Commit e55c4bb8 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 463dd44d
......@@ -4,6 +4,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Unshare" => "Deel terug neem",
"_%n folder_::_%n folders_" => array("",""),
"_%n file_::_%n files_" => array("",""),
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" => array("","")
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" => array("",""),
"Folder" => "Omslag"
);
$PLURAL_FORMS = "nplurals=2; plural=(n != 1);";
......@@ -36,7 +36,10 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Unshare" => "ভাগাভাগি বাতিল ",
"Rename" => "পূনঃনামকরণ",
"Pending" => "মুলতুবি",
"Error moving file." => "ফাইল সরাতে সমস্যা হলো।",
"Error moving file" => "ফাইল সরাতে সমস্যা হলো",
"Error" => "সমস্যা",
"Could not rename file" => "ফাইলের পূণঃনামকরণ করা গেলনা",
"Name" => "রাম",
"Size" => "আকার",
"Modified" => "পরিবর্তিত",
......
......@@ -29,7 +29,10 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Grant access" => "অধিগমনের অনুমতি প্রদান কর",
"Error configuring Google Drive storage" => "Google Drive সংরক্ষণাগার নির্ধারণ করতে সমস্যা ",
"Personal" => "ব্যক্তিগত",
"(group)" => "(গোষ্ঠি)",
"Saved" => "সংরক্ষণ করা হলো",
"<b>Note:</b> " => "<b>দ্রষ্টব্য:</b> ",
" and " => "এবং",
"Name" => "রাম",
"External Storage" => "বাহ্যিক সংরক্ষণাগার",
"Folder name" => "ফোলডারের নাম",
......
<?php
$TRANSLATIONS = array(
"Fetching request tokens failed. Verify that your Dropbox app key and secret are correct." => "Indhentning af symboludtryk for forespørgsler mislykkedes. Bekræft af din Dropbox app-nøgle og -hemmelighed er korrekte.",
"Fetching access tokens failed. Verify that your Dropbox app key and secret are correct." => "Indhentning af symboludtryk for adgang mislykkedes. Bekræft af din Dropbox app-nøgle og -hemmelighed er korrekte.",
"Please provide a valid Dropbox app key and secret." => "Angiv venligst en valid Dropbox app nøgle og hemmelighed",
"Fetching request tokens failed. Verify that your Dropbox app key and secret are correct." => "Indhentning af symboludtryk for forespørgsler mislykkedes. Verificér at din Dropbox app-nøgle og -hemmelighed er korrekte.",
"Fetching access tokens failed. Verify that your Dropbox app key and secret are correct." => "Indhentning af symboludtryk for adgang mislykkedes. Verificér at din Dropbox app-nøgle og -hemmelighed er korrekte.",
"Please provide a valid Dropbox app key and secret." => "Angiv venligst en gyldig Dropbox app-nøgle og hemmelighed",
"Step 1 failed. Exception: %s" => "Trin 1 mislykkedes. Undtagelse: %s",
"Step 2 failed. Exception: %s" => "Trin 2 mislykkedes. Undtagelse: %s",
"External storage" => "Eksternt lager",
......@@ -14,20 +14,20 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Bucket" => "Bucket",
"Amazon S3 and compliant" => "Amazon S3 og kompatible",
"Access Key" => "Adgangsnøgle",
"Secret Key" => "Hemmelig Nøgle ",
"Secret Key" => "Hemmelig nøgle ",
"Hostname" => "Værtsnavn",
"Port" => "Port",
"Region" => "Region",
"Enable SSL" => "Aktiver SSL",
"Enable SSL" => "Aktivér SSL",
"Enable Path Style" => "Aktivér stil for sti",
"App key" => "App-nøgle",
"App secret" => "App-hemmelighed",
"Host" => "Host",
"Host" => "Vært",
"Username" => "Brugernavn",
"Password" => "Kodeord",
"Root" => "Root",
"Secure ftps://" => "Sikker ftps://",
"Client ID" => "Klient ID",
"Client ID" => "Klient-ID",
"Client secret" => "Klient hemmelighed",
"OpenStack Object Storage" => "OpenStack Object Storage",
"Region (optional for OpenStack Object Storage)" => "Region (valgfri for OpenStack Object Storage)",
......@@ -46,7 +46,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Access granted" => "Adgang godkendt",
"Error configuring Dropbox storage" => "Fejl ved konfiguration af Dropbox plads",
"Grant access" => "Godkend adgang",
"Error configuring Google Drive storage" => "Fejl ved konfiguration af Google Drive plads",
"Error configuring Google Drive storage" => "Fejl ved konfiguration af Google Drive-plads",
"Personal" => "Personligt",
"System" => "System",
"All users. Type to select user or group." => "Alle brugere. Indtast for at vælge bruger eller gruppe.",
......@@ -54,9 +54,9 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Saved" => "Gemt",
"<b>Note:</b> " => "<b>Note:</b> ",
" and " => "og",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." => "<b>Bemærk:</b> cURL understøttelsen i PHP er enten ikke aktiveret eller installeret. Montering af %s er ikke muligt. Anmod din systemadministrator om at installere det.",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." => "<b>Bemærk:</b> cURL-understøttelsen i PHP er enten ikke aktiveret eller installeret. Monteringen af %s er ikke mulig. Anmod din systemadministrator om at installere det.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." => "<b>Bemærk:</b> FTP understøttelsen i PHP er enten ikke aktiveret eller installeret. Montering af %s er ikke muligt. Anmod din systemadministrator om at installere det.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." => "<b>Bemærk:</b> \"%s\" er ikke installeret. Montering af %s er ikke muligt. Anmod din systemadministrator om at installere det.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." => "<b>Bemærk:</b> \"%s\" er ikke installeret. Monteringen af %s er ikke mulig. Anmod din systemadministrator om at installere det.",
"You don't have any external storages" => "Du har ingen eksterne lagre",
"Name" => "Navn",
"Storage type" => "Lagertype",
......@@ -67,7 +67,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Available for" => "Tilgængelig for",
"Add storage" => "Tilføj lager",
"Delete" => "Slet",
"Enable User External Storage" => "Aktiver ekstern opbevaring for brugere",
"Enable User External Storage" => "Aktivér ekstern opbevaring for brugere",
"Allow users to mount the following external storage" => "Tillad brugere at montere følgende som eksternt lager"
);
$PLURAL_FORMS = "nplurals=2; plural=(n != 1);";
......@@ -61,6 +61,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"You can omit the protocol, except you require SSL. Then start with ldaps://" => "Du kan udelade protokollen, medmindre du skal bruge SSL. Start i så fald med ldaps://",
"Port" => "Port",
"User DN" => "Bruger DN",
"The DN of the client user with which the bind shall be done, e.g. uid=agent,dc=example,dc=com. For anonymous access, leave DN and Password empty." => "DN'et for klientbrugeren, for hvilken bindingen skal foretages, eks. uid=agent,dc=eksempel,dc=com. For anonym adgang lades DN og Password stå tomme.",
"Password" => "Kodeord",
"For anonymous access, leave DN and Password empty." => "For anonym adgang, skal du lade DN og Adgangskode tomme.",
"One Base DN per line" => "Ét Base DN per linje",
......@@ -72,6 +73,8 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Continue" => "Videre",
"Expert" => "Ekspert",
"Advanced" => "Avanceret",
"<b>Warning:</b> Apps user_ldap and user_webdavauth are incompatible. You may experience unexpected behavior. Please ask your system administrator to disable one of them." => "<b>Advarsel:</b> Apps'ene user_ldap og user_webdavauth er ikke kompatible. Du kan opleve uventet adfærd. Spørg venligst din systemadministrator om at slå én af dem fra.",
"<b>Warning:</b> The PHP LDAP module is not installed, the backend will not work. Please ask your system administrator to install it." => "<b>Advarsel:</b> PHP-modulet LDAP er ikke installeret - backend'en vil ikke fungere. Anmod venligst din systemadministrator om at installere det.",
"Connection Settings" => "Forbindelsesindstillinger ",
"Configuration Active" => "Konfiguration Aktiv",
"When unchecked, this configuration will be skipped." => "Hvis der ikke er markeret, så springes denne konfiguration over.",
......@@ -110,11 +113,14 @@ $TRANSLATIONS = array(
"User Home Folder Naming Rule" => "Navneregel for brugerens hjemmemappe",
"Leave empty for user name (default). Otherwise, specify an LDAP/AD attribute." => "Lad stå tom for brugernavn (standard). Alternativt, angiv en LDAP/AD-attribut.",
"Internal Username" => "Internt Brugernavn",
"By default the internal username will be created from the UUID attribute. It makes sure that the username is unique and characters do not need to be converted. The internal username has the restriction that only these characters are allowed: [ a-zA-Z0-9_.@- ]. Other characters are replaced with their ASCII correspondence or simply omitted. On collisions a number will be added/increased. The internal username is used to identify a user internally. It is also the default name for the user home folder. It is also a part of remote URLs, for instance for all *DAV services. With this setting, the default behavior can be overridden. To achieve a similar behavior as before ownCloud 5 enter the user display name attribute in the following field. Leave it empty for default behavior. Changes will have effect only on newly mapped (added) LDAP users." => "Som udgangspunkt oprettes det interne brugernavn fra UUID-attributten. Den sørger for at brugernavnet er unikt, og at der ikke kræves konvertering af tegnene. Det interne brugernavn er begrænset således, at det kun er følgende tegn som tillades: [a-zA-Z0-9_.@-] . Andre tegn erstattes med deres tilsvarende ASCII-kode eller bliver simpelthen udeladt. Ved kollisioner tilføjes/forøges et tal. Det interne brugernavn bruges til at identificere en bruger internt. Det er også standardnavnet for brugerens hjemmemappe. Det er desuden en del af fjern-URL'er, for eksempel for alle *DAV-tjenester. Med denne indstilling, så kan standardadfærden tilsidesættes. For at opnå en adfærd som ligner dén fra før ownCloud 5, så angives attributten for vist brugernavn i det følgende feed. Lad den stå tom for standardadfærd. Ændringer vil kune påvirke nyligt kortlagte (tilføjede) LDAP-brugere.",
"Internal Username Attribute:" => "Internt attribut for brugernavn:",
"Override UUID detection" => "Tilsidesæt UUID-detektering",
"By default, the UUID attribute is automatically detected. The UUID attribute is used to doubtlessly identify LDAP users and groups. Also, the internal username will be created based on the UUID, if not specified otherwise above. You can override the setting and pass an attribute of your choice. You must make sure that the attribute of your choice can be fetched for both users and groups and it is unique. Leave it empty for default behavior. Changes will have effect only on newly mapped (added) LDAP users and groups." => "Som udgangspunkt registreres UUID-attributten automatisk. UUID-attributten bruges til entydig identificering af LDAP-brugere og -grupper. I tillæg vil det interne brugernavn blive oprettes på basis af UUID'et, hvis andet ikke angives ovenfor. Du kan tilsidesætte indstillingen og angive en attribut efter eget valg. Du skal sørge for at dén attribut du selv vælger, kan hentes for både brugere og grupper, samt at den er unik. Lad stå tom for standardadfærd. Ændringer vil kun påvirke nyilgt kortlagte (tilføjede) LDAP-brugere og -grupper.",
"UUID Attribute for Users:" => "UUID-attribut for brugere:",
"UUID Attribute for Groups:" => "UUID-attribut for grupper:",
"Username-LDAP User Mapping" => "Kortlægning mellem brugernavn og LDAP-bruger",
"Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have a internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." => "Brugernavne bruges til at lagre og tildele (meta)data. For at kunne identificere og genkende brugere præcist, så vil hver LDAP-bruger have et internt brugernavn. Det oprettede brugernavn kortlægges til UUID'et for LDAP-brugeren. I tillæg mellemlagres DN'et for at mindske LDAP-interaktioner, men det benyttes ikke til identifikation. Hvis DN'et ændres, så vil ændringerne blive registreret. Det interne brugernavn anvendes overalt. Hvis kortlægningerne ryddes, så vil der være rester overalt. Rydning af kortlægningerne er ikke konfigurationssensitivt - det påvirker alle LDAP-konfigurationer! Ryd aldrig kortlægningerne i et produktionsmiljø, kun i et teststadie eller eksperimentelt stadie.",
"Clear Username-LDAP User Mapping" => "Ryd kortlægning mellem brugernavn og LDAP-bruger",
"Clear Groupname-LDAP Group Mapping" => "Ryd kortlægning mellem gruppenavn og LDAP-gruppe"
);
......
<?php
$TRANSLATIONS = array(
"Couldn't send mail to following users: %s " => "Kon nie e-pos aan die volgende gebruikers stuur nie: %s",
"Turned on maintenance mode" => "Instandhouding aangeskakel",
"Turned off maintenance mode" => "Instandhouding uitgeskakel",
"Updated database" => "Databasis opgedateer",
"Checked database schema update" => "Databasis skema opdatering nagegaan",
"Checked database schema update for apps" => "Databasis skema opdatering nagegaan vir sagteware",
"Updated \"%s\" to %s" => "\"%s\" opgedateer na %s",
"No image or file provided" => "Geen prent of lêer voorsien",
"Unknown filetype" => "Onbekende leertipe",
"Unknown filetype" => "Onbekende lêertipe",
"No temporary profile picture available, try again" => "Geen tydelike profiel foto beskikbaar nie, probeer weer",
"Sunday" => "Sondag",
"Monday" => "Mandag",
"Monday" => "Maandag",
"Tuesday" => "Dinsdag",
"Wednesday" => "Woensdag",
"Thursday" => "Donderdag",
......@@ -25,16 +30,23 @@ $TRANSLATIONS = array(
"November" => "November",
"December" => "Desember",
"Settings" => "Instellings",
"File" => "Lêer",
"Folder" => "Omslag",
"Image" => "Prent",
"Audio" => "Audio",
"Saving..." => "Stoor...",
"I know what I'm doing" => "Ek weet wat ek doen",
"Reset password" => "Herstel wagwoord",
"Password can not be changed. Please contact your administrator." => "Wagwoord kan nie verander word nie. Kontak asseblief jou stelsel administrateur.",
"No" => "Nee",
"Yes" => "Ja",
"Choose" => "Kies",
"Ok" => "OK",
"_{count} file conflict_::_{count} file conflicts_" => array("",""),
"New Files" => "Nuwe leêrs",
"Already existing files" => "Bestaande leêrs",
"Cancel" => "Kanseleer",
"One file conflict" => "Een lêer konflik",
"New Files" => "Nuwe lêers",
"Already existing files" => "Bestaande lêers",
"Cancel" => "Kanselleer",
"Continue" => "Gaan voort",
"Very weak password" => "Baie swak wagwoord",
"Weak password" => "Swak wagwoord",
......@@ -56,7 +68,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Set expiration date" => "Stel verval datum",
"Expiration date" => "Verval datum",
"group" => "groep",
"Resharing is not allowed" => "Hernieu deel is nie toegelaat nie ",
"Resharing is not allowed" => "Herdeling is nie toegelaat nie ",
"Shared in {item} with {user}" => "Gedeel in {item} met {user}",
"Unshare" => "Deel terug neem",
"can edit" => "kan wysig",
......@@ -88,12 +100,12 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Access forbidden" => "Toegang verbode",
"Security Warning" => "Sekuriteits waarskuwing",
"Your PHP version is vulnerable to the NULL Byte attack (CVE-2006-7243)" => "Jou PHP version is vulnerable to the NULL Byte attack (CVE-2006-7243)",
"Please update your PHP installation to use %s securely." => "Opdateer asseblief jou PHP instelasie om %s veilig te gebruik",
"Your data directory and files are probably accessible from the internet because the .htaccess file does not work." => "Jou data gids en leers is moontlik toeganklik vanaf die internet omdat die .htaccess leer nie werk nie.",
"Please update your PHP installation to use %s securely." => "Opdateer asseblief jou PHP installasie om %s veilig te gebruik",
"Your data directory and files are probably accessible from the internet because the .htaccess file does not work." => "Jou data gids en lêers is moontlik toeganklik vanaf die internet omdat die .htaccess lêer nie werk nie.",
"For information how to properly configure your server, please see the <a href=\"%s\" target=\"_blank\">documentation</a>." => "Vir inligting oor hoe om jou bediener behoorlik op te stel, sien asseblief die<a href=\"%s\" target=\"_blank\">dokumentasie</a>.",
"Create an <strong>admin account</strong>" => "Skep `n <strong>admin-rekening</strong>",
"Password" => "Wagwoord",
"Data folder" => "Data vouer",
"Data folder" => "Data omslag",
"Configure the database" => "Stel databasis op",
"Database user" => "Databasis-gebruiker",
"Database password" => "Databasis-wagwoord",
......
......@@ -37,9 +37,11 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Yes" => "হ্যাঁ",
"Choose" => "বেছে নিন",
"Ok" => "তথাস্তু",
"_{count} file conflict_::_{count} file conflicts_" => array("",""),
"_{count} file conflict_::_{count} file conflicts_" => array("{count} সাংঘর্ষিক ফাইল","{count} সাংঘর্ষিক ফাইল"),
"One file conflict" => "একটি সাংঘর্ষিক ফাইল",
"New Files" => "নতুন ফাইল",
"Already existing files" => "বিদ্যমান ফাইল",
"Which files do you want to keep?" => "কোন ফাইলগুলো রেখে দিতে চান?",
"Cancel" => "বাতিল",
"Continue" => "চালিয়ে যাও",
"Shared" => "ভাগাভাগিকৃত",
......
......@@ -140,6 +140,9 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Error favoriting" => "Chyba při označování jako oblíbené",
"Error unfavoriting" => "Chyba při odznačování jako oblíbené",
"Access forbidden" => "Přístup zakázán",
"File not found" => "Soubor nenalezen",
"The specified document has not been found on the server." => "Vybraný dokument nebyl na serveru nalezen.",
"You can click here to return to %s." => "Kliknout zde pro návrat na %s.",
"Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" => "Hej ty tam,\n\njen ti chci dát vědět, že %s sdílel %s s tebou.\nZobraz si to: %s\n\n",
"The share will expire on %s." => "Sdílení vyprší %s.",
"Cheers!" => "Ať slouží!",
......@@ -185,6 +188,8 @@ $TRANSLATIONS = array(
"The theme %s has been disabled." => "Vzhled %s byl zakázán.",
"Please make sure that the database, the config folder and the data folder have been backed up before proceeding." => "Před provedením dalšího kroku se prosím ujistěte, že databáze a konfigurační a datový adresář byly zazálohovány. ",
"Start update" => "Spustit aktualizaci",
"To avoid timeouts with larger installations, you can instead run the following command from your installation directory:" => "Abyste zabránili vypršení časového limitu u větších instalací, můžete namísto toho spustit následující příkaz v hlavním adresáři:"
"To avoid timeouts with larger installations, you can instead run the following command from your installation directory:" => "Abyste zabránili vypršení časového limitu u větších instalací, můžete namísto toho spustit následující příkaz v hlavním adresáři:",
"This %s instance is currently being updated, which may take a while." => "Tato instalace %s je právě aktualizována a to může chvíli trvat.",
"This page will refresh itself when the %s instance is available again." => "Tato stránka se automaticky načte poté, co bude opět dostupná instance %s."
);
$PLURAL_FORMS = "nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;";
......@@ -140,6 +140,9 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Error favoriting" => "Fejl ved favoritering",
"Error unfavoriting" => "Fejl ved fjernelse af favorisering.",
"Access forbidden" => "Adgang forbudt",
"File not found" => "Filen blev ikke fundet",
"The specified document has not been found on the server." => "Det angivne dokument blev ikke fundet på serveren.",
"You can click here to return to %s." => "Du kan klikke her for at gå tilbage til %s.",
"Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" => "Hej med dig\n\nDette blot for at lade dig vide, at %s har delt %s med dig.\nSe det her: %s\n\n",
"The share will expire on %s." => "Delingen vil udløbe om %s.",
"Cheers!" => "Hej!",
......
......@@ -140,6 +140,9 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Error favoriting" => "Fehler beim Favorisieren",
"Error unfavoriting" => "Fehler beim Entfernen aus den Favoriten",
"Access forbidden" => "Zugriff verboten",
"File not found" => "Datei nicht gefunden",
"The specified document has not been found on the server." => "Das ausgewählte Dokument wurde auf dem Server nicht gefunden.",
"You can click here to return to %s." => "Du kannst zur Rückkehr zu %s hier klicken.",
"Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" => "Hallo,\n\nich wollte Dich nur wissen lassen, dass %s %s mit Dir teilt.\nSchaue es Dir an: %s\n\n",
"The share will expire on %s." => "Die Freigabe wird am %s ablaufen.",
"Cheers!" => "Hallo!",
......
......@@ -140,6 +140,9 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Error favoriting" => "Fehler beim Hinzufügen zu den Favoriten",
"Error unfavoriting" => "Fehler beim Entfernen aus den Favoriten",
"Access forbidden" => "Zugriff verboten",
"File not found" => "Datei nicht gefunden",
"The specified document has not been found on the server." => "Das ausgewählte Dokument wurde auf dem Server nicht gefunden.",
"You can click here to return to %s." => "Sie können zur Rückkehr zu %s hier klicken.",
"Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" => "Hallo,\n\n%s hat %s mit Ihnen geteilt.\nAnsehen: %s\n\n",
"The share will expire on %s." => "Die Freigabe wird am %s ablaufen.",
"Cheers!" => "Noch einen schönen Tag!",
......
......@@ -140,6 +140,9 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Error favoriting" => "Error al marcar como favorito",
"Error unfavoriting" => "Error al quitar como favorito",
"Access forbidden" => "Acceso denegado",
"File not found" => "Archivo no encontrado",
"The specified document has not been found on the server." => "El documento indicado no se ha encontrado en el servidor.",
"You can click here to return to %s." => "Puede hacer clic aquí para volver a %s.",
"Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" => "Hola:\n\nTan solo queremos informarte que %s compartió %s contigo.\nMíralo aquí: %s\n\n",
"The share will expire on %s." => "El objeto dejará de ser compartido el %s.",
"Cheers!" => "¡Saludos!",
......@@ -185,6 +188,8 @@ $TRANSLATIONS = array(
"The theme %s has been disabled." => "El tema %s ha sido desactivado.",
"Please make sure that the database, the config folder and the data folder have been backed up before proceeding." => "Antes de proceder, asegúrese de que se haya hecho un respaldo de la base de datos, la carpeta de configuración y la carpeta de datos.",
"Start update" => "Iniciar actualización",
"To avoid timeouts with larger installations, you can instead run the following command from your installation directory:" => "Para evitar tiempos de espera en grandes instalaciones, en su lugar puede ejecutar el siguiente comando desde el directorio de instalación:"
"To avoid timeouts with larger installations, you can instead run the following command from your installation directory:" => "Para evitar tiempos de espera en grandes instalaciones, en su lugar puede ejecutar el siguiente comando desde el directorio de instalación:",
"This %s instance is currently being updated, which may take a while." => "Está instancia %s está siendo actualizada, lo que puede llevar un tiempo.",
"This page will refresh itself when the %s instance is available again." => "La página se refrescará por sí misma cuando la instancia %s vuelva a estar disponible."
);
$PLURAL_FORMS = "nplurals=2; plural=(n != 1);";
......@@ -139,6 +139,9 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Error favoriting" => "Suosituksen kirjoitusvirhe",
"Error unfavoriting" => "Suosituksen poisto virhe",
"Access forbidden" => "Pääsy estetty",
"File not found" => "Tiedostoa ei löytynyt",
"The specified document has not been found on the server." => "Määritettyä asiakirjaa ei löytynyt palvelimelta.",
"You can click here to return to %s." => "Napsauta tästä palataksesi %siin.",
"Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" => "Hei sinä!\n\n%s jakoi kohteen %s kanssasi.\nTutustu siihen: %s\n\n",
"The share will expire on %s." => "Jakaminen päättyy %s.",
"Cheers!" => "Kippis!",
......
......@@ -140,6 +140,9 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Error favoriting" => "Errore di creazione dei preferiti",
"Error unfavoriting" => "Errore di rimozione dai preferiti",
"Access forbidden" => "Accesso negato",
"File not found" => "File non trovato",
"The specified document has not been found on the server." => "Il documento specificato non è stato trovato sul server.",
"You can click here to return to %s." => "Puoi fare clic qui per tornare a %s.",
"Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" => "Ciao,\n\nvolevo informarti che %s ha condiviso %s con te.\nVedi: %s\n\n",
"The share will expire on %s." => "La condivisione scadrà il %s.",
"Cheers!" => "Saluti!",
......
......@@ -140,6 +140,9 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Error favoriting" => "Erro colocando nos favoritos",
"Error unfavoriting" => "Erro retirando do favoritos",
"Access forbidden" => "Acesso proibido",
"File not found" => "Arquivo não encontrado",
"The specified document has not been found on the server." => "O documento especificado não foi encontrado no servidor.",
"You can click here to return to %s." => "Você pode clicar aqui para retornar para %s.",
"Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" => "Olá,\n\ngostaria que você soubesse que %s compartilhou %s com você.\nVeja isto: %s\n\n",
"The share will expire on %s." => "O compartilhamento irá expirar em %s.",
"Cheers!" => "Saúde!",
......
......@@ -140,6 +140,9 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Error favoriting" => "Beğenilirken hata",
"Error unfavoriting" => "Beğeniden kaldırılırken hata",
"Access forbidden" => "Erişim yasak",
"File not found" => "Dosya bulunamadı",
"The specified document has not been found on the server." => "Belirtilen dosya sunucuda bulunamadı.",
"You can click here to return to %s." => "%s ana sayfasına dönmek için buraya tıklayabilirsiniz.",
"Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" => "Merhaba,\n\nSadece %s sizinle %s paylaşımını yaptığını bildiriyoruz.\nBuradan bakabilirsiniz: %s\n\n",
"The share will expire on %s." => "Bu paylaşım %s tarihinde sona erecek.",
"Cheers!" => "Hoşça kalın!",
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-19 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-20 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-19 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-20 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-19 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-20 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......@@ -90,7 +90,7 @@ msgid ""
"the encryption app has been disabled."
msgstr ""
#: hooks/hooks.php:298
#: hooks/hooks.php:301
msgid "Following users are not set up for encryption:"
msgstr ""
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-19 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-20 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment