Commit e58029f8 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 37adf6df
......@@ -42,6 +42,7 @@ OC.L10N.register(
"Delete" : "Smazat",
"Disconnect storage" : "Odpojit úložiště",
"Unshare" : "Zrušit sdílení",
"No permission to delete" : "Chybí oprávnění mazat",
"Download" : "Stáhnout",
"Select" : "Vybrat",
"Pending" : "Nevyřízené",
......
......@@ -40,6 +40,7 @@
"Delete" : "Smazat",
"Disconnect storage" : "Odpojit úložiště",
"Unshare" : "Zrušit sdílení",
"No permission to delete" : "Chybí oprávnění mazat",
"Download" : "Stáhnout",
"Select" : "Vybrat",
"Pending" : "Nevyřízené",
......
......@@ -42,6 +42,7 @@ OC.L10N.register(
"Delete" : "Διαγραφή",
"Disconnect storage" : "Αποσυνδεδεμένος αποθηκευτικός χώρος",
"Unshare" : "Διακοπή διαμοιρασμού",
"No permission to delete" : "Δεν έχετε άδεια να το διαγράψετε",
"Download" : "Λήψη",
"Select" : "Επιλογή",
"Pending" : "Εκκρεμεί",
......
......@@ -40,6 +40,7 @@
"Delete" : "Διαγραφή",
"Disconnect storage" : "Αποσυνδεδεμένος αποθηκευτικός χώρος",
"Unshare" : "Διακοπή διαμοιρασμού",
"No permission to delete" : "Δεν έχετε άδεια να το διαγράψετε",
"Download" : "Λήψη",
"Select" : "Επιλογή",
"Pending" : "Εκκρεμεί",
......
......@@ -42,6 +42,7 @@ OC.L10N.register(
"Delete" : "Удалить",
"Disconnect storage" : "Отсоединить хранилище",
"Unshare" : "Закрыть доступ",
"No permission to delete" : "Недостаточно прав для удаления",
"Download" : "Скачать",
"Select" : "Выбрать",
"Pending" : "Ожидание",
......
......@@ -40,6 +40,7 @@
"Delete" : "Удалить",
"Disconnect storage" : "Отсоединить хранилище",
"Unshare" : "Закрыть доступ",
"No permission to delete" : "Недостаточно прав для удаления",
"Download" : "Скачать",
"Select" : "Выбрать",
"Pending" : "Ожидание",
......
......@@ -42,6 +42,7 @@ OC.L10N.register(
"Delete" : "Обриши",
"Disconnect storage" : "Искључи складиште",
"Unshare" : "Не дели",
"No permission to delete" : "Без дозволе за брисање",
"Download" : "Преузми",
"Select" : "Изабери",
"Pending" : "На чекању",
......
......@@ -40,6 +40,7 @@
"Delete" : "Обриши",
"Disconnect storage" : "Искључи складиште",
"Unshare" : "Не дели",
"No permission to delete" : "Без дозволе за брисање",
"Download" : "Преузми",
"Select" : "Изабери",
"Pending" : "На чекању",
......
......@@ -21,6 +21,7 @@ OC.L10N.register(
"Remote share password" : "Heslo ke vzdálenému úložišti",
"Cancel" : "Zrušit",
"Add remote share" : "Přidat vzdálené úložiště",
"You can upload into this folder" : "Můžete nahrávat do tohoto adresáře",
"No ownCloud installation (7 or higher) found at {remote}" : "Nebyla nalezena instalace ownCloud (7 nebo vyšší) na {remote}",
"Invalid ownCloud url" : "Neplatná ownCloud url",
"Share" : "Sdílet",
......
......@@ -19,6 +19,7 @@
"Remote share password" : "Heslo ke vzdálenému úložišti",
"Cancel" : "Zrušit",
"Add remote share" : "Přidat vzdálené úložiště",
"You can upload into this folder" : "Můžete nahrávat do tohoto adresáře",
"No ownCloud installation (7 or higher) found at {remote}" : "Nebyla nalezena instalace ownCloud (7 nebo vyšší) na {remote}",
"Invalid ownCloud url" : "Neplatná ownCloud url",
"Share" : "Sdílet",
......
......@@ -30,7 +30,18 @@ OC.L10N.register(
"Mappings cleared successfully!" : "Mapování úspěšně vyčištěno!",
"Error while clearing the mappings." : "Chyba při čištění mapování.",
"Saving failed. Please make sure the database is in Operation. Reload before continuing." : "Ukládání selhalo. Ujistěte se, že databáze funguje. Načtěte znovu, než budete pokračovat.",
"Switching the mode will enable automatic LDAP queries. Depending on your LDAP size they may take a while. Do you still want to switch the mode?" : "Přepnutí módu povolí automatické LDAP dotazy. V závislosti na velikosti vašeho LDAP může vyhledávání chvíli trvat. Opravdu si přejete přepnout mód?",
"Mode switch" : "Přepnutí módu",
"Select attributes" : "Vyberte atributy",
"User not found. Please check your login attributes and username. Effective filter (to copy-and-paste for command line validation): <br/>" : "Uživatel nenalezen. Zkontrolujte prosím své přihlašovací údaje a jméno. Použitý filtr (pro zkopírování a ověření v příkazovém řádku): <br/>",
"User found and settings verified." : "Uživatel nalezen a nastavení ověřeno.",
"Settings verified, but one user found. Only the first will be able to login. Consider a more narrow filter." : "Nastavení ověřena, nalezen jeden uživatel. Pouze první se bude moci přihlásit. Zvažte nasazení užšího filtru.",
"An unspecified error occurred. Please check the settings and the log." : "Došlo k nespecifikované chybě. Zkontrolujte prosím nastavení a soubor logu.",
"The search filter is invalid, probably due to syntax issues like uneven number of opened and closed brackets. Please revise." : "Filtr vyhledávání je neplatný, pravděpodobně z důvodu chybné syntax jako třeba neuzavřené závorky. Ověřte to.",
"A connection error to LDAP / AD occurred, please check host, port and credentials." : "Došlo k chybě připojení k LDAP / AD, zkontrolujte prosím host, port a přihlašovací údaje.",
"The %uid placeholder is missing. It will be replaced with the login name when querying LDAP / AD." : "Chybí zástupný znak %uid. Bude nahrazen přihlašovacím jménem při dotazování LDAP / AD.",
"Please provide a login name to test against" : "Zadejte prosím přihlašovací jméno pro otestování",
"The group box was disabled, because the LDAP / AD server does not support memberOf." : "Skupinové pole bylo vypnuto, protože LDAP / AD server nepodporuje memberOf.",
"_%s group found_::_%s groups found_" : ["nalezena %s skupina","nalezeny %s skupiny","nalezeno %s skupin"],
"_%s user found_::_%s users found_" : ["nalezen %s uživatel","nalezeni %s uživatelé","nalezeno %s uživatelů"],
"Could not detect user display name attribute. Please specify it yourself in advanced ldap settings." : "Nelze detekovat atribut pro zobrazení jména uživatele. Upřesněte ho prosím sami v rozšířeném nastavení LDAP.",
......@@ -38,10 +49,13 @@ OC.L10N.register(
"Invalid Host" : "Neplatný hostitel",
"Server" : "Server",
"Users" : "Uživatelé",
"Login Attributes" : "Přihlašovací atributy",
"Groups" : "Skupiny",
"Test Configuration" : "Vyzkoušet nastavení",
"Help" : "Nápověda",
"Groups meeting these criteria are available in %s:" : "Skupiny splňující tyto podmínky jsou k dispozici v %s:",
"Only these object classes:" : "Pouze tyto třídy objektů:",
"Only from these groups:" : "Pouze z těchto skupin:",
"Search groups" : "Prohledat skupiny",
"Available groups" : "Dostupné skupiny",
"Selected groups" : "Vybrané skupiny",
......@@ -49,24 +63,36 @@ OC.L10N.register(
"LDAP Filter:" : "LDAP filtr:",
"The filter specifies which LDAP groups shall have access to the %s instance." : "Filtr určuje, kteří uživatelé LDAP mají mít přístup k instanci %s.",
"Test Filter" : "Otestovat filtr",
"Verify settings and count groups" : "Ověřit nastavení a spočítat skupiny",
"When logging in, %s will find the user based on the following attributes:" : "Při přihlašování, %s bude hledat uživatele na základě následujících atributů:",
"LDAP / AD Username:" : "LDAP / AD uživatelské jméno:",
"Allows login against the LDAP / AD username, which is either uid or samaccountname and will be detected." : "Umožňuje přihlášení s LDAP / AD uživatelským jménem, které má rozpoznatelnou hodnotu pro uid nebo samaccountname.",
"LDAP / AD Email Address:" : "LDAP / AD emailová adresa:",
"Allows login against an email attribute. Mail and mailPrimaryAddress will be allowed." : "Umožňuje přihlášení s atributem emailu. Jsou povoleny Mail a mailPrimaryAddress.",
"Other Attributes:" : "Další atributy:",
"Defines the filter to apply, when login is attempted. %%uid replaces the username in the login action. Example: \"uid=%%uid\"" : "Určuje použitý filtr při pokusu o přihlášení. %%uid nahrazuje uživatelské jméno v činnosti přihlášení. Příklad: \"uid=%%uid\"",
"Test Loginname" : "Testovací přihlašovací jméno",
"Verify settings" : "Ověřit nastavení",
"1. Server" : "1. Server",
"%s. Server:" : "%s. Server:",
"Host" : "Počítač",
"You can omit the protocol, except you require SSL. Then start with ldaps://" : "Můžete vynechat protokol, vyjma pokud požadujete SSL. Tehdy začněte s ldaps://",
"Port" : "Port",
"Detect Port" : "Detekovat port",
"User DN" : "Uživatelské DN",
"The DN of the client user with which the bind shall be done, e.g. uid=agent,dc=example,dc=com. For anonymous access, leave DN and Password empty." : "DN klientského uživatele, ke kterému tvoříte vazbu, např. uid=agent,dc=example,dc=com. Pro anonymní přístup ponechte DN a heslo prázdné.",
"Password" : "Heslo",
"For anonymous access, leave DN and Password empty." : "Pro anonymní přístup ponechte údaje DN and heslo prázdné.",
"One Base DN per line" : "Jedna základní DN na řádku",
"You can specify Base DN for users and groups in the Advanced tab" : "V rozšířeném nastavení můžete určit základní DN pro uživatele a skupiny",
"Detect Base DN" : "Detekovat Base DN",
"Test Base DN" : "Otestovat Base DN",
"Avoids automatic LDAP requests. Better for bigger setups, but requires some LDAP knowledge." : "Zabraňuje automatickým LDAP požadavkům. Výhodné pro objemná nastavení, ale vyžaduje znalosti o LDAP.",
"Manually enter LDAP filters (recommended for large directories)" : "Ručně vložit LDAP filtry (doporučeno pro obsáhlé adresáře)",
"Limit %s access to users meeting these criteria:" : "Omezit přístup %s uživatelům splňujícím tyto podmínky:",
"The most common object classes for users are organizationalPerson, person, user, and inetOrgPerson. If you are not sure which object class to select, please consult your directory admin." : "Nejčastější třídy objektů pro uživatele jsou organizationalPerson, person, user a inetOrgPerson. Pokud si nejste jisti které třídy objektů zvolit, obraťte se na svého adresářového správce.",
"The filter specifies which LDAP users shall have access to the %s instance." : "Filtr určuje, kteří uživatelé LDAP mají mít přístup k instanci %s.",
"Verify settings and count users" : "Ověřit nastavení a spočítat uživatele",
"Saving" : "Ukládá se",
"Back" : "Zpět",
"Continue" : "Pokračovat",
......
......@@ -28,7 +28,18 @@
"Mappings cleared successfully!" : "Mapování úspěšně vyčištěno!",
"Error while clearing the mappings." : "Chyba při čištění mapování.",
"Saving failed. Please make sure the database is in Operation. Reload before continuing." : "Ukládání selhalo. Ujistěte se, že databáze funguje. Načtěte znovu, než budete pokračovat.",
"Switching the mode will enable automatic LDAP queries. Depending on your LDAP size they may take a while. Do you still want to switch the mode?" : "Přepnutí módu povolí automatické LDAP dotazy. V závislosti na velikosti vašeho LDAP může vyhledávání chvíli trvat. Opravdu si přejete přepnout mód?",
"Mode switch" : "Přepnutí módu",
"Select attributes" : "Vyberte atributy",
"User not found. Please check your login attributes and username. Effective filter (to copy-and-paste for command line validation): <br/>" : "Uživatel nenalezen. Zkontrolujte prosím své přihlašovací údaje a jméno. Použitý filtr (pro zkopírování a ověření v příkazovém řádku): <br/>",
"User found and settings verified." : "Uživatel nalezen a nastavení ověřeno.",
"Settings verified, but one user found. Only the first will be able to login. Consider a more narrow filter." : "Nastavení ověřena, nalezen jeden uživatel. Pouze první se bude moci přihlásit. Zvažte nasazení užšího filtru.",
"An unspecified error occurred. Please check the settings and the log." : "Došlo k nespecifikované chybě. Zkontrolujte prosím nastavení a soubor logu.",
"The search filter is invalid, probably due to syntax issues like uneven number of opened and closed brackets. Please revise." : "Filtr vyhledávání je neplatný, pravděpodobně z důvodu chybné syntax jako třeba neuzavřené závorky. Ověřte to.",
"A connection error to LDAP / AD occurred, please check host, port and credentials." : "Došlo k chybě připojení k LDAP / AD, zkontrolujte prosím host, port a přihlašovací údaje.",
"The %uid placeholder is missing. It will be replaced with the login name when querying LDAP / AD." : "Chybí zástupný znak %uid. Bude nahrazen přihlašovacím jménem při dotazování LDAP / AD.",
"Please provide a login name to test against" : "Zadejte prosím přihlašovací jméno pro otestování",
"The group box was disabled, because the LDAP / AD server does not support memberOf." : "Skupinové pole bylo vypnuto, protože LDAP / AD server nepodporuje memberOf.",
"_%s group found_::_%s groups found_" : ["nalezena %s skupina","nalezeny %s skupiny","nalezeno %s skupin"],
"_%s user found_::_%s users found_" : ["nalezen %s uživatel","nalezeni %s uživatelé","nalezeno %s uživatelů"],
"Could not detect user display name attribute. Please specify it yourself in advanced ldap settings." : "Nelze detekovat atribut pro zobrazení jména uživatele. Upřesněte ho prosím sami v rozšířeném nastavení LDAP.",
......@@ -36,10 +47,13 @@
"Invalid Host" : "Neplatný hostitel",
"Server" : "Server",
"Users" : "Uživatelé",
"Login Attributes" : "Přihlašovací atributy",
"Groups" : "Skupiny",
"Test Configuration" : "Vyzkoušet nastavení",
"Help" : "Nápověda",
"Groups meeting these criteria are available in %s:" : "Skupiny splňující tyto podmínky jsou k dispozici v %s:",
"Only these object classes:" : "Pouze tyto třídy objektů:",
"Only from these groups:" : "Pouze z těchto skupin:",
"Search groups" : "Prohledat skupiny",
"Available groups" : "Dostupné skupiny",
"Selected groups" : "Vybrané skupiny",
......@@ -47,24 +61,36 @@
"LDAP Filter:" : "LDAP filtr:",
"The filter specifies which LDAP groups shall have access to the %s instance." : "Filtr určuje, kteří uživatelé LDAP mají mít přístup k instanci %s.",
"Test Filter" : "Otestovat filtr",
"Verify settings and count groups" : "Ověřit nastavení a spočítat skupiny",
"When logging in, %s will find the user based on the following attributes:" : "Při přihlašování, %s bude hledat uživatele na základě následujících atributů:",
"LDAP / AD Username:" : "LDAP / AD uživatelské jméno:",
"Allows login against the LDAP / AD username, which is either uid or samaccountname and will be detected." : "Umožňuje přihlášení s LDAP / AD uživatelským jménem, které má rozpoznatelnou hodnotu pro uid nebo samaccountname.",
"LDAP / AD Email Address:" : "LDAP / AD emailová adresa:",
"Allows login against an email attribute. Mail and mailPrimaryAddress will be allowed." : "Umožňuje přihlášení s atributem emailu. Jsou povoleny Mail a mailPrimaryAddress.",
"Other Attributes:" : "Další atributy:",
"Defines the filter to apply, when login is attempted. %%uid replaces the username in the login action. Example: \"uid=%%uid\"" : "Určuje použitý filtr při pokusu o přihlášení. %%uid nahrazuje uživatelské jméno v činnosti přihlášení. Příklad: \"uid=%%uid\"",
"Test Loginname" : "Testovací přihlašovací jméno",
"Verify settings" : "Ověřit nastavení",
"1. Server" : "1. Server",
"%s. Server:" : "%s. Server:",
"Host" : "Počítač",
"You can omit the protocol, except you require SSL. Then start with ldaps://" : "Můžete vynechat protokol, vyjma pokud požadujete SSL. Tehdy začněte s ldaps://",
"Port" : "Port",
"Detect Port" : "Detekovat port",
"User DN" : "Uživatelské DN",
"The DN of the client user with which the bind shall be done, e.g. uid=agent,dc=example,dc=com. For anonymous access, leave DN and Password empty." : "DN klientského uživatele, ke kterému tvoříte vazbu, např. uid=agent,dc=example,dc=com. Pro anonymní přístup ponechte DN a heslo prázdné.",
"Password" : "Heslo",
"For anonymous access, leave DN and Password empty." : "Pro anonymní přístup ponechte údaje DN and heslo prázdné.",
"One Base DN per line" : "Jedna základní DN na řádku",
"You can specify Base DN for users and groups in the Advanced tab" : "V rozšířeném nastavení můžete určit základní DN pro uživatele a skupiny",
"Detect Base DN" : "Detekovat Base DN",
"Test Base DN" : "Otestovat Base DN",
"Avoids automatic LDAP requests. Better for bigger setups, but requires some LDAP knowledge." : "Zabraňuje automatickým LDAP požadavkům. Výhodné pro objemná nastavení, ale vyžaduje znalosti o LDAP.",
"Manually enter LDAP filters (recommended for large directories)" : "Ručně vložit LDAP filtry (doporučeno pro obsáhlé adresáře)",
"Limit %s access to users meeting these criteria:" : "Omezit přístup %s uživatelům splňujícím tyto podmínky:",
"The most common object classes for users are organizationalPerson, person, user, and inetOrgPerson. If you are not sure which object class to select, please consult your directory admin." : "Nejčastější třídy objektů pro uživatele jsou organizationalPerson, person, user a inetOrgPerson. Pokud si nejste jisti které třídy objektů zvolit, obraťte se na svého adresářového správce.",
"The filter specifies which LDAP users shall have access to the %s instance." : "Filtr určuje, kteří uživatelé LDAP mají mít přístup k instanci %s.",
"Verify settings and count users" : "Ověřit nastavení a spočítat uživatele",
"Saving" : "Ukládá se",
"Back" : "Zpět",
"Continue" : "Pokračovat",
......
......@@ -83,6 +83,7 @@ OC.L10N.register(
"Error while changing permissions" : "権限変更でエラー発生",
"Shared with you and the group {group} by {owner}" : "あなたと {owner} のグループ {group} で共有中",
"Shared with you by {owner}" : "{owner} と共有中",
"Share with people on other ownClouds using the syntax username@example.com/owncloud" : "次の形式で指定して他のownCloudのユーザーと、共有",
"Share link" : "URLで共有",
"The public link will expire no later than {days} days after it is created" : "URLによる共有は、作成してから {days} 日以内に有効期限切れになります",
"Link" : "リンク",
......
......@@ -81,6 +81,7 @@
"Error while changing permissions" : "権限変更でエラー発生",
"Shared with you and the group {group} by {owner}" : "あなたと {owner} のグループ {group} で共有中",
"Shared with you by {owner}" : "{owner} と共有中",
"Share with people on other ownClouds using the syntax username@example.com/owncloud" : "次の形式で指定して他のownCloudのユーザーと、共有",
"Share link" : "URLで共有",
"The public link will expire no later than {days} days after it is created" : "URLによる共有は、作成してから {days} 日以内に有効期限切れになります",
"Link" : "リンク",
......
......@@ -84,6 +84,7 @@ OC.L10N.register(
"Set an admin password." : "Zadejte heslo správce.",
"Can't create or write into the data directory %s" : "Nelze vytvořit nebo zapisovat do datového adresáře %s",
"%s shared »%s« with you" : "%s s vámi sdílí »%s«",
"%s via %s" : "%s pomocí %s",
"Sharing %s failed, because the backend does not allow shares from type %i" : "Sdílení %s selhalo, podpůrná vrstva nepodporuje typ sdílení %i",
"Sharing %s failed, because the file does not exist" : "Sdílení %s selhalo, protože soubor neexistuje",
"You are not allowed to share %s" : "Nemáte povoleno sdílet %s",
......
......@@ -82,6 +82,7 @@
"Set an admin password." : "Zadejte heslo správce.",
"Can't create or write into the data directory %s" : "Nelze vytvořit nebo zapisovat do datového adresáře %s",
"%s shared »%s« with you" : "%s s vámi sdílí »%s«",
"%s via %s" : "%s pomocí %s",
"Sharing %s failed, because the backend does not allow shares from type %i" : "Sdílení %s selhalo, podpůrná vrstva nepodporuje typ sdílení %i",
"Sharing %s failed, because the file does not exist" : "Sdílení %s selhalo, protože soubor neexistuje",
"You are not allowed to share %s" : "Nemáte povoleno sdílet %s",
......
......@@ -50,9 +50,12 @@ OC.L10N.register(
"Email saved" : "Email uložen",
"Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" : "Jste si jisti, že chcete přidat \"{domain}\" mezi důvěryhodné domény?",
"Add trusted domain" : "Přidat důvěryhodnou doménu",
"Migration in progress. Please wait until the migration is finished" : "Migrace probíhá. Počkejte prosím než bude dokončena",
"Migration started …" : "Migrace spuštěna ...",
"Sending..." : "Odesílání...",
"All" : "Vše",
"Official apps are developed by and within the ownCloud community. They offer functionality central to ownCloud and are ready for production use." : "Oficiální aplikace jsou vyvíjeny komunitou ownCloud. Nabízejí funkce důležité pro ownCloud a jsou připraveny pro nasazení v produkčním prostředí.",
"Approved apps are developed by trusted developers and have passed a cursory security check. They are actively maintained in an open code repository and their maintainers deem them to be stable for casual to normal use." : "Schválené aplikace jsou vyvíjeny důvěryhodnými vývojáři a prošly zběžným bezpečnostním prověřením. Jsou aktivně udržovány v repozitáři s otevřeným kódem a jejich správci je považují za stabilní pro občasné až normální použití.",
"This app is not checked for security issues and is new or known to be unstable. Install on your own risk." : "U této aplikace nebyla provedena kontrola bezpečnostních problémů. Aplikace je nová nebo nestabilní. Instalujete na vlastní nebezpečí.",
"Please wait...." : "Čekejte prosím...",
"Error while disabling app" : "Chyba při zakazování aplikace",
......@@ -73,6 +76,7 @@ OC.L10N.register(
"Strong password" : "Silné heslo",
"Valid until {date}" : "Platný do {date}",
"Delete" : "Smazat",
"An error occurred. Please upload an ASCII-encoded PEM certificate." : "Došlo k chybě. Nahrajte prosím ASCII-kódovaný PEM certifikát.",
"Groups" : "Skupiny",
"Unable to delete {objName}" : "Nelze smazat {objName}",
"Error creating group" : "Chyba při vytváření skupiny",
......@@ -103,6 +107,8 @@ OC.L10N.register(
"NT LAN Manager" : "Správce NT LAN",
"SSL" : "SSL",
"TLS" : "TLS",
"php does not seem to be setup properly to query system environment variables. The test with getenv(\"PATH\") only returns an empty response." : "php není nejspíše správně nastaveno pro dotazování na proměnné hodnoty systému. Test s getenv(\"PATH\") vrací pouze prázdnou odpověď.",
"Please check the installation documentation for php configuration notes and the php configuration of your server, especially when using php-fpm." : "Zkontrolujte prosím konfiguraci php podle instalační dokumentace a php konfiguraci na serveru, hlavně při použití php-fpm.",
"The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Konfigurace je nastavena pouze pro čtení. Toto znemožňuje některá nastavení přes webové rozhraní. Dále musí být pro každou změnu povolen zápis do konfiguračního souboru ručně.",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP je patrně nastaveno tak, aby odstraňovalo bloky komentářů. Toto bude mít za následek nedostupnost množství hlavních aplikací.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Toto je pravděpodobně způsobeno aplikacemi pro urychlení načítání jako jsou Zend OPcache nebo eAccelerator.",
......@@ -136,6 +142,8 @@ OC.L10N.register(
"Execute one task with each page loaded" : "Spustit jednu úlohu s každým načtením stránky",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php je registrován u služby webcron, aby volal cron.php jednou za 15 minut přes http.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Použít systémovou službu cron pro volání cron.php každých 15 minut.",
"Enable server-side encryption" : "Povolit šifrování na straně serveru",
"Start migration" : "Spustit migraci",
"This is used for sending out notifications." : "Toto se používá pro odesílání upozornění.",
"Send mode" : "Mód odesílání",
"Encryption" : "Šifrování",
......@@ -168,6 +176,8 @@ OC.L10N.register(
"Version" : "Verze",
"More apps" : "Více aplikací",
"Developer documentation" : "Vývojářská dokumentace",
"Experimental applications ahead" : "Experimentální aplikace v pořadí",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Experimentální aplikace nejsou prověřovány na bezpečnostní chyby, mohou být nestabilní a velmi se měnit. Jejich instalací můžete způsobit ztrátu dat nebo bezpečnostní problémy.",
"by" : "sdílí",
"licensed" : "licencováno",
"Documentation:" : "Dokumentace:",
......@@ -188,6 +198,7 @@ OC.L10N.register(
"Administrator documentation" : "Dokumentace administrátora",
"Online documentation" : "Online dokumentace",
"Forum" : "Fórum",
"Issue tracker" : "Seznam chyb",
"Commercial support" : "Placená podpora",
"Get the apps to sync your files" : "Získat aplikace pro synchronizaci vašich souborů",
"Desktop client" : "Aplikace pro počítač",
......
......@@ -48,9 +48,12 @@
"Email saved" : "Email uložen",
"Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" : "Jste si jisti, že chcete přidat \"{domain}\" mezi důvěryhodné domény?",
"Add trusted domain" : "Přidat důvěryhodnou doménu",
"Migration in progress. Please wait until the migration is finished" : "Migrace probíhá. Počkejte prosím než bude dokončena",
"Migration started …" : "Migrace spuštěna ...",
"Sending..." : "Odesílání...",
"All" : "Vše",
"Official apps are developed by and within the ownCloud community. They offer functionality central to ownCloud and are ready for production use." : "Oficiální aplikace jsou vyvíjeny komunitou ownCloud. Nabízejí funkce důležité pro ownCloud a jsou připraveny pro nasazení v produkčním prostředí.",
"Approved apps are developed by trusted developers and have passed a cursory security check. They are actively maintained in an open code repository and their maintainers deem them to be stable for casual to normal use." : "Schválené aplikace jsou vyvíjeny důvěryhodnými vývojáři a prošly zběžným bezpečnostním prověřením. Jsou aktivně udržovány v repozitáři s otevřeným kódem a jejich správci je považují za stabilní pro občasné až normální použití.",
"This app is not checked for security issues and is new or known to be unstable. Install on your own risk." : "U této aplikace nebyla provedena kontrola bezpečnostních problémů. Aplikace je nová nebo nestabilní. Instalujete na vlastní nebezpečí.",
"Please wait...." : "Čekejte prosím...",
"Error while disabling app" : "Chyba při zakazování aplikace",
......@@ -71,6 +74,7 @@
"Strong password" : "Silné heslo",
"Valid until {date}" : "Platný do {date}",
"Delete" : "Smazat",
"An error occurred. Please upload an ASCII-encoded PEM certificate." : "Došlo k chybě. Nahrajte prosím ASCII-kódovaný PEM certifikát.",
"Groups" : "Skupiny",
"Unable to delete {objName}" : "Nelze smazat {objName}",
"Error creating group" : "Chyba při vytváření skupiny",
......@@ -101,6 +105,8 @@
"NT LAN Manager" : "Správce NT LAN",
"SSL" : "SSL",
"TLS" : "TLS",
"php does not seem to be setup properly to query system environment variables. The test with getenv(\"PATH\") only returns an empty response." : "php není nejspíše správně nastaveno pro dotazování na proměnné hodnoty systému. Test s getenv(\"PATH\") vrací pouze prázdnou odpověď.",
"Please check the installation documentation for php configuration notes and the php configuration of your server, especially when using php-fpm." : "Zkontrolujte prosím konfiguraci php podle instalační dokumentace a php konfiguraci na serveru, hlavně při použití php-fpm.",
"The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Konfigurace je nastavena pouze pro čtení. Toto znemožňuje některá nastavení přes webové rozhraní. Dále musí být pro každou změnu povolen zápis do konfiguračního souboru ručně.",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP je patrně nastaveno tak, aby odstraňovalo bloky komentářů. Toto bude mít za následek nedostupnost množství hlavních aplikací.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Toto je pravděpodobně způsobeno aplikacemi pro urychlení načítání jako jsou Zend OPcache nebo eAccelerator.",
......@@ -134,6 +140,8 @@
"Execute one task with each page loaded" : "Spustit jednu úlohu s každým načtením stránky",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php je registrován u služby webcron, aby volal cron.php jednou za 15 minut přes http.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Použít systémovou službu cron pro volání cron.php každých 15 minut.",
"Enable server-side encryption" : "Povolit šifrování na straně serveru",
"Start migration" : "Spustit migraci",
"This is used for sending out notifications." : "Toto se používá pro odesílání upozornění.",
"Send mode" : "Mód odesílání",
"Encryption" : "Šifrování",
......@@ -166,6 +174,8 @@
"Version" : "Verze",
"More apps" : "Více aplikací",
"Developer documentation" : "Vývojářská dokumentace",
"Experimental applications ahead" : "Experimentální aplikace v pořadí",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Experimentální aplikace nejsou prověřovány na bezpečnostní chyby, mohou být nestabilní a velmi se měnit. Jejich instalací můžete způsobit ztrátu dat nebo bezpečnostní problémy.",
"by" : "sdílí",
"licensed" : "licencováno",
"Documentation:" : "Dokumentace:",
......@@ -186,6 +196,7 @@
"Administrator documentation" : "Dokumentace administrátora",
"Online documentation" : "Online dokumentace",
"Forum" : "Fórum",
"Issue tracker" : "Seznam chyb",
"Commercial support" : "Placená podpora",
"Get the apps to sync your files" : "Získat aplikace pro synchronizaci vašich souborů",
"Desktop client" : "Aplikace pro počítač",
......
......@@ -76,6 +76,7 @@ OC.L10N.register(
"Strong password" : "Стойкий пароль",
"Valid until {date}" : "Действительно до {дата}",
"Delete" : "Удалить",
"An error occurred. Please upload an ASCII-encoded PEM certificate." : "Произошла ошибка. Пожалуйста загрузите сертификат PEM в ASCII кодировке.",
"Groups" : "Группы",
"Unable to delete {objName}" : "Невозможно удалить {objName}",
"Error creating group" : "Ошибка создания группы",
......@@ -106,6 +107,7 @@ OC.L10N.register(
"NT LAN Manager" : "Менеджер NT LAN",
"SSL" : "SSL",
"TLS" : "TLS",
"php does not seem to be setup properly to query system environment variables. The test with getenv(\"PATH\") only returns an empty response." : "PHP был установлен неверно. Запрос getenv(\"PATH\") возвращает пустые результаты.",
"The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Конфигурационный файл в режиме только для чтения. В связи с этим некоторые настройки веб-интерфейса невозможно изменить. Учтите, что для установки обновлений, вам потребуется самостоятельно разрешить запись в конфигурационный файл.",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "Очевидно, PHP настроен на вычищение блоков встроенной документации. Это сделает несколько центральных приложений недоступными.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Возможно это вызвано кешем/ускорителем вроде Zend OPcache или eAccelerator.",
......
......@@ -74,6 +74,7 @@
"Strong password" : "Стойкий пароль",
"Valid until {date}" : "Действительно до {дата}",
"Delete" : "Удалить",
"An error occurred. Please upload an ASCII-encoded PEM certificate." : "Произошла ошибка. Пожалуйста загрузите сертификат PEM в ASCII кодировке.",
"Groups" : "Группы",
"Unable to delete {objName}" : "Невозможно удалить {objName}",
"Error creating group" : "Ошибка создания группы",
......@@ -104,6 +105,7 @@
"NT LAN Manager" : "Менеджер NT LAN",
"SSL" : "SSL",
"TLS" : "TLS",
"php does not seem to be setup properly to query system environment variables. The test with getenv(\"PATH\") only returns an empty response." : "PHP был установлен неверно. Запрос getenv(\"PATH\") возвращает пустые результаты.",
"The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Конфигурационный файл в режиме только для чтения. В связи с этим некоторые настройки веб-интерфейса невозможно изменить. Учтите, что для установки обновлений, вам потребуется самостоятельно разрешить запись в конфигурационный файл.",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "Очевидно, PHP настроен на вычищение блоков встроенной документации. Это сделает несколько центральных приложений недоступными.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Возможно это вызвано кешем/ускорителем вроде Zend OPcache или eAccelerator.",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment