Commit 916e710e authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent cb366666
<?php
$TRANSLATIONS = array(
"Unknown error" => "Невідома помилка",
"Missing recovery key password" => "Відсутній пароль ключа відновлення",
"Please repeat the recovery key password" => "Введіть ще раз пароль для ключа відновлення",
"Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" => "Введені паролі ключа відновлення не співпадають",
"Recovery key successfully enabled" => "Ключ відновлення підключено",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" => "Не вдалося відключити ключ відновлення. Будь ласка, перевірте пароль ключа відновлення!",
"Recovery key successfully disabled" => "Ключ відновлення відключено",
"Please provide the old recovery password" => "Будь ласка, введіть старий пароль відновлення",
"Please provide a new recovery password" => "Будь ласка, введіть новий пароль відновлення",
"Please repeat the new recovery password" => "Будь ласка, введіть новий пароль відновлення ще раз",
"Password successfully changed." => "Пароль змінено.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." => "Не вдалося змінити пароль. Можливо ви неправильно ввели старий пароль.",
"Private key password successfully updated." => "Пароль секретного ключа оновлено.",
"Could not update the private key password. Maybe the old password was not correct." => "Не вдалося оновити пароль секретного ключа. Можливо ви не правильно ввели старий пароль.",
"File recovery settings updated" => "Налаштування файла відновлення оновлено",
"Could not update file recovery" => "Не вдалося оновити файл відновлення ",
"Encryption app not initialized! Maybe the encryption app was re-enabled during your session. Please try to log out and log back in to initialize the encryption app." => "Додаток шифрувння не ініціалізовано! Можливо цей додаток редагувався під час вашої сесії. Будь ласка, спробуйте вийти і зайти знову щоб проініціалізувати додаток шифрування.",
"Your private key is not valid! Likely your password was changed outside of %s (e.g. your corporate directory). You can update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." => "Ваш секретний ключ не дійсний! Ймовірно ваш пароль був змінений ззовні %s (наприклад, корпоративний каталог). Ви можете оновити секретний ключ в особистих налаштуваннях на сторінці відновлення доступу до зашифрованих файлів.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." => "Не можу розшифрувати цей файл, можливо він опублікований. Будь ласка, попросіть власника опублікувати його заново.",
"Unknown error. Please check your system settings or contact your administrator" => "Невідома помилка. Будь ласка, перевірте налаштування системи або зверніться до адміністратора.",
"Missing requirements." => "Відсутні вимоги.",
"Please make sure that PHP 5.3.3 or newer is installed and that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." => "Будь ласка, впевніться, що встановлена версія PHP 5.3.3 або новіша, а також, що OpenSSL та інші розширення PHP підключені та вірно налаштовані. На даний момент додаток шифрування відключений.",
"Following users are not set up for encryption:" => "Для наступних користувачів шифрування не налаштоване:",
"Initial encryption started... This can take some time. Please wait." => "Початкове шифрування почалося... Це може зайняти деякий час. Будь ласка, почекайте.",
"Initial encryption running... Please try again later." => "Початкове шифрування працює... Це може зайняти деякий час. Будь ласка, почекайте.",
"Go directly to your %spersonal settings%s." => "Перейти навпростець до ваших %spersonal settings%s.",
"Encryption" => "Шифрування",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" => "Доданок шифрування ввімкнено, але ваші ключі не ініціалізовано, вийдіть та зайдіть знову",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" => "Ввімкнути ключ відновлення (дозволяє користувачам відновлювати файли при втраті паролю):",
"Recovery key password" => "Пароль ключа відновлення",
"Repeat Recovery key password" => "Введіть ще раз пароль ключа відновлення",
"Enabled" => "Увімкнено",
"Change Password" => "Змінити Пароль"
"Disabled" => "Вимкнено",
"Change recovery key password:" => "Змінити пароль ключа відновлення:",
"Old Recovery key password" => "Старий пароль ключа відновлення",
"New Recovery key password" => "Новий пароль ключа відновлення",
"Repeat New Recovery key password" => "Введіть ще раз новий пароль ключа відновлення",
"Change Password" => "Змінити Пароль",
"Your private key password no longer matches your log-in password." => "Пароль вашого закритого ключа більше не відповідає паролю від вашого облікового запису.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" => "Замініть старий пароль від закритого ключа на новий пароль входу:",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." => "Якщо ви не пам'ятаєте ваш старий пароль, ви можете звернутися до адміністратора щоб його відновити.",
"Old log-in password" => "Старий пароль входу",
"Current log-in password" => "Поточний пароль входу",
"Update Private Key Password" => "Оновити пароль для закритого ключа",
"Enable password recovery:" => "Ввімкнути відновлення паролю:",
"Enabling this option will allow you to reobtain access to your encrypted files in case of password loss" => "Включення цієї опції дозволить вам отримати доступ до своїх зашифрованих файлів у випадку втрати паролю"
);
$PLURAL_FORMS = "nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);";
<?php
$TRANSLATIONS = array(
"Fetching request tokens failed. Verify that your Dropbox app key and secret are correct." => "Помилка при отримані токенів. Перевірте правильність вашого секретного ключа та ключ додатка.",
"Fetching access tokens failed. Verify that your Dropbox app key and secret are correct." => "Помилка при отримані токена доступу. Перевірте правильність вашого секретного ключа та ключ додатка.",
"Please provide a valid Dropbox app key and secret." => "Будь ласка, надайте дійсний ключ та пароль Dropbox.",
"Step 1 failed. Exception: %s" => "1-й крок невдалий. Виключення: %s",
"Step 2 failed. Exception: %s" => "2-й крок невдалий. Виключення: %s",
"External storage" => "Зовнішнє сховище",
"Local" => "Локально",
"Location" => "Місце",
"Amazon S3" => "Amazon S3",
"Key" => "Ключ",
"Secret" => "Секрет",
"Bucket" => "Кошик",
"Amazon S3 and compliant" => "Amazon S3 та сумісний",
"Access Key" => "Ключ доступа",
"Secret Key" => "Секретний ключ",
"Hostname" => "Ім'я хоста",
"Port" => "Порт",
"Region" => "Регіон",
"Enable SSL" => "Включити SSL",
"Enable Path Style" => "Включити стиль шляху",
"App key" => "Ключ додатку",
"App secret" => "Секретний ключ додатку",
"Host" => "Хост",
"Username" => "Ім'я користувача",
"Password" => "Пароль",
"Root" => "Батьківський каталог",
"Secure ftps://" => "Захищений ftps://",
"Client ID" => "Ідентифікатор клієнта",
"Client secret" => "Ключ клієнта",
"OpenStack Object Storage" => "OpenStack Object Storage",
"Region (optional for OpenStack Object Storage)" => "Регіон (опціонально для OpenStack Object Storage)",
"API Key (required for Rackspace Cloud Files)" => "Ключ API (обов'язково для Rackspace Cloud Files)",
"Tenantname (required for OpenStack Object Storage)" => "Ім'я орендатора (обов'язково для OpenStack Object Storage)",
"Password (required for OpenStack Object Storage)" => "Пароль (обов’язково для OpenStack Object Storage)",
"Service Name (required for OpenStack Object Storage)" => "Назва сервісу (обов’язково для OpenStack Object Storage)",
"URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)" => "URL підтвердження кінцевої точки (обов'язково для OpenStack Object Storage)",
"Timeout of HTTP requests in seconds" => "Тайм-аут HTTP запитів на секунду",
"Share" => "Поділитися",
"SMB / CIFS using OC login" => "SMB / CIFS з використанням логіна OC",
"Username as share" => "Ім'я для відкритого доступу",
"URL" => "URL",
"Secure https://" => "Захищений https://",
"Remote subfolder" => "Віддалений підкаталог",
"Access granted" => "Доступ дозволено",
"Error configuring Dropbox storage" => "Помилка при налаштуванні сховища Dropbox",
"Grant access" => "Дозволити доступ",
"Error configuring Google Drive storage" => "Помилка при налаштуванні сховища Google Drive",
"Personal" => "Особисте",
"System" => "Система",
"All users. Type to select user or group." => "Всі користувачі. Введіть ім'я користувача або групи.",
"(group)" => "(група)",
"Saved" => "Збереженно",
"<b>Note:</b> " => "<b>Примітка:</b>",
" and " => "та",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." => "<b>Примітка:</b> Підтримку cURL в PHP не ввімкнено чи не встановлена. Під'єднатися до %s неможливо. Зверніться до системного адміністратора.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." => "<b>Примітка:</b> Підтримку FTP в PHP не ввімкнено чи не встановлена. Під'єднатися до %s неможливо. Зверніться до системного адміністратора.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." => "<b>Примітка:</b> \"%s\" не встановлено. Під'єднатися до %s неможливо. Зверніться до системного адміністратора.",
"You don't have any external storages" => "У вас немає зовнішніх сховищ",
"Name" => "Ім'я",
"Storage type" => "Тип сховища",
"Scope" => "Область",
"External Storage" => "Зовнішні сховища",
"Folder name" => "Ім'я теки",
"Configuration" => "Налаштування",
"Available for" => "Доступний для",
"Add storage" => "Додати сховище",
"Delete" => "Видалити",
"Enable User External Storage" => "Активувати користувацькі зовнішні сховища",
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-21 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-22 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-21 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-22 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-21 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-22 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-21 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-22 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-21 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-22 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-21 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-22 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-21 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-22 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-21 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-22 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-21 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-22 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-21 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-22 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-21 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-22 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-21 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-22 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
<?php
$TRANSLATIONS = array(
"Cannot write into \"config\" directory!" => "Не можу писати у каталог \"config\"!",
"This can usually be fixed by giving the webserver write access to the config directory" => "Зазвичай це можна виправити, надавши веб-серверу права на запис в теці конфігурації",
"See %s" => "Перегляд %s",
"This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the config directory%s." => "Зазвичай це можна виправити, %sнадавши веб-серверу права на запис в теці конфігурації%s.",
"Sample configuration detected" => "Виявлено приклад конфігурації",
"It has been detected that the sample configuration has been copied. This can break your installation and is unsupported. Please read the documentation before performing changes on config.php" => "Була виявлена конфігурація з прикладу. Це може нашкодити вашій системі та не підтримується. Будь ласка, зверніться до документації перед внесенням змін в файл config.php",
"Help" => "Допомога",
"Personal" => "Особисте",
"Settings" => "Налаштування",
"Users" => "Користувачі",
"Admin" => "Адмін",
"Recommended" => "Рекомендуємо",
"App \\\"%s\\\" can't be installed because it is not compatible with this version of ownCloud." => "Додаток \\\"%s\\\" не встановлено через несумісність з даною версією ownCloud.",
"No app name specified" => "Не вказано ім'я додатку",
"Unknown filetype" => "Невідомий тип файлу",
"Invalid image" => "Невірне зображення",
"web services under your control" => "підконтрольні Вам веб-сервіси",
"App directory already exists" => "Тека додатку вже існує",
"Can't create app folder. Please fix permissions. %s" => "Неможливо створити теку додатку. Будь ласка, виправте права доступу. %s",
"No source specified when installing app" => "Не вказано джерело при встановлені додатку",
"Application is not enabled" => "Додаток не увімкнений",
"Authentication error" => "Помилка автентифікації",
"Token expired. Please reload page." => "Строк дії токена скінчився. Будь ласка, перезавантажте сторінку.",
......
......@@ -137,7 +137,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Security" => "Zabezpečení",
"Enforce HTTPS" => "Vynutit HTTPS",
"Forces the clients to connect to %s via an encrypted connection." => "Vynutí připojování klientů k %s šifrovaným spojením.",
"Please connect to your %s via HTTPS to enable or disable the SSL enforcement." => "Připojte se k %s skrze HTTPS pro povolení nebo zakázání vynucování SSL.",
"Please connect to your %s via HTTPS to enable or disable the SSL enforcement." => "Připojte se k %s přes HTTPS pro povolení nebo zakázání vynucení SSL.",
"Email Server" => "E-mailový server",
"This is used for sending out notifications." => "Toto se používá pro odesílání upozornění.",
"Send mode" => "Mód odesílání",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment