Commit 8a4fddeb authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 7ba391cd
......@@ -65,11 +65,21 @@ OC.L10N.register(
"Name" : "Ad",
"Size" : "Həcm",
"Modified" : "Dəyişdirildi",
"_%n folder_::_%n folders_" : ["",""],
"_%n file_::_%n files_" : ["",""],
"_%n folder_::_%n folders_" : ["%n qovluq","%n qovluqlar"],
"_%n file_::_%n files_" : ["%n fayllar","%n fayllar"],
"You don’t have permission to upload or create files here" : "Sizin burda yükləməyə və ya fayl yaratmağa yetkiniz yoxdur ",
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["",""],
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["",""],
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["%n fayllar yüklənilir","%n fayllar yüklənilir"],
"\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" yalnış fayl adıdır.",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Sizin deponuz doludur, fayllar artıq yenilənə və sinxronizasiya edilə bilməz!",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Sizin depo depo demək olar ki, doludur ({usedSpacePercent}%)",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Proqram şifrələnməsi işə salınıb ancaq, sizin açarlar inisializasiya edilməyib. Xahiş edilir çıxıb yenidən daxil olasınız",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Şifrələnmə proqramı üçün yalnış şəxsi açar. Xahiş olunur öz şəxsi quraşdırmalarınızda şəxsi açarınızı yeniləyəsiniz ki, şifrələnmiş fayllara yetki ala biləsiniz. ",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Şifrələnmə söndürülüb ancaq, sizin fayllar hələdə şifrələnmiş vəziyyətdədir. Deşifrə etmək üçün xahiş olunur, şəxsi quraşdırılmalarınıza baxasınız.",
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["uyğun '{filter}'","uyğun '{filter}'"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} və {files}",
"Favorited" : "İstəkləndi",
"Favorite" : "İstəkli",
"An error occurred while trying to update the tags" : "Qeydlərin yenilənməsi müddətində səhv baş verdi ",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Yeni fayl və ya direktoriya <strong>yaradılmışdır</strong>",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Fayl və ya direktoriya <strong>dəyişdirilib</strong>",
"A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "Fayl və ya direktoriya <strong>silinib</strong>",
......@@ -83,11 +93,33 @@ OC.L10N.register(
"%2$s deleted %1$s" : "%2$s silindi %1$s",
"You restored %1$s" : "Siz qayıtdınız %1$s",
"%2$s restored %1$s" : "%2$s bərpa edildi %1$s",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s adını dəyişə bilmərik ona görə ki, o silinib artıq",
"%s could not be renamed" : "%s adını dəyişə bilməz",
"Upload (max. %s)" : "Yüklə (max. %s)",
"File handling" : "Fayl emalı",
"Maximum upload size" : "Maksimal yükləmə həcmi",
"max. possible: " : "maks. ola bilər: ",
"Save" : "Saxlamaq",
"Settings" : "Quraşdırmalar",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Bu ünvanı <a href=\"%s\" target=\"_blank\">WebDAV vasitəsilə fayllarınızı əldə etmək üçün</a> istifadə edə bilərsiniz. ",
"New" : "Yeni",
"New text file" : "Yeni tekst faylı",
"Text file" : "Tekst faylı",
"New folder" : "Yeni qovluq",
"Folder" : "Qovluq",
"From link" : "Linkdən",
"Upload" : "Serverə yüklə",
"Cancel upload" : "Yüklənməni dayandır"
"Cancel upload" : "Yüklənməni dayandır",
"No files yet" : "Belə fayllar yoxdur",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Bezi kontenti yüklə yada, öz avadanlıqlarınızla sinxronizasiya edin!",
"No entries found in this folder" : "Bu qovluqda heç bir verilən tapılmadı",
"Select all" : "Hamısıı seç",
"Upload too large" : "Yüklənmə şox böyükdür",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Yükləmək istədiyiniz faylların həcmi, bu serverdə izin verilmiş maksimal yüklənmə həcmindən böyükdür.",
"Files are being scanned, please wait." : "Faylların skanı başlanıb, xahiş olunur gözləyəsiniz.",
"Currently scanning" : "Hal-hazırda skan edilir",
"No favorites" : "Seçilmiş yoxdur",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "İstəkli qeyd etdiyiniz fayllar və qovluqlar burda göstəriləcək"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -63,11 +63,21 @@
"Name" : "Ad",
"Size" : "Həcm",
"Modified" : "Dəyişdirildi",
"_%n folder_::_%n folders_" : ["",""],
"_%n file_::_%n files_" : ["",""],
"_%n folder_::_%n folders_" : ["%n qovluq","%n qovluqlar"],
"_%n file_::_%n files_" : ["%n fayllar","%n fayllar"],
"You don’t have permission to upload or create files here" : "Sizin burda yükləməyə və ya fayl yaratmağa yetkiniz yoxdur ",
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["",""],
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["",""],
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["%n fayllar yüklənilir","%n fayllar yüklənilir"],
"\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" yalnış fayl adıdır.",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Sizin deponuz doludur, fayllar artıq yenilənə və sinxronizasiya edilə bilməz!",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Sizin depo depo demək olar ki, doludur ({usedSpacePercent}%)",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Proqram şifrələnməsi işə salınıb ancaq, sizin açarlar inisializasiya edilməyib. Xahiş edilir çıxıb yenidən daxil olasınız",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Şifrələnmə proqramı üçün yalnış şəxsi açar. Xahiş olunur öz şəxsi quraşdırmalarınızda şəxsi açarınızı yeniləyəsiniz ki, şifrələnmiş fayllara yetki ala biləsiniz. ",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Şifrələnmə söndürülüb ancaq, sizin fayllar hələdə şifrələnmiş vəziyyətdədir. Deşifrə etmək üçün xahiş olunur, şəxsi quraşdırılmalarınıza baxasınız.",
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["uyğun '{filter}'","uyğun '{filter}'"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} və {files}",
"Favorited" : "İstəkləndi",
"Favorite" : "İstəkli",
"An error occurred while trying to update the tags" : "Qeydlərin yenilənməsi müddətində səhv baş verdi ",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Yeni fayl və ya direktoriya <strong>yaradılmışdır</strong>",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Fayl və ya direktoriya <strong>dəyişdirilib</strong>",
"A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "Fayl və ya direktoriya <strong>silinib</strong>",
......@@ -81,11 +91,33 @@
"%2$s deleted %1$s" : "%2$s silindi %1$s",
"You restored %1$s" : "Siz qayıtdınız %1$s",
"%2$s restored %1$s" : "%2$s bərpa edildi %1$s",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s adını dəyişə bilmərik ona görə ki, o silinib artıq",
"%s could not be renamed" : "%s adını dəyişə bilməz",
"Upload (max. %s)" : "Yüklə (max. %s)",
"File handling" : "Fayl emalı",
"Maximum upload size" : "Maksimal yükləmə həcmi",
"max. possible: " : "maks. ola bilər: ",
"Save" : "Saxlamaq",
"Settings" : "Quraşdırmalar",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Bu ünvanı <a href=\"%s\" target=\"_blank\">WebDAV vasitəsilə fayllarınızı əldə etmək üçün</a> istifadə edə bilərsiniz. ",
"New" : "Yeni",
"New text file" : "Yeni tekst faylı",
"Text file" : "Tekst faylı",
"New folder" : "Yeni qovluq",
"Folder" : "Qovluq",
"From link" : "Linkdən",
"Upload" : "Serverə yüklə",
"Cancel upload" : "Yüklənməni dayandır"
"Cancel upload" : "Yüklənməni dayandır",
"No files yet" : "Belə fayllar yoxdur",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Bezi kontenti yüklə yada, öz avadanlıqlarınızla sinxronizasiya edin!",
"No entries found in this folder" : "Bu qovluqda heç bir verilən tapılmadı",
"Select all" : "Hamısıı seç",
"Upload too large" : "Yüklənmə şox böyükdür",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Yükləmək istədiyiniz faylların həcmi, bu serverdə izin verilmiş maksimal yüklənmə həcmindən böyükdür.",
"Files are being scanned, please wait." : "Faylların skanı başlanıb, xahiş olunur gözləyəsiniz.",
"Currently scanning" : "Hal-hazırda skan edilir",
"No favorites" : "Seçilmiş yoxdur",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "İstəkli qeyd etdiyiniz fayllar və qovluqlar burda göstəriləcək"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -11,6 +11,8 @@ OC.L10N.register(
"Unknown error. Please check your system settings or contact your administrator" : "Tanınmayan səhv. Xahiş olunur sistem quraşdırmalarınızı yoxlayın yada öz inzibatçınızla əlaqə yaradın",
"Initial encryption running... Please try again later." : "İlkin şifrələnmə işləyir... Xahiş olunur birazdan yenidən müraciət edəsiniz.",
"Missing requirements." : "Taləbatlar çatışmır.",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Birbaşa öz %sşəxsi quraşdırmalarınıza%s gedin."
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Birbaşa öz %sşəxsi quraşdırmalarınıza%s gedin.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Proqram şifrələnməsi işə salınıb ancaq, sizin açarlar inisializasiya edilməyib. Xahiş edilir çıxıb yenidən daxil olasınız",
"Enabled" : "İşə salınıb"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -9,6 +9,8 @@
"Unknown error. Please check your system settings or contact your administrator" : "Tanınmayan səhv. Xahiş olunur sistem quraşdırmalarınızı yoxlayın yada öz inzibatçınızla əlaqə yaradın",
"Initial encryption running... Please try again later." : "İlkin şifrələnmə işləyir... Xahiş olunur birazdan yenidən müraciət edəsiniz.",
"Missing requirements." : "Taləbatlar çatışmır.",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Birbaşa öz %sşəxsi quraşdırmalarınıza%s gedin."
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Birbaşa öz %sşəxsi quraşdırmalarınıza%s gedin.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Proqram şifrələnməsi işə salınıb ancaq, sizin açarlar inisializasiya edilməyib. Xahiş edilir çıxıb yenidən daxil olasınız",
"Enabled" : "İşə salınıb"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -20,6 +20,7 @@ OC.L10N.register(
"You shared %1$s via link" : "Siz yayımladınız %1$s link ilə",
"Shares" : "Yayımlanmalar",
"Password" : "Şifrə",
"No entries found in this folder" : "Bu qovluqda heç bir verilən tapılmadı",
"Name" : "Ad",
"Download" : "Yüklə"
},
......
......@@ -18,6 +18,7 @@
"You shared %1$s via link" : "Siz yayımladınız %1$s link ilə",
"Shares" : "Yayımlanmalar",
"Password" : "Şifrə",
"No entries found in this folder" : "Bu qovluqda heç bir verilən tapılmadı",
"Name" : "Ad",
"Download" : "Yüklə"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
......
......@@ -5,8 +5,13 @@ OC.L10N.register(
"Couldn't restore %s" : "Geri qaytarila bilmədi %s",
"Deleted files" : "Silinmiş fayllar",
"Restore" : "Geri qaytar",
"Delete permanently" : "Həmişəlik sil",
"Error" : "Səhv",
"restored" : "geriqaytarılıb",
"No deleted files" : "Silinmiş fayllar mövcud deyil",
"You will be able to recover deleted files from here" : "Siz silinmiş faylları burdan bərpa edə bilərsiniz",
"No entries found in this folder" : "Bu qovluqda heç bir verilən tapılmadı",
"Select all" : "Hamısıı seç",
"Name" : "Ad",
"Deleted" : "Silinib",
"Delete" : "Sil"
......
......@@ -3,8 +3,13 @@
"Couldn't restore %s" : "Geri qaytarila bilmədi %s",
"Deleted files" : "Silinmiş fayllar",
"Restore" : "Geri qaytar",
"Delete permanently" : "Həmişəlik sil",
"Error" : "Səhv",
"restored" : "geriqaytarılıb",
"No deleted files" : "Silinmiş fayllar mövcud deyil",
"You will be able to recover deleted files from here" : "Siz silinmiş faylları burdan bərpa edə bilərsiniz",
"No entries found in this folder" : "Bu qovluqda heç bir verilən tapılmadı",
"Select all" : "Hamısıı seç",
"Name" : "Ad",
"Deleted" : "Silinib",
"Delete" : "Sil"
......
......@@ -125,7 +125,6 @@ OC.L10N.register(
"UUID Attribute for Users:" : "Atributu UUID pa usuarios:",
"UUID Attribute for Groups:" : "Atributu UUID pa Grupos:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Asignación del Nome d'usuariu LDAP",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have a internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "Los usuarios úsense p'almacenar y asignar (meta) datos. Col envís d'identificar de forma precisa y reconocer usuarios, cada usuariu de LDAP va tener un nome d'usuariu internu. Esto requier un mapéu ente'l nome d'usuariu y l'usuariu del LDAP. El nome d'usuariu creáu mapéase respeutu al UUID del usuariu nel LDAP. De forma adicional, el DN cachéase p'amenorgar la interaición ente'l LDAP, pero nun s'usa pa identificar. Si'l DN camuda, los cambeos van aplicase. El nome d'usuariu internu úsase penriba de too. Llimpiar los mapeos va dexar restos per toos llaos, nun ye sensible a configuración, ¡afeuta a toles configuraciones del LDAP! Enxamás llimpies los mapeos nun entornu de producción, namái nuna fase de desendolcu o esperimental.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Llimpiar l'asignación de los Nomes d'usuariu de los usuarios LDAP",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Llimpiar l'asignación de los Nomes de grupu de los grupos de LDAP"
},
......
......@@ -123,7 +123,6 @@
"UUID Attribute for Users:" : "Atributu UUID pa usuarios:",
"UUID Attribute for Groups:" : "Atributu UUID pa Grupos:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Asignación del Nome d'usuariu LDAP",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have a internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "Los usuarios úsense p'almacenar y asignar (meta) datos. Col envís d'identificar de forma precisa y reconocer usuarios, cada usuariu de LDAP va tener un nome d'usuariu internu. Esto requier un mapéu ente'l nome d'usuariu y l'usuariu del LDAP. El nome d'usuariu creáu mapéase respeutu al UUID del usuariu nel LDAP. De forma adicional, el DN cachéase p'amenorgar la interaición ente'l LDAP, pero nun s'usa pa identificar. Si'l DN camuda, los cambeos van aplicase. El nome d'usuariu internu úsase penriba de too. Llimpiar los mapeos va dexar restos per toos llaos, nun ye sensible a configuración, ¡afeuta a toles configuraciones del LDAP! Enxamás llimpies los mapeos nun entornu de producción, namái nuna fase de desendolcu o esperimental.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Llimpiar l'asignación de los Nomes d'usuariu de los usuarios LDAP",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Llimpiar l'asignación de los Nomes de grupu de los grupos de LDAP"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
......
......@@ -126,7 +126,6 @@ OC.L10N.register(
"UUID Attribute for Users:" : "UUID Атрибут за Потребителите:",
"UUID Attribute for Groups:" : "UUID Атрибут за Групите:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Username-LDAP User Mapping",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have a internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "Потребителските имена се използват, за да се запази и зададат (мета)данни. За да може да се идентифицира и разпознае потребител, всеки LDAP потребител ще има вътрешно потребителско име. Налага се map-ване от вътрешен потребител към LDAP потребител. Създаденото потребителско име се map-ва към UUID-то на LDAP потребител. В допълнение DN се кешира, за да се намали LDAP комункацията, но не се използва за идентифициране. Ако DN се промени, промяната ще бъде открита. Вътрешното име се използва навсякъде. Изтриването на map-ванията ще се отрази на всички LDAP конфигурации! Никога не изчиствай map-ванията на производствена инсталация, а само докато тестваш и експериментираш.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Изчисти Username-LDAP User Mapping",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Изчисти Groupname-LDAP Group Mapping"
},
......
......@@ -124,7 +124,6 @@
"UUID Attribute for Users:" : "UUID Атрибут за Потребителите:",
"UUID Attribute for Groups:" : "UUID Атрибут за Групите:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Username-LDAP User Mapping",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have a internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "Потребителските имена се използват, за да се запази и зададат (мета)данни. За да може да се идентифицира и разпознае потребител, всеки LDAP потребител ще има вътрешно потребителско име. Налага се map-ване от вътрешен потребител към LDAP потребител. Създаденото потребителско име се map-ва към UUID-то на LDAP потребител. В допълнение DN се кешира, за да се намали LDAP комункацията, но не се използва за идентифициране. Ако DN се промени, промяната ще бъде открита. Вътрешното име се използва навсякъде. Изтриването на map-ванията ще се отрази на всички LDAP конфигурации! Никога не изчиствай map-ванията на производствена инсталация, а само докато тестваш и експериментираш.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Изчисти Username-LDAP User Mapping",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Изчисти Groupname-LDAP Group Mapping"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
......
......@@ -121,7 +121,6 @@ OC.L10N.register(
"UUID Attribute for Users:" : "Atribut UUID per Usuaris:",
"UUID Attribute for Groups:" : "Atribut UUID per Grups:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Mapatge d'usuari Nom d'usuari-LDAP",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have a internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "Els noms d'usuari s'usen per desar i assignar (meta)dades. Per tal d'identificar amb precisió i reconèixer els usuaris, cada usuari LDAP tindrà un nom d'usuari intern. Això requereix mapatge del nom d'usuari a l'usuari LDAP. El nom d'usuari creat es mapa a la UUID de l'usuari LDAP. A més, la DN es posa a la memòria cau per reduir la interacció LDAP, però no s'usa per identificació. En cas que la DN canvïi, els canvis es trobaran. El nom d'usuari intern s'usa a tot arreu. Si esborreu els mapatges quedaran sobrants a tot arreu. Esborrar els mapatges no és sensible a la configuració, afecta a totes les configuracions LDAP! No esborreu mai els mapatges en un entorn de producció, només en un estadi de prova o experimental.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Elimina el mapatge d'usuari Nom d'usuari-LDAP",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Elimina el mapatge de grup Nom de grup-LDAP"
},
......
......@@ -119,7 +119,6 @@
"UUID Attribute for Users:" : "Atribut UUID per Usuaris:",
"UUID Attribute for Groups:" : "Atribut UUID per Grups:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Mapatge d'usuari Nom d'usuari-LDAP",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have a internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "Els noms d'usuari s'usen per desar i assignar (meta)dades. Per tal d'identificar amb precisió i reconèixer els usuaris, cada usuari LDAP tindrà un nom d'usuari intern. Això requereix mapatge del nom d'usuari a l'usuari LDAP. El nom d'usuari creat es mapa a la UUID de l'usuari LDAP. A més, la DN es posa a la memòria cau per reduir la interacció LDAP, però no s'usa per identificació. En cas que la DN canvïi, els canvis es trobaran. El nom d'usuari intern s'usa a tot arreu. Si esborreu els mapatges quedaran sobrants a tot arreu. Esborrar els mapatges no és sensible a la configuració, afecta a totes les configuracions LDAP! No esborreu mai els mapatges en un entorn de producció, només en un estadi de prova o experimental.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Elimina el mapatge d'usuari Nom d'usuari-LDAP",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Elimina el mapatge de grup Nom de grup-LDAP"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
......
......@@ -127,7 +127,6 @@ OC.L10N.register(
"UUID Attribute for Users:" : "UUID atribut pro uživatele:",
"UUID Attribute for Groups:" : "UUID atribut pro skupiny:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Mapování uživatelských jmen z LDAPu",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have a internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "Uživatelská jména jsou používány pro uchovávání a přiřazování (meta)dat. Pro správnou identifikaci a rozpoznání uživatelů bude mít každý uživatel z LDAP interní uživatelské jméno. To vyžaduje mapování uživatelských jmen na uživatele LDAP. Vytvořené uživatelské jméno je mapováno na UUID uživatele v LDAP. Navíc je cachována DN pro zmenšení interakce s LDAP, ale není používána pro identifikaci. Pokud se DN změní, bude to správně rozpoznáno. Interní uživatelské jméno se používá celé. Vyčištění mapování zanechá zbytky všude. Vyčištění navíc není specifické konfiguraci, bude mít vliv na všechny LDAP konfigurace! Nikdy nečistěte mapování v produkčním prostředí, jen v testovací nebo experimentální fázi.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Zrušit mapování uživatelských jmen LDAPu",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Zrušit mapování názvů skupin LDAPu"
},
......
......@@ -125,7 +125,6 @@
"UUID Attribute for Users:" : "UUID atribut pro uživatele:",
"UUID Attribute for Groups:" : "UUID atribut pro skupiny:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Mapování uživatelských jmen z LDAPu",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have a internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "Uživatelská jména jsou používány pro uchovávání a přiřazování (meta)dat. Pro správnou identifikaci a rozpoznání uživatelů bude mít každý uživatel z LDAP interní uživatelské jméno. To vyžaduje mapování uživatelských jmen na uživatele LDAP. Vytvořené uživatelské jméno je mapováno na UUID uživatele v LDAP. Navíc je cachována DN pro zmenšení interakce s LDAP, ale není používána pro identifikaci. Pokud se DN změní, bude to správně rozpoznáno. Interní uživatelské jméno se používá celé. Vyčištění mapování zanechá zbytky všude. Vyčištění navíc není specifické konfiguraci, bude mít vliv na všechny LDAP konfigurace! Nikdy nečistěte mapování v produkčním prostředí, jen v testovací nebo experimentální fázi.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Zrušit mapování uživatelských jmen LDAPu",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Zrušit mapování názvů skupin LDAPu"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;"
......
......@@ -127,7 +127,6 @@ OC.L10N.register(
"UUID Attribute for Users:" : "UUID-attribut for brugere:",
"UUID Attribute for Groups:" : "UUID-attribut for grupper:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Kortlægning mellem brugernavn og LDAP-bruger",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have a internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "Brugernavne bruges til at lagre og tildele (meta)data. For at kunne identificere og genkende brugere præcist, så vil hver LDAP-bruger have et internt brugernavn. Det oprettede brugernavn kortlægges til UUID'et for LDAP-brugeren. I tillæg mellemlagres DN'et for at mindske LDAP-interaktioner, men det benyttes ikke til identifikation. Hvis DN'et ændres, så vil ændringerne blive registreret. Det interne brugernavn anvendes overalt. Hvis kortlægningerne ryddes, så vil der være rester overalt. Rydning af kortlægningerne er ikke konfigurationssensitivt - det påvirker alle LDAP-konfigurationer! Ryd aldrig kortlægningerne i et produktionsmiljø, kun i et teststadie eller eksperimentelt stadie.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Ryd kortlægning mellem brugernavn og LDAP-bruger",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Ryd kortlægning mellem gruppenavn og LDAP-gruppe"
},
......
......@@ -125,7 +125,6 @@
"UUID Attribute for Users:" : "UUID-attribut for brugere:",
"UUID Attribute for Groups:" : "UUID-attribut for grupper:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Kortlægning mellem brugernavn og LDAP-bruger",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have a internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "Brugernavne bruges til at lagre og tildele (meta)data. For at kunne identificere og genkende brugere præcist, så vil hver LDAP-bruger have et internt brugernavn. Det oprettede brugernavn kortlægges til UUID'et for LDAP-brugeren. I tillæg mellemlagres DN'et for at mindske LDAP-interaktioner, men det benyttes ikke til identifikation. Hvis DN'et ændres, så vil ændringerne blive registreret. Det interne brugernavn anvendes overalt. Hvis kortlægningerne ryddes, så vil der være rester overalt. Rydning af kortlægningerne er ikke konfigurationssensitivt - det påvirker alle LDAP-konfigurationer! Ryd aldrig kortlægningerne i et produktionsmiljø, kun i et teststadie eller eksperimentelt stadie.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "Ryd kortlægning mellem brugernavn og LDAP-bruger",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Ryd kortlægning mellem gruppenavn og LDAP-gruppe"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
......
......@@ -127,7 +127,6 @@ OC.L10N.register(
"UUID Attribute for Users:" : "UUID-Attribute für Benutzer:",
"UUID Attribute for Groups:" : "UUID-Attribute für Gruppen:",
"Username-LDAP User Mapping" : "LDAP-Benutzernamenzuordnung",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have a internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "Die Benutzernamen werden genutzt, um (Meta)Daten zuzuordnen und zu speichern. Um Benutzer eindeutig und präzise zu identifizieren, hat jeder LDAP-Benutzer einen internen Benutzernamen. Dies erfordert eine Zuordnung (mappen) von Benutzernamen zum LDAP-Benutzer. Der erstellte Benutzername wird der UUID des LDAP-Benutzernamens zugeordnet. Zusätzlich wird der DN zwischengespeichert, um die Interaktion mit dem LDAP zu minimieren, was aber nicht der Identifikation dient. Ändert sich der DN, werden die Änderungen durch gefunden. Der interne Benutzername, wird in überall verwendet. Werden die Zuordnungen gelöscht, bleiben überall Reste zurück. Die Löschung der Zuordnungen kann nicht in der Konfiguration vorgenommen werden, beeinflusst aber die LDAP-Konfiguration! Löschen Sie niemals die Zuordnungen in einer produktiven Umgebung. Lösche die Zuordnungen nur in einer Test- oder Experimentierumgebung.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "LDAP-Benutzernamenzuordnung löschen",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "LDAP-Gruppennamenzuordnung löschen"
},
......
......@@ -125,7 +125,6 @@
"UUID Attribute for Users:" : "UUID-Attribute für Benutzer:",
"UUID Attribute for Groups:" : "UUID-Attribute für Gruppen:",
"Username-LDAP User Mapping" : "LDAP-Benutzernamenzuordnung",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have a internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "Die Benutzernamen werden genutzt, um (Meta)Daten zuzuordnen und zu speichern. Um Benutzer eindeutig und präzise zu identifizieren, hat jeder LDAP-Benutzer einen internen Benutzernamen. Dies erfordert eine Zuordnung (mappen) von Benutzernamen zum LDAP-Benutzer. Der erstellte Benutzername wird der UUID des LDAP-Benutzernamens zugeordnet. Zusätzlich wird der DN zwischengespeichert, um die Interaktion mit dem LDAP zu minimieren, was aber nicht der Identifikation dient. Ändert sich der DN, werden die Änderungen durch gefunden. Der interne Benutzername, wird in überall verwendet. Werden die Zuordnungen gelöscht, bleiben überall Reste zurück. Die Löschung der Zuordnungen kann nicht in der Konfiguration vorgenommen werden, beeinflusst aber die LDAP-Konfiguration! Löschen Sie niemals die Zuordnungen in einer produktiven Umgebung. Lösche die Zuordnungen nur in einer Test- oder Experimentierumgebung.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" : "LDAP-Benutzernamenzuordnung löschen",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "LDAP-Gruppennamenzuordnung löschen"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment