Commit cdb4cfd9 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 0cdc2ceb
......@@ -92,7 +92,7 @@ OC.L10N.register(
"You deleted %1$s" : "Eliminou %1$s",
"%2$s deleted %1$s" : "%2$s eliminado %1$s",
"You restored %1$s" : "Vostede restaurou %1$s",
"%2$s restored %1$s" : "%2$s restaurado %1$s",
"%2$s restored %1$s" : "%2$s restaurou %1$s",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "Non é posíbel renomear %s xa que foi eliminado",
"%s could not be renamed" : "%s non pode cambiar de nome",
"Upload (max. %s)" : "Envío (máx. %s)",
......
......@@ -90,7 +90,7 @@
"You deleted %1$s" : "Eliminou %1$s",
"%2$s deleted %1$s" : "%2$s eliminado %1$s",
"You restored %1$s" : "Vostede restaurou %1$s",
"%2$s restored %1$s" : "%2$s restaurado %1$s",
"%2$s restored %1$s" : "%2$s restaurou %1$s",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "Non é posíbel renomear %s xa que foi eliminado",
"%s could not be renamed" : "%s non pode cambiar de nome",
"Upload (max. %s)" : "Envío (máx. %s)",
......
......@@ -2,8 +2,50 @@ OC.L10N.register(
"files_encryption",
{
"Unknown error" : "Непозната грешка",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Апликација шифровања је укључена али није иницијализована. Одјавите се и поново се пријавите.",
"Enabled" : "Омогућено",
"Disabled" : "искључена"
"Missing recovery key password" : "Недостаје лозинка кључа за опоравак",
"Please repeat the recovery key password" : "Поновите лозинку кључа за опоравак",
"Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" : "Поновљена лозинка кључа за опоравак се не поклапа",
"Recovery key successfully enabled" : "Кључ за опоравак успешно укључен",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Не могу да искључим кључ за опоравак. Проверите лозинку!",
"Recovery key successfully disabled" : "Кључ за опоравак успешно искључен",
"Please provide the old recovery password" : "Унесите стару лозинку опоравка",
"Please provide a new recovery password" : "Унесите нову лозинку опоравка",
"Please repeat the new recovery password" : "Поновите нову лозинку опоравка",
"Password successfully changed." : "Лозинка успешно промењена.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Не могу да променим лозинку. Можда стара лозинка није исправна.",
"Could not update the private key password." : "Не могу да ажурирам лозинку личног кључа.",
"The old password was not correct, please try again." : "Стара лозинка није исправна. Покушајте поново.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Лозинка за пријаву није исправна. Покушајте поново.",
"Private key password successfully updated." : "Лозинка личног кључа је успешно ажурирана.",
"File recovery settings updated" : "Поставке опоравка фајла су ажуриране",
"Could not update file recovery" : "Не могу да ажурирам опоравак фајла",
"Encryption app not initialized! Maybe the encryption app was re-enabled during your session. Please try to log out and log back in to initialize the encryption app." : "Апликација шифровања није иницијализована! Можда је поновно покренута током сесије. Покушајте да се одјавите па пријавите да се иницијализује поново.",
"Your private key is not valid! Likely your password was changed outside of %s (e.g. your corporate directory). You can update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ваш лични кључ није исправан! Вероватно сте лозинку променили изван %s (нпр. ваш корпоративни директоријум). Лозинку личног кључа можете ажурирати у личним поставкама да бисте опоравили приступ вашим шифрованим фајловима.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Не могу да дешифрујем фајл. Вероватно је то дељен фајл. Затражите од власника фајла да га поново подели са вама.",
"Unknown error. Please check your system settings or contact your administrator" : "Непозната грешка. Проверите поставке вашег система или контактирајте администратора.",
"Initial encryption started... This can take some time. Please wait." : "Почетно шифровање је покренуто... Ово може потрајати. Молим, сачекајте.",
"Initial encryption running... Please try again later." : "Почетно шифровање ради... Покушајте касније.",
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Проверите да је „OpenSSL“ заједно са „PHP“ проширењем, укључен и прописно подешен. За сада, шифровање је искључено.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Следећи корисници нису подешени за шифровање:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Идите право на ваше %sличне поставке%s.",
"Server-side Encryption" : "Шифровање на страни сервера",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Апликација шифровања је укључена али ваши кључеви нису иницијализовани. Одјавите се и поново се пријавите.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Омогући кључ за опоравак (омогућава опоравак корисничких фајлова у случају губитка лозинке):",
"Recovery key password" : "Лозинка кључа за опоравак",
"Repeat Recovery key password" : "Поновите лозинку кључа за опоравак",
"Enabled" : "укључено",
"Disabled" : "искључено",
"Change recovery key password:" : "Измена лозинке кључа опоравка:",
"Old Recovery key password" : "Стара лозинка кључа опоравка",
"New Recovery key password" : "Нова лозинка кључа опоравка",
"Repeat New Recovery key password" : "Поновите лозинку кључа опоравка",
"Change Password" : "Измени лозинку",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Лозинка вашег личног кључа више није иста као ваша лозинка за пријаву.",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Ако се не сећате старе лозинке, можете затражити од администратора да опорави ваше фајлове.",
"Old log-in password" : "Стара лозинка за пријаву",
"Current log-in password" : "Тренутна лозинка за пријаву",
"Update Private Key Password" : "Ажурирај лозинку личног кључа",
"Enable password recovery:" : "Укључи опоравак лозинке:",
"Enabling this option will allow you to reobtain access to your encrypted files in case of password loss" : "Укључивање ове опције омогућиће поновно добијање приступа вашим шифрованим фајловима у случају губитка лозинке"
},
"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);");
{ "translations": {
"Unknown error" : "Непозната грешка",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Апликација шифровања је укључена али није иницијализована. Одјавите се и поново се пријавите.",
"Enabled" : "Омогућено",
"Disabled" : "искључена"
"Missing recovery key password" : "Недостаје лозинка кључа за опоравак",
"Please repeat the recovery key password" : "Поновите лозинку кључа за опоравак",
"Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" : "Поновљена лозинка кључа за опоравак се не поклапа",
"Recovery key successfully enabled" : "Кључ за опоравак успешно укључен",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Не могу да искључим кључ за опоравак. Проверите лозинку!",
"Recovery key successfully disabled" : "Кључ за опоравак успешно искључен",
"Please provide the old recovery password" : "Унесите стару лозинку опоравка",
"Please provide a new recovery password" : "Унесите нову лозинку опоравка",
"Please repeat the new recovery password" : "Поновите нову лозинку опоравка",
"Password successfully changed." : "Лозинка успешно промењена.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Не могу да променим лозинку. Можда стара лозинка није исправна.",
"Could not update the private key password." : "Не могу да ажурирам лозинку личног кључа.",
"The old password was not correct, please try again." : "Стара лозинка није исправна. Покушајте поново.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Лозинка за пријаву није исправна. Покушајте поново.",
"Private key password successfully updated." : "Лозинка личног кључа је успешно ажурирана.",
"File recovery settings updated" : "Поставке опоравка фајла су ажуриране",
"Could not update file recovery" : "Не могу да ажурирам опоравак фајла",
"Encryption app not initialized! Maybe the encryption app was re-enabled during your session. Please try to log out and log back in to initialize the encryption app." : "Апликација шифровања није иницијализована! Можда је поновно покренута током сесије. Покушајте да се одјавите па пријавите да се иницијализује поново.",
"Your private key is not valid! Likely your password was changed outside of %s (e.g. your corporate directory). You can update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ваш лични кључ није исправан! Вероватно сте лозинку променили изван %s (нпр. ваш корпоративни директоријум). Лозинку личног кључа можете ажурирати у личним поставкама да бисте опоравили приступ вашим шифрованим фајловима.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Не могу да дешифрујем фајл. Вероватно је то дељен фајл. Затражите од власника фајла да га поново подели са вама.",
"Unknown error. Please check your system settings or contact your administrator" : "Непозната грешка. Проверите поставке вашег система или контактирајте администратора.",
"Initial encryption started... This can take some time. Please wait." : "Почетно шифровање је покренуто... Ово може потрајати. Молим, сачекајте.",
"Initial encryption running... Please try again later." : "Почетно шифровање ради... Покушајте касније.",
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Проверите да је „OpenSSL“ заједно са „PHP“ проширењем, укључен и прописно подешен. За сада, шифровање је искључено.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Следећи корисници нису подешени за шифровање:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Идите право на ваше %sличне поставке%s.",
"Server-side Encryption" : "Шифровање на страни сервера",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Апликација шифровања је укључена али ваши кључеви нису иницијализовани. Одјавите се и поново се пријавите.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Омогући кључ за опоравак (омогућава опоравак корисничких фајлова у случају губитка лозинке):",
"Recovery key password" : "Лозинка кључа за опоравак",
"Repeat Recovery key password" : "Поновите лозинку кључа за опоравак",
"Enabled" : "укључено",
"Disabled" : "искључено",
"Change recovery key password:" : "Измена лозинке кључа опоравка:",
"Old Recovery key password" : "Стара лозинка кључа опоравка",
"New Recovery key password" : "Нова лозинка кључа опоравка",
"Repeat New Recovery key password" : "Поновите лозинку кључа опоравка",
"Change Password" : "Измени лозинку",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Лозинка вашег личног кључа више није иста као ваша лозинка за пријаву.",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Ако се не сећате старе лозинке, можете затражити од администратора да опорави ваше фајлове.",
"Old log-in password" : "Стара лозинка за пријаву",
"Current log-in password" : "Тренутна лозинка за пријаву",
"Update Private Key Password" : "Ажурирај лозинку личног кључа",
"Enable password recovery:" : "Укључи опоравак лозинке:",
"Enabling this option will allow you to reobtain access to your encrypted files in case of password loss" : "Укључивање ове опције омогућиће поновно добијање приступа вашим шифрованим фајловима у случају губитка лозинке"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -193,7 +193,7 @@ OC.L10N.register(
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Concretamente, se emprega o cliente de escritorio para sincronización, desaconséllase o uso de SQLite.",
"Finish setup" : "Rematar a configuración",
"Finishing …" : "Rematando ...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please {linkstart}enable JavaScript{linkend} and reload the page." : "Este aplicativo require JavaScript para un correcto funcionamento. Por favor {linkstart}habilite JavaScript{linkend} e volte a cargar a páxina.",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please {linkstart}enable JavaScript{linkend} and reload the page." : "Esta aplicación require JavaScript para un correcto funcionamento. {linkstart}Active JavaScript{linkend} e volva cargar a páxina.",
"%s is available. Get more information on how to update." : "%s está dispoñíbel. Obteña máis información sobre como actualizar.",
"Log out" : "Desconectar",
"Search" : "Buscar",
......
......@@ -191,7 +191,7 @@
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Concretamente, se emprega o cliente de escritorio para sincronización, desaconséllase o uso de SQLite.",
"Finish setup" : "Rematar a configuración",
"Finishing …" : "Rematando ...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please {linkstart}enable JavaScript{linkend} and reload the page." : "Este aplicativo require JavaScript para un correcto funcionamento. Por favor {linkstart}habilite JavaScript{linkend} e volte a cargar a páxina.",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please {linkstart}enable JavaScript{linkend} and reload the page." : "Esta aplicación require JavaScript para un correcto funcionamento. {linkstart}Active JavaScript{linkend} e volva cargar a páxina.",
"%s is available. Get more information on how to update." : "%s está dispoñíbel. Obteña máis información sobre como actualizar.",
"Log out" : "Desconectar",
"Search" : "Buscar",
......
......@@ -117,6 +117,8 @@ OC.L10N.register(
"Please install one of these locales on your system and restart your webserver." : "Prosím nainstalujte alespoň jeden z těchto jazyků do svého systému a restartujte webový server.",
"Please ask your server administrator to install the module." : "Požádejte svého správce systému o instalaci tohoto modulu.",
"PHP module %s not installed." : "PHP modul %s není nainstalován.",
"PHP setting \"%s\" is not set to \"%s\"." : "PHP hodnota \"%s\" není nastavena na \"%s\".",
"Adjusting this setting in php.ini will make ownCloud run again" : "Úprava tohoto nastavení v php.ini opět rozběhne ownCloud",
"Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community." : "Požádejte svého správce systému o aktualizaci PHP na nejnovější verzi. Vaše verze PHP již není podporována komunitami ownCloud a PHP.",
"PHP is configured to populate raw post data. Since PHP 5.6 this will lead to PHP throwing notices for perfectly valid code." : "PHP je nakonfigurováno vytvářet raw post data. Od verze 5.6 bude toto nastavení vést PHP k vypisování hlášení i pro perfektně správný kód.",
"To fix this issue set <code>always_populate_raw_post_data</code> to <code>-1</code> in your php.ini" : "Pro nápravu tohoto chování nastavte <code>always_populate_raw_post_data</code> na <code>-1</code> ve svém php.ini",
......
......@@ -115,6 +115,8 @@
"Please install one of these locales on your system and restart your webserver." : "Prosím nainstalujte alespoň jeden z těchto jazyků do svého systému a restartujte webový server.",
"Please ask your server administrator to install the module." : "Požádejte svého správce systému o instalaci tohoto modulu.",
"PHP module %s not installed." : "PHP modul %s není nainstalován.",
"PHP setting \"%s\" is not set to \"%s\"." : "PHP hodnota \"%s\" není nastavena na \"%s\".",
"Adjusting this setting in php.ini will make ownCloud run again" : "Úprava tohoto nastavení v php.ini opět rozběhne ownCloud",
"Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community." : "Požádejte svého správce systému o aktualizaci PHP na nejnovější verzi. Vaše verze PHP již není podporována komunitami ownCloud a PHP.",
"PHP is configured to populate raw post data. Since PHP 5.6 this will lead to PHP throwing notices for perfectly valid code." : "PHP je nakonfigurováno vytvářet raw post data. Od verze 5.6 bude toto nastavení vést PHP k vypisování hlášení i pro perfektně správný kód.",
"To fix this issue set <code>always_populate_raw_post_data</code> to <code>-1</code> in your php.ini" : "Pro nápravu tohoto chování nastavte <code>always_populate_raw_post_data</code> na <code>-1</code> ve svém php.ini",
......
......@@ -117,6 +117,8 @@ OC.L10N.register(
"Please install one of these locales on your system and restart your webserver." : "Installér venligst én af disse lokaliteter på dit system, og genstart din webserver.",
"Please ask your server administrator to install the module." : "Du bedes anmode din serveradministrator om at installere modulet.",
"PHP module %s not installed." : "PHP-modulet %s er ikke installeret.",
"PHP setting \"%s\" is not set to \"%s\"." : "PHP-indstillingen \"%s\" er ikke angivet til \"%s\".",
"Adjusting this setting in php.ini will make ownCloud run again" : "Justeres denne indstilling i php.ini, så vil ownCloud kunne køre igen",
"Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community." : "Bed venligst din serveradministrator om at opdatere PHP til seneste version. Din PHP-version understøttes ikke længere af ownCload og PHP-fællesskabet.",
"PHP is configured to populate raw post data. Since PHP 5.6 this will lead to PHP throwing notices for perfectly valid code." : "PHP er konfigureret til at udfylde rå postdata. Siden PHP 5.6 har dette ført til, at PHP smider med notitser for fuldstændig gyldig kode.",
"To fix this issue set <code>always_populate_raw_post_data</code> to <code>-1</code> in your php.ini" : "For at rette dette problem, så angiv <code>always_populate_raw_post_data</code> til <code>-1</code> i din php.ini",
......
......@@ -115,6 +115,8 @@
"Please install one of these locales on your system and restart your webserver." : "Installér venligst én af disse lokaliteter på dit system, og genstart din webserver.",
"Please ask your server administrator to install the module." : "Du bedes anmode din serveradministrator om at installere modulet.",
"PHP module %s not installed." : "PHP-modulet %s er ikke installeret.",
"PHP setting \"%s\" is not set to \"%s\"." : "PHP-indstillingen \"%s\" er ikke angivet til \"%s\".",
"Adjusting this setting in php.ini will make ownCloud run again" : "Justeres denne indstilling i php.ini, så vil ownCloud kunne køre igen",
"Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community." : "Bed venligst din serveradministrator om at opdatere PHP til seneste version. Din PHP-version understøttes ikke længere af ownCload og PHP-fællesskabet.",
"PHP is configured to populate raw post data. Since PHP 5.6 this will lead to PHP throwing notices for perfectly valid code." : "PHP er konfigureret til at udfylde rå postdata. Siden PHP 5.6 har dette ført til, at PHP smider med notitser for fuldstændig gyldig kode.",
"To fix this issue set <code>always_populate_raw_post_data</code> to <code>-1</code> in your php.ini" : "For at rette dette problem, så angiv <code>always_populate_raw_post_data</code> til <code>-1</code> i din php.ini",
......
......@@ -4,9 +4,9 @@ OC.L10N.register(
"Cannot write into \"config\" directory!" : "Das Schreiben in das „config“-Verzeichnis ist nicht möglich!",
"This can usually be fixed by giving the webserver write access to the config directory" : "Dies kann normalerweise repariert werden, indem dem Webserver Schreibzugriff auf das config-Verzeichnis gegeben wird",
"See %s" : "Siehe %s",
"This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the config directory%s." : "Dies kann normalerweise repariert werden, indem dem Webserver %s Schreibzugriff auf das config-Verzeichnis %s gegeben wird.",
"This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the config directory%s." : "Dies kann normalerweise behoben werden, %sindem dem Webserver Schreibzugriff auf das Konfigurationsverzeichnis gegeben wird%s.",
"Sample configuration detected" : "Beispielkonfiguration gefunden",
"It has been detected that the sample configuration has been copied. This can break your installation and is unsupported. Please read the documentation before performing changes on config.php" : "Es wurde festgestellt, dass die Beispielkonfiguration kopiert wurde. Dies wird nicht unterstützt und kann zum Abruch Ihrer Installation führen. Bitte lies die Dokumentation vor der Änderung an der config.php.",
"It has been detected that the sample configuration has been copied. This can break your installation and is unsupported. Please read the documentation before performing changes on config.php" : "Es wurde festgestellt, dass die Beispielkonfiguration kopiert wurde. Dies kann Deine Installation zerstören und wird nicht unterstützt. Bitte lies die Dokumentation, bevor Du Änderungen an der config.php vornimmst.",
"PHP %s or higher is required." : "PHP %s oder höher wird benötigt.",
"PHP with a version lower than %s is required." : "PHP wird in einer früheren Version als %s benötigt.",
"Following databases are supported: %s" : "Die folgenden Datenbanken werden unterstützt: %s",
......@@ -50,7 +50,7 @@ OC.L10N.register(
"App does not provide an info.xml file" : "Die Applikation enthält keine info.xml Datei",
"App can't be installed because of not allowed code in the App" : "Die Applikation kann auf Grund von unerlaubtem Code nicht installiert werden",
"App can't be installed because it is not compatible with this version of ownCloud" : "Die Anwendung konnte nicht installiert werden, weil Sie nicht mit dieser Version von ownCloud kompatibel ist.",
"App can't be installed because it contains the <shipped>true</shipped> tag which is not allowed for non shipped apps" : "Die Applikation konnte nicht installiert werden, da diese das <shipped>true</shipped> Tag beinhaltet und dieses, bei nicht mitausgelieferten Applikationen, nicht erlaubt ist",
"App can't be installed because it contains the <shipped>true</shipped> tag which is not allowed for non shipped apps" : "Die App kann nicht installiert werden, weil sie den <shipped>true</shipped>-Tag enthält, der bei Apps, die nicht zum Standardumfang von ownCloud gehören, nicht erlaubt ist",
"App can't be installed because the version in info.xml/version is not the same as the version reported from the app store" : "Die Applikation konnte nicht installiert werden, da die Version in der info.xml nicht die gleiche Version wie im App-Store ist",
"Application is not enabled" : "Die Anwendung ist nicht aktiviert",
"Authentication error" : "Authentifizierungsfehler",
......@@ -109,7 +109,7 @@ OC.L10N.register(
"No database drivers (sqlite, mysql, or postgresql) installed." : "Keine Datenbanktreiber (SQLite, MySQL oder PostgreSQL) installiert.",
"Cannot write into \"config\" directory" : "Das Schreiben in das „config“-Verzeichnis ist nicht möglich",
"Cannot write into \"apps\" directory" : "Das Schreiben in das „apps“-Verzeichnis ist nicht möglich",
"This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the apps directory%s or disabling the appstore in the config file." : "Dies kann normalerweise repariert werden, indem dem Webserver %s Schreibzugriff auf das Anwendungsverzeichnis %s gegeben wird oder die Anwendungsauswahl in der Konfigurationsdatei deaktiviert wird.",
"This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the apps directory%s or disabling the appstore in the config file." : "Dies kann normalerweise behoben werden, %sindem dem Webserver Schreibzugriff auf das App-Verzeichnis gegeben wird%s oder der App Store in der Konfigurationsdatei deaktiviert wird.",
"Cannot create \"data\" directory (%s)" : "Das Erstellen des „data“-Verzeichnisses ist nicht möglich (%s)",
"This can usually be fixed by <a href=\"%s\" target=\"_blank\">giving the webserver write access to the root directory</a>." : "Dies kann normalerweise repariert werden, indem dem Webserver <a href=\"%s\" target=\"_blank\" Schreibzugriff auf das Wurzelverzeichnis gegeben wird</a>.",
"Permissions can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the root directory%s." : "Berechtigungen können normalerweise repariert werden, indem dem Webserver %s Schreibzugriff auf das Wurzelverzeichnis %s gegeben wird.",
......@@ -117,13 +117,15 @@ OC.L10N.register(
"Please install one of these locales on your system and restart your webserver." : "Bitte installiere eine dieser Sprachen auf Deinem System und starte den Webserver neu.",
"Please ask your server administrator to install the module." : "Bitte frage, für die Installation des Moduls, Deinen Server-Administrator.",
"PHP module %s not installed." : "PHP-Modul %s nicht installiert.",
"Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community." : "Bitte frage zur Aktualisierung von PHP auf die letzte Version Deinen Server-Administrator. Deine PHP-Version wird nicht länger durch ownCloud und der PHP-Gemeinschaft unterstützt.",
"PHP setting \"%s\" is not set to \"%s\"." : "PHP-Einstellung „%s“ ist nicht auf „%s“ gesetzt.",
"Adjusting this setting in php.ini will make ownCloud run again" : "Durch das Anpassen dieser Einstellung in der php.ini wird ownCloud wieder laufen",
"Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community." : "Bitte kontaktiere Deinen Server-Administrator und bitte um Aktualisierung von PHP auf die letzte Version. Deine PHP-Version wird von ownCloud und der PHP-Community nicht mehr unterstützt.",
"PHP is configured to populate raw post data. Since PHP 5.6 this will lead to PHP throwing notices for perfectly valid code." : "PHP ist konfiguriert, unverarbeitete POST-Daten zu füllen. Seit PHP 5.6 führt dies dazu, dass PHP Warnmeldungen für vollkommen gültigen Code ausgibt.",
"To fix this issue set <code>always_populate_raw_post_data</code> to <code>-1</code> in your php.ini" : "Setze <code>always_populate_raw_post_data</code> in Deiner php.ini auf <code>-1</code>, um dieses Problem zu beheben.",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP ist offenbar so konfiguriert, dass PHPDoc-Blöcke in der Anweisung entfernt werden. Dadurch sind mehrere Kern-Apps nicht erreichbar.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Dies wird wahrscheinlich durch Zwischenspeicher/Beschleuniger wie z.B. OPcache oder eAccelerator verursacht.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Dies wird wahrscheinlich durch Zwischenspeicher/Beschleuniger wie etwa Zend OPcache oder eAccelerator verursacht.",
"PHP modules have been installed, but they are still listed as missing?" : "PHP-Module wurden installiert, werden aber als noch fehlend gelistet?",
"Please ask your server administrator to restart the web server." : "Bitte frage Deinen Server-Administrator zum Neustart des Webservers.",
"Please ask your server administrator to restart the web server." : "Bitte kontaktiere Deinen Server-Administrator und bitte um den Neustart des Webservers.",
"PostgreSQL >= 9 required" : "PostgreSQL >= 9 benötigt",
"Please upgrade your database version" : "Bitte aktualisiere Deine Datenbankversion",
"Error occurred while checking PostgreSQL version" : "Es ist ein Fehler beim Prüfen der PostgreSQL-Version aufgetreten",
......@@ -132,6 +134,6 @@ OC.L10N.register(
"Data directory (%s) is readable by other users" : "Daten-Verzeichnis (%s) ist von anderen Nutzern lesbar",
"Data directory (%s) is invalid" : "Daten-Verzeichnis (%s) ist ungültig",
"Please check that the data directory contains a file \".ocdata\" in its root." : "Bitte stelle sicher, dass das Datenverzeichnis auf seiner ersten Ebene eine Datei namens „.ocdata“ enthält.",
"Could not obtain lock type %d on \"%s\"." : "Sperrtyp %d auf \"%s\" konnte nicht ermittelt werden."
"Could not obtain lock type %d on \"%s\"." : "Sperrtyp %d auf „%s“ konnte nicht ermittelt werden."
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -2,9 +2,9 @@
"Cannot write into \"config\" directory!" : "Das Schreiben in das „config“-Verzeichnis ist nicht möglich!",
"This can usually be fixed by giving the webserver write access to the config directory" : "Dies kann normalerweise repariert werden, indem dem Webserver Schreibzugriff auf das config-Verzeichnis gegeben wird",
"See %s" : "Siehe %s",
"This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the config directory%s." : "Dies kann normalerweise repariert werden, indem dem Webserver %s Schreibzugriff auf das config-Verzeichnis %s gegeben wird.",
"This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the config directory%s." : "Dies kann normalerweise behoben werden, %sindem dem Webserver Schreibzugriff auf das Konfigurationsverzeichnis gegeben wird%s.",
"Sample configuration detected" : "Beispielkonfiguration gefunden",
"It has been detected that the sample configuration has been copied. This can break your installation and is unsupported. Please read the documentation before performing changes on config.php" : "Es wurde festgestellt, dass die Beispielkonfiguration kopiert wurde. Dies wird nicht unterstützt und kann zum Abruch Ihrer Installation führen. Bitte lies die Dokumentation vor der Änderung an der config.php.",
"It has been detected that the sample configuration has been copied. This can break your installation and is unsupported. Please read the documentation before performing changes on config.php" : "Es wurde festgestellt, dass die Beispielkonfiguration kopiert wurde. Dies kann Deine Installation zerstören und wird nicht unterstützt. Bitte lies die Dokumentation, bevor Du Änderungen an der config.php vornimmst.",
"PHP %s or higher is required." : "PHP %s oder höher wird benötigt.",
"PHP with a version lower than %s is required." : "PHP wird in einer früheren Version als %s benötigt.",
"Following databases are supported: %s" : "Die folgenden Datenbanken werden unterstützt: %s",
......@@ -48,7 +48,7 @@
"App does not provide an info.xml file" : "Die Applikation enthält keine info.xml Datei",
"App can't be installed because of not allowed code in the App" : "Die Applikation kann auf Grund von unerlaubtem Code nicht installiert werden",
"App can't be installed because it is not compatible with this version of ownCloud" : "Die Anwendung konnte nicht installiert werden, weil Sie nicht mit dieser Version von ownCloud kompatibel ist.",
"App can't be installed because it contains the <shipped>true</shipped> tag which is not allowed for non shipped apps" : "Die Applikation konnte nicht installiert werden, da diese das <shipped>true</shipped> Tag beinhaltet und dieses, bei nicht mitausgelieferten Applikationen, nicht erlaubt ist",
"App can't be installed because it contains the <shipped>true</shipped> tag which is not allowed for non shipped apps" : "Die App kann nicht installiert werden, weil sie den <shipped>true</shipped>-Tag enthält, der bei Apps, die nicht zum Standardumfang von ownCloud gehören, nicht erlaubt ist",
"App can't be installed because the version in info.xml/version is not the same as the version reported from the app store" : "Die Applikation konnte nicht installiert werden, da die Version in der info.xml nicht die gleiche Version wie im App-Store ist",
"Application is not enabled" : "Die Anwendung ist nicht aktiviert",
"Authentication error" : "Authentifizierungsfehler",
......@@ -107,7 +107,7 @@
"No database drivers (sqlite, mysql, or postgresql) installed." : "Keine Datenbanktreiber (SQLite, MySQL oder PostgreSQL) installiert.",
"Cannot write into \"config\" directory" : "Das Schreiben in das „config“-Verzeichnis ist nicht möglich",
"Cannot write into \"apps\" directory" : "Das Schreiben in das „apps“-Verzeichnis ist nicht möglich",
"This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the apps directory%s or disabling the appstore in the config file." : "Dies kann normalerweise repariert werden, indem dem Webserver %s Schreibzugriff auf das Anwendungsverzeichnis %s gegeben wird oder die Anwendungsauswahl in der Konfigurationsdatei deaktiviert wird.",
"This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the apps directory%s or disabling the appstore in the config file." : "Dies kann normalerweise behoben werden, %sindem dem Webserver Schreibzugriff auf das App-Verzeichnis gegeben wird%s oder der App Store in der Konfigurationsdatei deaktiviert wird.",
"Cannot create \"data\" directory (%s)" : "Das Erstellen des „data“-Verzeichnisses ist nicht möglich (%s)",
"This can usually be fixed by <a href=\"%s\" target=\"_blank\">giving the webserver write access to the root directory</a>." : "Dies kann normalerweise repariert werden, indem dem Webserver <a href=\"%s\" target=\"_blank\" Schreibzugriff auf das Wurzelverzeichnis gegeben wird</a>.",
"Permissions can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the root directory%s." : "Berechtigungen können normalerweise repariert werden, indem dem Webserver %s Schreibzugriff auf das Wurzelverzeichnis %s gegeben wird.",
......@@ -115,13 +115,15 @@
"Please install one of these locales on your system and restart your webserver." : "Bitte installiere eine dieser Sprachen auf Deinem System und starte den Webserver neu.",
"Please ask your server administrator to install the module." : "Bitte frage, für die Installation des Moduls, Deinen Server-Administrator.",
"PHP module %s not installed." : "PHP-Modul %s nicht installiert.",
"Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community." : "Bitte frage zur Aktualisierung von PHP auf die letzte Version Deinen Server-Administrator. Deine PHP-Version wird nicht länger durch ownCloud und der PHP-Gemeinschaft unterstützt.",
"PHP setting \"%s\" is not set to \"%s\"." : "PHP-Einstellung „%s“ ist nicht auf „%s“ gesetzt.",
"Adjusting this setting in php.ini will make ownCloud run again" : "Durch das Anpassen dieser Einstellung in der php.ini wird ownCloud wieder laufen",
"Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community." : "Bitte kontaktiere Deinen Server-Administrator und bitte um Aktualisierung von PHP auf die letzte Version. Deine PHP-Version wird von ownCloud und der PHP-Community nicht mehr unterstützt.",
"PHP is configured to populate raw post data. Since PHP 5.6 this will lead to PHP throwing notices for perfectly valid code." : "PHP ist konfiguriert, unverarbeitete POST-Daten zu füllen. Seit PHP 5.6 führt dies dazu, dass PHP Warnmeldungen für vollkommen gültigen Code ausgibt.",
"To fix this issue set <code>always_populate_raw_post_data</code> to <code>-1</code> in your php.ini" : "Setze <code>always_populate_raw_post_data</code> in Deiner php.ini auf <code>-1</code>, um dieses Problem zu beheben.",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP ist offenbar so konfiguriert, dass PHPDoc-Blöcke in der Anweisung entfernt werden. Dadurch sind mehrere Kern-Apps nicht erreichbar.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Dies wird wahrscheinlich durch Zwischenspeicher/Beschleuniger wie z.B. OPcache oder eAccelerator verursacht.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Dies wird wahrscheinlich durch Zwischenspeicher/Beschleuniger wie etwa Zend OPcache oder eAccelerator verursacht.",
"PHP modules have been installed, but they are still listed as missing?" : "PHP-Module wurden installiert, werden aber als noch fehlend gelistet?",
"Please ask your server administrator to restart the web server." : "Bitte frage Deinen Server-Administrator zum Neustart des Webservers.",
"Please ask your server administrator to restart the web server." : "Bitte kontaktiere Deinen Server-Administrator und bitte um den Neustart des Webservers.",
"PostgreSQL >= 9 required" : "PostgreSQL >= 9 benötigt",
"Please upgrade your database version" : "Bitte aktualisiere Deine Datenbankversion",
"Error occurred while checking PostgreSQL version" : "Es ist ein Fehler beim Prüfen der PostgreSQL-Version aufgetreten",
......@@ -130,6 +132,6 @@
"Data directory (%s) is readable by other users" : "Daten-Verzeichnis (%s) ist von anderen Nutzern lesbar",
"Data directory (%s) is invalid" : "Daten-Verzeichnis (%s) ist ungültig",
"Please check that the data directory contains a file \".ocdata\" in its root." : "Bitte stelle sicher, dass das Datenverzeichnis auf seiner ersten Ebene eine Datei namens „.ocdata“ enthält.",
"Could not obtain lock type %d on \"%s\"." : "Sperrtyp %d auf \"%s\" konnte nicht ermittelt werden."
"Could not obtain lock type %d on \"%s\"." : "Sperrtyp %d auf „%s“ konnte nicht ermittelt werden."
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -4,9 +4,9 @@ OC.L10N.register(
"Cannot write into \"config\" directory!" : "Das Schreiben in das „config“-Verzeichnis ist nicht möglich!",
"This can usually be fixed by giving the webserver write access to the config directory" : "Dies kann normalerweise repariert werden, indem dem Webserver Schreibzugriff auf das config-Verzeichnis gegeben wird",
"See %s" : "Siehe %s",
"This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the config directory%s." : "Dies kann normalerweise repariert werden, indem dem Webserver %s Schreibzugriff auf das config-Verzeichnis %s gegeben wird.",
"This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the config directory%s." : "Dies kann normalerweise behoben werden, %sindem dem Webserver Schreibzugriff auf das Konfigurationsverzeichnis gegeben wird%s.",
"Sample configuration detected" : "Beispielkonfiguration gefunden",
"It has been detected that the sample configuration has been copied. This can break your installation and is unsupported. Please read the documentation before performing changes on config.php" : "Es wurde festgestellt, dass die Beispielkonfiguration kopiert wurde, Dies wird nicht unterstützt kann zum Abruch Ihrer Installation führen. Bitte lesen Sie die Dokumentation vor der Änderung an der config.php.",
"It has been detected that the sample configuration has been copied. This can break your installation and is unsupported. Please read the documentation before performing changes on config.php" : "Es wurde festgestellt, dass die Beispielkonfiguration kopiert wurde. Dies kann Ihre Installation zerstören und wird nicht unterstützt. Bitte lesen Sie die Dokumentation, bevor Sie Änderungen an der config.php vornehmen.",
"PHP %s or higher is required." : "PHP %s oder höher wird benötigt.",
"PHP with a version lower than %s is required." : "PHP wird in einer früheren Version als %s benötigt.",
"Following databases are supported: %s" : "Die folgenden Datenbanken werden unterstützt: %s",
......@@ -50,7 +50,7 @@ OC.L10N.register(
"App does not provide an info.xml file" : "Die Applikation enthält keine info.xml Datei",
"App can't be installed because of not allowed code in the App" : "Die Applikation kann auf Grund von unerlaubten Code nicht installiert werden",
"App can't be installed because it is not compatible with this version of ownCloud" : "Die Anwendung konnte nicht installiert werden, weil Sie nicht mit dieser Version von ownCloud kompatibel ist.",
"App can't be installed because it contains the <shipped>true</shipped> tag which is not allowed for non shipped apps" : "Die Applikation konnte nicht installiert werden, da diese das <shipped>true</shipped> Tag beinhaltet und dieses, bei nicht mitausgelieferten Applikationen, nicht erlaubt ist ist",
"App can't be installed because it contains the <shipped>true</shipped> tag which is not allowed for non shipped apps" : "Die App kann nicht installiert werden, weil sie den <shipped>true</shipped>-Tag enthält, der bei Apps, die nicht zum Standardumfang von ownCloud gehören, nicht erlaubt ist",
"App can't be installed because the version in info.xml/version is not the same as the version reported from the app store" : "Die Applikation konnte nicht installiert werden, da die Version in der info.xml nicht die gleiche Version wie im App-Store ist",
"Application is not enabled" : "Die Anwendung ist nicht aktiviert",
"Authentication error" : "Authentifizierungsfehler",
......@@ -62,15 +62,15 @@ OC.L10N.register(
"MS SQL username and/or password not valid: %s" : "MS SQL-Benutzername und/oder -Passwort ungültig: %s",
"You need to enter either an existing account or the administrator." : "Sie müssen entweder ein existierendes Benutzerkonto oder das Administratoren-Konto angeben.",
"MySQL/MariaDB username and/or password not valid" : "MySQL/MariaDB-Benutzername und/oder -Passwort sind nicht gültig",
"DB Error: \"%s\"" : "DB Fehler: \"%s\"",
"Offending command was: \"%s\"" : "Fehlerhafter Befehl war: \"%s\"",
"DB Error: \"%s\"" : "DB-Fehler: „%s“",
"Offending command was: \"%s\"" : "Fehlerhafter Befehl war: „%s“",
"MySQL/MariaDB user '%s'@'localhost' exists already." : "MySQL/MariaDB Benutzer '%s'@'localhost' existiert bereits.",
"Drop this user from MySQL/MariaDB" : "Löschen Sie diesen Benutzer von MySQL/MariaDB",
"MySQL/MariaDB user '%s'@'%%' already exists" : "MySQL/MariaDB-Benutzer '%s'@'%%' existiert bereits",
"Drop this user from MySQL/MariaDB." : "Löschen Sie diesen Benutzer von MySQL/MariaDB.",
"Oracle connection could not be established" : "Die Oracle-Verbindung konnte nicht aufgebaut werden.",
"Oracle username and/or password not valid" : "Oracle-Benutzername und/oder -Passwort ungültig",
"Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "Fehlerhafter Befehl war: \"%s\", Name: %s, Passwort: %s",
"Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "Fehlerhafter Befehl war: „%s“, Name: %s, Passwort: %s",
"PostgreSQL username and/or password not valid" : "PostgreSQL-Benutzername und/oder -Passwort ungültig",
"Set an admin username." : "Einen Administrator-Benutzernamen setzen.",
"Set an admin password." : "Setze Administrator Passwort",
......@@ -102,28 +102,30 @@ OC.L10N.register(
"Sharing %s failed, because the sharing backend for %s could not find its source" : "Freigabe von %s fehlgeschlagen, da das Freigabe-Backend für %s nicht in dieser Quelle gefunden werden konnte",
"Sharing %s failed, because the file could not be found in the file cache" : "Freigabe von %s fehlgeschlagen, da die Datei im Datei-Cache nicht gefunden werden konnte",
"Could not find category \"%s\"" : "Die Kategorie „%s“ konnte nicht gefunden werden.",
"Only the following characters are allowed in a username: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", and \"_.@-\"" : "Folgende Zeichen sind im Benutzernamen erlaubt: »a-z«, »A-Z«, »0-9« und »_.@-«",
"Only the following characters are allowed in a username: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", and \"_.@-\"" : "Folgende Zeichen sind im Benutzernamen erlaubt: a-z, A-Z, 0-9 und _.@-",
"A valid username must be provided" : "Es muss ein gültiger Benutzername angegeben werden",
"A valid password must be provided" : "Es muss ein gültiges Passwort angegeben werden",
"The username is already being used" : "Der Benutzername existiert bereits",
"No database drivers (sqlite, mysql, or postgresql) installed." : "Keine Datenbanktreiber (SQLite, MYSQL oder PostgreSQL) installiert.",
"Cannot write into \"config\" directory" : "Das Schreiben in das »config«-Verzeichnis ist nicht möglich",
"Cannot write into \"config\" directory" : "Das Schreiben in das config-Verzeichnis ist nicht möglich",
"Cannot write into \"apps\" directory" : "Das Schreiben in das „apps“-Verzeichnis ist nicht möglich",
"This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the apps directory%s or disabling the appstore in the config file." : "Dies kann normalerweise repariert werden, indem dem Webserver %s Schreibzugriff auf das Anwendungsverzeichnis %s gegeben wird oder die Anwendungsauswahl in der Konfigurationsdatei deaktiviert wird.",
"This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the apps directory%s or disabling the appstore in the config file." : "Dies kann normalerweise behoben werden, %sindem dem Webserver Schreibzugriff auf das App-Verzeichnis gegeben wird%s oder der App Store in der Konfigurationsdatei deaktiviert wird.",
"Cannot create \"data\" directory (%s)" : "Das Erstellen des „data“-Verzeichnisses ist nicht möglich (%s)",
"This can usually be fixed by <a href=\"%s\" target=\"_blank\">giving the webserver write access to the root directory</a>." : "Dies kann normalerweise repariert werden, indem dem Webserver <a href=\"%s\" target=\"_blank\" Schreibzugriff auf das Wurzelverzeichnis gegeben wird</a>.",
"Permissions can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the root directory%s." : "Berechtigungen können normalerweise repariert werden, indem dem Webserver %s Schreibzugriff auf das Wurzelverzeichnis %s gegeben wird.",
"Setting locale to %s failed" : "Das Setzen der Umgebungslokale auf %s fehlgeschlagen",
"Please install one of these locales on your system and restart your webserver." : "Bitte installieren Sie eine dieser Sprachen auf Ihrem System und starten Sie den Webserver neu.",
"Please ask your server administrator to install the module." : "Bitte fragen Sie, für die Installation des Moduls, Ihren Server-Administrator.",
"Please ask your server administrator to install the module." : "Bitte kontaktieren Sie Ihren Server-Administrator und bitten Sie um die Installation des Moduls.",
"PHP module %s not installed." : "PHP-Modul %s nicht installiert.",
"Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community." : "Bitte fragen Sie zur Aktualisierung von PHP auf die letzte Version Ihren Server-Administrator. Ihre PHP-Version wird nicht länger durch ownCloud und der PHP-Gemeinschaft unterstützt.",
"PHP setting \"%s\" is not set to \"%s\"." : "PHP-Einstellung „%s“ ist nicht auf „%s“ gesetzt.",
"Adjusting this setting in php.ini will make ownCloud run again" : "Durch das Anpassen dieser Einstellung in der php.ini wird ownCloud wieder laufen",
"Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community." : "Bitte kontaktieren Sie Ihren Server-Administrator und bitten Sie um Aktualisierung von PHP auf die letzte Version. Ihre PHP-Version wird von ownCloud und der PHP-Community nicht mehr unterstützt.",
"PHP is configured to populate raw post data. Since PHP 5.6 this will lead to PHP throwing notices for perfectly valid code." : "PHP ist konfiguriert, unverarbeitete POST-Daten zu füllen. Seit PHP 5.6 führt dies dazu, dass PHP Warnmeldungen für vollkommen gültigen Code ausgibt.",
"To fix this issue set <code>always_populate_raw_post_data</code> to <code>-1</code> in your php.ini" : "Setzen Sie in Ihrer php.ini <code>always_populate_raw_post_data</code> auf <code>-1</code>, um dieses Problem zu beheben.",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP ist offenbar so konfiguriert, dass PHPDoc-Blöcke in der Anweisung entfernt werden. Dadurch sind mehrere Kern-Apps nicht erreichbar.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Dies wird wahrscheinlich durch Zwischenspeicher/Beschleuniger wie z.B. OPcache oder eAccelerator verursacht.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Dies wird wahrscheinlich durch Zwischenspeicher/Beschleuniger wie etwa Zend OPcache oder eAccelerator verursacht.",
"PHP modules have been installed, but they are still listed as missing?" : "PHP-Module wurden installiert, werden aber als noch fehlend gelistet?",
"Please ask your server administrator to restart the web server." : "Bitte fragen Sie Ihren Server-Administrator zum Neustart des Webservers.",
"Please ask your server administrator to restart the web server." : "Bitte kontaktieren Sie Ihren Server-Administrator und bitten Sie um den Neustart des Webservers.",
"PostgreSQL >= 9 required" : "PostgreSQL >= 9 benötigt",
"Please upgrade your database version" : "Bitte aktualisieren Sie Ihre Datenbankversion",
"Error occurred while checking PostgreSQL version" : "Es ist ein Fehler beim Prüfen der PostgreSQL-Version aufgetreten",
......@@ -132,6 +134,6 @@ OC.L10N.register(
"Data directory (%s) is readable by other users" : "Daten-Verzeichnis (%s) ist von anderen Benutzern lesbar",
"Data directory (%s) is invalid" : "Daten-Verzeichnis (%s) ist ungültig",
"Please check that the data directory contains a file \".ocdata\" in its root." : "Bitte stellen Sie sicher, dass das Datenverzeichnis auf seiner ersten Ebene eine Datei namens „.ocdata“ enthält.",
"Could not obtain lock type %d on \"%s\"." : "Sperrtyp %d auf »%s« konnte nicht ermittelt werden."
"Could not obtain lock type %d on \"%s\"." : "Sperrtyp %d auf %s konnte nicht ermittelt werden."
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -2,9 +2,9 @@
"Cannot write into \"config\" directory!" : "Das Schreiben in das „config“-Verzeichnis ist nicht möglich!",
"This can usually be fixed by giving the webserver write access to the config directory" : "Dies kann normalerweise repariert werden, indem dem Webserver Schreibzugriff auf das config-Verzeichnis gegeben wird",
"See %s" : "Siehe %s",
"This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the config directory%s." : "Dies kann normalerweise repariert werden, indem dem Webserver %s Schreibzugriff auf das config-Verzeichnis %s gegeben wird.",
"This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the config directory%s." : "Dies kann normalerweise behoben werden, %sindem dem Webserver Schreibzugriff auf das Konfigurationsverzeichnis gegeben wird%s.",
"Sample configuration detected" : "Beispielkonfiguration gefunden",
"It has been detected that the sample configuration has been copied. This can break your installation and is unsupported. Please read the documentation before performing changes on config.php" : "Es wurde festgestellt, dass die Beispielkonfiguration kopiert wurde, Dies wird nicht unterstützt kann zum Abruch Ihrer Installation führen. Bitte lesen Sie die Dokumentation vor der Änderung an der config.php.",
"It has been detected that the sample configuration has been copied. This can break your installation and is unsupported. Please read the documentation before performing changes on config.php" : "Es wurde festgestellt, dass die Beispielkonfiguration kopiert wurde. Dies kann Ihre Installation zerstören und wird nicht unterstützt. Bitte lesen Sie die Dokumentation, bevor Sie Änderungen an der config.php vornehmen.",
"PHP %s or higher is required." : "PHP %s oder höher wird benötigt.",
"PHP with a version lower than %s is required." : "PHP wird in einer früheren Version als %s benötigt.",
"Following databases are supported: %s" : "Die folgenden Datenbanken werden unterstützt: %s",
......@@ -48,7 +48,7 @@
"App does not provide an info.xml file" : "Die Applikation enthält keine info.xml Datei",
"App can't be installed because of not allowed code in the App" : "Die Applikation kann auf Grund von unerlaubten Code nicht installiert werden",
"App can't be installed because it is not compatible with this version of ownCloud" : "Die Anwendung konnte nicht installiert werden, weil Sie nicht mit dieser Version von ownCloud kompatibel ist.",
"App can't be installed because it contains the <shipped>true</shipped> tag which is not allowed for non shipped apps" : "Die Applikation konnte nicht installiert werden, da diese das <shipped>true</shipped> Tag beinhaltet und dieses, bei nicht mitausgelieferten Applikationen, nicht erlaubt ist ist",
"App can't be installed because it contains the <shipped>true</shipped> tag which is not allowed for non shipped apps" : "Die App kann nicht installiert werden, weil sie den <shipped>true</shipped>-Tag enthält, der bei Apps, die nicht zum Standardumfang von ownCloud gehören, nicht erlaubt ist",
"App can't be installed because the version in info.xml/version is not the same as the version reported from the app store" : "Die Applikation konnte nicht installiert werden, da die Version in der info.xml nicht die gleiche Version wie im App-Store ist",
"Application is not enabled" : "Die Anwendung ist nicht aktiviert",
"Authentication error" : "Authentifizierungsfehler",
......@@ -60,15 +60,15 @@
"MS SQL username and/or password not valid: %s" : "MS SQL-Benutzername und/oder -Passwort ungültig: %s",
"You need to enter either an existing account or the administrator." : "Sie müssen entweder ein existierendes Benutzerkonto oder das Administratoren-Konto angeben.",
"MySQL/MariaDB username and/or password not valid" : "MySQL/MariaDB-Benutzername und/oder -Passwort sind nicht gültig",
"DB Error: \"%s\"" : "DB Fehler: \"%s\"",
"Offending command was: \"%s\"" : "Fehlerhafter Befehl war: \"%s\"",
"DB Error: \"%s\"" : "DB-Fehler: „%s“",
"Offending command was: \"%s\"" : "Fehlerhafter Befehl war: „%s“",
"MySQL/MariaDB user '%s'@'localhost' exists already." : "MySQL/MariaDB Benutzer '%s'@'localhost' existiert bereits.",
"Drop this user from MySQL/MariaDB" : "Löschen Sie diesen Benutzer von MySQL/MariaDB",
"MySQL/MariaDB user '%s'@'%%' already exists" : "MySQL/MariaDB-Benutzer '%s'@'%%' existiert bereits",
"Drop this user from MySQL/MariaDB." : "Löschen Sie diesen Benutzer von MySQL/MariaDB.",
"Oracle connection could not be established" : "Die Oracle-Verbindung konnte nicht aufgebaut werden.",
"Oracle username and/or password not valid" : "Oracle-Benutzername und/oder -Passwort ungültig",
"Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "Fehlerhafter Befehl war: \"%s\", Name: %s, Passwort: %s",
"Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "Fehlerhafter Befehl war: „%s“, Name: %s, Passwort: %s",
"PostgreSQL username and/or password not valid" : "PostgreSQL-Benutzername und/oder -Passwort ungültig",
"Set an admin username." : "Einen Administrator-Benutzernamen setzen.",
"Set an admin password." : "Setze Administrator Passwort",
......@@ -100,28 +100,30 @@
"Sharing %s failed, because the sharing backend for %s could not find its source" : "Freigabe von %s fehlgeschlagen, da das Freigabe-Backend für %s nicht in dieser Quelle gefunden werden konnte",
"Sharing %s failed, because the file could not be found in the file cache" : "Freigabe von %s fehlgeschlagen, da die Datei im Datei-Cache nicht gefunden werden konnte",
"Could not find category \"%s\"" : "Die Kategorie „%s“ konnte nicht gefunden werden.",
"Only the following characters are allowed in a username: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", and \"_.@-\"" : "Folgende Zeichen sind im Benutzernamen erlaubt: »a-z«, »A-Z«, »0-9« und »_.@-«",
"Only the following characters are allowed in a username: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", and \"_.@-\"" : "Folgende Zeichen sind im Benutzernamen erlaubt: a-z, A-Z, 0-9 und _.@-",
"A valid username must be provided" : "Es muss ein gültiger Benutzername angegeben werden",
"A valid password must be provided" : "Es muss ein gültiges Passwort angegeben werden",
"The username is already being used" : "Der Benutzername existiert bereits",
"No database drivers (sqlite, mysql, or postgresql) installed." : "Keine Datenbanktreiber (SQLite, MYSQL oder PostgreSQL) installiert.",
"Cannot write into \"config\" directory" : "Das Schreiben in das »config«-Verzeichnis ist nicht möglich",
"Cannot write into \"config\" directory" : "Das Schreiben in das config-Verzeichnis ist nicht möglich",
"Cannot write into \"apps\" directory" : "Das Schreiben in das „apps“-Verzeichnis ist nicht möglich",
"This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the apps directory%s or disabling the appstore in the config file." : "Dies kann normalerweise repariert werden, indem dem Webserver %s Schreibzugriff auf das Anwendungsverzeichnis %s gegeben wird oder die Anwendungsauswahl in der Konfigurationsdatei deaktiviert wird.",
"This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the apps directory%s or disabling the appstore in the config file." : "Dies kann normalerweise behoben werden, %sindem dem Webserver Schreibzugriff auf das App-Verzeichnis gegeben wird%s oder der App Store in der Konfigurationsdatei deaktiviert wird.",
"Cannot create \"data\" directory (%s)" : "Das Erstellen des „data“-Verzeichnisses ist nicht möglich (%s)",
"This can usually be fixed by <a href=\"%s\" target=\"_blank\">giving the webserver write access to the root directory</a>." : "Dies kann normalerweise repariert werden, indem dem Webserver <a href=\"%s\" target=\"_blank\" Schreibzugriff auf das Wurzelverzeichnis gegeben wird</a>.",
"Permissions can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the root directory%s." : "Berechtigungen können normalerweise repariert werden, indem dem Webserver %s Schreibzugriff auf das Wurzelverzeichnis %s gegeben wird.",
"Setting locale to %s failed" : "Das Setzen der Umgebungslokale auf %s fehlgeschlagen",
"Please install one of these locales on your system and restart your webserver." : "Bitte installieren Sie eine dieser Sprachen auf Ihrem System und starten Sie den Webserver neu.",
"Please ask your server administrator to install the module." : "Bitte fragen Sie, für die Installation des Moduls, Ihren Server-Administrator.",
"Please ask your server administrator to install the module." : "Bitte kontaktieren Sie Ihren Server-Administrator und bitten Sie um die Installation des Moduls.",
"PHP module %s not installed." : "PHP-Modul %s nicht installiert.",
"Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community." : "Bitte fragen Sie zur Aktualisierung von PHP auf die letzte Version Ihren Server-Administrator. Ihre PHP-Version wird nicht länger durch ownCloud und der PHP-Gemeinschaft unterstützt.",
"PHP setting \"%s\" is not set to \"%s\"." : "PHP-Einstellung „%s“ ist nicht auf „%s“ gesetzt.",
"Adjusting this setting in php.ini will make ownCloud run again" : "Durch das Anpassen dieser Einstellung in der php.ini wird ownCloud wieder laufen",
"Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community." : "Bitte kontaktieren Sie Ihren Server-Administrator und bitten Sie um Aktualisierung von PHP auf die letzte Version. Ihre PHP-Version wird von ownCloud und der PHP-Community nicht mehr unterstützt.",
"PHP is configured to populate raw post data. Since PHP 5.6 this will lead to PHP throwing notices for perfectly valid code." : "PHP ist konfiguriert, unverarbeitete POST-Daten zu füllen. Seit PHP 5.6 führt dies dazu, dass PHP Warnmeldungen für vollkommen gültigen Code ausgibt.",
"To fix this issue set <code>always_populate_raw_post_data</code> to <code>-1</code> in your php.ini" : "Setzen Sie in Ihrer php.ini <code>always_populate_raw_post_data</code> auf <code>-1</code>, um dieses Problem zu beheben.",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP ist offenbar so konfiguriert, dass PHPDoc-Blöcke in der Anweisung entfernt werden. Dadurch sind mehrere Kern-Apps nicht erreichbar.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Dies wird wahrscheinlich durch Zwischenspeicher/Beschleuniger wie z.B. OPcache oder eAccelerator verursacht.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Dies wird wahrscheinlich durch Zwischenspeicher/Beschleuniger wie etwa Zend OPcache oder eAccelerator verursacht.",
"PHP modules have been installed, but they are still listed as missing?" : "PHP-Module wurden installiert, werden aber als noch fehlend gelistet?",
"Please ask your server administrator to restart the web server." : "Bitte fragen Sie Ihren Server-Administrator zum Neustart des Webservers.",
"Please ask your server administrator to restart the web server." : "Bitte kontaktieren Sie Ihren Server-Administrator und bitten Sie um den Neustart des Webservers.",
"PostgreSQL >= 9 required" : "PostgreSQL >= 9 benötigt",
"Please upgrade your database version" : "Bitte aktualisieren Sie Ihre Datenbankversion",
"Error occurred while checking PostgreSQL version" : "Es ist ein Fehler beim Prüfen der PostgreSQL-Version aufgetreten",
......@@ -130,6 +132,6 @@
"Data directory (%s) is readable by other users" : "Daten-Verzeichnis (%s) ist von anderen Benutzern lesbar",
"Data directory (%s) is invalid" : "Daten-Verzeichnis (%s) ist ungültig",
"Please check that the data directory contains a file \".ocdata\" in its root." : "Bitte stellen Sie sicher, dass das Datenverzeichnis auf seiner ersten Ebene eine Datei namens „.ocdata“ enthält.",
"Could not obtain lock type %d on \"%s\"." : "Sperrtyp %d auf »%s« konnte nicht ermittelt werden."
"Could not obtain lock type %d on \"%s\"." : "Sperrtyp %d auf %s konnte nicht ermittelt werden."
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -102,6 +102,8 @@ OC.L10N.register(
"Please install one of these locales on your system and restart your webserver." : "Asenna ainakin yksi kyseisistä maa-asetuksista järjestelmään ja käynnistä http-palvelin uudelleen.",
"Please ask your server administrator to install the module." : "Pyydä palvelimen ylläpitäjää asentamaan moduulin.",
"PHP module %s not installed." : "PHP-moduulia %s ei ole asennettu.",
"PHP setting \"%s\" is not set to \"%s\"." : "PHP-asetusta \"%s\" ei ole asetettu arvoon \"%s\".",
"Adjusting this setting in php.ini will make ownCloud run again" : "Tämän asetuksen muuttaminen php.ini-tiedostossa saattaa ownCloudin jälleen toimintakykyiseksi",
"Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community." : "Pyydä palvelimen ylläpitäjää päivittämään PHP uusimpaan versioon. Käyttämäsi PHP-versio ei ole enää tuettu ownCloud- ja PHP-yhteisön toimesta.",
"To fix this issue set <code>always_populate_raw_post_data</code> to <code>-1</code> in your php.ini" : "Korjaa ongelma asettamalla asetuksen <code>always_populate_raw_post_data</code> arvoksi <code>-1</code> php.ini-tiedostossa",
"PHP modules have been installed, but they are still listed as missing?" : "PHP-moduulit on asennettu, mutta ovatko ne vieläkin listattu puuttuviksi?",
......
......@@ -100,6 +100,8 @@
"Please install one of these locales on your system and restart your webserver." : "Asenna ainakin yksi kyseisistä maa-asetuksista järjestelmään ja käynnistä http-palvelin uudelleen.",
"Please ask your server administrator to install the module." : "Pyydä palvelimen ylläpitäjää asentamaan moduulin.",
"PHP module %s not installed." : "PHP-moduulia %s ei ole asennettu.",
"PHP setting \"%s\" is not set to \"%s\"." : "PHP-asetusta \"%s\" ei ole asetettu arvoon \"%s\".",
"Adjusting this setting in php.ini will make ownCloud run again" : "Tämän asetuksen muuttaminen php.ini-tiedostossa saattaa ownCloudin jälleen toimintakykyiseksi",
"Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community." : "Pyydä palvelimen ylläpitäjää päivittämään PHP uusimpaan versioon. Käyttämäsi PHP-versio ei ole enää tuettu ownCloud- ja PHP-yhteisön toimesta.",
"To fix this issue set <code>always_populate_raw_post_data</code> to <code>-1</code> in your php.ini" : "Korjaa ongelma asettamalla asetuksen <code>always_populate_raw_post_data</code> arvoksi <code>-1</code> php.ini-tiedostossa",
"PHP modules have been installed, but they are still listed as missing?" : "PHP-moduulit on asennettu, mutta ovatko ne vieläkin listattu puuttuviksi?",
......
......@@ -117,6 +117,8 @@ OC.L10N.register(
"Please install one of these locales on your system and restart your webserver." : "Instale unha destas configuracións locais no seu sistema e reinicie o servidor web.",
"Please ask your server administrator to install the module." : "Pregúntelle ao administrador do servidor pola instalación do módulo.",
"PHP module %s not installed." : "O módulo PHP %s non está instalado.",
"PHP setting \"%s\" is not set to \"%s\"." : "O axuste de PHP «%s» non está estabelecido a «%s».",
"Adjusting this setting in php.ini will make ownCloud run again" : "Facer este axuste en php.ini fará que ownCloud volva executarse",
"Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community." : "Pregúntelle ao administrador do servidor pola actualización de PHP á versión máis recente. A súa versión de PHP xa non é asistida polas comunidades de ownCloud e PHP.",
"PHP is configured to populate raw post data. Since PHP 5.6 this will lead to PHP throwing notices for perfectly valid code." : "PHP está configurado para encher datos de código en bruto. Desde PHP 5.6 isto levará a que PHP forneza avisos con código perfectamente correcto.",
"To fix this issue set <code>always_populate_raw_post_data</code> to <code>-1</code> in your php.ini" : "Para solucionar este problema estabeleza <code>always_populate_raw_post_data</code> a <code>-1</code> no seu php.ini",
......
......@@ -115,6 +115,8 @@
"Please install one of these locales on your system and restart your webserver." : "Instale unha destas configuracións locais no seu sistema e reinicie o servidor web.",
"Please ask your server administrator to install the module." : "Pregúntelle ao administrador do servidor pola instalación do módulo.",
"PHP module %s not installed." : "O módulo PHP %s non está instalado.",
"PHP setting \"%s\" is not set to \"%s\"." : "O axuste de PHP «%s» non está estabelecido a «%s».",
"Adjusting this setting in php.ini will make ownCloud run again" : "Facer este axuste en php.ini fará que ownCloud volva executarse",
"Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community." : "Pregúntelle ao administrador do servidor pola actualización de PHP á versión máis recente. A súa versión de PHP xa non é asistida polas comunidades de ownCloud e PHP.",
"PHP is configured to populate raw post data. Since PHP 5.6 this will lead to PHP throwing notices for perfectly valid code." : "PHP está configurado para encher datos de código en bruto. Desde PHP 5.6 isto levará a que PHP forneza avisos con código perfectamente correcto.",
"To fix this issue set <code>always_populate_raw_post_data</code> to <code>-1</code> in your php.ini" : "Para solucionar este problema estabeleza <code>always_populate_raw_post_data</code> a <code>-1</code> no seu php.ini",
......
......@@ -117,6 +117,8 @@ OC.L10N.register(
"Please install one of these locales on your system and restart your webserver." : "Installa una delle seguenti localizzazioni sul tuo sistema e riavvia il server web.",
"Please ask your server administrator to install the module." : "Chiedi all'amministratore del tuo server di installare il modulo.",
"PHP module %s not installed." : "Il modulo PHP %s non è installato.",
"PHP setting \"%s\" is not set to \"%s\"." : "L'impostazione \"%s\" di PHP non è configurata a \"%s\".",
"Adjusting this setting in php.ini will make ownCloud run again" : "La modifica di questa impostazione nel file php.ini permetterà nuovamente l'esecuzione di ownCloud",
"Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community." : "Chiedi al tuo amministratore di aggiornare PHP all'ultima versione. La tua versione di PHP non è più supportata da ownCloud e dalla comunità di PHP.",
"PHP is configured to populate raw post data. Since PHP 5.6 this will lead to PHP throwing notices for perfectly valid code." : "PHP è configurato per popolare dati grezzi di POST. A partire da PHP 5.6 saranno generati avvisi di PHP relativi a codice completamente valido.",
"To fix this issue set <code>always_populate_raw_post_data</code> to <code>-1</code> in your php.ini" : "Per correggere questo problema, imposta <code>always_populate_raw_post_data</code> a <code>-1</code> nel tuo php.ini",
......
......@@ -115,6 +115,8 @@
"Please install one of these locales on your system and restart your webserver." : "Installa una delle seguenti localizzazioni sul tuo sistema e riavvia il server web.",
"Please ask your server administrator to install the module." : "Chiedi all'amministratore del tuo server di installare il modulo.",
"PHP module %s not installed." : "Il modulo PHP %s non è installato.",
"PHP setting \"%s\" is not set to \"%s\"." : "L'impostazione \"%s\" di PHP non è configurata a \"%s\".",
"Adjusting this setting in php.ini will make ownCloud run again" : "La modifica di questa impostazione nel file php.ini permetterà nuovamente l'esecuzione di ownCloud",
"Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community." : "Chiedi al tuo amministratore di aggiornare PHP all'ultima versione. La tua versione di PHP non è più supportata da ownCloud e dalla comunità di PHP.",
"PHP is configured to populate raw post data. Since PHP 5.6 this will lead to PHP throwing notices for perfectly valid code." : "PHP è configurato per popolare dati grezzi di POST. A partire da PHP 5.6 saranno generati avvisi di PHP relativi a codice completamente valido.",
"To fix this issue set <code>always_populate_raw_post_data</code> to <code>-1</code> in your php.ini" : "Per correggere questo problema, imposta <code>always_populate_raw_post_data</code> a <code>-1</code> nel tuo php.ini",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment