Commit b8ab21d3 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 2ed2a7c7
......@@ -55,11 +55,13 @@ OC.L10N.register(
"Download" : "Sťahovanie",
"Select" : "Vybrať",
"Pending" : "Čaká",
"Unable to determine date" : "Nemožno určiť dátum",
"Error moving file." : "Chyba pri presune súboru.",
"Error moving file" : "Chyba pri presúvaní súboru",
"Error" : "Chyba",
"Could not rename file" : "Nemožno premenovať súbor",
"Error deleting file." : "Chyba pri mazaní súboru.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "V tomto priečinku nič nezodpovedá '{filter}'",
"Name" : "Názov",
"Size" : "Veľkosť",
"Modified" : "Upravené",
......@@ -73,8 +75,9 @@ OC.L10N.register(
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikácia na šifrovanie je zapnutá, ale vaše kľúče nie sú inicializované. Odhláste sa a znovu sa prihláste.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chybný súkromný kľúč na šifrovanie aplikácií. Zaktualizujte si heslo súkromného kľúča v svojom osobnom nastavení, aby ste znovu získali prístup k svojim zašifrovaným súborom.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Šifrovanie bolo zakázané, ale vaše súbory sú stále zašifrované. Prosím, choďte do osobného nastavenia pre dešifrovanie súborov.",
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["","",""],
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["zodpovedá '{filter}'","zodpovedá '{filter}'","zodpovedá '{filter}'"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} a {files}",
"Favorited" : "Pridané k obľúbeným",
"Favorite" : "Obľúbené",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s nebolo možné premenovať, pretože bol zmazaný",
"%s could not be renamed" : "%s nemohol byť premenovaný",
......@@ -94,9 +97,15 @@ OC.L10N.register(
"From link" : "Z odkazu",
"Upload" : "Nahrať",
"Cancel upload" : "Zrušiť nahrávanie",
"No files yet" : "Zatiaľ žiadne súbory.",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Nahrajte nejaký obsah alebo synchronizujte zo svojimi zariadeniami!",
"No entries found in this folder" : "V tomto priečinku nebolo nič nájdené",
"Select all" : "Vybrať všetko",
"Upload too large" : "Nahrávanie je príliš veľké",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Súbory, ktoré sa snažíte nahrať, presahujú maximálnu veľkosť pre nahratie súborov na tento server.",
"Files are being scanned, please wait." : "Čakajte, súbory sú prehľadávané.",
"Currently scanning" : "Prehľadáva sa"
"Currently scanning" : "Prehľadáva sa",
"No favorites" : "Žiadne obľúbené",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Súbory a priečinky označené ako obľúbené budú zobrazené tu"
},
"nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;");
......@@ -53,11 +53,13 @@
"Download" : "Sťahovanie",
"Select" : "Vybrať",
"Pending" : "Čaká",
"Unable to determine date" : "Nemožno určiť dátum",
"Error moving file." : "Chyba pri presune súboru.",
"Error moving file" : "Chyba pri presúvaní súboru",
"Error" : "Chyba",
"Could not rename file" : "Nemožno premenovať súbor",
"Error deleting file." : "Chyba pri mazaní súboru.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "V tomto priečinku nič nezodpovedá '{filter}'",
"Name" : "Názov",
"Size" : "Veľkosť",
"Modified" : "Upravené",
......@@ -71,8 +73,9 @@
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikácia na šifrovanie je zapnutá, ale vaše kľúče nie sú inicializované. Odhláste sa a znovu sa prihláste.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chybný súkromný kľúč na šifrovanie aplikácií. Zaktualizujte si heslo súkromného kľúča v svojom osobnom nastavení, aby ste znovu získali prístup k svojim zašifrovaným súborom.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Šifrovanie bolo zakázané, ale vaše súbory sú stále zašifrované. Prosím, choďte do osobného nastavenia pre dešifrovanie súborov.",
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["","",""],
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["zodpovedá '{filter}'","zodpovedá '{filter}'","zodpovedá '{filter}'"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} a {files}",
"Favorited" : "Pridané k obľúbeným",
"Favorite" : "Obľúbené",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s nebolo možné premenovať, pretože bol zmazaný",
"%s could not be renamed" : "%s nemohol byť premenovaný",
......@@ -92,9 +95,15 @@
"From link" : "Z odkazu",
"Upload" : "Nahrať",
"Cancel upload" : "Zrušiť nahrávanie",
"No files yet" : "Zatiaľ žiadne súbory.",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Nahrajte nejaký obsah alebo synchronizujte zo svojimi zariadeniami!",
"No entries found in this folder" : "V tomto priečinku nebolo nič nájdené",
"Select all" : "Vybrať všetko",
"Upload too large" : "Nahrávanie je príliš veľké",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Súbory, ktoré sa snažíte nahrať, presahujú maximálnu veľkosť pre nahratie súborov na tento server.",
"Files are being scanned, please wait." : "Čakajte, súbory sú prehľadávané.",
"Currently scanning" : "Prehľadáva sa"
"Currently scanning" : "Prehľadáva sa",
"No favorites" : "Žiadne obľúbené",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Súbory a priečinky označené ako obľúbené budú zobrazené tu"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;"
}
\ No newline at end of file
......@@ -3,20 +3,20 @@ OC.L10N.register(
{
"Unknown error" : "Erreur Inconnue ",
"Missing recovery key password" : "Mot de passe de la clef de récupération manquant",
"Please repeat the recovery key password" : "Répétez le mot de passe de la clé de récupération",
"Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" : "Le mot de passe de la clé de récupération et sa répétition ne sont pas identiques.",
"Recovery key successfully enabled" : "Clé de récupération activée avec succès",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Impossible de désactiver la clé de récupération. Veuillez vérifier le mot de passe de votre clé de récupération !",
"Recovery key successfully disabled" : "Clé de récupération désactivée avec succès",
"Please repeat the recovery key password" : "Répétez le mot de passe de la clef de récupération",
"Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" : "Le mot de passe de la clef de récupération et sa répétition ne sont pas identiques.",
"Recovery key successfully enabled" : "Clef de récupération activée avec succès",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Impossible de désactiver la clef de récupération. Veuillez vérifier le mot de passe de votre clef de récupération !",
"Recovery key successfully disabled" : "Clef de récupération désactivée avec succès",
"Please provide the old recovery password" : "Veuillez entrer l'ancien mot de passe de récupération",
"Please provide a new recovery password" : "Veuillez entrer un nouveau mot de passe de récupération",
"Please repeat the new recovery password" : "Veuillez répéter le nouveau mot de passe de récupération",
"Password successfully changed." : "Mot de passe changé avec succès.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Erreur lors du changement de mot de passe. L'ancien mot de passe est peut-être incorrect.",
"Could not update the private key password." : "Impossible de mettre à jour le mot de passe de la clé privée.",
"Could not update the private key password." : "Impossible de mettre à jour le mot de passe de la clef privée.",
"The old password was not correct, please try again." : "L'ancien mot de passe est incorrect. Veuillez réessayer.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Le mot de passe actuel n'est pas correct, veuillez réessayer.",
"Private key password successfully updated." : "Mot de passe de la clé privée mis à jour avec succès.",
"Private key password successfully updated." : "Mot de passe de la clef privée mis à jour avec succès.",
"File recovery settings updated" : "Paramètres de récupération de fichiers mis à jour",
"Could not update file recovery" : "Impossible de mettre à jour les fichiers de récupération",
"Encryption app not initialized! Maybe the encryption app was re-enabled during your session. Please try to log out and log back in to initialize the encryption app." : "L'application de chiffrement n'est pas initialisée ! Peut-être que cette application a été réactivée pendant votre session. Veuillez essayer de vous déconnecter et ensuite de vous reconnecter pour initialiser l'application de chiffrement.",
......@@ -30,23 +30,23 @@ OC.L10N.register(
"Following users are not set up for encryption:" : "Les utilisateurs suivants ne sont pas configurés pour le chiffrement :",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Aller à %svos paramètres personnels%s.",
"Encryption" : "Chiffrement",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "L'application de chiffrement est activée mais vos clés ne sont pas initialisées. Veuillez vous déconnecter et ensuite vous reconnecter.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "L'application de chiffrement est activée mais vos clefs ne sont pas initialisées. Veuillez vous déconnecter et ensuite vous reconnecter.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Activer la clef de récupération (permet de récupérer les fichiers des utilisateurs en cas de perte de mot de passe).",
"Recovery key password" : "Mot de passe de la clef de récupération",
"Repeat Recovery key password" : "Répétez le mot de passe de la clé de récupération",
"Repeat Recovery key password" : "Répétez le mot de passe de la clef de récupération",
"Enabled" : "Activé",
"Disabled" : "Désactivé",
"Change recovery key password:" : "Modifier le mot de passe de la clef de récupération :",
"Old Recovery key password" : "Ancien mot de passe de la clef de récupération",
"New Recovery key password" : "Nouveau mot de passe de la clef de récupération",
"Repeat New Recovery key password" : "Répétez le nouveau mot de passe de la clé de récupération",
"Repeat New Recovery key password" : "Répétez le nouveau mot de passe de la clef de récupération",
"Change Password" : "Changer de mot de passe",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Le mot de passe de votre clef privée ne correspond plus à votre mot de passe de connexion.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Configurez le mot de passe de votre ancienne clef privée avec votre mot de passe courant de connexion :",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Faites de votre mot de passe de connexion le mot de passe de votre clef privée :",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Si vous ne vous souvenez plus de votre ancien mot de passe, vous pouvez demander à votre administrateur de récupérer vos fichiers.",
"Old log-in password" : "Ancien mot de passe de connexion",
"Current log-in password" : "Actuel mot de passe de connexion",
"Update Private Key Password" : "Mettre à jour le mot de passe de votre clé privée",
"Update Private Key Password" : "Mettre à jour le mot de passe de votre clef privée",
"Enable password recovery:" : "Activer la récupération du mot de passe :",
"Enabling this option will allow you to reobtain access to your encrypted files in case of password loss" : "Activer cette option vous permettra d'obtenir à nouveau l'accès à vos fichiers chiffrés en cas de perte de mot de passe"
},
......
{ "translations": {
"Unknown error" : "Erreur Inconnue ",
"Missing recovery key password" : "Mot de passe de la clef de récupération manquant",
"Please repeat the recovery key password" : "Répétez le mot de passe de la clé de récupération",
"Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" : "Le mot de passe de la clé de récupération et sa répétition ne sont pas identiques.",
"Recovery key successfully enabled" : "Clé de récupération activée avec succès",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Impossible de désactiver la clé de récupération. Veuillez vérifier le mot de passe de votre clé de récupération !",
"Recovery key successfully disabled" : "Clé de récupération désactivée avec succès",
"Please repeat the recovery key password" : "Répétez le mot de passe de la clef de récupération",
"Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" : "Le mot de passe de la clef de récupération et sa répétition ne sont pas identiques.",
"Recovery key successfully enabled" : "Clef de récupération activée avec succès",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Impossible de désactiver la clef de récupération. Veuillez vérifier le mot de passe de votre clef de récupération !",
"Recovery key successfully disabled" : "Clef de récupération désactivée avec succès",
"Please provide the old recovery password" : "Veuillez entrer l'ancien mot de passe de récupération",
"Please provide a new recovery password" : "Veuillez entrer un nouveau mot de passe de récupération",
"Please repeat the new recovery password" : "Veuillez répéter le nouveau mot de passe de récupération",
"Password successfully changed." : "Mot de passe changé avec succès.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Erreur lors du changement de mot de passe. L'ancien mot de passe est peut-être incorrect.",
"Could not update the private key password." : "Impossible de mettre à jour le mot de passe de la clé privée.",
"Could not update the private key password." : "Impossible de mettre à jour le mot de passe de la clef privée.",
"The old password was not correct, please try again." : "L'ancien mot de passe est incorrect. Veuillez réessayer.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Le mot de passe actuel n'est pas correct, veuillez réessayer.",
"Private key password successfully updated." : "Mot de passe de la clé privée mis à jour avec succès.",
"Private key password successfully updated." : "Mot de passe de la clef privée mis à jour avec succès.",
"File recovery settings updated" : "Paramètres de récupération de fichiers mis à jour",
"Could not update file recovery" : "Impossible de mettre à jour les fichiers de récupération",
"Encryption app not initialized! Maybe the encryption app was re-enabled during your session. Please try to log out and log back in to initialize the encryption app." : "L'application de chiffrement n'est pas initialisée ! Peut-être que cette application a été réactivée pendant votre session. Veuillez essayer de vous déconnecter et ensuite de vous reconnecter pour initialiser l'application de chiffrement.",
......@@ -28,23 +28,23 @@
"Following users are not set up for encryption:" : "Les utilisateurs suivants ne sont pas configurés pour le chiffrement :",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Aller à %svos paramètres personnels%s.",
"Encryption" : "Chiffrement",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "L'application de chiffrement est activée mais vos clés ne sont pas initialisées. Veuillez vous déconnecter et ensuite vous reconnecter.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "L'application de chiffrement est activée mais vos clefs ne sont pas initialisées. Veuillez vous déconnecter et ensuite vous reconnecter.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Activer la clef de récupération (permet de récupérer les fichiers des utilisateurs en cas de perte de mot de passe).",
"Recovery key password" : "Mot de passe de la clef de récupération",
"Repeat Recovery key password" : "Répétez le mot de passe de la clé de récupération",
"Repeat Recovery key password" : "Répétez le mot de passe de la clef de récupération",
"Enabled" : "Activé",
"Disabled" : "Désactivé",
"Change recovery key password:" : "Modifier le mot de passe de la clef de récupération :",
"Old Recovery key password" : "Ancien mot de passe de la clef de récupération",
"New Recovery key password" : "Nouveau mot de passe de la clef de récupération",
"Repeat New Recovery key password" : "Répétez le nouveau mot de passe de la clé de récupération",
"Repeat New Recovery key password" : "Répétez le nouveau mot de passe de la clef de récupération",
"Change Password" : "Changer de mot de passe",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Le mot de passe de votre clef privée ne correspond plus à votre mot de passe de connexion.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Configurez le mot de passe de votre ancienne clef privée avec votre mot de passe courant de connexion :",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Faites de votre mot de passe de connexion le mot de passe de votre clef privée :",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Si vous ne vous souvenez plus de votre ancien mot de passe, vous pouvez demander à votre administrateur de récupérer vos fichiers.",
"Old log-in password" : "Ancien mot de passe de connexion",
"Current log-in password" : "Actuel mot de passe de connexion",
"Update Private Key Password" : "Mettre à jour le mot de passe de votre clé privée",
"Update Private Key Password" : "Mettre à jour le mot de passe de votre clef privée",
"Enable password recovery:" : "Activer la récupération du mot de passe :",
"Enabling this option will allow you to reobtain access to your encrypted files in case of password loss" : "Activer cette option vous permettra d'obtenir à nouveau l'accès à vos fichiers chiffrés en cas de perte de mot de passe"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n > 1);"
......
......@@ -69,6 +69,6 @@ OC.L10N.register(
"Add storage" : "Ajouter un support de stockage",
"Delete" : "Supprimer",
"Enable User External Storage" : "Autoriser les utilisateurs à ajouter des stockages externes",
"Allow users to mount the following external storage" : "Autorise les utilisateurs à monter les stockage externes suivants"
"Allow users to mount the following external storage" : "Autoriser les utilisateurs à monter les stockages externes suivants"
},
"nplurals=2; plural=(n > 1);");
......@@ -67,6 +67,6 @@
"Add storage" : "Ajouter un support de stockage",
"Delete" : "Supprimer",
"Enable User External Storage" : "Autoriser les utilisateurs à ajouter des stockages externes",
"Allow users to mount the following external storage" : "Autorise les utilisateurs à monter les stockage externes suivants"
"Allow users to mount the following external storage" : "Autoriser les utilisateurs à monter les stockages externes suivants"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n > 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -5,9 +5,9 @@ OC.L10N.register(
"The mountpoint name contains invalid characters." : "Il nome del punto di mount contiene caratteri non validi.",
"Invalid or untrusted SSL certificate" : "Certificato SSL non valido o non attendibile",
"Couldn't add remote share" : "Impossibile aggiungere la condivisione remota",
"Shared with you" : "Condiviso con te",
"Shared with others" : "Condiviso con altri",
"Shared by link" : "Condiviso tramite collegamento",
"Shared with you" : "Condivisi con te",
"Shared with others" : "Condivisi con altri",
"Shared by link" : "Condivisi tramite collegamento",
"Nothing shared with you yet" : "Non è stato condiviso ancora niente con te",
"Files and folders others share with you will show up here" : "I file e le cartelle che altri condividono con te saranno mostrati qui",
"Nothing shared yet" : "Ancora nessuna condivisione",
......
......@@ -3,9 +3,9 @@
"The mountpoint name contains invalid characters." : "Il nome del punto di mount contiene caratteri non validi.",
"Invalid or untrusted SSL certificate" : "Certificato SSL non valido o non attendibile",
"Couldn't add remote share" : "Impossibile aggiungere la condivisione remota",
"Shared with you" : "Condiviso con te",
"Shared with others" : "Condiviso con altri",
"Shared by link" : "Condiviso tramite collegamento",
"Shared with you" : "Condivisi con te",
"Shared with others" : "Condivisi con altri",
"Shared by link" : "Condivisi tramite collegamento",
"Nothing shared with you yet" : "Non è stato condiviso ancora niente con te",
"Files and folders others share with you will show up here" : "I file e le cartelle che altri condividono con te saranno mostrati qui",
"Nothing shared yet" : "Ancora nessuna condivisione",
......
......@@ -2,22 +2,39 @@ OC.L10N.register(
"files_sharing",
{
"Server to server sharing is not enabled on this server" : "Zdieľanie server-server nie je na tomto serveri povolené",
"The mountpoint name contains invalid characters." : "Názov pripojovacieho bodu obsahuje nepovolené znaky.",
"Invalid or untrusted SSL certificate" : "Neplatný alebo nedôveryhodný certifikát SSL",
"Couldn't add remote share" : "Nemožno pridať vzdialené zdieľanie",
"Shared with you" : "Zdieľané s vami",
"Shared with others" : "Zdieľané s ostanými",
"Shared by link" : "Zdieľané pomocou odkazu",
"Nothing shared with you yet" : "Zatiaľ s vami nikto nič nezdieľal.",
"Files and folders others share with you will show up here" : "Tu budú zobrazené súbory a priečinky, ktoré s vami zdieľajú ostatní",
"Nothing shared yet" : "Zatiaľ nie je nič zdieľané",
"Files and folders you share will show up here" : "Súbory a priečinky, ktoré zdieľate, budú zobrazené tu",
"No shared links" : "Žiadne zdieľané odkazy",
"Files and folders you share by link will show up here" : "Súbory a priečinky, ktoré zdieľate ako odkazy, budú zobrazené tu",
"Do you want to add the remote share {name} from {owner}@{remote}?" : "Chcete pridať vzdialené úložisko {name} patriace používateľovi {owner}@{remote}?",
"Remote share" : "Vzdialené úložisko",
"Remote share password" : "Heslo k vzdialenému úložisku",
"Cancel" : "Zrušiť",
"Add remote share" : "Pridať vzdialené úložisko",
"No ownCloud installation (7 or higher) found at {remote}" : "Nebola nájdená inštalácia ownCloudu (7 alebo vyššia) {remote}",
"Invalid ownCloud url" : "Chybná ownCloud url",
"Share" : "Zdieľať",
"Shared by" : "Zdieľa",
"A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "Súbor alebo priečinok bol vyzdieľaný z <strong>iného servera</strong>",
"A public shared file or folder was <strong>downloaded</strong>" : "Verejne zdieľaný súbor alebo priečinok bol <strong>stiahnutý</strong>",
"You received a new remote share from %s" : "Dostali ste nové vzdialené zdieľanie z %s",
"%1$s accepted remote share %2$s" : "%1$s povolil vzdialené zdieľanie %2$s",
"%1$s declined remote share %2$s" : "%1$s odmietol vzdialené zdieľanie %2$s",
"%1$s unshared %2$s from you" : "%1$s už s vami nezdieľa %2$s",
"Public shared folder %1$s was downloaded" : "Verejne zdieľaný priečinok %1$s bol stiahnutý",
"Public shared file %1$s was downloaded" : "Verejne zdieľaný súbor %1$s bol stiahnutý",
"This share is password-protected" : "Toto zdieľanie je chránené heslom",
"The password is wrong. Try again." : "Heslo je chybné. Skúste to znova.",
"Password" : "Heslo",
"No entries found in this folder" : "V tomto priečinku nebolo nič nájdené",
"Name" : "Názov",
"Share time" : "Čas zdieľania",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "To je nepríjemné, ale tento odkaz už nie je funkčný.",
......@@ -29,6 +46,9 @@ OC.L10N.register(
"Add to your ownCloud" : "Pridať do svojho ownCloudu",
"Download" : "Sťahovanie",
"Download %s" : "Stiahnuť %s",
"Direct link" : "Priama linka"
"Direct link" : "Priama linka",
"Server-to-Server Sharing" : "Zdieľanie medzi servermi",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Povoliť používateľom z tohoto servera posielať zdieľania na iné servery",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Povoliť používateľom z tohoto servera prijímať zdieľania z iných serverov"
},
"nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;");
{ "translations": {
"Server to server sharing is not enabled on this server" : "Zdieľanie server-server nie je na tomto serveri povolené",
"The mountpoint name contains invalid characters." : "Názov pripojovacieho bodu obsahuje nepovolené znaky.",
"Invalid or untrusted SSL certificate" : "Neplatný alebo nedôveryhodný certifikát SSL",
"Couldn't add remote share" : "Nemožno pridať vzdialené zdieľanie",
"Shared with you" : "Zdieľané s vami",
"Shared with others" : "Zdieľané s ostanými",
"Shared by link" : "Zdieľané pomocou odkazu",
"Nothing shared with you yet" : "Zatiaľ s vami nikto nič nezdieľal.",
"Files and folders others share with you will show up here" : "Tu budú zobrazené súbory a priečinky, ktoré s vami zdieľajú ostatní",
"Nothing shared yet" : "Zatiaľ nie je nič zdieľané",
"Files and folders you share will show up here" : "Súbory a priečinky, ktoré zdieľate, budú zobrazené tu",
"No shared links" : "Žiadne zdieľané odkazy",
"Files and folders you share by link will show up here" : "Súbory a priečinky, ktoré zdieľate ako odkazy, budú zobrazené tu",
"Do you want to add the remote share {name} from {owner}@{remote}?" : "Chcete pridať vzdialené úložisko {name} patriace používateľovi {owner}@{remote}?",
"Remote share" : "Vzdialené úložisko",
"Remote share password" : "Heslo k vzdialenému úložisku",
"Cancel" : "Zrušiť",
"Add remote share" : "Pridať vzdialené úložisko",
"No ownCloud installation (7 or higher) found at {remote}" : "Nebola nájdená inštalácia ownCloudu (7 alebo vyššia) {remote}",
"Invalid ownCloud url" : "Chybná ownCloud url",
"Share" : "Zdieľať",
"Shared by" : "Zdieľa",
"A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "Súbor alebo priečinok bol vyzdieľaný z <strong>iného servera</strong>",
"A public shared file or folder was <strong>downloaded</strong>" : "Verejne zdieľaný súbor alebo priečinok bol <strong>stiahnutý</strong>",
"You received a new remote share from %s" : "Dostali ste nové vzdialené zdieľanie z %s",
"%1$s accepted remote share %2$s" : "%1$s povolil vzdialené zdieľanie %2$s",
"%1$s declined remote share %2$s" : "%1$s odmietol vzdialené zdieľanie %2$s",
"%1$s unshared %2$s from you" : "%1$s už s vami nezdieľa %2$s",
"Public shared folder %1$s was downloaded" : "Verejne zdieľaný priečinok %1$s bol stiahnutý",
"Public shared file %1$s was downloaded" : "Verejne zdieľaný súbor %1$s bol stiahnutý",
"This share is password-protected" : "Toto zdieľanie je chránené heslom",
"The password is wrong. Try again." : "Heslo je chybné. Skúste to znova.",
"Password" : "Heslo",
"No entries found in this folder" : "V tomto priečinku nebolo nič nájdené",
"Name" : "Názov",
"Share time" : "Čas zdieľania",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "To je nepríjemné, ale tento odkaz už nie je funkčný.",
......@@ -27,6 +44,9 @@
"Add to your ownCloud" : "Pridať do svojho ownCloudu",
"Download" : "Sťahovanie",
"Download %s" : "Stiahnuť %s",
"Direct link" : "Priama linka"
"Direct link" : "Priama linka",
"Server-to-Server Sharing" : "Zdieľanie medzi servermi",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Povoliť používateľom z tohoto servera posielať zdieľania na iné servery",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Povoliť používateľom z tohoto servera prijímať zdieľania z iných serverov"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;"
}
\ No newline at end of file
......@@ -8,6 +8,8 @@ OC.L10N.register(
"Delete permanently" : "Zmazať trvalo",
"Error" : "Chyba",
"restored" : "obnovené",
"No entries found in this folder" : "V tomto priečinku nebolo nič nájdené",
"Select all" : "Vybrať všetko",
"Name" : "Názov",
"Deleted" : "Zmazané",
"Delete" : "Zmazať"
......
......@@ -6,6 +6,8 @@
"Delete permanently" : "Zmazať trvalo",
"Error" : "Chyba",
"restored" : "obnovené",
"No entries found in this folder" : "V tomto priečinku nebolo nič nájdené",
"Select all" : "Vybrať všetko",
"Name" : "Názov",
"Deleted" : "Zmazané",
"Delete" : "Zmazať"
......
......@@ -100,13 +100,13 @@ OC.L10N.register(
"The LDAP attribute to use to generate the user's display name." : "L'attribut LDAP utilisé pour générer le nom d'affichage de l'utilisateur.",
"Base User Tree" : "DN racine de l'arbre utilisateurs",
"One User Base DN per line" : "Un DN racine utilisateur par ligne",
"User Search Attributes" : "Recherche des attributs utilisateur",
"User Search Attributes" : "Attributs de recherche utilisateurs",
"Optional; one attribute per line" : "Optionnel, un attribut par ligne",
"Group Display Name Field" : "Champ \"nom d'affichage\" du groupe",
"The LDAP attribute to use to generate the groups's display name." : "L'attribut LDAP utilisé pour générer le nom d'affichage du groupe.",
"Base Group Tree" : "DN racine de l'arbre groupes",
"Base Group Tree" : "Base Group Tree",
"One Group Base DN per line" : "Un DN racine groupe par ligne",
"Group Search Attributes" : "Recherche des attributs du groupe",
"Group Search Attributes" : "Attributs de recherche des groupes",
"Group-Member association" : "Association groupe-membre",
"Nested Groups" : "Groupes imbriqués",
"When switched on, groups that contain groups are supported. (Only works if the group member attribute contains DNs.)" : "Si activé, les groupes contenant d'autres groupes sont pris en charge (fonctionne uniquement si l'attribut membre du groupe contient des DNs).",
......
......@@ -98,13 +98,13 @@
"The LDAP attribute to use to generate the user's display name." : "L'attribut LDAP utilisé pour générer le nom d'affichage de l'utilisateur.",
"Base User Tree" : "DN racine de l'arbre utilisateurs",
"One User Base DN per line" : "Un DN racine utilisateur par ligne",
"User Search Attributes" : "Recherche des attributs utilisateur",
"User Search Attributes" : "Attributs de recherche utilisateurs",
"Optional; one attribute per line" : "Optionnel, un attribut par ligne",
"Group Display Name Field" : "Champ \"nom d'affichage\" du groupe",
"The LDAP attribute to use to generate the groups's display name." : "L'attribut LDAP utilisé pour générer le nom d'affichage du groupe.",
"Base Group Tree" : "DN racine de l'arbre groupes",
"Base Group Tree" : "Base Group Tree",
"One Group Base DN per line" : "Un DN racine groupe par ligne",
"Group Search Attributes" : "Recherche des attributs du groupe",
"Group Search Attributes" : "Attributs de recherche des groupes",
"Group-Member association" : "Association groupe-membre",
"Nested Groups" : "Groupes imbriqués",
"When switched on, groups that contain groups are supported. (Only works if the group member attribute contains DNs.)" : "Si activé, les groupes contenant d'autres groupes sont pris en charge (fonctionne uniquement si l'attribut membre du groupe contient des DNs).",
......
......@@ -37,7 +37,7 @@ OC.L10N.register(
"Saving..." : "Guardando...",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "No pudo enviarse un correo de reinicio. Por favor, contacte con su administrador.",
"The link to reset your password has been sent to your email. If you do not receive it within a reasonable amount of time, check your spam/junk folders.<br>If it is not there ask your local administrator." : "Un enlace para reiniciar su contraseña ha sido enviado a su correo electrónico. Si usted no lo recibe en un tiempo razonable, revise su carpeta para spam/chatarra.<br>Si no lo encuentra, pregunte a su administrador local.",
"Your files are encrypted. If you haven't enabled the recovery key, there will be no way to get your data back after your password is reset.<br />If you are not sure what to do, please contact your administrator before you continue. <br />Do you really want to continue?" : "Sus archivos están cifrados. Si no has activado la clave de recuperación, no habrá manera de recuperar los datos despues de que tu contraseña seá restablecida.<br /> Si no está seguro de lo que debe hacer, por favor contacte a su administrador antes de continuar.<br />¿Realmente desea continuar?",
"Your files are encrypted. If you haven't enabled the recovery key, there will be no way to get your data back after your password is reset.<br />If you are not sure what to do, please contact your administrator before you continue. <br />Do you really want to continue?" : "Sus archivos están cifrados. Si no ha activado la clave de recuperación, no habrá manera de recuperar los datos despues de que su contraseña será restablecida.<br /> Si no está seguro de lo que debe hacer, por favor contacte con su administrador antes de continuar.<br />¿Realmente desea continuar?",
"I know what I'm doing" : "Sé lo que estoy haciendo",
"Password can not be changed. Please contact your administrator." : "La contraseña no se puede cambiar. Por favor, contacte a su administrador.",
"No" : "No",
......
......@@ -35,7 +35,7 @@
"Saving..." : "Guardando...",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "No pudo enviarse un correo de reinicio. Por favor, contacte con su administrador.",
"The link to reset your password has been sent to your email. If you do not receive it within a reasonable amount of time, check your spam/junk folders.<br>If it is not there ask your local administrator." : "Un enlace para reiniciar su contraseña ha sido enviado a su correo electrónico. Si usted no lo recibe en un tiempo razonable, revise su carpeta para spam/chatarra.<br>Si no lo encuentra, pregunte a su administrador local.",
"Your files are encrypted. If you haven't enabled the recovery key, there will be no way to get your data back after your password is reset.<br />If you are not sure what to do, please contact your administrator before you continue. <br />Do you really want to continue?" : "Sus archivos están cifrados. Si no has activado la clave de recuperación, no habrá manera de recuperar los datos despues de que tu contraseña seá restablecida.<br /> Si no está seguro de lo que debe hacer, por favor contacte a su administrador antes de continuar.<br />¿Realmente desea continuar?",
"Your files are encrypted. If you haven't enabled the recovery key, there will be no way to get your data back after your password is reset.<br />If you are not sure what to do, please contact your administrator before you continue. <br />Do you really want to continue?" : "Sus archivos están cifrados. Si no ha activado la clave de recuperación, no habrá manera de recuperar los datos despues de que su contraseña será restablecida.<br /> Si no está seguro de lo que debe hacer, por favor contacte con su administrador antes de continuar.<br />¿Realmente desea continuar?",
"I know what I'm doing" : "Sé lo que estoy haciendo",
"Password can not be changed. Please contact your administrator." : "La contraseña no se puede cambiar. Por favor, contacte a su administrador.",
"No" : "No",
......
......@@ -21,6 +21,7 @@ OC.L10N.register(
"November" : "नवंबर",
"December" : "दिसम्बर",
"Settings" : "सेटिंग्स",
"Saving..." : "सहेज रहे हैं...",
"_{count} file conflict_::_{count} file conflicts_" : ["",""],
"Cancel" : "रद्द करें ",
"Share" : "साझा करें",
......
......@@ -19,6 +19,7 @@
"November" : "नवंबर",
"December" : "दिसम्बर",
"Settings" : "सेटिंग्स",
"Saving..." : "सहेज रहे हैं...",
"_{count} file conflict_::_{count} file conflicts_" : ["",""],
"Cancel" : "रद्द करें ",
"Share" : "साझा करें",
......
......@@ -67,7 +67,7 @@ OC.L10N.register(
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Questo server non ha una connessione a Internet funzionante. Ciò significa che alcune delle funzionalità come il montaggio di archivi esterni, le notifiche degli aggiornamenti o l'installazione di applicazioni di terze parti non funzioneranno. L'accesso remoto ai file e l'invio di email di notifica potrebbero non funzionare. Ti suggeriamo di abilitare la connessione a Internet del server se desideri disporre di tutte le funzionalità.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "La cartella dei dati e i tuoi file sono probabilmente accessibili da Internet.\nIl file .htaccess non funziona. Ti consigliamo vivamente di configurare il server web in modo che la cartella dei dati non sia più accessibile o spostare la cartella fuori dalla radice del server web.",
"Error occurred while checking server setup" : "Si è verificato un errore durante il controllo della configurazione del server",
"Shared" : "Condivisi",
"Shared" : "Condiviso",
"Shared with {recipients}" : "Condiviso con {recipients}",
"Share" : "Condividi",
"Error" : "Errore",
......@@ -190,7 +190,7 @@ OC.L10N.register(
"Database tablespace" : "Spazio delle tabelle del database",
"Database host" : "Host del database",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "SQLite sarà utilizzato come database. Per installazioni più grandi consigliamo di cambiarlo.",
"Finish setup" : "Termina la configurazione",
"Finish setup" : "Termina configurazione",
"Finishing …" : "Completamento...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "Questa applicazione richiede JavaScript per un corretto funzionamento. <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">Abilita JavaScript</a> e ricarica questa pagina.",
"%s is available. Get more information on how to update." : "%s è disponibile. Ottieni ulteriori informazioni sull'aggiornamento.",
......
......@@ -65,7 +65,7 @@
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Questo server non ha una connessione a Internet funzionante. Ciò significa che alcune delle funzionalità come il montaggio di archivi esterni, le notifiche degli aggiornamenti o l'installazione di applicazioni di terze parti non funzioneranno. L'accesso remoto ai file e l'invio di email di notifica potrebbero non funzionare. Ti suggeriamo di abilitare la connessione a Internet del server se desideri disporre di tutte le funzionalità.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "La cartella dei dati e i tuoi file sono probabilmente accessibili da Internet.\nIl file .htaccess non funziona. Ti consigliamo vivamente di configurare il server web in modo che la cartella dei dati non sia più accessibile o spostare la cartella fuori dalla radice del server web.",
"Error occurred while checking server setup" : "Si è verificato un errore durante il controllo della configurazione del server",
"Shared" : "Condivisi",
"Shared" : "Condiviso",
"Shared with {recipients}" : "Condiviso con {recipients}",
"Share" : "Condividi",
"Error" : "Errore",
......@@ -188,7 +188,7 @@
"Database tablespace" : "Spazio delle tabelle del database",
"Database host" : "Host del database",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "SQLite sarà utilizzato come database. Per installazioni più grandi consigliamo di cambiarlo.",
"Finish setup" : "Termina la configurazione",
"Finish setup" : "Termina configurazione",
"Finishing …" : "Completamento...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "Questa applicazione richiede JavaScript per un corretto funzionamento. <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">Abilita JavaScript</a> e ricarica questa pagina.",
"%s is available. Get more information on how to update." : "%s è disponibile. Ottieni ulteriori informazioni sull'aggiornamento.",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment