Commit bfd7194c authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent ee7ccc9c
......@@ -47,6 +47,8 @@ OC.L10N.register(
"Select" : "Seç",
"Pending" : "Bekliyor",
"Unable to determine date" : "Tarih tespit edilemedi",
"This operation is forbidden" : "Bu işlem yasak",
"This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Bu dizine yazılamıyor, lütfen günlüğü kontrol edin veya yönetici ile iletişime geçin",
"Error moving file." : "Dosya taşıma hatası.",
"Error moving file" : "Dosya taşıma hatası",
"Error" : "Hata",
......
......@@ -45,6 +45,8 @@
"Select" : "Seç",
"Pending" : "Bekliyor",
"Unable to determine date" : "Tarih tespit edilemedi",
"This operation is forbidden" : "Bu işlem yasak",
"This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Bu dizine yazılamıyor, lütfen günlüğü kontrol edin veya yönetici ile iletişime geçin",
"Error moving file." : "Dosya taşıma hatası.",
"Error moving file" : "Dosya taşıma hatası",
"Error" : "Hata",
......
......@@ -29,6 +29,7 @@ OC.L10N.register(
"A file or folder has been <strong>shared</strong>" : "Bir dosya veya klasör <strong>paylaşıldı</strong>",
"A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "<strong>Başka sunucudan</strong> bir dosya veya klasör paylaşıldı",
"A public shared file or folder was <strong>downloaded</strong>" : "Herkese açık paylaşılan bir dosya veya klasör <strong>indirildi</strong>",
"You received a new remote share %2$s from %1$s" : "%1$s kişisinden, %2$s uzak paylaşımını aldınız",
"You received a new remote share from %s" : "%s kişisinden yeni bir uzak paylaşım aldınız",
"%1$s accepted remote share %2$s" : "%1$s, %2$s uzak paylaşımını kabul etti",
"%1$s declined remote share %2$s" : "%1$s, %2$s uzak paylaşımını reddetti",
......
......@@ -27,6 +27,7 @@
"A file or folder has been <strong>shared</strong>" : "Bir dosya veya klasör <strong>paylaşıldı</strong>",
"A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "<strong>Başka sunucudan</strong> bir dosya veya klasör paylaşıldı",
"A public shared file or folder was <strong>downloaded</strong>" : "Herkese açık paylaşılan bir dosya veya klasör <strong>indirildi</strong>",
"You received a new remote share %2$s from %1$s" : "%1$s kişisinden, %2$s uzak paylaşımını aldınız",
"You received a new remote share from %s" : "%s kişisinden yeni bir uzak paylaşım aldınız",
"%1$s accepted remote share %2$s" : "%1$s, %2$s uzak paylaşımını kabul etti",
"%1$s declined remote share %2$s" : "%1$s, %2$s uzak paylaşımını reddetti",
......
......@@ -32,6 +32,7 @@ OC.L10N.register(
"Mappings cleared successfully!" : "Eşleştirmeler başarıyla temizlendi!",
"Error while clearing the mappings." : "Eşleşmeler temizlenirken hata.",
"Anonymous bind is not allowed. Please provide a User DN and Password." : "Anonim atamaya izin verilmiyor. Lütfen bir Kullanıcı DN ve Parola sağlayın.",
"Mode switch" : "Kip değişimi",
"Select attributes" : "Nitelikleri seç",
"Settings verified, but one user found. Only the first will be able to login. Consider a more narrow filter." : "Ayarlar doğrulandı ancak tek kullanıcı bulundu. Sadece ilk kullanıcı oturum açabilecek. Lütfen daha dar bir filtre seçin.",
"An unspecified error occurred. Please check the settings and the log." : "Belirtilmeyen bir hata oluştu. Lütfen ayarları ve günlüğü denetleyin.",
......@@ -43,17 +44,29 @@ OC.L10N.register(
"Invalid Host" : "Geçersiz Makine",
"Server" : "Sunucu",
"Users" : "Kullanıcılar",
"Login Attributes" : "Oturum Açma Öznitelikleri",
"Groups" : "Gruplar",
"Test Configuration" : "Yapılandırmayı Sına",
"Help" : "Yardım",
"Groups meeting these criteria are available in %s:" : "Bu kriterlerle eşleşen gruplar %s içinde mevcut:",
"Only these object classes:" : "Sadece bu nesne sınıflarına:",
"Only from these groups:" : "Sadece bu gruplardan:",
"Search groups" : "Grupları ara",
"Available groups" : "Kullanılabilir gruplar",
"Selected groups" : "Seçili gruplar",
"Edit LDAP Query" : "LDAP Sorgusunu Düzenle",
"LDAP Filter:" : "LDAP Filtresi:",
"The filter specifies which LDAP groups shall have access to the %s instance." : "Filtre, %s örneğine erişmesi gereken LDAP gruplarını belirtir.",
"Verify settings and count groups" : "Ayarları doğrula ve grupları say",
"When logging in, %s will find the user based on the following attributes:" : "Oturum açılırken, %s, aşağıdaki özniteliklere bağlı kullanıcıyı bulacak:",
"LDAP / AD Username:" : "LDAP / AD Kullanıcı Adı:",
"Other Attributes:" : "Diğer Nitelikler:",
"Defines the filter to apply, when login is attempted. %%uid replaces the username in the login action. Example: \"uid=%%uid\"" : "Oturum açma girişimi olduğunda uygulanacak filtreyi tanımlar. %%uid, oturum işleminde kullanıcı adı ile değiştirilir. Örneğin: \"uid=%%uid\"",
"Test Loginname" : "Oturum açma adını sına",
"Verify settings" : "Ayarları doğrula",
"1. Server" : "1. Sunucu",
"%s. Server:" : "%s. Sunucu:",
"Add a new and blank configuration" : "Yeni ve boş bir yapılandırma ekle",
"Copy current configuration into new directory binding" : "Geçerli yapılandırmayı yeni dizin bağlamasına kopyala",
"Delete the current configuration" : "Geçerli yapılandırmayı sil",
"Host" : "Sunucu",
......
......@@ -30,6 +30,7 @@
"Mappings cleared successfully!" : "Eşleştirmeler başarıyla temizlendi!",
"Error while clearing the mappings." : "Eşleşmeler temizlenirken hata.",
"Anonymous bind is not allowed. Please provide a User DN and Password." : "Anonim atamaya izin verilmiyor. Lütfen bir Kullanıcı DN ve Parola sağlayın.",
"Mode switch" : "Kip değişimi",
"Select attributes" : "Nitelikleri seç",
"Settings verified, but one user found. Only the first will be able to login. Consider a more narrow filter." : "Ayarlar doğrulandı ancak tek kullanıcı bulundu. Sadece ilk kullanıcı oturum açabilecek. Lütfen daha dar bir filtre seçin.",
"An unspecified error occurred. Please check the settings and the log." : "Belirtilmeyen bir hata oluştu. Lütfen ayarları ve günlüğü denetleyin.",
......@@ -41,17 +42,29 @@
"Invalid Host" : "Geçersiz Makine",
"Server" : "Sunucu",
"Users" : "Kullanıcılar",
"Login Attributes" : "Oturum Açma Öznitelikleri",
"Groups" : "Gruplar",
"Test Configuration" : "Yapılandırmayı Sına",
"Help" : "Yardım",
"Groups meeting these criteria are available in %s:" : "Bu kriterlerle eşleşen gruplar %s içinde mevcut:",
"Only these object classes:" : "Sadece bu nesne sınıflarına:",
"Only from these groups:" : "Sadece bu gruplardan:",
"Search groups" : "Grupları ara",
"Available groups" : "Kullanılabilir gruplar",
"Selected groups" : "Seçili gruplar",
"Edit LDAP Query" : "LDAP Sorgusunu Düzenle",
"LDAP Filter:" : "LDAP Filtresi:",
"The filter specifies which LDAP groups shall have access to the %s instance." : "Filtre, %s örneğine erişmesi gereken LDAP gruplarını belirtir.",
"Verify settings and count groups" : "Ayarları doğrula ve grupları say",
"When logging in, %s will find the user based on the following attributes:" : "Oturum açılırken, %s, aşağıdaki özniteliklere bağlı kullanıcıyı bulacak:",
"LDAP / AD Username:" : "LDAP / AD Kullanıcı Adı:",
"Other Attributes:" : "Diğer Nitelikler:",
"Defines the filter to apply, when login is attempted. %%uid replaces the username in the login action. Example: \"uid=%%uid\"" : "Oturum açma girişimi olduğunda uygulanacak filtreyi tanımlar. %%uid, oturum işleminde kullanıcı adı ile değiştirilir. Örneğin: \"uid=%%uid\"",
"Test Loginname" : "Oturum açma adını sına",
"Verify settings" : "Ayarları doğrula",
"1. Server" : "1. Sunucu",
"%s. Server:" : "%s. Sunucu:",
"Add a new and blank configuration" : "Yeni ve boş bir yapılandırma ekle",
"Copy current configuration into new directory binding" : "Geçerli yapılandırmayı yeni dizin bağlamasına kopyala",
"Delete the current configuration" : "Geçerli yapılandırmayı sil",
"Host" : "Sunucu",
......
......@@ -12,6 +12,7 @@ OC.L10N.register(
"Repair warning: " : "Onarım uyarısı:",
"Repair error: " : "Onarım hatası:",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Aşağıdaki uyumsuz uygulamalar devre dışı bırakıldı: %s",
"Following apps have been disabled: %s" : "Aşağıdaki uygulamalar devre dışı bırakıldı: %s",
"Invalid file provided" : "Geçersiz dosya sağlandı",
"No image or file provided" : "Resim veya dosya belirtilmedi",
"Unknown filetype" : "Bilinmeyen dosya türü",
......@@ -139,6 +140,7 @@ OC.L10N.register(
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "{productName}, {version} sürümüne güncelleniyor, bu biraz zaman alabilir.",
"Please reload the page." : "Lütfen sayfayı yeniden yükleyin.",
"The update was unsuccessful. " : "Güncelleştirme başarısız.",
"The update was successful. There were warnings." : "Güncelleme başarılı. Uyarılar mevcut.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Güncelleme başarılı. Şimdi ownCloud'a yönlendiriliyorsunuz.",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Belirteç geçersiz olduğundan parola sıfırlanamadı",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Sıfırlama e-postası gönderilemedi. Lütfen kullanıcı adınızın doğru olduğundan emin olun.",
......
......@@ -10,6 +10,7 @@
"Repair warning: " : "Onarım uyarısı:",
"Repair error: " : "Onarım hatası:",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Aşağıdaki uyumsuz uygulamalar devre dışı bırakıldı: %s",
"Following apps have been disabled: %s" : "Aşağıdaki uygulamalar devre dışı bırakıldı: %s",
"Invalid file provided" : "Geçersiz dosya sağlandı",
"No image or file provided" : "Resim veya dosya belirtilmedi",
"Unknown filetype" : "Bilinmeyen dosya türü",
......@@ -137,6 +138,7 @@
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "{productName}, {version} sürümüne güncelleniyor, bu biraz zaman alabilir.",
"Please reload the page." : "Lütfen sayfayı yeniden yükleyin.",
"The update was unsuccessful. " : "Güncelleştirme başarısız.",
"The update was successful. There were warnings." : "Güncelleme başarılı. Uyarılar mevcut.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Güncelleme başarılı. Şimdi ownCloud'a yönlendiriliyorsunuz.",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Belirteç geçersiz olduğundan parola sıfırlanamadı",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Sıfırlama e-postası gönderilemedi. Lütfen kullanıcı adınızın doğru olduğundan emin olun.",
......
......@@ -16,6 +16,7 @@ OC.L10N.register(
"Library %s with a version lower than %s is required - available version %s." : "%s kütüphanesinin %s sürümünden daha düşük sürümü gerekli - kullanılabilir sürüm %s.",
"Following platforms are supported: %s" : "Aşağıdaki platformlar destekleniyor: %s",
"ownCloud %s or higher is required." : "ownCloud %s veya daha üstü gerekli.",
"ownCloud %s or lower is required." : "ownCloud %s veya daha düşük sürüm gerekli.",
"Help" : "Yardım",
"Personal" : "Kişisel",
"Users" : "Kullanıcılar",
......@@ -44,6 +45,7 @@ OC.L10N.register(
"File name is a reserved word" : "Bu dosya adı özel bir kullanıma aittir",
"File name contains at least one invalid character" : "Dosya adı en az bir geçersiz karakter içeriyor",
"File name is too long" : "Dosya adı çok uzun",
"File is currently busy, please try again later" : "Dosya şu anda meşgul, lütfen daha sonra deneyin",
"Can't read file" : "Dosya okunamıyor",
"App directory already exists" : "Uygulama dizini zaten mevcut",
"Can't create app folder. Please fix permissions. %s" : "Uygulama dizini oluşturulamıyor. Lütfen izinleri düzeltin. %s",
......@@ -84,6 +86,7 @@ OC.L10N.register(
"Set an admin username." : "Bir yönetici kullanıcı adı ayarlayın.",
"Set an admin password." : "Bir yönetici kullanıcı parolası ayarlayın.",
"Can't create or write into the data directory %s" : "Veri dizini %s oluşturulamıyor veya yazılamıyor",
"Invalid Federated Cloud ID" : "Geçersiz Birleşmiş Bulut Kimliği",
"%s shared »%s« with you" : "%s sizinle »%s« paylaşımında bulundu",
"%s via %s" : "%s, %s aracılığıyla",
"Sharing %s failed, because the backend does not allow shares from type %i" : "Arka uç %i türündeki paylaşımlara izin vermediğinden %s paylaşımı başarısız",
......
......@@ -14,6 +14,7 @@
"Library %s with a version lower than %s is required - available version %s." : "%s kütüphanesinin %s sürümünden daha düşük sürümü gerekli - kullanılabilir sürüm %s.",
"Following platforms are supported: %s" : "Aşağıdaki platformlar destekleniyor: %s",
"ownCloud %s or higher is required." : "ownCloud %s veya daha üstü gerekli.",
"ownCloud %s or lower is required." : "ownCloud %s veya daha düşük sürüm gerekli.",
"Help" : "Yardım",
"Personal" : "Kişisel",
"Users" : "Kullanıcılar",
......@@ -42,6 +43,7 @@
"File name is a reserved word" : "Bu dosya adı özel bir kullanıma aittir",
"File name contains at least one invalid character" : "Dosya adı en az bir geçersiz karakter içeriyor",
"File name is too long" : "Dosya adı çok uzun",
"File is currently busy, please try again later" : "Dosya şu anda meşgul, lütfen daha sonra deneyin",
"Can't read file" : "Dosya okunamıyor",
"App directory already exists" : "Uygulama dizini zaten mevcut",
"Can't create app folder. Please fix permissions. %s" : "Uygulama dizini oluşturulamıyor. Lütfen izinleri düzeltin. %s",
......@@ -82,6 +84,7 @@
"Set an admin username." : "Bir yönetici kullanıcı adı ayarlayın.",
"Set an admin password." : "Bir yönetici kullanıcı parolası ayarlayın.",
"Can't create or write into the data directory %s" : "Veri dizini %s oluşturulamıyor veya yazılamıyor",
"Invalid Federated Cloud ID" : "Geçersiz Birleşmiş Bulut Kimliği",
"%s shared »%s« with you" : "%s sizinle »%s« paylaşımında bulundu",
"%s via %s" : "%s, %s aracılığıyla",
"Sharing %s failed, because the backend does not allow shares from type %i" : "Arka uç %i türündeki paylaşımlara izin vermediğinden %s paylaşımı başarısız",
......
......@@ -191,7 +191,7 @@ OC.L10N.register(
"Version" : "Versjon",
"Developer documentation" : "Utviklerdokumentasjon",
"Experimental applications ahead" : "Eksperimentelle applikasjoner forut",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Eksperimentelle apper er ikke sjekket for sikkerhetsproblemer, nye eller anses som ustabile og under travel utvikling. Å installere slike apper kan forårsake tap av data eller sikkerhetsbrudd.",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Eksperimentelle apper er ikke sjekket for sikkerhetsproblemer, de er nye eller de anses som ustabile og under kontinuerlig utvikling. Å installere slike apper kan forårsake tap av data eller sikkerhetsbrudd.",
"by" : "av",
"licensed" : "lisensiert",
"Documentation:" : "Dokumentasjon:",
......
......@@ -189,7 +189,7 @@
"Version" : "Versjon",
"Developer documentation" : "Utviklerdokumentasjon",
"Experimental applications ahead" : "Eksperimentelle applikasjoner forut",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Eksperimentelle apper er ikke sjekket for sikkerhetsproblemer, nye eller anses som ustabile og under travel utvikling. Å installere slike apper kan forårsake tap av data eller sikkerhetsbrudd.",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Eksperimentelle apper er ikke sjekket for sikkerhetsproblemer, de er nye eller de anses som ustabile og under kontinuerlig utvikling. Å installere slike apper kan forårsake tap av data eller sikkerhetsbrudd.",
"by" : "av",
"licensed" : "lisensiert",
"Documentation:" : "Dokumentasjon:",
......
......@@ -62,6 +62,7 @@ OC.L10N.register(
"All" : "Tümü",
"Official apps are developed by and within the ownCloud community. They offer functionality central to ownCloud and are ready for production use." : "Resmi uygulamalar ownCloud topluluğu tarafından geliştirilir. ownCloud'a işlevsellik merkezli olarak hazırlanırlar ve günlük kullanıma hazırdırlar.",
"Approved apps are developed by trusted developers and have passed a cursory security check. They are actively maintained in an open code repository and their maintainers deem them to be stable for casual to normal use." : "Onaylanan uygulamalar güvenilir geliştiriciler tarafından geliştirilir ve detaylı olmayan bir güvenlik kontrolünden geçirilir. Bunlar açık kaynak kod deposunda bulunmakta ve normal kullanım için kararlı oldukları varsayılmaktadır.",
"This app is not checked for security issues and is new or known to be unstable. Install at your own risk." : "Bu uygulama güvenlik kontrolünden geçmedi veya yeni ya da kararsız olarak bilinmektedir. Kendiniz bu riski alarak yükleyebilirsiniz.",
"Update to %s" : "%s sürümüne güncelle",
"Please wait...." : "Lütfen bekleyin....",
"Error while disabling app" : "Uygulama devre dışı bırakılırken hata",
......@@ -185,6 +186,8 @@ OC.L10N.register(
"Improving the config.php" : "config.php iyileştirme",
"Theming" : "Tema",
"Hardening and security guidance" : "Sağlamlaştırma ve güvenlik rehberliği",
"Transactional File Locking is enabled." : "İşlemsel Dosya Kilidi etkin.",
"Transactional File Locking is disabled." : "İşlemsel Dosya Kilidi devre dışı.",
"Version" : "Sürüm",
"Developer documentation" : "Geliştirici belgelendirmesi",
"Experimental applications ahead" : "İlerideki deneysel uygulamalar",
......
......@@ -60,6 +60,7 @@
"All" : "Tümü",
"Official apps are developed by and within the ownCloud community. They offer functionality central to ownCloud and are ready for production use." : "Resmi uygulamalar ownCloud topluluğu tarafından geliştirilir. ownCloud'a işlevsellik merkezli olarak hazırlanırlar ve günlük kullanıma hazırdırlar.",
"Approved apps are developed by trusted developers and have passed a cursory security check. They are actively maintained in an open code repository and their maintainers deem them to be stable for casual to normal use." : "Onaylanan uygulamalar güvenilir geliştiriciler tarafından geliştirilir ve detaylı olmayan bir güvenlik kontrolünden geçirilir. Bunlar açık kaynak kod deposunda bulunmakta ve normal kullanım için kararlı oldukları varsayılmaktadır.",
"This app is not checked for security issues and is new or known to be unstable. Install at your own risk." : "Bu uygulama güvenlik kontrolünden geçmedi veya yeni ya da kararsız olarak bilinmektedir. Kendiniz bu riski alarak yükleyebilirsiniz.",
"Update to %s" : "%s sürümüne güncelle",
"Please wait...." : "Lütfen bekleyin....",
"Error while disabling app" : "Uygulama devre dışı bırakılırken hata",
......@@ -183,6 +184,8 @@
"Improving the config.php" : "config.php iyileştirme",
"Theming" : "Tema",
"Hardening and security guidance" : "Sağlamlaştırma ve güvenlik rehberliği",
"Transactional File Locking is enabled." : "İşlemsel Dosya Kilidi etkin.",
"Transactional File Locking is disabled." : "İşlemsel Dosya Kilidi devre dışı.",
"Version" : "Sürüm",
"Developer documentation" : "Geliştirici belgelendirmesi",
"Experimental applications ahead" : "İlerideki deneysel uygulamalar",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment