Commit bc93a8f1 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 7e4afa3f
......@@ -29,6 +29,7 @@ OC.L10N.register(
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Ujistěte se prosím, že máte povolené a správně nakonfigurované OpenSSL včetně jeho rozšíření pro PHP. Aplikace pro šifrování byla prozatím vypnuta.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Následující uživatelé nemají nastavené šifrování:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Přejít přímo do svého %sosobního nastavení%s.",
"Server-side Encryption" : "Šifrování na serveru",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikace pro šifrování je zapnuta, ale vaše klíče nejsou inicializované. Prosím odhlaste se a znovu přihlaste",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Povolit klíč pro obnovu (umožňuje obnovu uživatelských souborů v případě ztráty hesla)",
"Recovery key password" : "Heslo klíče pro obnovu",
......
......@@ -27,6 +27,7 @@
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Ujistěte se prosím, že máte povolené a správně nakonfigurované OpenSSL včetně jeho rozšíření pro PHP. Aplikace pro šifrování byla prozatím vypnuta.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Následující uživatelé nemají nastavené šifrování:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Přejít přímo do svého %sosobního nastavení%s.",
"Server-side Encryption" : "Šifrování na serveru",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikace pro šifrování je zapnuta, ale vaše klíče nejsou inicializované. Prosím odhlaste se a znovu přihlaste",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Povolit klíč pro obnovu (umožňuje obnovu uživatelských souborů v případě ztráty hesla)",
"Recovery key password" : "Heslo klíče pro obnovu",
......
......@@ -29,6 +29,7 @@ OC.L10N.register(
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Bitte stelle sicher, dass OpenSSL zusammen mit der PHP-Erweiterung aktiviert und richtig konfiguriert ist. Die Verschlüsselungsanwendung ist vorerst deaktiviert.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Für folgende Nutzer ist keine Verschlüsselung eingerichtet:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Direkt zu Deinen %spersonal settings%s wechseln.",
"Server-side Encryption" : "Serverseitige Verschlüsselung",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Die Verschlüsselung-App ist aktiviert, aber Deine Schlüssel sind nicht initialisiert. Bitte melde Dich nochmals ab und wieder an.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Wiederherstellungsschlüssel aktivieren (ermöglicht das Wiederherstellen von Dateien, falls das Passwort vergessen wurde):",
"Recovery key password" : "Wiederherstellungsschlüssel-Passwort",
......
......@@ -27,6 +27,7 @@
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Bitte stelle sicher, dass OpenSSL zusammen mit der PHP-Erweiterung aktiviert und richtig konfiguriert ist. Die Verschlüsselungsanwendung ist vorerst deaktiviert.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Für folgende Nutzer ist keine Verschlüsselung eingerichtet:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Direkt zu Deinen %spersonal settings%s wechseln.",
"Server-side Encryption" : "Serverseitige Verschlüsselung",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Die Verschlüsselung-App ist aktiviert, aber Deine Schlüssel sind nicht initialisiert. Bitte melde Dich nochmals ab und wieder an.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Wiederherstellungsschlüssel aktivieren (ermöglicht das Wiederherstellen von Dateien, falls das Passwort vergessen wurde):",
"Recovery key password" : "Wiederherstellungsschlüssel-Passwort",
......
......@@ -29,6 +29,7 @@ OC.L10N.register(
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Bitte stellen Sie sicher, dass OpenSSL zusammen mit der PHP-Erweiterung aktiviert und richtig konfiguriert ist. Die Verschlüsselungsanwendung ist vorerst deaktiviert.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Für folgende Nutzer ist keine Verschlüsselung eingerichtet:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Wechseln Sie direkt zu Ihren %spersonal settings%s.",
"Server-side Encryption" : "Serverseitige Verschlüsselung",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Verschlüsselung-App ist aktiviert, aber Ihre Schlüssel sind nicht initialisiert. Bitte nochmals ab- und wieder anmelden.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Aktivieren Sie den Wiederherstellungsschlüssel (erlaubt die Wiederherstellung des Zugangs zu den Benutzerdateien, wenn das Passwort verloren geht).",
"Recovery key password" : "Wiederherstellungschlüsselpasswort",
......
......@@ -27,6 +27,7 @@
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Bitte stellen Sie sicher, dass OpenSSL zusammen mit der PHP-Erweiterung aktiviert und richtig konfiguriert ist. Die Verschlüsselungsanwendung ist vorerst deaktiviert.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Für folgende Nutzer ist keine Verschlüsselung eingerichtet:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Wechseln Sie direkt zu Ihren %spersonal settings%s.",
"Server-side Encryption" : "Serverseitige Verschlüsselung",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Verschlüsselung-App ist aktiviert, aber Ihre Schlüssel sind nicht initialisiert. Bitte nochmals ab- und wieder anmelden.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Aktivieren Sie den Wiederherstellungsschlüssel (erlaubt die Wiederherstellung des Zugangs zu den Benutzerdateien, wenn das Passwort verloren geht).",
"Recovery key password" : "Wiederherstellungschlüsselpasswort",
......
......@@ -29,6 +29,7 @@ OC.L10N.register(
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Asegúrese de que OpenSSL y la extensión de PHP estén habilitados y configurados correctamente. Por el momento, la aplicación de cifrado ha sido deshabilitada.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Los siguientes usuarios no han sido configurados para el cifrado:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Ir directamente a %sOpciones%s.",
"Server-side Encryption" : "Cifrado en el servidor",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "La app de crifrado está habilitada pero sus claves no han sido inicializadas, por favor, cierre la sesión y vuelva a iniciarla de nuevo.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Habilitar la clave de recuperación (permite recuperar los ficheros del usuario en caso de pérdida de la contraseña);",
"Recovery key password" : "Contraseña de clave de recuperación",
......
......@@ -27,6 +27,7 @@
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Asegúrese de que OpenSSL y la extensión de PHP estén habilitados y configurados correctamente. Por el momento, la aplicación de cifrado ha sido deshabilitada.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Los siguientes usuarios no han sido configurados para el cifrado:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Ir directamente a %sOpciones%s.",
"Server-side Encryption" : "Cifrado en el servidor",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "La app de crifrado está habilitada pero sus claves no han sido inicializadas, por favor, cierre la sesión y vuelva a iniciarla de nuevo.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Habilitar la clave de recuperación (permite recuperar los ficheros del usuario en caso de pérdida de la contraseña);",
"Recovery key password" : "Contraseña de clave de recuperación",
......
......@@ -2,18 +2,32 @@ OC.L10N.register(
"files_encryption",
{
"Unknown error" : "Tuntematon virhe",
"Missing recovery key password" : "Palautusavaimen salasana puuttuu",
"Please repeat the recovery key password" : "Toista palautusavaimen salasana",
"Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" : "Toistamiseen annettu palautusavaimen salasana ei täsmää annettua palautusavaimen salasanaa",
"Recovery key successfully enabled" : "Palautusavain kytketty päälle onnistuneesti",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Palautusavaimen poistaminen käytöstä ei onnistunut. Tarkista palautusavaimesi salasana!",
"Recovery key successfully disabled" : "Palautusavain poistettu onnistuneesti käytöstä",
"Please provide the old recovery password" : "Anna vanha palautussalasana",
"Please provide a new recovery password" : "Anna uusi palautussalasana",
"Please repeat the new recovery password" : "Toista uusi palautussalasana",
"Password successfully changed." : "Salasana vaihdettiin onnistuneesti.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Salasanan vaihto epäonnistui. Kenties vanha salasana oli väärin.",
"Could not update the private key password." : "Yksityisen avaimen salasanaa ei voitu päivittää.",
"The old password was not correct, please try again." : "Vanha salasana oli väärin, yritä uudelleen.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Nykyinen kirjautumissalasana ei ollut oikein, yritä uudelleen.",
"Private key password successfully updated." : "Yksityisen avaimen salasana päivitetty onnistuneesti.",
"File recovery settings updated" : "Tiedostopalautuksen asetukset päivitetty",
"Encryption app not initialized! Maybe the encryption app was re-enabled during your session. Please try to log out and log back in to initialize the encryption app." : "Salaussovellusta ei ole käynnissä! Kenties salaussovellus otettiin uudelleen käyttöön nykyisen istuntosi aikana. Kirjaudu ulos ja takaisin sisään saadaksesi salaussovelluksen käyttöön.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Tämän tiedoston salauksen purkaminen ei onnistu. Kyseessä on luultavasti jaettu tiedosto. Pyydä tiedoston omistajaa jakamaan tiedosto kanssasi uudelleen.",
"Unknown error. Please check your system settings or contact your administrator" : "Tuntematon virhe. Tarkista järjestelmän asetukset tai ole yhteydessä ylläpitäjään.",
"Initial encryption started... This can take some time. Please wait." : "Ensimmäinen salauskerta käynnistetty... Tämä saattaa kestää hetken.",
"Initial encryption running... Please try again later." : "Ensimmäinen salauskerta on meneillään... Yritä myöhemmin uudelleen.",
"Missing requirements." : "Puuttuvat vaatimukset.",
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Varmista, että OpenSSL ja PHP-laajennus ovat käytössä ja niiden asetukset ovat oikein. Salaussovellus on poistettu toistaiseksi käytöstä.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Seuraavat käyttäjät eivät ole määrittäneet salausta:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Siirry suoraan %shenkilökohtaisiin asetuksiisi%s.",
"Server-side Encryption" : "Palvelinpuolen salaus",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Salaussovellus on käytössä, mutta salausavaimia ei ole alustettu. Ole hyvä ja kirjaudu sisään uudelleen.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Käytä palautusavainta (salli käyttäjien tiedostojen palauttaminen, jos heidän salasana unohtuu):",
"Recovery key password" : "Palautusavaimen salasana",
......@@ -25,10 +39,13 @@ OC.L10N.register(
"New Recovery key password" : "Uusi palautusavaimen salasana",
"Repeat New Recovery key password" : "Toista uusi palautusavaimen salasana",
"Change Password" : "Vaihda salasana",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Salaisen avaimesi salasana ei enää vastaa kirjautumissalasanaasi.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Aseta yksityisen avaimen vanha salasana vastaamaan nykyistä kirjautumissalasanaasi:",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Jos et muista vanhaa salasanaasi, voit pyytää ylläpitäjää palauttamaan tiedostosi.",
"Old log-in password" : "Vanha kirjautumissalasana",
"Current log-in password" : "Nykyinen kirjautumissalasana",
"Update Private Key Password" : "Päivitä yksityisen avaimen salasana",
"Enable password recovery:" : "Ota salasanan palautus käyttöön:"
"Enable password recovery:" : "Ota salasanan palautus käyttöön:",
"Enabling this option will allow you to reobtain access to your encrypted files in case of password loss" : "Tämän valinnan käyttäminen mahdollistaa pääsyn salattuihin tiedostoihisi, jos salasana unohtuu"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"Unknown error" : "Tuntematon virhe",
"Missing recovery key password" : "Palautusavaimen salasana puuttuu",
"Please repeat the recovery key password" : "Toista palautusavaimen salasana",
"Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" : "Toistamiseen annettu palautusavaimen salasana ei täsmää annettua palautusavaimen salasanaa",
"Recovery key successfully enabled" : "Palautusavain kytketty päälle onnistuneesti",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Palautusavaimen poistaminen käytöstä ei onnistunut. Tarkista palautusavaimesi salasana!",
"Recovery key successfully disabled" : "Palautusavain poistettu onnistuneesti käytöstä",
"Please provide the old recovery password" : "Anna vanha palautussalasana",
"Please provide a new recovery password" : "Anna uusi palautussalasana",
"Please repeat the new recovery password" : "Toista uusi palautussalasana",
"Password successfully changed." : "Salasana vaihdettiin onnistuneesti.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Salasanan vaihto epäonnistui. Kenties vanha salasana oli väärin.",
"Could not update the private key password." : "Yksityisen avaimen salasanaa ei voitu päivittää.",
"The old password was not correct, please try again." : "Vanha salasana oli väärin, yritä uudelleen.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Nykyinen kirjautumissalasana ei ollut oikein, yritä uudelleen.",
"Private key password successfully updated." : "Yksityisen avaimen salasana päivitetty onnistuneesti.",
"File recovery settings updated" : "Tiedostopalautuksen asetukset päivitetty",
"Encryption app not initialized! Maybe the encryption app was re-enabled during your session. Please try to log out and log back in to initialize the encryption app." : "Salaussovellusta ei ole käynnissä! Kenties salaussovellus otettiin uudelleen käyttöön nykyisen istuntosi aikana. Kirjaudu ulos ja takaisin sisään saadaksesi salaussovelluksen käyttöön.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Tämän tiedoston salauksen purkaminen ei onnistu. Kyseessä on luultavasti jaettu tiedosto. Pyydä tiedoston omistajaa jakamaan tiedosto kanssasi uudelleen.",
"Unknown error. Please check your system settings or contact your administrator" : "Tuntematon virhe. Tarkista järjestelmän asetukset tai ole yhteydessä ylläpitäjään.",
"Initial encryption started... This can take some time. Please wait." : "Ensimmäinen salauskerta käynnistetty... Tämä saattaa kestää hetken.",
"Initial encryption running... Please try again later." : "Ensimmäinen salauskerta on meneillään... Yritä myöhemmin uudelleen.",
"Missing requirements." : "Puuttuvat vaatimukset.",
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Varmista, että OpenSSL ja PHP-laajennus ovat käytössä ja niiden asetukset ovat oikein. Salaussovellus on poistettu toistaiseksi käytöstä.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Seuraavat käyttäjät eivät ole määrittäneet salausta:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Siirry suoraan %shenkilökohtaisiin asetuksiisi%s.",
"Server-side Encryption" : "Palvelinpuolen salaus",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Salaussovellus on käytössä, mutta salausavaimia ei ole alustettu. Ole hyvä ja kirjaudu sisään uudelleen.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Käytä palautusavainta (salli käyttäjien tiedostojen palauttaminen, jos heidän salasana unohtuu):",
"Recovery key password" : "Palautusavaimen salasana",
......@@ -23,10 +37,13 @@
"New Recovery key password" : "Uusi palautusavaimen salasana",
"Repeat New Recovery key password" : "Toista uusi palautusavaimen salasana",
"Change Password" : "Vaihda salasana",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Salaisen avaimesi salasana ei enää vastaa kirjautumissalasanaasi.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Aseta yksityisen avaimen vanha salasana vastaamaan nykyistä kirjautumissalasanaasi:",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Jos et muista vanhaa salasanaasi, voit pyytää ylläpitäjää palauttamaan tiedostosi.",
"Old log-in password" : "Vanha kirjautumissalasana",
"Current log-in password" : "Nykyinen kirjautumissalasana",
"Update Private Key Password" : "Päivitä yksityisen avaimen salasana",
"Enable password recovery:" : "Ota salasanan palautus käyttöön:"
"Enable password recovery:" : "Ota salasanan palautus käyttöön:",
"Enabling this option will allow you to reobtain access to your encrypted files in case of password loss" : "Tämän valinnan käyttäminen mahdollistaa pääsyn salattuihin tiedostoihisi, jos salasana unohtuu"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -29,6 +29,7 @@ OC.L10N.register(
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Asegúrese de que está instalado o OpenSSL xunto coa extensión PHP e que estean activados e configurados correctamente. Polo de agora foi desactivado a aplicación de cifrado.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Os seguintes usuarios non teñen configuración para o cifrado:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Vaia directamente aos seus %saxustes persoais%s.",
"Server-side Encryption" : "Cifrado na parte do servidor",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "A aplicación de cifrado está activada, mais as chaves non foron inicializadas, saia da sesión e volva a acceder de novo",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Activar a chave de recuperación (permitirá recuperar os ficheiros dos usuarios no caso de perda do contrasinal):",
"Recovery key password" : "Contrasinal da chave de recuperación",
......
......@@ -27,6 +27,7 @@
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Asegúrese de que está instalado o OpenSSL xunto coa extensión PHP e que estean activados e configurados correctamente. Polo de agora foi desactivado a aplicación de cifrado.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Os seguintes usuarios non teñen configuración para o cifrado:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Vaia directamente aos seus %saxustes persoais%s.",
"Server-side Encryption" : "Cifrado na parte do servidor",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "A aplicación de cifrado está activada, mais as chaves non foron inicializadas, saia da sesión e volva a acceder de novo",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Activar a chave de recuperación (permitirá recuperar os ficheiros dos usuarios no caso de perda do contrasinal):",
"Recovery key password" : "Contrasinal da chave de recuperación",
......
......@@ -29,6 +29,7 @@ OC.L10N.register(
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Assicurati che OpenSSL e l'estensione PHP sia abilitatati e configurati correttamente. Per ora, l'applicazione di cifratura è disabilitata.",
"Following users are not set up for encryption:" : "I seguenti utenti non sono configurati per la cifratura:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Vai direttamente alle tue %simpostazioni personali%s.",
"Server-side Encryption" : "Cifratura lato server",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "L'applicazione di cifratura è abilitata, ma le chiavi non sono state inizializzate, disconnettiti ed effettua nuovamente l'accesso",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Abilita la chiave di recupero (permette di recuperare i file utenti in caso di perdita della password):",
"Recovery key password" : "Password della chiave di recupero",
......
......@@ -27,6 +27,7 @@
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Assicurati che OpenSSL e l'estensione PHP sia abilitatati e configurati correttamente. Per ora, l'applicazione di cifratura è disabilitata.",
"Following users are not set up for encryption:" : "I seguenti utenti non sono configurati per la cifratura:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Vai direttamente alle tue %simpostazioni personali%s.",
"Server-side Encryption" : "Cifratura lato server",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "L'applicazione di cifratura è abilitata, ma le chiavi non sono state inizializzate, disconnettiti ed effettua nuovamente l'accesso",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Abilita la chiave di recupero (permette di recuperare i file utenti in caso di perdita della password):",
"Recovery key password" : "Password della chiave di recupero",
......
......@@ -29,6 +29,7 @@ OC.L10N.register(
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Por favor, certifique-se de que o OpenSSL em conjunto com a extensão PHP está habilitado e configurado corretamente. Por enquanto, o aplicativo de criptografia foi desativado.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Seguintes usuários não estão configurados para criptografia:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Ir direto para suas %spersonal settings%s.",
"Server-side Encryption" : "Criptografia do lado do servidor",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "App de criptografia está ativado, mas as chaves não estão inicializadas, por favor log-out e faça login novamente",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Habilitar chave de recuperação (permite recuperar arquivos de usuários em caso de perda de senha):",
"Recovery key password" : "Senha da chave de recuperação",
......
......@@ -27,6 +27,7 @@
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Por favor, certifique-se de que o OpenSSL em conjunto com a extensão PHP está habilitado e configurado corretamente. Por enquanto, o aplicativo de criptografia foi desativado.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Seguintes usuários não estão configurados para criptografia:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Ir direto para suas %spersonal settings%s.",
"Server-side Encryption" : "Criptografia do lado do servidor",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "App de criptografia está ativado, mas as chaves não estão inicializadas, por favor log-out e faça login novamente",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Habilitar chave de recuperação (permite recuperar arquivos de usuários em caso de perda de senha):",
"Recovery key password" : "Senha da chave de recuperação",
......
......@@ -50,7 +50,7 @@ OC.L10N.register(
"_{count} file conflict_::_{count} file conflicts_" : ["{count} Dateikonflikt","{count} Dateikonflikte"],
"One file conflict" : "Ein Dateikonflikt",
"New Files" : "Neue Dateien",
"Already existing files" : "Die Dateien existieren bereits",
"Already existing files" : "Bereits existierende Dateien",
"Which files do you want to keep?" : "Welche Dateien möchtest Du behalten?",
"If you select both versions, the copied file will have a number added to its name." : "Wenn Du beide Versionen auswählst, erhält die kopierte Datei eine Zahl am Ende des Dateinamens.",
"Cancel" : "Abbrechen",
......
......@@ -48,7 +48,7 @@
"_{count} file conflict_::_{count} file conflicts_" : ["{count} Dateikonflikt","{count} Dateikonflikte"],
"One file conflict" : "Ein Dateikonflikt",
"New Files" : "Neue Dateien",
"Already existing files" : "Die Dateien existieren bereits",
"Already existing files" : "Bereits existierende Dateien",
"Which files do you want to keep?" : "Welche Dateien möchtest Du behalten?",
"If you select both versions, the copied file will have a number added to its name." : "Wenn Du beide Versionen auswählst, erhält die kopierte Datei eine Zahl am Ende des Dateinamens.",
"Cancel" : "Abbrechen",
......
......@@ -50,7 +50,7 @@ OC.L10N.register(
"_{count} file conflict_::_{count} file conflicts_" : ["{count} Dateikonflikt","{count} Dateikonflikte"],
"One file conflict" : "Ein Dateikonflikt",
"New Files" : "Neue Dateien",
"Already existing files" : "Die Dateien existieren bereits",
"Already existing files" : "Bereits existierende Dateien",
"Which files do you want to keep?" : "Welche Dateien möchten Sie behalten?",
"If you select both versions, the copied file will have a number added to its name." : "Wenn Sie beide Versionen auswählen, erhält die kopierte Datei eine Zahl am Ende des Dateinamens.",
"Cancel" : "Abbrechen",
......
......@@ -48,7 +48,7 @@
"_{count} file conflict_::_{count} file conflicts_" : ["{count} Dateikonflikt","{count} Dateikonflikte"],
"One file conflict" : "Ein Dateikonflikt",
"New Files" : "Neue Dateien",
"Already existing files" : "Die Dateien existieren bereits",
"Already existing files" : "Bereits existierende Dateien",
"Which files do you want to keep?" : "Welche Dateien möchten Sie behalten?",
"If you select both versions, the copied file will have a number added to its name." : "Wenn Sie beide Versionen auswählen, erhält die kopierte Datei eine Zahl am Ende des Dateinamens.",
"Cancel" : "Abbrechen",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment