Commit a341e786 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 7b5db908
......@@ -30,10 +30,10 @@ OC.L10N.register(
"Favorites" : "Favoriter",
"Home" : "Hem",
"Close" : "Stäng",
"Upload cancelled." : "Uppladdning avbruten.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Kan inte ladda upp {filename} eftersom den antingen är en mapp eller har 0 bytes.",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Totala filstorleken {size1} överskrider uppladdningsgränsen {size2}",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Inte tillräckligt med ledigt utrymme, du laddar upp {size1} men endast {size2} finns kvar.",
"Upload cancelled." : "Uppladdning avbruten.",
"Could not get result from server." : "Gick inte att hämta resultat från server.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Filuppladdning pågår. Lämnar du sidan så avbryts uppladdningen.",
"Actions" : "Åtgärder",
......@@ -44,6 +44,8 @@ OC.L10N.register(
"Select" : "Välj",
"Pending" : "Väntar",
"Unable to determine date" : "Misslyckades avgöra datum",
"This operation is forbidden" : "Denna operation är förbjuden",
"This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Denna katalog är inte tillgänglig, kontrollera loggarna eller kontakta administratören",
"Error moving file." : "Fel vid flytt av fil.",
"Error moving file" : "Fel uppstod vid flyttning av fil",
"Error" : "Fel",
......@@ -52,6 +54,7 @@ OC.L10N.register(
"Could not create file" : "Kunde ej skapa fil",
"Could not create folder" : "Kunde ej skapa katalog",
"Error deleting file." : "Kunde inte ta bort filen.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Inga poster i denna mapp match \"{filter}\"",
"Name" : "Namn",
"Size" : "Storlek",
"Modified" : "Ändrad",
......@@ -63,14 +66,20 @@ OC.L10N.register(
"New" : "Ny",
"\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" är ett ogiltligt filnamn.",
"File name cannot be empty." : "Filnamn kan inte vara tomt.",
"Storage of {owner} is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Lagring av {owner} är full, filer kan inte uppdateras eller synkroniseras längre!",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Ditt lagringsutrymme är fullt, filer kan inte längre uppdateras eller synkroniseras!",
"Storage of {owner} is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Lagring av {owner} är nästan full ({usedSpacePercent}%)",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Ditt lagringsutrymme är nästan fullt ({usedSpacePercent}%)",
"Path" : "sökväg",
"Favorited" : "Favoritiserad",
"Favorite" : "Favorit",
"{newname} already exists" : "{newname} existerar redan",
"Upload" : "Ladda upp",
"Text file" : "Textfil",
"New text file.txt" : "nytextfil.txt",
"Folder" : "Mapp",
"New folder" : "Ny mapp",
"An error occurred while trying to update the tags" : "Ett fel uppstod när uppdatera taggarna",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "En ny fil eller mapp har blivit <strong>skapad</strong>",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "En ny fil eller mapp har blivit <strong>ändrad</strong>",
"A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "En ny fil eller mapp har blivit <strong>raderad</strong>",
......@@ -84,18 +93,25 @@ OC.L10N.register(
"%2$s deleted %1$s" : "%2$s raderade %1$s",
"You restored %1$s" : "Du återkapade %1$s",
"%2$s restored %1$s" : "%2$s återskapade %1$s",
"Changed by %2$s" : "Ändrad av %2$s",
"Deleted by %2$s" : "Bortagen av %2$s",
"Restored by %2$s" : "Återställd av %2$s",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s kan inte döpas om eftersom den har raderats",
"%s could not be renamed" : "%s kunde inte namnändras",
"Upload (max. %s)" : "Ladda upp (max. %s)",
"File handling" : "Filhantering",
"Maximum upload size" : "Maximal storlek att ladda upp",
"max. possible: " : "max. möjligt:",
"With PHP-FPM this value may take up to 5 minutes to take effect after saving." : "Med PHP-FPM detta värde kan ta upp till 5 minuter för att träda i kraft efter att ha sparat.",
"Save" : "Spara",
"Can not be edited from here due to insufficient permissions." : "Kan inte redigeras härifrån på grund av otillräcklig behörighet.",
"Settings" : "Inställningar",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Använd denna adress till <a href=\"%s\" target=\"_blank\">nå dina Filer via WebDAV</a>",
"Cancel upload" : "Avbryt uppladdning",
"No files in here" : "Inga filer kunde hittas",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Ladda upp innehåll eller synkronisera med dina enheter!",
"No entries found in this folder" : "nga Filer hittades i denna mapp",
"Select all" : "Välj allt",
"Upload too large" : "För stor uppladdning",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Filerna du försöker ladda upp överstiger den maximala storleken för filöverföringar på servern.",
......
......@@ -28,10 +28,10 @@
"Favorites" : "Favoriter",
"Home" : "Hem",
"Close" : "Stäng",
"Upload cancelled." : "Uppladdning avbruten.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Kan inte ladda upp {filename} eftersom den antingen är en mapp eller har 0 bytes.",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Totala filstorleken {size1} överskrider uppladdningsgränsen {size2}",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Inte tillräckligt med ledigt utrymme, du laddar upp {size1} men endast {size2} finns kvar.",
"Upload cancelled." : "Uppladdning avbruten.",
"Could not get result from server." : "Gick inte att hämta resultat från server.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Filuppladdning pågår. Lämnar du sidan så avbryts uppladdningen.",
"Actions" : "Åtgärder",
......@@ -42,6 +42,8 @@
"Select" : "Välj",
"Pending" : "Väntar",
"Unable to determine date" : "Misslyckades avgöra datum",
"This operation is forbidden" : "Denna operation är förbjuden",
"This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Denna katalog är inte tillgänglig, kontrollera loggarna eller kontakta administratören",
"Error moving file." : "Fel vid flytt av fil.",
"Error moving file" : "Fel uppstod vid flyttning av fil",
"Error" : "Fel",
......@@ -50,6 +52,7 @@
"Could not create file" : "Kunde ej skapa fil",
"Could not create folder" : "Kunde ej skapa katalog",
"Error deleting file." : "Kunde inte ta bort filen.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Inga poster i denna mapp match \"{filter}\"",
"Name" : "Namn",
"Size" : "Storlek",
"Modified" : "Ändrad",
......@@ -61,14 +64,20 @@
"New" : "Ny",
"\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" är ett ogiltligt filnamn.",
"File name cannot be empty." : "Filnamn kan inte vara tomt.",
"Storage of {owner} is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Lagring av {owner} är full, filer kan inte uppdateras eller synkroniseras längre!",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Ditt lagringsutrymme är fullt, filer kan inte längre uppdateras eller synkroniseras!",
"Storage of {owner} is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Lagring av {owner} är nästan full ({usedSpacePercent}%)",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Ditt lagringsutrymme är nästan fullt ({usedSpacePercent}%)",
"Path" : "sökväg",
"Favorited" : "Favoritiserad",
"Favorite" : "Favorit",
"{newname} already exists" : "{newname} existerar redan",
"Upload" : "Ladda upp",
"Text file" : "Textfil",
"New text file.txt" : "nytextfil.txt",
"Folder" : "Mapp",
"New folder" : "Ny mapp",
"An error occurred while trying to update the tags" : "Ett fel uppstod när uppdatera taggarna",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "En ny fil eller mapp har blivit <strong>skapad</strong>",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "En ny fil eller mapp har blivit <strong>ändrad</strong>",
"A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "En ny fil eller mapp har blivit <strong>raderad</strong>",
......@@ -82,18 +91,25 @@
"%2$s deleted %1$s" : "%2$s raderade %1$s",
"You restored %1$s" : "Du återkapade %1$s",
"%2$s restored %1$s" : "%2$s återskapade %1$s",
"Changed by %2$s" : "Ändrad av %2$s",
"Deleted by %2$s" : "Bortagen av %2$s",
"Restored by %2$s" : "Återställd av %2$s",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s kan inte döpas om eftersom den har raderats",
"%s could not be renamed" : "%s kunde inte namnändras",
"Upload (max. %s)" : "Ladda upp (max. %s)",
"File handling" : "Filhantering",
"Maximum upload size" : "Maximal storlek att ladda upp",
"max. possible: " : "max. möjligt:",
"With PHP-FPM this value may take up to 5 minutes to take effect after saving." : "Med PHP-FPM detta värde kan ta upp till 5 minuter för att träda i kraft efter att ha sparat.",
"Save" : "Spara",
"Can not be edited from here due to insufficient permissions." : "Kan inte redigeras härifrån på grund av otillräcklig behörighet.",
"Settings" : "Inställningar",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Använd denna adress till <a href=\"%s\" target=\"_blank\">nå dina Filer via WebDAV</a>",
"Cancel upload" : "Avbryt uppladdning",
"No files in here" : "Inga filer kunde hittas",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Ladda upp innehåll eller synkronisera med dina enheter!",
"No entries found in this folder" : "nga Filer hittades i denna mapp",
"Select all" : "Välj allt",
"Upload too large" : "För stor uppladdning",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Filerna du försöker ladda upp överstiger den maximala storleken för filöverföringar på servern.",
......
......@@ -30,10 +30,10 @@ OC.L10N.register(
"Favorites" : "最愛",
"Home" : "住宅",
"Close" : " 關閉",
"Upload cancelled." : "上傳已取消",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "因為 {filename} 是個目錄或是大小為零,所以無法上傳",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "檔案大小總和 {size1} 超過上傳限制 {size2}",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "可用空間不足,你正要上傳 {size1} 可是只剩下 {size2}",
"Upload cancelled." : "上傳已取消",
"Could not get result from server." : "無法從伺服器取回結果",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "檔案上傳中,離開此頁面將會取消上傳。",
"Actions" : "動作",
......@@ -45,6 +45,7 @@ OC.L10N.register(
"Pending" : "等候中",
"Unable to determine date" : "無法確定日期",
"This operation is forbidden" : "此動作被禁止",
"This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "這個目錄無法存取,請檢查伺服器記錄檔或聯絡管理員",
"Error moving file." : "移動檔案發生錯誤",
"Error moving file" : "移動檔案失敗",
"Error" : "錯誤",
......@@ -69,17 +70,21 @@ OC.L10N.register(
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "您的儲存空間已滿,沒有辦法再更新或是同步檔案!",
"Storage of {owner} is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "{owner} 的儲存空間快要滿了 ({usedSpacePercent}%)",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "您的儲存空間快要滿了 ({usedSpacePercent}%)",
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["符合「{filter}」"],
"Path" : "路徑",
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n 位元組"],
"Favorited" : "已加入最愛",
"Favorite" : "我的最愛",
"{newname} already exists" : "{newname} 已經存在",
"Upload" : "上傳",
"Text file" : "文字檔",
"New text file.txt" : "新文字檔.txt",
"Folder" : "資料夾",
"New folder" : "新資料夾",
"An error occurred while trying to update the tags" : "更新標籤時發生錯誤",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "新的檔案或目錄已被 <strong>建立</strong>",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "檔案或目錄已被 <strong>變更</strong>",
"Limit notifications about creation and changes to your <strong>favorite files</strong> <em>(Stream only)</em>" : "僅顯示<strong>已加星號的檔案</strong>的動態通知<em>(僅限訊息串)</em>",
"A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "檔案或目錄已被 <strong>刪除</strong>",
"A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "檔案或目錄已被 <strong>恢復</strong>",
"You created %1$s" : "您建立了 %1$s",
......@@ -91,13 +96,18 @@ OC.L10N.register(
"%2$s deleted %1$s" : "%2$s 已刪除 %1$s",
"You restored %1$s" : "您恢復了 %1$s",
"%2$s restored %1$s" : "%2$s 已恢復了 %1$s",
"Changed by %2$s" : "由 %2$s 改動",
"Deleted by %2$s" : "由 %2$s 刪除",
"Restored by %2$s" : "由 %2$s 復原",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s 已經被刪除了所以無法重新命名",
"%s could not be renamed" : "無法重新命名 %s",
"Upload (max. %s)" : "上傳(至多 %s)",
"File handling" : "檔案處理",
"Maximum upload size" : "上傳限制",
"max. possible: " : "最大允許:",
"With PHP-FPM this value may take up to 5 minutes to take effect after saving." : "如果使用 PHP-FPM ,此設定值需要5分鐘左右才會生效",
"Save" : "儲存",
"Can not be edited from here due to insufficient permissions." : "無法在這邊編輯,因為權限不足",
"Settings" : "設定",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "使用這個地址<a href=\"%s\" target=\"_blank\">來透過 WebDAV 存取檔案</a>",
......
......@@ -28,10 +28,10 @@
"Favorites" : "最愛",
"Home" : "住宅",
"Close" : " 關閉",
"Upload cancelled." : "上傳已取消",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "因為 {filename} 是個目錄或是大小為零,所以無法上傳",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "檔案大小總和 {size1} 超過上傳限制 {size2}",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "可用空間不足,你正要上傳 {size1} 可是只剩下 {size2}",
"Upload cancelled." : "上傳已取消",
"Could not get result from server." : "無法從伺服器取回結果",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "檔案上傳中,離開此頁面將會取消上傳。",
"Actions" : "動作",
......@@ -43,6 +43,7 @@
"Pending" : "等候中",
"Unable to determine date" : "無法確定日期",
"This operation is forbidden" : "此動作被禁止",
"This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "這個目錄無法存取,請檢查伺服器記錄檔或聯絡管理員",
"Error moving file." : "移動檔案發生錯誤",
"Error moving file" : "移動檔案失敗",
"Error" : "錯誤",
......@@ -67,17 +68,21 @@
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "您的儲存空間已滿,沒有辦法再更新或是同步檔案!",
"Storage of {owner} is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "{owner} 的儲存空間快要滿了 ({usedSpacePercent}%)",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "您的儲存空間快要滿了 ({usedSpacePercent}%)",
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["符合「{filter}」"],
"Path" : "路徑",
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n 位元組"],
"Favorited" : "已加入最愛",
"Favorite" : "我的最愛",
"{newname} already exists" : "{newname} 已經存在",
"Upload" : "上傳",
"Text file" : "文字檔",
"New text file.txt" : "新文字檔.txt",
"Folder" : "資料夾",
"New folder" : "新資料夾",
"An error occurred while trying to update the tags" : "更新標籤時發生錯誤",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "新的檔案或目錄已被 <strong>建立</strong>",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "檔案或目錄已被 <strong>變更</strong>",
"Limit notifications about creation and changes to your <strong>favorite files</strong> <em>(Stream only)</em>" : "僅顯示<strong>已加星號的檔案</strong>的動態通知<em>(僅限訊息串)</em>",
"A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "檔案或目錄已被 <strong>刪除</strong>",
"A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "檔案或目錄已被 <strong>恢復</strong>",
"You created %1$s" : "您建立了 %1$s",
......@@ -89,13 +94,18 @@
"%2$s deleted %1$s" : "%2$s 已刪除 %1$s",
"You restored %1$s" : "您恢復了 %1$s",
"%2$s restored %1$s" : "%2$s 已恢復了 %1$s",
"Changed by %2$s" : "由 %2$s 改動",
"Deleted by %2$s" : "由 %2$s 刪除",
"Restored by %2$s" : "由 %2$s 復原",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s 已經被刪除了所以無法重新命名",
"%s could not be renamed" : "無法重新命名 %s",
"Upload (max. %s)" : "上傳(至多 %s)",
"File handling" : "檔案處理",
"Maximum upload size" : "上傳限制",
"max. possible: " : "最大允許:",
"With PHP-FPM this value may take up to 5 minutes to take effect after saving." : "如果使用 PHP-FPM ,此設定值需要5分鐘左右才會生效",
"Save" : "儲存",
"Can not be edited from here due to insufficient permissions." : "無法在這邊編輯,因為權限不足",
"Settings" : "設定",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "使用這個地址<a href=\"%s\" target=\"_blank\">來透過 WebDAV 存取檔案</a>",
......
......@@ -99,6 +99,7 @@ OC.L10N.register(
"Advanced settings" : "Pokročilá nastavení",
"Delete" : "Smazat",
"Add storage" : "Přidat úložiště",
"Allow users to mount external storages" : "Povolit uživatelům připojení externích úložišť",
"Allow users to mount the following external storage" : "Povolit uživatelů připojit následující externí úložiště"
},
"nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;");
......@@ -97,6 +97,7 @@
"Advanced settings" : "Pokročilá nastavení",
"Delete" : "Smazat",
"Add storage" : "Přidat úložiště",
"Allow users to mount external storages" : "Povolit uživatelům připojení externích úložišť",
"Allow users to mount the following external storage" : "Povolit uživatelů připojit následující externí úložiště"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;"
}
\ No newline at end of file
......@@ -101,6 +101,7 @@ OC.L10N.register(
"Advanced settings" : "Paramètres avancés",
"Delete" : "Supprimer",
"Add storage" : "Ajouter un support de stockage",
"Allow users to mount external storages" : "Autoriser les utilisateurs à monter des espaces de stockage externes",
"Allow users to mount the following external storage" : "Autoriser les utilisateurs à monter les stockages externes suivants"
},
"nplurals=2; plural=(n > 1);");
......@@ -99,6 +99,7 @@
"Advanced settings" : "Paramètres avancés",
"Delete" : "Supprimer",
"Add storage" : "Ajouter un support de stockage",
"Allow users to mount external storages" : "Autoriser les utilisateurs à monter des espaces de stockage externes",
"Allow users to mount the following external storage" : "Autoriser les utilisateurs à monter les stockages externes suivants"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n > 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -40,6 +40,7 @@ OC.L10N.register(
"This share is password-protected" : "Den här delningen är lösenordsskyddad",
"The password is wrong. Try again." : "Lösenordet är fel. Försök igen.",
"Password" : "Lösenord",
"No entries found in this folder" : "nga Filer hittades i denna mapp",
"Name" : "Namn",
"Share time" : "Delningstid",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Tyvärr, denna länk verkar inte fungera längre.",
......
......@@ -38,6 +38,7 @@
"This share is password-protected" : "Den här delningen är lösenordsskyddad",
"The password is wrong. Try again." : "Lösenordet är fel. Försök igen.",
"Password" : "Lösenord",
"No entries found in this folder" : "nga Filer hittades i denna mapp",
"Name" : "Namn",
"Share time" : "Delningstid",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Tyvärr, denna länk verkar inte fungera längre.",
......
......@@ -5,14 +5,15 @@ OC.L10N.register(
"Couldn't restore %s" : "Kunde inte återställa %s",
"Deleted files" : "Raderade filer",
"Restore" : "Återskapa",
"Delete" : "Radera",
"Delete permanently" : "Radera permanent",
"Error" : "Fel",
"restored" : "återställd",
"No deleted files" : "Inga borttagna filer",
"You will be able to recover deleted files from here" : "Du kommer kunna återfå raderade filer härifrån",
"No entries found in this folder" : "nga Filer hittades i denna mapp",
"Select all" : "Välj allt",
"Name" : "Namn",
"Deleted" : "Raderad",
"Delete" : "Radera"
"Deleted" : "Raderad"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -3,14 +3,15 @@
"Couldn't restore %s" : "Kunde inte återställa %s",
"Deleted files" : "Raderade filer",
"Restore" : "Återskapa",
"Delete" : "Radera",
"Delete permanently" : "Radera permanent",
"Error" : "Fel",
"restored" : "återställd",
"No deleted files" : "Inga borttagna filer",
"You will be able to recover deleted files from here" : "Du kommer kunna återfå raderade filer härifrån",
"No entries found in this folder" : "nga Filer hittades i denna mapp",
"Select all" : "Välj allt",
"Name" : "Namn",
"Deleted" : "Raderad",
"Delete" : "Radera"
"Deleted" : "Raderad"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -7,14 +7,20 @@ OC.L10N.register(
"Turned on maintenance mode" : "Zapnut režim údržby",
"Turned off maintenance mode" : "Vypnut režim údržby",
"Maintenance mode is kept active" : "Mód údržby je aktivní",
"Updating database schema" : "Aktualizace schéma databáze",
"Updated database" : "Zaktualizována databáze",
"Checking whether the database schema can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "Probíhá ověření, zda je možné aktualizovat schéma databáze (toto může trvat déle v závislosti na velikosti databáze)",
"Checked database schema update" : "Aktualizace schéma databáze byla ověřena",
"Checking updates of apps" : "Kontrola aktualizace aplikací",
"Checking whether the database schema for %s can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "Probíhá ověření, zda je možné aktualizovat schéma databáze %s (toto může trvat déle v závislosti na velikosti databáze)",
"Checked database schema update for apps" : "Aktualizace schéma databáze aplikací byla ověřena",
"Updated \"%s\" to %s" : "Aktualizováno z \"%s\" na %s",
"Repair warning: " : "Upozornění opravy:",
"Repair error: " : "Chyba opravy:",
"Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "Nastavit úroveň logování na debug - aktuální úroveň: \"%s\"",
"Reset log level to \"%s\"" : "Vrátit úroveň logování na \"%s\"",
"%s (3rdparty)" : "%s (3. strana)",
"%s (incompatible)" : "%s (nekompatibilní)",
"Following apps have been disabled: %s" : "Následující aplikace byly vypnuty: %s",
"Already up to date" : "Je již aktuální",
"File is too big" : "Soubor je příliš velký",
......@@ -170,6 +176,7 @@ OC.L10N.register(
"Hello {name}" : "Vítej, {name}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["stáhnout %n soubor","stáhnout %n soubory","stáhnout %n souborů"],
"{version} is available. Get more information on how to update." : "Je dostupná {version}. Přečtěte si více informací jak aktualizovat.",
"The upgrade is in progress, leaving this page might interrupt the process in some environments." : "Probíhá aktualizace, opuštění této stránky může v některých prostředích přerušit proces.",
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Aktualizuji {productName} na verzi {version}, může to chvíli trvat.",
"An error occurred." : "Došlo k chybě.",
"Please reload the page." : "Načtěte stránku znovu, prosím.",
......
......@@ -5,14 +5,20 @@
"Turned on maintenance mode" : "Zapnut režim údržby",
"Turned off maintenance mode" : "Vypnut režim údržby",
"Maintenance mode is kept active" : "Mód údržby je aktivní",
"Updating database schema" : "Aktualizace schéma databáze",
"Updated database" : "Zaktualizována databáze",
"Checking whether the database schema can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "Probíhá ověření, zda je možné aktualizovat schéma databáze (toto může trvat déle v závislosti na velikosti databáze)",
"Checked database schema update" : "Aktualizace schéma databáze byla ověřena",
"Checking updates of apps" : "Kontrola aktualizace aplikací",
"Checking whether the database schema for %s can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "Probíhá ověření, zda je možné aktualizovat schéma databáze %s (toto může trvat déle v závislosti na velikosti databáze)",
"Checked database schema update for apps" : "Aktualizace schéma databáze aplikací byla ověřena",
"Updated \"%s\" to %s" : "Aktualizováno z \"%s\" na %s",
"Repair warning: " : "Upozornění opravy:",
"Repair error: " : "Chyba opravy:",
"Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "Nastavit úroveň logování na debug - aktuální úroveň: \"%s\"",
"Reset log level to \"%s\"" : "Vrátit úroveň logování na \"%s\"",
"%s (3rdparty)" : "%s (3. strana)",
"%s (incompatible)" : "%s (nekompatibilní)",
"Following apps have been disabled: %s" : "Následující aplikace byly vypnuty: %s",
"Already up to date" : "Je již aktuální",
"File is too big" : "Soubor je příliš velký",
......@@ -168,6 +174,7 @@
"Hello {name}" : "Vítej, {name}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["stáhnout %n soubor","stáhnout %n soubory","stáhnout %n souborů"],
"{version} is available. Get more information on how to update." : "Je dostupná {version}. Přečtěte si více informací jak aktualizovat.",
"The upgrade is in progress, leaving this page might interrupt the process in some environments." : "Probíhá aktualizace, opuštění této stránky může v některých prostředích přerušit proces.",
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Aktualizuji {productName} na verzi {version}, může to chvíli trvat.",
"An error occurred." : "Došlo k chybě.",
"Please reload the page." : "Načtěte stránku znovu, prosím.",
......
......@@ -7,14 +7,20 @@ OC.L10N.register(
"Turned on maintenance mode" : "Siirrytty huoltotilaan",
"Turned off maintenance mode" : "Huoltotila asetettu pois päältä",
"Maintenance mode is kept active" : "Huoltotila pidetään aktiivisena",
"Updating database schema" : "Päivitetään tietokannan skeemaa",
"Updated database" : "Tietokanta ajan tasalla",
"Checking whether the database schema can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "Tarkistetaan onko tietokannan skeemaa mahdollista päivittää (tämä saattaa kestää kauan riippuen tietokannan koosta)",
"Checked database schema update" : "Tarkistettu tietokannan skeemapäivitys",
"Checking updates of apps" : "Tarkistetaan sovellusten päivityksiä",
"Checking whether the database schema for %s can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "Tarkistetaan onko kohteen %s tietokannan skeemaa mahdollista päivittää (tämä saattaa kestää kauan riippuen tietokannan koosta)",
"Checked database schema update for apps" : "Tarkistettu tietokannan skeemapäivitys sovelluksille",
"Updated \"%s\" to %s" : "Päivitetty \"%s\" versioon %s",
"Repair warning: " : "Korjausvaroitus:",
"Repair error: " : "Korjausvirhe:",
"Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "Aseta lokitasoksi vianjäljitys - nykyinen taso: \"%s\"",
"Reset log level to \"%s\"" : "Palauta lokitasoksi \"%s\"",
"%s (3rdparty)" : "%s (kolmannen osapuolen)",
"%s (incompatible)" : "%s (ei yhteensopiva)",
"Following apps have been disabled: %s" : "Seuraavat sovellukset on poistettu käytöstä: %s",
"Already up to date" : "Kaikki on jo ajan tasalla",
"File is too big" : "Tiedosto on liian suuri",
......
......@@ -5,14 +5,20 @@
"Turned on maintenance mode" : "Siirrytty huoltotilaan",
"Turned off maintenance mode" : "Huoltotila asetettu pois päältä",
"Maintenance mode is kept active" : "Huoltotila pidetään aktiivisena",
"Updating database schema" : "Päivitetään tietokannan skeemaa",
"Updated database" : "Tietokanta ajan tasalla",
"Checking whether the database schema can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "Tarkistetaan onko tietokannan skeemaa mahdollista päivittää (tämä saattaa kestää kauan riippuen tietokannan koosta)",
"Checked database schema update" : "Tarkistettu tietokannan skeemapäivitys",
"Checking updates of apps" : "Tarkistetaan sovellusten päivityksiä",
"Checking whether the database schema for %s can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "Tarkistetaan onko kohteen %s tietokannan skeemaa mahdollista päivittää (tämä saattaa kestää kauan riippuen tietokannan koosta)",
"Checked database schema update for apps" : "Tarkistettu tietokannan skeemapäivitys sovelluksille",
"Updated \"%s\" to %s" : "Päivitetty \"%s\" versioon %s",
"Repair warning: " : "Korjausvaroitus:",
"Repair error: " : "Korjausvirhe:",
"Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "Aseta lokitasoksi vianjäljitys - nykyinen taso: \"%s\"",
"Reset log level to \"%s\"" : "Palauta lokitasoksi \"%s\"",
"%s (3rdparty)" : "%s (kolmannen osapuolen)",
"%s (incompatible)" : "%s (ei yhteensopiva)",
"Following apps have been disabled: %s" : "Seuraavat sovellukset on poistettu käytöstä: %s",
"Already up to date" : "Kaikki on jo ajan tasalla",
"File is too big" : "Tiedosto on liian suuri",
......
......@@ -7,14 +7,20 @@ OC.L10N.register(
"Turned on maintenance mode" : "Mode de maintenance activé",
"Turned off maintenance mode" : "Mode de maintenance désactivé",
"Maintenance mode is kept active" : "Le mode de maintenance est laissé actif",
"Updating database schema" : "Mise à jour du schéma de la base de données",
"Updated database" : "Base de données mise à jour",
"Checking whether the database schema can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "Vérification de la possibilité de mettre à jour le schéma de la base de données (cela peut prendre un certain temps)",
"Checked database schema update" : "Mise à jour du schéma de la base de données vérifiée",
"Checking updates of apps" : "Recherche de mises à jour pour les applications",
"Checking whether the database schema for %s can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "Vérification de la possibilité de mettre à jour le schéma de la base de données pour %s (cela peut prendre un certain temps)",
"Checked database schema update for apps" : "Mise à jour du schéma de la base de données pour les applications vérifiée",
"Updated \"%s\" to %s" : "Mise à jour de « %s » vers %s",
"Repair warning: " : "Avertissement de réparation :",
"Repair error: " : "Erreur de réparation :",
"Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "Réglage du niveau de log à \"debug\" - niveau actuel: \"%s\"",
"Reset log level to \"%s\"" : "Réglage du niveau de log à \"%s\"",
"%s (3rdparty)" : "%s (origine tierce)",
"%s (incompatible)" : "%s (non compatible)",
"Following apps have been disabled: %s" : "Les applications suivantes ont été désactivées : %s",
"Already up to date" : "Déjà à jour",
"File is too big" : "Fichier trop volumineux",
......@@ -172,6 +178,7 @@ OC.L10N.register(
"Hello {name}" : "Hello {name}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["Télécharger %n fichier","Télécharger %n fichiers"],
"{version} is available. Get more information on how to update." : "La version {version} est disponible. Cliquez ici pour plus d'informations à propos de cette mise à jour.",
"The upgrade is in progress, leaving this page might interrupt the process in some environments." : "La mise à jour est en cours. Selon la configuration, le fait de quitter cette page peut entraîner l'interruption de la procédure.",
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "La mise à jour de {productName} vers la version {version} est en cours. Cela peut prendre un certain temps.",
"An error occurred." : "Une erreur est survenue.",
"Please reload the page." : "Veuillez recharger la page.",
......
......@@ -5,14 +5,20 @@
"Turned on maintenance mode" : "Mode de maintenance activé",
"Turned off maintenance mode" : "Mode de maintenance désactivé",
"Maintenance mode is kept active" : "Le mode de maintenance est laissé actif",
"Updating database schema" : "Mise à jour du schéma de la base de données",
"Updated database" : "Base de données mise à jour",
"Checking whether the database schema can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "Vérification de la possibilité de mettre à jour le schéma de la base de données (cela peut prendre un certain temps)",
"Checked database schema update" : "Mise à jour du schéma de la base de données vérifiée",
"Checking updates of apps" : "Recherche de mises à jour pour les applications",
"Checking whether the database schema for %s can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "Vérification de la possibilité de mettre à jour le schéma de la base de données pour %s (cela peut prendre un certain temps)",
"Checked database schema update for apps" : "Mise à jour du schéma de la base de données pour les applications vérifiée",
"Updated \"%s\" to %s" : "Mise à jour de « %s » vers %s",
"Repair warning: " : "Avertissement de réparation :",
"Repair error: " : "Erreur de réparation :",
"Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "Réglage du niveau de log à \"debug\" - niveau actuel: \"%s\"",
"Reset log level to \"%s\"" : "Réglage du niveau de log à \"%s\"",
"%s (3rdparty)" : "%s (origine tierce)",
"%s (incompatible)" : "%s (non compatible)",
"Following apps have been disabled: %s" : "Les applications suivantes ont été désactivées : %s",
"Already up to date" : "Déjà à jour",
"File is too big" : "Fichier trop volumineux",
......@@ -170,6 +176,7 @@
"Hello {name}" : "Hello {name}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["Télécharger %n fichier","Télécharger %n fichiers"],
"{version} is available. Get more information on how to update." : "La version {version} est disponible. Cliquez ici pour plus d'informations à propos de cette mise à jour.",
"The upgrade is in progress, leaving this page might interrupt the process in some environments." : "La mise à jour est en cours. Selon la configuration, le fait de quitter cette page peut entraîner l'interruption de la procédure.",
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "La mise à jour de {productName} vers la version {version} est en cours. Cela peut prendre un certain temps.",
"An error occurred." : "Une erreur est survenue.",
"Please reload the page." : "Veuillez recharger la page.",
......
......@@ -7,14 +7,20 @@ OC.L10N.register(
"Turned on maintenance mode" : "Modalità di manutenzione attivata",
"Turned off maintenance mode" : "Modalità di manutenzione disattivata",
"Maintenance mode is kept active" : "La modalità di manutenzione è lasciata attiva",
"Updating database schema" : "Aggiornamento schema database",
"Updated database" : "Database aggiornato",
"Checking whether the database schema can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "Controllo che lo schema del database possa essere aggiornato (ciò potrebbe richiedere molto tempo in base alla dimensione del database)",
"Checked database schema update" : "Verificato l'aggiornamento dello schema del database",
"Checking updates of apps" : "Controllo degli aggiornamenti delle applicazioni",
"Checking whether the database schema for %s can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "Controllo che lo schema del database di %s possa essere aggiornato (ciò potrebbe richiedere molto tempo in base alla dimensione del database)",
"Checked database schema update for apps" : "Verificato l'aggiornamento dello schema del database per le applicazioni",
"Updated \"%s\" to %s" : "Aggiornato \"%s\" a %s",
"Repair warning: " : "Avviso di riparazione",
"Repair error: " : "Errore di riparazione:",
"Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "Imposta il livello del log a debug - livello attuale: \"%s\"",
"Reset log level to \"%s\"" : "Ripristina il livello del log a \"%s\"",
"%s (3rdparty)" : "%s (Terze parti)",
"%s (incompatible)" : "%s (incompatibile)",
"Following apps have been disabled: %s" : "Le seguenti applicazioni sono state disabilitate: %s",
"Already up to date" : "Già aggiornato",
"File is too big" : "Il file è troppo grande",
......
......@@ -5,14 +5,20 @@
"Turned on maintenance mode" : "Modalità di manutenzione attivata",
"Turned off maintenance mode" : "Modalità di manutenzione disattivata",
"Maintenance mode is kept active" : "La modalità di manutenzione è lasciata attiva",
"Updating database schema" : "Aggiornamento schema database",
"Updated database" : "Database aggiornato",
"Checking whether the database schema can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "Controllo che lo schema del database possa essere aggiornato (ciò potrebbe richiedere molto tempo in base alla dimensione del database)",
"Checked database schema update" : "Verificato l'aggiornamento dello schema del database",
"Checking updates of apps" : "Controllo degli aggiornamenti delle applicazioni",
"Checking whether the database schema for %s can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "Controllo che lo schema del database di %s possa essere aggiornato (ciò potrebbe richiedere molto tempo in base alla dimensione del database)",
"Checked database schema update for apps" : "Verificato l'aggiornamento dello schema del database per le applicazioni",
"Updated \"%s\" to %s" : "Aggiornato \"%s\" a %s",
"Repair warning: " : "Avviso di riparazione",
"Repair error: " : "Errore di riparazione:",
"Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "Imposta il livello del log a debug - livello attuale: \"%s\"",
"Reset log level to \"%s\"" : "Ripristina il livello del log a \"%s\"",
"%s (3rdparty)" : "%s (Terze parti)",
"%s (incompatible)" : "%s (incompatibile)",
"Following apps have been disabled: %s" : "Le seguenti applicazioni sono state disabilitate: %s",
"Already up to date" : "Già aggiornato",
"File is too big" : "Il file è troppo grande",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment