ""
#: js/trash.js:121
#: js/trash.js:127
msgid "Delete permanently"
msgstr ""
#: js/trash.js:174 templates/index.php:17
#: js/trash.js:182 templates/index.php:17
msgid "Name"
msgstr ""
#: js/trash.js:175 templates/index.php:27
#: js/trash.js:183 templates/index.php:27
msgid "Deleted"
msgstr ""
#: js/trash.js:184
#: js/trash.js:192
msgid "1 folder"
msgstr ""
#: js/trash.js:186
#: js/trash.js:194
msgid "{count} folders"
msgstr ""
#: js/trash.js:194
#: js/trash.js:202
msgid "1 file"
msgstr ""
#: js/trash.js:196
#: js/trash.js:204
msgid "{count} files"
msgstr ""
#: lib/trash.php:819 lib/trash.php:821
msgid "restored"
msgstr ""
#: templates/index.php:9
msgid "Nothing in here. Your trash bin is empty!"
msgstr ""
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.owncloud.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-28 01:56-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-27 06:10+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-30 01:55-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-30 05:56+0000\n"
"Last-Translator: I Robot <owncloud-bot@tmit.eu>\n"
"Language-Team: Arabic (http://www.transifex.com/projects/p/owncloud/language/ar/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -27,46 +27,50 @@ msgstr "تعذّر حذف%s بشكل دائم"
msgid "Couldn't restore %s"
msgstr "تعذّر استرجاع %s "
#: js/trash.js:7 js/trash.js:97
#: js/trash.js:7 js/trash.js:100
msgid "perform restore operation"
msgstr "إبدء عملية الإستعادة"
#: js/trash.js:19 js/trash.js:46 js/trash.js:115 js/trash.js:141
#: js/trash.js:20 js/trash.js:48 js/trash.js:118 js/trash.js:146
msgid "Error"
msgstr "خطأ"
#: js/trash.js:34
#: js/trash.js:36
msgid "delete file permanently"
msgstr "حذف بشكل دائم"
#: js/trash.js:123
#: js/trash.js:127
msgid "Delete permanently"
msgstr "حذف بشكل دائم"
#: js/trash.js:176 templates/index.php:17
#: js/trash.js:182 templates/index.php:17
msgid "Name"
msgstr "اسم"
#: js/trash.js:177 templates/index.php:27
#: js/trash.js:183 templates/index.php:27
msgid "Deleted"
msgstr "تم الحذف"
#: js/trash.js:186
#: js/trash.js:192
msgid "1 folder"
msgstr "مجلد عدد 1"
#: js/trash.js:188
#: js/trash.js:194
msgid "{count} folders"
msgstr "{count} مجلدات"
#: js/trash.js:196
#: js/trash.js:202
msgid "1 file"
msgstr "ملف واحد"
#: js/trash.js:198
#: js/trash.js:204
msgid "{count} files"
msgstr "{count} ملفات"
#: lib/trash.php:819 lib/trash.php:821
msgid "restored"
msgstr ""
#: templates/index.php:9
msgid "Nothing in here. Your trash bin is empty!"
msgstr "لا يوجد شيء هنا. سلة المهملات خاليه."
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.owncloud.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-05-25 02:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-05-24 13:27+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-30 01:55-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-30 05:56+0000\n"
"Last-Translator: I Robot <owncloud-bot@tmit.eu>\n"
"Language-Team: Belarusian (http://www.transifex.com/projects/p/owncloud/language/be/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -27,46 +27,50 @@ msgstr ""
msgid "Couldn't restore %s"
msgstr ""
#: js/trash.js:7 js/trash.js:96
#: js/trash.js:7 js/trash.js:100
msgid "perform restore operation"
msgstr ""
#: js/trash.js:19 js/trash.js:46 js/trash.js:114 js/trash.js:139
#: js/trash.js:20 js/trash.js:48 js/trash.js:118 js/trash.js:146
msgid "Error"
msgstr ""
#: js/trash.js:34
#: js/trash.js:36
msgid "delete file permanently"
msgstr ""
#: js/trash.js:121
#: js/trash.js:127
msgid "Delete permanently"
msgstr ""
#: js/trash.js:174 templates/index.php:17
#: js/trash.js:182 templates/index.php:17
msgid "Name"
msgstr ""
#: js/trash.js:175 templates/index.php:27
#: js/trash.js:183 templates/index.php:27
msgid "Deleted"
msgstr ""
#: js/trash.js:184
#: js/trash.js:192
msgid "1 folder"
msgstr ""
#: js/trash.js:186
#: js/trash.js:194
msgid "{count} folders"
msgstr ""
#: js/trash.js:194
#: js/trash.js:202
msgid "1 file"
msgstr ""
#: js/trash.js:196
#: js/trash.js:204
msgid "{count} files"
msgstr ""
#: lib/trash.php:819 lib/trash.php:821
msgid "restored"
msgstr ""
#: templates/index.php:9
msgid "Nothing in here. Your trash bin is empty!"
msgstr ""
......
......@@ -8,9 +8,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.owncloud.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-28 01:56-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-27 06:10+0000\n"
"Last-Translator: Димитър Кръстев <dimitar.t.krastev@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-30 01:55-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-30 05:56+0000\n"
"Last-Translator: I Robot <owncloud-bot@tmit.eu>\n"
"Language-Team: Bulgarian (Bulgaria) (http://www.transifex.com/projects/p/owncloud/language/bg_BG/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -28,46 +28,50 @@ msgstr "Невъзможно перманентното изтриване на
msgid "Couldn't restore %s"
msgstr "Невъзможно възтановяване на %s"
#: js/trash.js:7 js/trash.js:97
#: js/trash.js:7 js/trash.js:100
msgid "perform restore operation"
msgstr "извършване на действие по възстановяване"
#: js/trash.js:19 js/trash.js:46 js/trash.js:115 js/trash.js:141
#: js/trash.js:20 js/trash.js:48 js/trash.js:118 js/trash.js:146
msgid "Error"
msgstr "Грешка"
#: js/trash.js:34
#: js/trash.js:36
msgid "delete file permanently"
msgstr "изтриване на файла завинаги"
#: js/trash.js:123
#: js/trash.js:127
msgid "Delete permanently"
msgstr "Изтриване завинаги"
#: js/trash.js:176 templates/index.php:17
#: js/trash.js:182 templates/index.php:17
msgid "Name"
msgstr "Име"
#: js/trash.js:177 templates/index.php:27
#: js/trash.js:183 templates/index.php:27
msgid "Deleted"
msgstr "Изтрито"
#: js/trash.js:186
#: js/trash.js:192
msgid "1 folder"
msgstr "1 папка"
#: js/trash.js:188
#: js/trash.js:194
msgid "{count} folders"
msgstr "{count} папки"
#: js/trash.js:196
#: js/trash.js:202
msgid "1 file"
msgstr "1 файл"
#: js/trash.js:198
#: js/trash.js:204
msgid "{count} files"
msgstr "{count} файла"
#: lib/trash.php:819 lib/trash.php:821
msgid "restored"
msgstr ""
#: templates/index.php:9
msgid "Nothing in here. Your trash bin is empty!"
msgstr "Няма нищо. Кофата е празна!"
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.owncloud.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-23 01:55-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-23 05:05+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-30 01:55-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-30 05:56+0000\n"
"Last-Translator: I Robot <owncloud-bot@tmit.eu>\n"
"Language-Team: Bengali (Bangladesh) (http://www.transifex.com/projects/p/owncloud/language/bn_BD/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -27,46 +27,50 @@ msgstr ""
msgid "Couldn't restore %s"
msgstr ""
#: js/trash.js:7 js/trash.js:97
#: js/trash.js:7 js/trash.js:100
msgid "perform restore operation"
msgstr ""
#: js/trash.js:19 js/trash.js:46 js/trash.js:115 js/trash.js:141
#: js/trash.js:20 js/trash.js:48 js/trash.js:118 js/trash.js:146
msgid "Error"
msgstr "সমস্যা"
#: js/trash.js:34
#: js/trash.js:36
msgid "delete file permanently"
msgstr ""
#: js/trash.js:123
#: js/trash.js:127
msgid "Delete permanently"
msgstr ""
#: js/trash.js:176 templates/index.php:17
#: js/trash.js:182 templates/index.php:17
msgid "Name"
msgstr "রাম"
#: js/trash.js:177 templates/index.php:27