Commit c3784561 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 6cd1126d
OC.L10N.register(
"files",
{
"Storage not available" : "Hapësira e memorizimit nuk është e disponueshme",
"Storage invalid" : "Hapësirë memorizimi e pavlefshme",
"Unknown error" : "Gabim panjohur",
"Could not move %s - File with this name already exists" : "E pa mundur zhvendosja e %s - ekziston nje skedar me te njetin emer",
"Could not move %s" : "Nuk mund të zhvendoset %s",
"Permission denied" : "Nuk ka të drejtë",
"The target folder has been moved or deleted." : "Dosja e destinacionit është zhvendosur ose fshirë.",
"The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "Emri %s është i përdorur në dosjen %s. Ju lutem zgjidhni një emër tjetër.",
"Error when creating the file" : "Gabim gjatë krijimit të skedarit",
"Storage not available" : "Pa depozitë gati",
"Storage invalid" : "Depozitë e pavlefshme",
"Unknown error" : "Gabim i panjohur",
"Could not move %s - File with this name already exists" : "S’u zhvendos dot %s - Ka tashmë kartelë me këtë",
"Could not move %s" : "S’u zhvendos dot %s",
"Permission denied" : "Leje e mohuar",
"The target folder has been moved or deleted." : "Dosja vendmbërritje është zhvendosur ose fshirë.",
"The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "Emri %s tashmë është i përdorur në dosjen %s. Ju lutemi, zgjidhni një emër tjetër.",
"Error when creating the file" : "Gabim gjatë krijimit të kartelës",
"Error when creating the folder" : "Gabim gjatë krijimit të dosjes",
"Unable to set upload directory." : "E pa mundur të vendoset dosja e ngarkimit",
"Invalid Token" : "Shenjë e gabuar",
"No file was uploaded. Unknown error" : "Asnjë skedar nuk u dërgua. Gabim i pa njohur",
"There is no error, the file uploaded with success" : "Skedari u ngarkua me sukses",
"The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "Skedari i ngarkuar tejkalon limitin hapsirës së lejuar në php.ini",
"The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "Skedari i ngarkuar tejlakon vlerën MAX_FILE_SIZE përcaktuar formën HTML",
"The uploaded file was only partially uploaded" : "Skedari është ngakruar vetëm pjesërisht",
"No file was uploaded" : "Asnjë skedar nuk është ngarkuar",
"Missing a temporary folder" : "Mungon dosja e përkohshme",
"Unable to set upload directory." : "S’arrihet të caktohet drejtori ngarkimesh",
"Invalid Token" : "Token i pavlefshëm",
"No file was uploaded. Unknown error" : "S’u ngarkua ndonjë kartelë. Gabim i panjohur",
"There is no error, the file uploaded with success" : "S’pati gabim, kartela u ngarkua me sukses",
"The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "Kartela e ngarkuar tejkalon udhëzimin upload_max_filesize directive te php.ini: ",
"The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "Kartela e ngarkuar tejkalon udhëzimin MAX_FILE_SIZE që qe përcaktuar te formulari HTML",
"The uploaded file was only partially uploaded" : "Kartela në fjalë u ngarkua vetëm pjesërisht",
"No file was uploaded" : "S’u ngarkua kartelë",
"Missing a temporary folder" : "Mungon një dosje e përkohshme",
"Failed to write to disk" : "Dështoi shkrimi në disk",
"Not enough storage available" : "Hapsira e arkivimit e pamjaftueshme",
"Upload failed. Could not find uploaded file" : "Ngarkimi dështoi. Nuk mund të gjendet skedari i ngarkuar",
"Upload failed. Could not get file info." : "Ngarkimi dështoi. Nuk mund të gjej informacion mbi skedarin.",
"Invalid directory." : "Dosje e pavlefshme",
"Files" : "Skedarë",
"All files" : "Të gjithë",
"Not enough storage available" : "S’ka depozitë të mjaftueshme",
"Upload failed. Could not find uploaded file" : "Ngarkimi dështoi. S’u gjet dot kartela e ngarkuar",
"Upload failed. Could not get file info." : "Ngarkoi dështoi. S’u morën dot të dhëna kartele.",
"Invalid directory." : "Drejtori e pavlefshme.",
"Files" : "Kartela",
"All files" : "Krejt kartelat",
"Favorites" : "Të parapëlqyer",
"Home" : "Shtëpi",
"Close" : "Mbyll",
"Upload cancelled." : "Ngarkimi u anullua",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Nuk mund të ngarkohet {filename} sepse është dosje ose ka 0 byte",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Përmasa totale {size1} e skedarit tejkalon limitin e ngarkimit {size2}",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Nuk ka hapësirë të mjaftueshme, ju po ngarkoni {size1} por vetëm {size2} ëshe lirë",
"Could not get result from server." : "Nuk mund të merret ndonjë rezultat nga serveri.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Skedari duke u ngarkuar. Largimi nga faqja do të anullojë ngarkimin",
"Home" : "Kreu",
"Close" : "Mbylle",
"Upload cancelled." : "Ngarkimi u anulua.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "S’arrihet të ngarkohet {filename}, ngaqë është drejtori ose ka 0 bajte",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Madhësia gjithsej e kartelës {size1} e tejkalon kufirin {size2} për ngarkimet",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Nuk ka hapësirë të mjaftueshme, po ngarkoni {size1}, por ka vetëm {size2} të lira",
"Could not get result from server." : "S’mori dot përfundime nga shërbyesi.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Ngarkimi i kartelës është në punë e sipër. Largimi nga faqja do të anulojë ngarkimin.",
"Actions" : "Veprime",
"Download" : "Shkarko",
"Rename" : "Riemëro",
"Delete" : "Fshi",
"Download" : "Shkarkoje",
"Rename" : "Riemërtojeni",
"Delete" : "Fshije",
"Details" : "Hollësi",
"Pending" : "Në vijim",
"Error moving file." : "Gabim në lëvizjen e skedarëve.",
"Error moving file" : "Gabim lëvizjen dokumentave",
"Select" : "Përzgjidhni",
"Pending" : "Në pritje",
"Unable to determine date" : "S’arrihet të përcaktohet data",
"This operation is forbidden" : "Ky veprim është i ndaluar",
"This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Kjo drejtori nuk kapet, ju lutemi, kontrolloni regjistrat ose lidhuni me përgjegjësin",
"Error moving file." : "Gabim në lëvizjen e kartelës.",
"Error moving file" : "Gabim në lëvizjen e kartelës",
"Error" : "Gabim",
"{new_name} already exists" : "{new_name} është ekzistues ",
"Could not rename file" : "Riemërtimi i skedarit nuk është i mundur",
"Could not create file" : "Skedari nuk mund të krijohet",
"Could not create folder" : "I pamundur krijimi i kartelës",
"Error deleting file." : "Gabim gjatë fshirjes së skedarit.",
"Name" : "Emri",
"Size" : "Madhësia",
"Modified" : "Ndryshuar",
"{new_name} already exists" : "{new_name} ekziston tashmtë",
"Could not rename file" : "Kartela s’u riemërtua dot",
"Could not create file" : "Kartela s’u krijua dot",
"Could not create folder" : "Dosja s’u krijua dot",
"Error deleting file." : "Gabim gjatë fshirjes së kartelës.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Në këtë dosje s’ka zëra me përputhje me '{filter}'",
"Name" : "Emër",
"Size" : "Madhësi",
"Modified" : "Ndryshuar më",
"_%n folder_::_%n folders_" : ["%n dosje","%n dosje"],
"_%n file_::_%n files_" : ["%n skedar","%n skedarë"],
"_%n file_::_%n files_" : ["%n kartelë","%n kartela"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} dhe {files}",
"You don’t have permission to upload or create files here" : "Ju nuk keni të drejta për të ngarkuar apo krijuar skedarë këtu",
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Po ngarkoj %n skedar","Po ngarkoj %n skedarë"],
"You don’t have permission to upload or create files here" : "S’keni leje për të ngarkuar apo krijuar kartela këtu",
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Po ngarkohet %n kartelë","Po ngarkohen %n kartela"],
"New" : "E re",
"\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" është emër i pavlefshëm.",
"File name cannot be empty." : "Emri i skedarit nuk mund të jetë bosh.",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Hapsira juaj e arkivimit është plot, skedarët nuk mund të përditësohen ose sinkronizohen!",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Hapsira juaj e arkivimit është pothuajse në fund ({usedSpacePercent}%)",
"Favorite" : "Vëre te Të parapëlqyerit",
"Upload" : "Ngarko",
"Text file" : "Skedar tekst",
"\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" është emër i pavlefshëm kartele.",
"File name cannot be empty." : "Emri i kartelës s’mund të jetë i zbrazët.",
"Storage of {owner} is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Depozita e {owner} është plot, kartelat s’mund të përditësohen ose njëkohësohen më!",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Depozita juaj është plot, kartelat s’mund të përditësohen ose njëkohësohen më!",
"Storage of {owner} is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Depozita e {owner} është thuasje plot ({usedSpacePercent}%)",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Depozita juaj është thuajse plot ({usedSpacePercent}%)",
"Path" : "Shteg",
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n bajt","%n bajte"],
"Favorited" : "U kalua e parapëlqyer",
"Favorite" : "E parapëlqyer",
"{newname} already exists" : "Ka tashmë një {newname}",
"Upload" : "Ngarkoje",
"Text file" : "Kartelë tekst",
"New text file.txt" : "Kartelë e re file.txt",
"Folder" : "Dosje",
"New folder" : "Dosje e're",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Një skedar ose një dosje e re është <strong>krijuar</strong>",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Një skedar ose një dosje ka <strong>ndryshuar</strong>",
"A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "Një skedar ose një dosje është <strong>fshirë</strong>",
"A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "Një skedar ose dosje është <strong>rikthyer</strong>",
"You created %1$s" : "Ju krijuat %1$s",
"%2$s created %1$s" : "%2$s krijuar %1$s",
"%1$s was created in a public folder" : "%1$s është krijuar në një dosje publike",
"You changed %1$s" : "Ju ndryshuat %1$s",
"%2$s changed %1$s" : "%2$s ndryshuar %1$s",
"You deleted %1$s" : "Ju fshitë %1$s",
"%2$s deleted %1$s" : "%2$s fshirë %1$s",
"You restored %1$s" : "Ju rikthyet %1$s",
"New folder" : "Dosje e re",
"An error occurred while trying to update the tags" : "Ndodhi një gabim teksa provohej të përditësoheshin etiketat",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "<strong>U krijua</strong> një kartelë ose dosje e re",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "<strong>U ndryshua</strong> një kartelë ose dosje",
"Limit notifications about creation and changes to your <strong>favorite files</strong> <em>(Stream only)</em>" : "Kufizojini njoftimet mbi krijim dhe ndryshim kartelash vetëm për <strong>kartelat tuaja të parapëlqyera</strong> <em>(Vetëm te rrjedha)</em>",
"A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "<strong>U fshi</strong> një kartelë ose dosje",
"A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "<strong>U rikthye</strong> një kartelë ose dosje",
"You created %1$s" : "Krijuat %1$s",
"%2$s created %1$s" : "%2$s krijoi %1$s",
"%1$s was created in a public folder" : "%1$s u krijua në një dosje publike",
"You changed %1$s" : "Ndryshuat %1$s",
"%2$s changed %1$s" : "%2$s ndryshoi %1$s",
"You deleted %1$s" : "Fshitë %1$s",
"%2$s deleted %1$s" : "%2$s fshiu %1$s",
"You restored %1$s" : "Rikthyet %1$s",
"%2$s restored %1$s" : "%2$s riktheu %1$s",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s nuk mund të riemërtohet sepse është fshirë",
"%s could not be renamed" : "Nuk është i mundur riemërtimi i %s",
"Upload (max. %s)" : "Ngarko (maks. %s)",
"File handling" : "Trajtimi i Skedarëve",
"Maximum upload size" : "Madhësia maksimale e nagarkimit",
"max. possible: " : "maks i mundshëm",
"Save" : "Ruaj",
"Settings" : "Konfigurime",
"Changed by %2$s" : "Ndryshuar nga %2$s",
"Deleted by %2$s" : "Fshirë nga %2$s",
"Restored by %2$s" : "Rikthyer nga %2$s",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s s’riemërtohet dot, sepse është fshirë",
"%s could not be renamed" : "%s s’riemërtohet dot",
"Upload (max. %s)" : "Ngarkim (max. %s)",
"File handling" : "Trajtim kartele",
"Maximum upload size" : "Madhësi maksimale ngarkimi",
"max. possible: " : "maks. i mundshëm: ",
"With PHP-FPM this value may take up to 5 minutes to take effect after saving." : "Me PHP-FPM kjo vlerë mund të dojë deri në 5 minuta të hyjë në fuqi, pasi të ruhet.",
"Save" : "Ruaje",
"Can not be edited from here due to insufficient permissions." : "S’mund të përpunohet që këtu, për shkak lejesh të pamjaftueshme.",
"Settings" : "Rregullime",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Përdorni këtë adresë për <a href=\"%s\" target=\"_blank\">qasje në skedarët tuaj me anë të WebDAV</a>",
"Cancel upload" : "Anullo ngarkimin",
"Upload too large" : "Ngarkimi shumë i madh",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Skedarët që po mundoheni të ngarkoni e tejkalojnë madhësinë maksimale të lejuar nga serveri.",
"Files are being scanned, please wait." : "Skanerizimi i skedarit në proces. Ju lutem prisni.",
"Currently scanning" : "Duke skanuar"
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Përdorni këtë adresë për <a href=\"%s\" target=\"_blank\">të hyrë te Kartelat tuaja përmes WebDAV-it</a>",
"Cancel upload" : "Anuloje ngarkimin",
"No files in here" : "S’ka kartela këtu",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Ngarkoni ca lëndë ose bëni njëkohësim me pajisjet tuaja!",
"No entries found in this folder" : "Në këtë dosje s’u gjetën zëra",
"Select all" : "Përzgjidhe krejt",
"Upload too large" : "Ngarkim shumë i madh",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Kartelat që po rrekeni të ngarkoni e tejkalojnë madhësinë maksimale për ngarkime kartelash në këtë shërbyes.",
"Files are being scanned, please wait." : "Kartelat po kontrollohen, ju lutemi, pritni.",
"Currently scanning" : "Po kontrollohet",
"No favorites" : "Pa të parapëlqyer",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Këtu do të duken kartelat dhe dosjet që i shënoni si të parapëlqyera"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"Storage not available" : "Hapësira e memorizimit nuk është e disponueshme",
"Storage invalid" : "Hapësirë memorizimi e pavlefshme",
"Unknown error" : "Gabim panjohur",
"Could not move %s - File with this name already exists" : "E pa mundur zhvendosja e %s - ekziston nje skedar me te njetin emer",
"Could not move %s" : "Nuk mund të zhvendoset %s",
"Permission denied" : "Nuk ka të drejtë",
"The target folder has been moved or deleted." : "Dosja e destinacionit është zhvendosur ose fshirë.",
"The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "Emri %s është i përdorur në dosjen %s. Ju lutem zgjidhni një emër tjetër.",
"Error when creating the file" : "Gabim gjatë krijimit të skedarit",
"Storage not available" : "Pa depozitë gati",
"Storage invalid" : "Depozitë e pavlefshme",
"Unknown error" : "Gabim i panjohur",
"Could not move %s - File with this name already exists" : "S’u zhvendos dot %s - Ka tashmë kartelë me këtë",
"Could not move %s" : "S’u zhvendos dot %s",
"Permission denied" : "Leje e mohuar",
"The target folder has been moved or deleted." : "Dosja vendmbërritje është zhvendosur ose fshirë.",
"The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "Emri %s tashmë është i përdorur në dosjen %s. Ju lutemi, zgjidhni një emër tjetër.",
"Error when creating the file" : "Gabim gjatë krijimit të kartelës",
"Error when creating the folder" : "Gabim gjatë krijimit të dosjes",
"Unable to set upload directory." : "E pa mundur të vendoset dosja e ngarkimit",
"Invalid Token" : "Shenjë e gabuar",
"No file was uploaded. Unknown error" : "Asnjë skedar nuk u dërgua. Gabim i pa njohur",
"There is no error, the file uploaded with success" : "Skedari u ngarkua me sukses",
"The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "Skedari i ngarkuar tejkalon limitin hapsirës së lejuar në php.ini",
"The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "Skedari i ngarkuar tejlakon vlerën MAX_FILE_SIZE përcaktuar formën HTML",
"The uploaded file was only partially uploaded" : "Skedari është ngakruar vetëm pjesërisht",
"No file was uploaded" : "Asnjë skedar nuk është ngarkuar",
"Missing a temporary folder" : "Mungon dosja e përkohshme",
"Unable to set upload directory." : "S’arrihet të caktohet drejtori ngarkimesh",
"Invalid Token" : "Token i pavlefshëm",
"No file was uploaded. Unknown error" : "S’u ngarkua ndonjë kartelë. Gabim i panjohur",
"There is no error, the file uploaded with success" : "S’pati gabim, kartela u ngarkua me sukses",
"The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "Kartela e ngarkuar tejkalon udhëzimin upload_max_filesize directive te php.ini: ",
"The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "Kartela e ngarkuar tejkalon udhëzimin MAX_FILE_SIZE që qe përcaktuar te formulari HTML",
"The uploaded file was only partially uploaded" : "Kartela në fjalë u ngarkua vetëm pjesërisht",
"No file was uploaded" : "S’u ngarkua kartelë",
"Missing a temporary folder" : "Mungon një dosje e përkohshme",
"Failed to write to disk" : "Dështoi shkrimi në disk",
"Not enough storage available" : "Hapsira e arkivimit e pamjaftueshme",
"Upload failed. Could not find uploaded file" : "Ngarkimi dështoi. Nuk mund të gjendet skedari i ngarkuar",
"Upload failed. Could not get file info." : "Ngarkimi dështoi. Nuk mund të gjej informacion mbi skedarin.",
"Invalid directory." : "Dosje e pavlefshme",
"Files" : "Skedarë",
"All files" : "Të gjithë",
"Not enough storage available" : "S’ka depozitë të mjaftueshme",
"Upload failed. Could not find uploaded file" : "Ngarkimi dështoi. S’u gjet dot kartela e ngarkuar",
"Upload failed. Could not get file info." : "Ngarkoi dështoi. S’u morën dot të dhëna kartele.",
"Invalid directory." : "Drejtori e pavlefshme.",
"Files" : "Kartela",
"All files" : "Krejt kartelat",
"Favorites" : "Të parapëlqyer",
"Home" : "Shtëpi",
"Close" : "Mbyll",
"Upload cancelled." : "Ngarkimi u anullua",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Nuk mund të ngarkohet {filename} sepse është dosje ose ka 0 byte",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Përmasa totale {size1} e skedarit tejkalon limitin e ngarkimit {size2}",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Nuk ka hapësirë të mjaftueshme, ju po ngarkoni {size1} por vetëm {size2} ëshe lirë",
"Could not get result from server." : "Nuk mund të merret ndonjë rezultat nga serveri.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Skedari duke u ngarkuar. Largimi nga faqja do të anullojë ngarkimin",
"Home" : "Kreu",
"Close" : "Mbylle",
"Upload cancelled." : "Ngarkimi u anulua.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "S’arrihet të ngarkohet {filename}, ngaqë është drejtori ose ka 0 bajte",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Madhësia gjithsej e kartelës {size1} e tejkalon kufirin {size2} për ngarkimet",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Nuk ka hapësirë të mjaftueshme, po ngarkoni {size1}, por ka vetëm {size2} të lira",
"Could not get result from server." : "S’mori dot përfundime nga shërbyesi.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Ngarkimi i kartelës është në punë e sipër. Largimi nga faqja do të anulojë ngarkimin.",
"Actions" : "Veprime",
"Download" : "Shkarko",
"Rename" : "Riemëro",
"Delete" : "Fshi",
"Download" : "Shkarkoje",
"Rename" : "Riemërtojeni",
"Delete" : "Fshije",
"Details" : "Hollësi",
"Pending" : "Në vijim",
"Error moving file." : "Gabim në lëvizjen e skedarëve.",
"Error moving file" : "Gabim lëvizjen dokumentave",
"Select" : "Përzgjidhni",
"Pending" : "Në pritje",
"Unable to determine date" : "S’arrihet të përcaktohet data",
"This operation is forbidden" : "Ky veprim është i ndaluar",
"This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Kjo drejtori nuk kapet, ju lutemi, kontrolloni regjistrat ose lidhuni me përgjegjësin",
"Error moving file." : "Gabim në lëvizjen e kartelës.",
"Error moving file" : "Gabim në lëvizjen e kartelës",
"Error" : "Gabim",
"{new_name} already exists" : "{new_name} është ekzistues ",
"Could not rename file" : "Riemërtimi i skedarit nuk është i mundur",
"Could not create file" : "Skedari nuk mund të krijohet",
"Could not create folder" : "I pamundur krijimi i kartelës",
"Error deleting file." : "Gabim gjatë fshirjes së skedarit.",
"Name" : "Emri",
"Size" : "Madhësia",
"Modified" : "Ndryshuar",
"{new_name} already exists" : "{new_name} ekziston tashmtë",
"Could not rename file" : "Kartela s’u riemërtua dot",
"Could not create file" : "Kartela s’u krijua dot",
"Could not create folder" : "Dosja s’u krijua dot",
"Error deleting file." : "Gabim gjatë fshirjes së kartelës.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Në këtë dosje s’ka zëra me përputhje me '{filter}'",
"Name" : "Emër",
"Size" : "Madhësi",
"Modified" : "Ndryshuar më",
"_%n folder_::_%n folders_" : ["%n dosje","%n dosje"],
"_%n file_::_%n files_" : ["%n skedar","%n skedarë"],
"_%n file_::_%n files_" : ["%n kartelë","%n kartela"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} dhe {files}",
"You don’t have permission to upload or create files here" : "Ju nuk keni të drejta për të ngarkuar apo krijuar skedarë këtu",
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Po ngarkoj %n skedar","Po ngarkoj %n skedarë"],
"You don’t have permission to upload or create files here" : "S’keni leje për të ngarkuar apo krijuar kartela këtu",
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Po ngarkohet %n kartelë","Po ngarkohen %n kartela"],
"New" : "E re",
"\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" është emër i pavlefshëm.",
"File name cannot be empty." : "Emri i skedarit nuk mund të jetë bosh.",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Hapsira juaj e arkivimit është plot, skedarët nuk mund të përditësohen ose sinkronizohen!",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Hapsira juaj e arkivimit është pothuajse në fund ({usedSpacePercent}%)",
"Favorite" : "Vëre te Të parapëlqyerit",
"Upload" : "Ngarko",
"Text file" : "Skedar tekst",
"\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" është emër i pavlefshëm kartele.",
"File name cannot be empty." : "Emri i kartelës s’mund të jetë i zbrazët.",
"Storage of {owner} is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Depozita e {owner} është plot, kartelat s’mund të përditësohen ose njëkohësohen më!",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Depozita juaj është plot, kartelat s’mund të përditësohen ose njëkohësohen më!",
"Storage of {owner} is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Depozita e {owner} është thuasje plot ({usedSpacePercent}%)",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Depozita juaj është thuajse plot ({usedSpacePercent}%)",
"Path" : "Shteg",
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n bajt","%n bajte"],
"Favorited" : "U kalua e parapëlqyer",
"Favorite" : "E parapëlqyer",
"{newname} already exists" : "Ka tashmë një {newname}",
"Upload" : "Ngarkoje",
"Text file" : "Kartelë tekst",
"New text file.txt" : "Kartelë e re file.txt",
"Folder" : "Dosje",
"New folder" : "Dosje e're",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Një skedar ose një dosje e re është <strong>krijuar</strong>",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Një skedar ose një dosje ka <strong>ndryshuar</strong>",
"A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "Një skedar ose një dosje është <strong>fshirë</strong>",
"A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "Një skedar ose dosje është <strong>rikthyer</strong>",
"You created %1$s" : "Ju krijuat %1$s",
"%2$s created %1$s" : "%2$s krijuar %1$s",
"%1$s was created in a public folder" : "%1$s është krijuar në një dosje publike",
"You changed %1$s" : "Ju ndryshuat %1$s",
"%2$s changed %1$s" : "%2$s ndryshuar %1$s",
"You deleted %1$s" : "Ju fshitë %1$s",
"%2$s deleted %1$s" : "%2$s fshirë %1$s",
"You restored %1$s" : "Ju rikthyet %1$s",
"New folder" : "Dosje e re",
"An error occurred while trying to update the tags" : "Ndodhi një gabim teksa provohej të përditësoheshin etiketat",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "<strong>U krijua</strong> një kartelë ose dosje e re",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "<strong>U ndryshua</strong> një kartelë ose dosje",
"Limit notifications about creation and changes to your <strong>favorite files</strong> <em>(Stream only)</em>" : "Kufizojini njoftimet mbi krijim dhe ndryshim kartelash vetëm për <strong>kartelat tuaja të parapëlqyera</strong> <em>(Vetëm te rrjedha)</em>",
"A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "<strong>U fshi</strong> një kartelë ose dosje",
"A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "<strong>U rikthye</strong> një kartelë ose dosje",
"You created %1$s" : "Krijuat %1$s",
"%2$s created %1$s" : "%2$s krijoi %1$s",
"%1$s was created in a public folder" : "%1$s u krijua në një dosje publike",
"You changed %1$s" : "Ndryshuat %1$s",
"%2$s changed %1$s" : "%2$s ndryshoi %1$s",
"You deleted %1$s" : "Fshitë %1$s",
"%2$s deleted %1$s" : "%2$s fshiu %1$s",
"You restored %1$s" : "Rikthyet %1$s",
"%2$s restored %1$s" : "%2$s riktheu %1$s",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s nuk mund të riemërtohet sepse është fshirë",
"%s could not be renamed" : "Nuk është i mundur riemërtimi i %s",
"Upload (max. %s)" : "Ngarko (maks. %s)",
"File handling" : "Trajtimi i Skedarëve",
"Maximum upload size" : "Madhësia maksimale e nagarkimit",
"max. possible: " : "maks i mundshëm",
"Save" : "Ruaj",
"Settings" : "Konfigurime",
"Changed by %2$s" : "Ndryshuar nga %2$s",
"Deleted by %2$s" : "Fshirë nga %2$s",
"Restored by %2$s" : "Rikthyer nga %2$s",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s s’riemërtohet dot, sepse është fshirë",
"%s could not be renamed" : "%s s’riemërtohet dot",
"Upload (max. %s)" : "Ngarkim (max. %s)",
"File handling" : "Trajtim kartele",
"Maximum upload size" : "Madhësi maksimale ngarkimi",
"max. possible: " : "maks. i mundshëm: ",
"With PHP-FPM this value may take up to 5 minutes to take effect after saving." : "Me PHP-FPM kjo vlerë mund të dojë deri në 5 minuta të hyjë në fuqi, pasi të ruhet.",
"Save" : "Ruaje",
"Can not be edited from here due to insufficient permissions." : "S’mund të përpunohet që këtu, për shkak lejesh të pamjaftueshme.",
"Settings" : "Rregullime",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Përdorni këtë adresë për <a href=\"%s\" target=\"_blank\">qasje në skedarët tuaj me anë të WebDAV</a>",
"Cancel upload" : "Anullo ngarkimin",
"Upload too large" : "Ngarkimi shumë i madh",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Skedarët që po mundoheni të ngarkoni e tejkalojnë madhësinë maksimale të lejuar nga serveri.",
"Files are being scanned, please wait." : "Skanerizimi i skedarit në proces. Ju lutem prisni.",
"Currently scanning" : "Duke skanuar"
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Përdorni këtë adresë për <a href=\"%s\" target=\"_blank\">të hyrë te Kartelat tuaja përmes WebDAV-it</a>",
"Cancel upload" : "Anuloje ngarkimin",
"No files in here" : "S’ka kartela këtu",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Ngarkoni ca lëndë ose bëni njëkohësim me pajisjet tuaja!",
"No entries found in this folder" : "Në këtë dosje s’u gjetën zëra",
"Select all" : "Përzgjidhe krejt",
"Upload too large" : "Ngarkim shumë i madh",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Kartelat që po rrekeni të ngarkoni e tejkalojnë madhësinë maksimale për ngarkime kartelash në këtë shërbyes.",
"Files are being scanned, please wait." : "Kartelat po kontrollohen, ju lutemi, pritni.",
"Currently scanning" : "Po kontrollohet",
"No favorites" : "Pa të parapëlqyer",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Këtu do të duken kartelat dhe dosjet që i shënoni si të parapëlqyera"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -13,6 +13,7 @@ OC.L10N.register(
"This share is password-protected" : "Kjo pjesë është e mbrojtur me fjalëkalim",
"The password is wrong. Try again." : "Kodi është i gabuar. Provojeni përsëri.",
"Password" : "Kodi",
"No entries found in this folder" : "Në këtë dosje s’u gjetën zëra",
"Name" : "Emri",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Ju kërkojmë ndjesë, kjo lidhje duket sikur nuk punon më.",
"Reasons might be:" : "Arsyet mund të jenë:",
......
......@@ -11,6 +11,7 @@
"This share is password-protected" : "Kjo pjesë është e mbrojtur me fjalëkalim",
"The password is wrong. Try again." : "Kodi është i gabuar. Provojeni përsëri.",
"Password" : "Kodi",
"No entries found in this folder" : "Në këtë dosje s’u gjetën zëra",
"Name" : "Emri",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Ju kërkojmë ndjesë, kjo lidhje duket sikur nuk punon më.",
"Reasons might be:" : "Arsyet mund të jenë:",
......
......@@ -9,6 +9,8 @@ OC.L10N.register(
"Delete permanently" : "Fshi përfundimisht",
"Error" : "Veprim i gabuar",
"restored" : "rivendosur",
"No entries found in this folder" : "Në këtë dosje s’u gjetën zëra",
"Select all" : "Përzgjidhe krejt",
"Name" : "Emri",
"Deleted" : "Eliminuar"
},
......
......@@ -7,6 +7,8 @@
"Delete permanently" : "Fshi përfundimisht",
"Error" : "Veprim i gabuar",
"restored" : "rivendosur",
"No entries found in this folder" : "Në këtë dosje s’u gjetën zëra",
"Select all" : "Përzgjidhe krejt",
"Name" : "Emri",
"Deleted" : "Eliminuar"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
......
OC.L10N.register(
"files_versions",
{
"Could not revert: %s" : "Nuk mund të ktheje: %s",
"Versions" : "Versioni",
"Failed to revert {file} to revision {timestamp}." : "Dështoi në ktheje {skedar} të rishikimit {kohëstampe}.",
"Restore" : "Rivendos",
"No other versions available" : "Nuk ka versione të tjera në dispozicion",
"More versions..." : "Versione m'shumë..."
"Could not revert: %s" : "S’u rikthye dot: %s",
"Versions" : "Versione",
"Failed to revert {file} to revision {timestamp}." : "Dështoi në rikthimin e {file} te rishikimi {timestamp}.",
"Restore" : "Riktheje",
"No other versions available" : "Nuk ka versione të tjera të gatshme",
"More versions..." : "Më shumë versione…"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"Could not revert: %s" : "Nuk mund të ktheje: %s",
"Versions" : "Versioni",
"Failed to revert {file} to revision {timestamp}." : "Dështoi në ktheje {skedar} të rishikimit {kohëstampe}.",
"Restore" : "Rivendos",
"No other versions available" : "Nuk ka versione të tjera në dispozicion",
"More versions..." : "Versione m'shumë..."
"Could not revert: %s" : "S’u rikthye dot: %s",
"Versions" : "Versione",
"Failed to revert {file} to revision {timestamp}." : "Dështoi në rikthimin e {file} te rishikimi {timestamp}.",
"Restore" : "Riktheje",
"No other versions available" : "Nuk ka versione të tjera të gatshme",
"More versions..." : "Më shumë versione…"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -23,6 +23,7 @@ OC.L10N.register(
"No image or file provided" : "Es wurde weder ein Bild noch eine Datei zur Verfügung gestellt",
"Unknown filetype" : "Unbekannter Dateityp",
"Invalid image" : "Ungültiges Bild",
"An error occurred. Please contact your admin." : "Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte kontaktiere den Administrator.",
"No temporary profile picture available, try again" : "Kein temporäres Profilbild verfügbar, bitte versuche es noch einmal",
"No crop data provided" : "Keine Beschnittdaten zur Verfügung gestellt",
"No valid crop data provided" : "Keine gültigen Zuschnittdaten zur Verfügung gestellt",
......@@ -170,6 +171,7 @@ OC.L10N.register(
"_download %n file_::_download %n files_" : ["Lade %n Datei herunter","Lade %n Dateien herunter"],
"{version} is available. Get more information on how to update." : "{version} ist verfügbar. Hole weitere Informationen zu Aktualisierungen ein.",
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Aktualisiere {productName} auf Version {version}. Dies könnte eine Weile dauern.",
"An error occurred." : "Es ist ein Fehler aufgetreten.",
"Please reload the page." : "Bitte lade die Seite neu.",
"The update was unsuccessful. " : "Die Aktualisierung war nicht erfolgreich.",
"The update was successful. There were warnings." : "Das Update war erfolgreich. Warnungen wurden ausgegeben.",
......
......@@ -21,6 +21,7 @@
"No image or file provided" : "Es wurde weder ein Bild noch eine Datei zur Verfügung gestellt",
"Unknown filetype" : "Unbekannter Dateityp",
"Invalid image" : "Ungültiges Bild",
"An error occurred. Please contact your admin." : "Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte kontaktiere den Administrator.",
"No temporary profile picture available, try again" : "Kein temporäres Profilbild verfügbar, bitte versuche es noch einmal",
"No crop data provided" : "Keine Beschnittdaten zur Verfügung gestellt",
"No valid crop data provided" : "Keine gültigen Zuschnittdaten zur Verfügung gestellt",
......@@ -168,6 +169,7 @@
"_download %n file_::_download %n files_" : ["Lade %n Datei herunter","Lade %n Dateien herunter"],
"{version} is available. Get more information on how to update." : "{version} ist verfügbar. Hole weitere Informationen zu Aktualisierungen ein.",
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Aktualisiere {productName} auf Version {version}. Dies könnte eine Weile dauern.",
"An error occurred." : "Es ist ein Fehler aufgetreten.",
"Please reload the page." : "Bitte lade die Seite neu.",
"The update was unsuccessful. " : "Die Aktualisierung war nicht erfolgreich.",
"The update was successful. There were warnings." : "Das Update war erfolgreich. Warnungen wurden ausgegeben.",
......
......@@ -23,6 +23,7 @@ OC.L10N.register(
"No image or file provided" : "Geen afbeelding of bestand opgegeven",
"Unknown filetype" : "Onbekend bestandsformaat",
"Invalid image" : "Ongeldige afbeelding",
"An error occurred. Please contact your admin." : "Er trad een fout op. Neem contact op met uw beheerder.",
"No temporary profile picture available, try again" : "Geen tijdelijke profielafbeelding beschikbaar. Probeer het opnieuw",
"No crop data provided" : "Geen bijsnijdingsgegevens opgegeven",
"No valid crop data provided" : "Geen geldige bijsnijdingsgegevens opgegeven",
......@@ -110,6 +111,7 @@ OC.L10N.register(
"/dev/urandom is not readable by PHP which is highly discouraged for security reasons. Further information can be found in our <a href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "/dev/urandom is niet leesbaar door PHP, hetgeen wordt afgeraden wegens beveiligingsredenen. Meer informatie in onze <a href=\"{docLink}\">documentatie</a>.",
"Your PHP version ({version}) is no longer <a href=\"{phpLink}\">supported by PHP</a>. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of performance and security updates provided by PHP." : "UwPHP versie ({version}) wordt niet langer <a href=\"{phpLink}\">ondersteund door PHP</a>. We adviseren u om uw PHP versie te upgraden voor betere prestaties en security updates geleverd door PHP.",
"The reverse proxy headers configuration is incorrect, or you are accessing ownCloud from a trusted proxy. If you are not accessing ownCloud from a trusted proxy, this is a security issue and can allow an attacker to spoof their IP address as visible to ownCloud. Further information can be found in our <a href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "De reverse proxy headerconfiguratie is onjuist, of u hebt toegang tot ownCloud via een vertrouwde proxy. Als u ownCloud niet via een vertrouwde proxy benadert, dan levert dan een beveiligingsrisico op, waardoor een aanvaller het IP-adres dat ownCloud ziet kan spoofen. Meer informatie is te vinden in onze <a href=\"{docLink}\">documentatie</a>.",
"Memcached is configured as distributed cache, but the wrong PHP module \"memcache\" is installed. \\OC\\Memcache\\Memcached only supports \"memcached\" and not \"memcache\". See the <a href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a>." : "Memcached is geconfigureerd als gedistribueerde cache, maar de verkeerde PHP module \"memcache\" is geïnstalleerd. \\OC\\Memcache\\Memcached ondersteunt alleen \"memcached\" en niet \"memcache\". Zie de <a href=\"{wikiLink}\">memcached wiki over beide modules</a>.",
"Error occurred while checking server setup" : "Een fout trad op bij checken serverconfiguratie",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "De \"{header}\" HTTP header is niet overeenkomstig met \"{expected}\" geconfigureerd. Dit is een potentieel security of privacy risico en we adviseren om deze instelling te wijzigen.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>." : "De \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is niet geconfigureerd als minimaal \"{seconds}\" seconden. Voor verbeterde beveiliging adviseren we HSTS in te schakelen zoals beschreven in onze <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>.",
......@@ -172,6 +174,7 @@ OC.L10N.register(
"_download %n file_::_download %n files_" : ["download %n bestand","download %n bestanden"],
"{version} is available. Get more information on how to update." : "{version} is beschikbaar. Meer informatie over het bijwerken.",
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Bijwerken {productName} naar versie {version}, dit kan even duren.",
"An error occurred." : "Er heeft zich een fout voorgedaan.",
"Please reload the page." : "Herlaad deze pagina.",
"The update was unsuccessful. " : "De update is niet geslaagd.",
"The update was successful. There were warnings." : "De update is geslaagd. Er zijn wel waarschuwingen.",
......
......@@ -21,6 +21,7 @@
"No image or file provided" : "Geen afbeelding of bestand opgegeven",
"Unknown filetype" : "Onbekend bestandsformaat",
"Invalid image" : "Ongeldige afbeelding",
"An error occurred. Please contact your admin." : "Er trad een fout op. Neem contact op met uw beheerder.",
"No temporary profile picture available, try again" : "Geen tijdelijke profielafbeelding beschikbaar. Probeer het opnieuw",
"No crop data provided" : "Geen bijsnijdingsgegevens opgegeven",
"No valid crop data provided" : "Geen geldige bijsnijdingsgegevens opgegeven",
......@@ -108,6 +109,7 @@
"/dev/urandom is not readable by PHP which is highly discouraged for security reasons. Further information can be found in our <a href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "/dev/urandom is niet leesbaar door PHP, hetgeen wordt afgeraden wegens beveiligingsredenen. Meer informatie in onze <a href=\"{docLink}\">documentatie</a>.",
"Your PHP version ({version}) is no longer <a href=\"{phpLink}\">supported by PHP</a>. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of performance and security updates provided by PHP." : "UwPHP versie ({version}) wordt niet langer <a href=\"{phpLink}\">ondersteund door PHP</a>. We adviseren u om uw PHP versie te upgraden voor betere prestaties en security updates geleverd door PHP.",
"The reverse proxy headers configuration is incorrect, or you are accessing ownCloud from a trusted proxy. If you are not accessing ownCloud from a trusted proxy, this is a security issue and can allow an attacker to spoof their IP address as visible to ownCloud. Further information can be found in our <a href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "De reverse proxy headerconfiguratie is onjuist, of u hebt toegang tot ownCloud via een vertrouwde proxy. Als u ownCloud niet via een vertrouwde proxy benadert, dan levert dan een beveiligingsrisico op, waardoor een aanvaller het IP-adres dat ownCloud ziet kan spoofen. Meer informatie is te vinden in onze <a href=\"{docLink}\">documentatie</a>.",
"Memcached is configured as distributed cache, but the wrong PHP module \"memcache\" is installed. \\OC\\Memcache\\Memcached only supports \"memcached\" and not \"memcache\". See the <a href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a>." : "Memcached is geconfigureerd als gedistribueerde cache, maar de verkeerde PHP module \"memcache\" is geïnstalleerd. \\OC\\Memcache\\Memcached ondersteunt alleen \"memcached\" en niet \"memcache\". Zie de <a href=\"{wikiLink}\">memcached wiki over beide modules</a>.",
"Error occurred while checking server setup" : "Een fout trad op bij checken serverconfiguratie",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "De \"{header}\" HTTP header is niet overeenkomstig met \"{expected}\" geconfigureerd. Dit is een potentieel security of privacy risico en we adviseren om deze instelling te wijzigen.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>." : "De \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is niet geconfigureerd als minimaal \"{seconds}\" seconden. Voor verbeterde beveiliging adviseren we HSTS in te schakelen zoals beschreven in onze <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>.",
......@@ -17