Commit e6d64783 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 172bcf2d
OC.L10N.register(
"encryption",
{
"Missing recovery key password" : "Nėra atstatymo rakto slaptažodžio",
"Please repeat the recovery key password" : "Pakartokite atstatymo rakto slaptažodį",
"Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" : "Pakartotas atstatymo rakto slaptažodis nesutampa su atstatymo rakto slaptažodžiu",
"Recovery key successfully enabled" : "Atkūrimo raktas sėkmingai įjungtas",
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Neišėjo įjungti jūsų atkūrimo rakto. Prašome jį patikrinti!",
"Recovery key successfully disabled" : "Atkūrimo raktas sėkmingai išjungtas",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Neišėjo išjungti jūsų atkūrimo rakto. Prašome jį patikrinti!",
"Missing parameters" : "Trūksta parametrų",
"Please provide the old recovery password" : "Įveskite seną atstatymo slaptažodį",
"Please provide a new recovery password" : "Įveskite naują atstatymo slaptažodį",
"Please repeat the new recovery password" : "Pakartokite naują atstatymo slaptažodį",
"Password successfully changed." : "Slaptažodis sėkmingai pakeistas",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Slaptažodis nebuvo pakeistas. Gali būti, kad buvo neteisingai suvestas senasis.",
"Recovery Key disabled" : "Atstatymo raktas išjungtas",
"Recovery Key enabled" : "Atstatymo raktas įjungtas",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Nepavyko įjungti atstatymo rakto, bandykite dar kartą arba susisiekite su administratoriumi",
"Could not update the private key password." : "Nepavyko atnaujinti privataus rakto slaptažodžio.",
"The old password was not correct, please try again." : "Neteisingas senas slaptažodis, pakartokite.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Esamas prisijungimo slaptažodis neteisingas, bandykite dar kartą.",
"Private key password successfully updated." : "Privataus rakto slaptažodis buvo sėkmingai atnaujintas.",
"You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one. Please run 'occ encryption:migrate' or contact your administrator" : "Reikalinga šifravimo raktų migracija iš senos versijos ( ownCloud <= 8.0) į naują. Įvykdykite komanda 'occ encryption:migrate' arba susisiekite su adminstratoriumi",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Netinkamas privatus raktas Šifravimo programai. Prašome atnaujinti savo privataus rakto slaptažodį asmeniniuose nustatymuose, kad atkurti prieigą prie šifruotų failų.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Šifravimo programa įjungta, bet Jūsų raktai nėra pritaikyti. Prašome atsijungti ir vėl prisijungti",
"Encryption App is enabled and ready" : "Šifravimo programėlė įjungta ir veikia",
"one-time password for server-side-encryption" : "Vienkartinis slaptažodis šifravimui serverio pusėje",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Failo iššifruoti nepavyko, gali būti jog jis yra pasidalintas su jumis. Paprašykite failo savininko, kad jums iš naujo pateiktų šį failą.",
"The share will expire on %s." : "Bendrinimo laikas baigsis %s.",
"Cheers!" : "Sveikinimai!",
"Enable recovery key" : "Įjungti atstatymo raktą",
"Disable recovery key" : "Išjungti atstatymo raktą",
"Recovery key password" : "Atkūrimo rakto slaptažodis",
"Repeat recovery key password" : "Pakartokite atstatymo rakto slaptažodį",
"Change recovery key password:" : "Pakeisti atkūrimo rakto slaptažodį:",
"Old recovery key password" : "Senas atstatymo rakto slaptažodis",
"New recovery key password" : "Naujas atstatymo rakto slaptažodis",
"Repeat new recovery key password" : "Pakartokite naują atstatymo rakto slaptažodį",
"Change Password" : "Pakeisti slaptažodį",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud bazinis šifravimo modulis",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Privataus rakto slaptažodis nebe sutampa su prisijungimo slaptažodžiu.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Nustatyti Jūsų privataus rakto slaptažodį į Jūsų dabartinį slaptažodį.",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Jei nepamenate savo seno slaptažodžio, galite paprašyti administratoriaus atkurti Jūsų failus.",
"Old log-in password" : "Senas prisijungimo slaptažodis",
"Current log-in password" : "Dabartinis prisijungimo slaptažodis",
......
{ "translations": {
"Missing recovery key password" : "Nėra atstatymo rakto slaptažodžio",
"Please repeat the recovery key password" : "Pakartokite atstatymo rakto slaptažodį",
"Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" : "Pakartotas atstatymo rakto slaptažodis nesutampa su atstatymo rakto slaptažodžiu",
"Recovery key successfully enabled" : "Atkūrimo raktas sėkmingai įjungtas",
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Neišėjo įjungti jūsų atkūrimo rakto. Prašome jį patikrinti!",
"Recovery key successfully disabled" : "Atkūrimo raktas sėkmingai išjungtas",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Neišėjo išjungti jūsų atkūrimo rakto. Prašome jį patikrinti!",
"Missing parameters" : "Trūksta parametrų",
"Please provide the old recovery password" : "Įveskite seną atstatymo slaptažodį",
"Please provide a new recovery password" : "Įveskite naują atstatymo slaptažodį",
"Please repeat the new recovery password" : "Pakartokite naują atstatymo slaptažodį",
"Password successfully changed." : "Slaptažodis sėkmingai pakeistas",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Slaptažodis nebuvo pakeistas. Gali būti, kad buvo neteisingai suvestas senasis.",
"Recovery Key disabled" : "Atstatymo raktas išjungtas",
"Recovery Key enabled" : "Atstatymo raktas įjungtas",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Nepavyko įjungti atstatymo rakto, bandykite dar kartą arba susisiekite su administratoriumi",
"Could not update the private key password." : "Nepavyko atnaujinti privataus rakto slaptažodžio.",
"The old password was not correct, please try again." : "Neteisingas senas slaptažodis, pakartokite.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Esamas prisijungimo slaptažodis neteisingas, bandykite dar kartą.",
"Private key password successfully updated." : "Privataus rakto slaptažodis buvo sėkmingai atnaujintas.",
"You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one. Please run 'occ encryption:migrate' or contact your administrator" : "Reikalinga šifravimo raktų migracija iš senos versijos ( ownCloud <= 8.0) į naują. Įvykdykite komanda 'occ encryption:migrate' arba susisiekite su adminstratoriumi",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Netinkamas privatus raktas Šifravimo programai. Prašome atnaujinti savo privataus rakto slaptažodį asmeniniuose nustatymuose, kad atkurti prieigą prie šifruotų failų.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Šifravimo programa įjungta, bet Jūsų raktai nėra pritaikyti. Prašome atsijungti ir vėl prisijungti",
"Encryption App is enabled and ready" : "Šifravimo programėlė įjungta ir veikia",
"one-time password for server-side-encryption" : "Vienkartinis slaptažodis šifravimui serverio pusėje",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Failo iššifruoti nepavyko, gali būti jog jis yra pasidalintas su jumis. Paprašykite failo savininko, kad jums iš naujo pateiktų šį failą.",
"The share will expire on %s." : "Bendrinimo laikas baigsis %s.",
"Cheers!" : "Sveikinimai!",
"Enable recovery key" : "Įjungti atstatymo raktą",
"Disable recovery key" : "Išjungti atstatymo raktą",
"Recovery key password" : "Atkūrimo rakto slaptažodis",
"Repeat recovery key password" : "Pakartokite atstatymo rakto slaptažodį",
"Change recovery key password:" : "Pakeisti atkūrimo rakto slaptažodį:",
"Old recovery key password" : "Senas atstatymo rakto slaptažodis",
"New recovery key password" : "Naujas atstatymo rakto slaptažodis",
"Repeat new recovery key password" : "Pakartokite naują atstatymo rakto slaptažodį",
"Change Password" : "Pakeisti slaptažodį",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud bazinis šifravimo modulis",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Privataus rakto slaptažodis nebe sutampa su prisijungimo slaptažodžiu.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Nustatyti Jūsų privataus rakto slaptažodį į Jūsų dabartinį slaptažodį.",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Jei nepamenate savo seno slaptažodžio, galite paprašyti administratoriaus atkurti Jūsų failus.",
"Old log-in password" : "Senas prisijungimo slaptažodis",
"Current log-in password" : "Dabartinis prisijungimo slaptažodis",
......
......@@ -37,6 +37,7 @@ OC.L10N.register(
"Password" : "パスワード",
"Rackspace" : "Rackspace",
"API key" : "APIキー",
"Username and password" : "ユーザー名とパスワード",
"RSA public key" : "RSA公開鍵",
"Public key" : "公開鍵",
"Amazon S3" : "Amazon S3",
......
......@@ -35,6 +35,7 @@
"Password" : "パスワード",
"Rackspace" : "Rackspace",
"API key" : "APIキー",
"Username and password" : "ユーザー名とパスワード",
"RSA public key" : "RSA公開鍵",
"Public key" : "公開鍵",
"Amazon S3" : "Amazon S3",
......
......@@ -77,6 +77,7 @@ OC.L10N.register(
"Uninstalling ...." : "Deinstallieren…",
"Error while uninstalling app" : "Fehler beim Deinstallieren der App",
"Uninstall" : "Deinstallieren",
"The app has been enabled but needs to be updated. You will be redirected to the update page in 5 seconds." : "Die App wurde aktiviert, muss aber aktualisiert werden. Du wirst in 5 Sekunden zu Aktualisierungsseite weitergeleitet",
"App update" : "App aktualisiert",
"An error occurred: {message}" : "Ein Fehler ist aufgetreten: {message}",
"Select a profile picture" : "Wähle ein Profilbild",
......@@ -132,6 +133,7 @@ OC.L10N.register(
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Wenn sich Deine Installation nicht im Wurzelverzeichnis der Domain befindet und Cron aus dem System genutzt wird, kann es zu Fehlern bei der URL-Generierung kommen. Um dies zu verhindern, setze bitte die „overwrite.cli.url“-Option in Deiner config.php auf das Web-Wurzelverzeichnis Deiner Installation (Vorschlag: „%s“).",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Die Ausführung des Cron-Jobs über die Kommandozeile war nicht möglich. Die folgenden technischen Fehler sind dabei aufgetreten:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Bitte überprüfe noch einmal die <a target=\"_blank\" href=\"%s\">Installationsanleitungen ↗</a> und kontrolliere das <a href=\"#log-section\">Log</a> auf mögliche Fehler oder Warnungen.",
"All checks passed." : "Alle Überprüfungen bestanden.",
"Open documentation" : "Dokumentation öffnen",
"Allow apps to use the Share API" : "Erlaubt Apps die Nutzung der Share-API",
"Allow users to share via link" : "Benutzern erlauben, Inhalte über Links zu teilen",
......
......@@ -75,6 +75,7 @@
"Uninstalling ...." : "Deinstallieren…",
"Error while uninstalling app" : "Fehler beim Deinstallieren der App",
"Uninstall" : "Deinstallieren",
"The app has been enabled but needs to be updated. You will be redirected to the update page in 5 seconds." : "Die App wurde aktiviert, muss aber aktualisiert werden. Du wirst in 5 Sekunden zu Aktualisierungsseite weitergeleitet",
"App update" : "App aktualisiert",
"An error occurred: {message}" : "Ein Fehler ist aufgetreten: {message}",
"Select a profile picture" : "Wähle ein Profilbild",
......@@ -130,6 +131,7 @@
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Wenn sich Deine Installation nicht im Wurzelverzeichnis der Domain befindet und Cron aus dem System genutzt wird, kann es zu Fehlern bei der URL-Generierung kommen. Um dies zu verhindern, setze bitte die „overwrite.cli.url“-Option in Deiner config.php auf das Web-Wurzelverzeichnis Deiner Installation (Vorschlag: „%s“).",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Die Ausführung des Cron-Jobs über die Kommandozeile war nicht möglich. Die folgenden technischen Fehler sind dabei aufgetreten:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Bitte überprüfe noch einmal die <a target=\"_blank\" href=\"%s\">Installationsanleitungen ↗</a> und kontrolliere das <a href=\"#log-section\">Log</a> auf mögliche Fehler oder Warnungen.",
"All checks passed." : "Alle Überprüfungen bestanden.",
"Open documentation" : "Dokumentation öffnen",
"Allow apps to use the Share API" : "Erlaubt Apps die Nutzung der Share-API",
"Allow users to share via link" : "Benutzern erlauben, Inhalte über Links zu teilen",
......
......@@ -30,6 +30,7 @@ OC.L10N.register(
"Unable to change password" : "パスワードを変更できません",
"Enabled" : "有効なアプリ",
"Not enabled" : "無効なアプリ",
"installing and updating apps via the app store or Federated Cloud Sharing" : "アプリストア または クラウド連携共有からアプリをインストール もしくはアップデート",
"Federated Cloud Sharing" : "統合されたクラウド共有",
"cURL is using an outdated %s version (%s). Please update your operating system or features such as %s will not work reliably." : "%s バージョン (%s) の古い cURL を使っています。OSを更新するか、この機能 %s が正しく動くアプリに更新してください。",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "問題が発生しました。ログファイルを確認してください。(Error: %s)",
......@@ -76,6 +77,7 @@ OC.L10N.register(
"Uninstalling ...." : "アンインストール中 ....",
"Error while uninstalling app" : "アプリをアンインストール中にエラーが発生",
"Uninstall" : "アンインストール",
"The app has been enabled but needs to be updated. You will be redirected to the update page in 5 seconds." : "アプリは有効ですが、更新が必要です。5秒後に更新ページにリダイレクトします。",
"App update" : "アプリのアップデート",
"An error occurred: {message}" : "エラーが発生しました: {message}",
"Select a profile picture" : "プロファイル画像を選択",
......@@ -84,6 +86,7 @@ OC.L10N.register(
"So-so password" : "まずまずのパスワード",
"Good password" : "良好なパスワード",
"Strong password" : "強いパスワード",
"An error occurred. Please upload an ASCII-encoded PEM certificate." : "エラーが発生しました。ASCIIコードのPEM証明書をアップロードしてください。",
"Valid until {date}" : "{date} まで有効",
"Delete" : "削除",
"Groups" : "グループ",
......@@ -116,16 +119,22 @@ OC.L10N.register(
"NT LAN Manager" : "NT LAN マネージャー",
"SSL" : "SSL",
"TLS" : "TLS",
"php does not seem to be setup properly to query system environment variables. The test with getenv(\"PATH\") only returns an empty response." : "PHPのシステム環境変数が正しく設定されていないようです。getenv(\"PATH\") コマンドでテストして何も値を返さないことを確認してください。",
"Please check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation documentation ↗</a> for php configuration notes and the php configuration of your server, especially when using php-fpm." : "PHP設定の注意とご利用のサーバー向けの特にphp-fpmを利用する場合の<a target=\"_blank\" href=\"%s\">インストールドキュメント ↗</a> を確認してください。",
"The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "\"config\"は読み取り専用になってます。そのためにWEBインターフェースで設定できません可能性があります。さらに、更新時に\"config\"ファイルを書き込み権限を与えることが必要",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHPでインラインドキュメントブロックを取り除く設定になっています。これによりコアアプリで利用できないものがいくつかあります。",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "これは、Zend OPcacheやeAccelerator 等のキャッシュ/アクセラレーターが原因かもしれません。",
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "サーバーがMicrosoft Windowsで動いています。ユーザーに最適なサービスを提供するためには、Linuxを利用することを強くお勧めします。",
"%1$s below version %2$s is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer %1$s version." : "%2$s よりも古いバージョンの %1$s がインストールされています。安定した稼働とパフォーマンスの観点から、新しいバージョンの %1$s にアップデートすることをお勧めします。",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "PHP のモジュール 'fileinfo' が見つかりません。mimeタイプの検出を精度良く行うために、このモジュールを有効にすることを強くお勧めします。",
"Transactional file locking is disabled, this might lead to issues with race conditions. Enable 'filelocking.enabled' in config.php to avoid these problems. See the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentation ↗</a> for more information." : "トランザクションファイルのロックが、無効になっています。これは競合時に問題となる可能性があります。これらの問題を回避するためには、config.php の中で'filelocking.enabled'を有効にします。詳細については、<a target=\"_blank\" href=\"%s\">ドキュメント↗ </a>を参照してください。",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "システムロケールを UTF-8 をサポートするロケールに設定できません。",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "これは、ファイル名の特定の文字に問題があることを意味しています。",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "次のロケールをサポートするには、システムに必要なパッケージをインストールすることを強くおすすめします: %s。",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "URLがドメインのルート(/)で終わっていない場合で、システムのcronを利用している場合は、URLの生成に問題が発生します。その場合は、config.php ファイルの中の \"overwrite.cli.url\" オプションをインストールしたwebrootのパスに設定してください。(推奨: \"%s\")",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "CLI から cronジョブを実行することができませんでした。次の技術的なエラーが発生しています:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "<a target=\"_blank\" href=\"%s\">インストールガイド ↗</a>をもう一度チェックして、<a href=\"#log-section\">ログ</a> にあるエラーまたは警告について確認してください。",
"All checks passed." : "すべてのチェックに合格しました。",
"Open documentation" : "ドキュメントを開く",
"Allow apps to use the Share API" : "アプリからの共有APIの利用を許可する",
"Allow users to share via link" : "URLリンクでの共有を許可する",
......@@ -149,8 +158,17 @@ OC.L10N.register(
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.phpは、HTTP経由で15分ごとにcron.phpを実行するようwebcronサービスに登録されています。",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "システムのcronサービスを利用して、15分間隔でcron.phpファイルを実行します。",
"Enable server-side encryption" : "サーバーサイド暗号化を有効にする",
"Please read carefully before activating server-side encryption: " : "サーバーサイド暗号化を有効にする前によくお読みください:",
"Once encryption is enabled, all files uploaded to the server from that point forward will be encrypted at rest on the server. It will only be possible to disable encryption at a later date if the active encryption module supports that function, and all pre-conditions (e.g. setting a recover key) are met." : "暗号化を一度有効化すると、この時点からサーバーにアップロードされるファイルの全てが暗号化されサーバー上に入ります。有効化された暗号モジュールは復号化機能をサポートしますが、すべての前提条件が満たされている(例えば、回復キーが設定されている)場合にのみ、後日暗号化を無効にすることが可能です。",
"Encryption alone does not guarantee security of the system. Please see ownCloud documentation for more information about how the encryption app works, and the supported use cases." : "暗号化だけでは、システムのセキュリティを保証するものではありません。暗号化アプリがどのように動作するかの詳細について、およびサポートされているユースケースについてはownCloudのドキュメントを参照してください。",
"Be aware that encryption always increases the file size." : "暗号化は、常にファイルサイズが増加することに注意してください。",
"It is always good to create regular backups of your data, in case of encryption make sure to backup the encryption keys along with your data." : "暗号化した場合には必ず、あなたのデータと共に暗号化キーをバックアップすることを確認し、定期的にデータをバックアップを作成することをお勧めします。",
"This is the final warning: Do you really want to enable encryption?" : "これが最後の警告です:本当に暗号化を有効にしますか?",
"Enable encryption" : "暗号化を有効に",
"No encryption module loaded, please enable an encryption module in the app menu." : "暗号化モジュールがロードされていません。アプリのメニューから暗号化モジュールを有効化してください。",
"Select default encryption module:" : "デフォルトの暗号化モジュールを選択:",
"You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one. Please enable the \"Default encryption module\" and run 'occ encryption:migrate'" : "古い暗号化(ownCloud <= 8.0) から新しいものに暗号化キーを移行する必要があります。\"デフォルトの暗号化モジュール\" を有効にして 'occ encryption:migrate' を実行してください。",
"You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one." : "古い暗号化(ownCloud <= 8.0) から新しいものに暗号化キーを移行する必要があります。",
"Start migration" : "移行を開始",
"This is used for sending out notifications." : "通知を送信する際に使用します。",
"Send mode" : "送信モード",
......@@ -174,6 +192,7 @@ OC.L10N.register(
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "ログファイルが100MB以上あります。ダウンロードに時間がかかります!",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLiteがデータベースとして使用されています。大規模な運用では別のデータベースに切り替えることをお勧めします。",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "特にデスクトップクライアントをファイル同期に使用する場合,SQLiteは非推奨です.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "他のデータベースに移行する場合はコマンドラインツール: 'occ db:convert-type' を使ってください。 <a target=\"_blank\" href=\"%s\">ドキュメント ↗</a>を参照してください。",
"How to do backups" : "バックアップ方法",
"Advanced monitoring" : "詳細モニタリング",
"Performance tuning" : "パフォーマンスチューニング",
......@@ -182,6 +201,7 @@ OC.L10N.register(
"Hardening and security guidance" : "堅牢化とセキュリティガイダンス",
"Version" : "バージョン",
"Developer documentation" : "開発者ドキュメント",
"Experimental applications ahead" : "実験的なアプリケーションを試す",
"by" : "by",
"licensed" : "ライセンス",
"Documentation:" : "ドキュメント:",
......
......@@ -28,6 +28,7 @@
"Unable to change password" : "パスワードを変更できません",
"Enabled" : "有効なアプリ",
"Not enabled" : "無効なアプリ",
"installing and updating apps via the app store or Federated Cloud Sharing" : "アプリストア または クラウド連携共有からアプリをインストール もしくはアップデート",
"Federated Cloud Sharing" : "統合されたクラウド共有",
"cURL is using an outdated %s version (%s). Please update your operating system or features such as %s will not work reliably." : "%s バージョン (%s) の古い cURL を使っています。OSを更新するか、この機能 %s が正しく動くアプリに更新してください。",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "問題が発生しました。ログファイルを確認してください。(Error: %s)",
......@@ -74,6 +75,7 @@
"Uninstalling ...." : "アンインストール中 ....",
"Error while uninstalling app" : "アプリをアンインストール中にエラーが発生",
"Uninstall" : "アンインストール",
"The app has been enabled but needs to be updated. You will be redirected to the update page in 5 seconds." : "アプリは有効ですが、更新が必要です。5秒後に更新ページにリダイレクトします。",
"App update" : "アプリのアップデート",
"An error occurred: {message}" : "エラーが発生しました: {message}",
"Select a profile picture" : "プロファイル画像を選択",
......@@ -82,6 +84,7 @@
"So-so password" : "まずまずのパスワード",
"Good password" : "良好なパスワード",
"Strong password" : "強いパスワード",
"An error occurred. Please upload an ASCII-encoded PEM certificate." : "エラーが発生しました。ASCIIコードのPEM証明書をアップロードしてください。",
"Valid until {date}" : "{date} まで有効",
"Delete" : "削除",
"Groups" : "グループ",
......@@ -114,16 +117,22 @@
"NT LAN Manager" : "NT LAN マネージャー",
"SSL" : "SSL",
"TLS" : "TLS",
"php does not seem to be setup properly to query system environment variables. The test with getenv(\"PATH\") only returns an empty response." : "PHPのシステム環境変数が正しく設定されていないようです。getenv(\"PATH\") コマンドでテストして何も値を返さないことを確認してください。",
"Please check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation documentation ↗</a> for php configuration notes and the php configuration of your server, especially when using php-fpm." : "PHP設定の注意とご利用のサーバー向けの特にphp-fpmを利用する場合の<a target=\"_blank\" href=\"%s\">インストールドキュメント ↗</a> を確認してください。",
"The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "\"config\"は読み取り専用になってます。そのためにWEBインターフェースで設定できません可能性があります。さらに、更新時に\"config\"ファイルを書き込み権限を与えることが必要",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHPでインラインドキュメントブロックを取り除く設定になっています。これによりコアアプリで利用できないものがいくつかあります。",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "これは、Zend OPcacheやeAccelerator 等のキャッシュ/アクセラレーターが原因かもしれません。",
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "サーバーがMicrosoft Windowsで動いています。ユーザーに最適なサービスを提供するためには、Linuxを利用することを強くお勧めします。",
"%1$s below version %2$s is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer %1$s version." : "%2$s よりも古いバージョンの %1$s がインストールされています。安定した稼働とパフォーマンスの観点から、新しいバージョンの %1$s にアップデートすることをお勧めします。",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "PHP のモジュール 'fileinfo' が見つかりません。mimeタイプの検出を精度良く行うために、このモジュールを有効にすることを強くお勧めします。",
"Transactional file locking is disabled, this might lead to issues with race conditions. Enable 'filelocking.enabled' in config.php to avoid these problems. See the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentation ↗</a> for more information." : "トランザクションファイルのロックが、無効になっています。これは競合時に問題となる可能性があります。これらの問題を回避するためには、config.php の中で'filelocking.enabled'を有効にします。詳細については、<a target=\"_blank\" href=\"%s\">ドキュメント↗ </a>を参照してください。",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "システムロケールを UTF-8 をサポートするロケールに設定できません。",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "これは、ファイル名の特定の文字に問題があることを意味しています。",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "次のロケールをサポートするには、システムに必要なパッケージをインストールすることを強くおすすめします: %s。",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "URLがドメインのルート(/)で終わっていない場合で、システムのcronを利用している場合は、URLの生成に問題が発生します。その場合は、config.php ファイルの中の \"overwrite.cli.url\" オプションをインストールしたwebrootのパスに設定してください。(推奨: \"%s\")",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "CLI から cronジョブを実行することができませんでした。次の技術的なエラーが発生しています:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "<a target=\"_blank\" href=\"%s\">インストールガイド ↗</a>をもう一度チェックして、<a href=\"#log-section\">ログ</a> にあるエラーまたは警告について確認してください。",
"All checks passed." : "すべてのチェックに合格しました。",
"Open documentation" : "ドキュメントを開く",
"Allow apps to use the Share API" : "アプリからの共有APIの利用を許可する",
"Allow users to share via link" : "URLリンクでの共有を許可する",
......@@ -147,8 +156,17 @@
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.phpは、HTTP経由で15分ごとにcron.phpを実行するようwebcronサービスに登録されています。",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "システムのcronサービスを利用して、15分間隔でcron.phpファイルを実行します。",
"Enable server-side encryption" : "サーバーサイド暗号化を有効にする",
"Please read carefully before activating server-side encryption: " : "サーバーサイド暗号化を有効にする前によくお読みください:",
"Once encryption is enabled, all files uploaded to the server from that point forward will be encrypted at rest on the server. It will only be possible to disable encryption at a later date if the active encryption module supports that function, and all pre-conditions (e.g. setting a recover key) are met." : "暗号化を一度有効化すると、この時点からサーバーにアップロードされるファイルの全てが暗号化されサーバー上に入ります。有効化された暗号モジュールは復号化機能をサポートしますが、すべての前提条件が満たされている(例えば、回復キーが設定されている)場合にのみ、後日暗号化を無効にすることが可能です。",
"Encryption alone does not guarantee security of the system. Please see ownCloud documentation for more information about how the encryption app works, and the supported use cases." : "暗号化だけでは、システムのセキュリティを保証するものではありません。暗号化アプリがどのように動作するかの詳細について、およびサポートされているユースケースについてはownCloudのドキュメントを参照してください。",
"Be aware that encryption always increases the file size." : "暗号化は、常にファイルサイズが増加することに注意してください。",
"It is always good to create regular backups of your data, in case of encryption make sure to backup the encryption keys along with your data." : "暗号化した場合には必ず、あなたのデータと共に暗号化キーをバックアップすることを確認し、定期的にデータをバックアップを作成することをお勧めします。",
"This is the final warning: Do you really want to enable encryption?" : "これが最後の警告です:本当に暗号化を有効にしますか?",
"Enable encryption" : "暗号化を有効に",
"No encryption module loaded, please enable an encryption module in the app menu." : "暗号化モジュールがロードされていません。アプリのメニューから暗号化モジュールを有効化してください。",
"Select default encryption module:" : "デフォルトの暗号化モジュールを選択:",
"You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one. Please enable the \"Default encryption module\" and run 'occ encryption:migrate'" : "古い暗号化(ownCloud <= 8.0) から新しいものに暗号化キーを移行する必要があります。\"デフォルトの暗号化モジュール\" を有効にして 'occ encryption:migrate' を実行してください。",
"You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one." : "古い暗号化(ownCloud <= 8.0) から新しいものに暗号化キーを移行する必要があります。",
"Start migration" : "移行を開始",
"This is used for sending out notifications." : "通知を送信する際に使用します。",
"Send mode" : "送信モード",
......@@ -172,6 +190,7 @@
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "ログファイルが100MB以上あります。ダウンロードに時間がかかります!",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLiteがデータベースとして使用されています。大規模な運用では別のデータベースに切り替えることをお勧めします。",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "特にデスクトップクライアントをファイル同期に使用する場合,SQLiteは非推奨です.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "他のデータベースに移行する場合はコマンドラインツール: 'occ db:convert-type' を使ってください。 <a target=\"_blank\" href=\"%s\">ドキュメント ↗</a>を参照してください。",
"How to do backups" : "バックアップ方法",
"Advanced monitoring" : "詳細モニタリング",
"Performance tuning" : "パフォーマンスチューニング",
......@@ -180,6 +199,7 @@
"Hardening and security guidance" : "堅牢化とセキュリティガイダンス",
"Version" : "バージョン",
"Developer documentation" : "開発者ドキュメント",
"Experimental applications ahead" : "実験的なアプリケーションを試す",
"by" : "by",
"licensed" : "ライセンス",
"Documentation:" : "ドキュメント:",
......
......@@ -26,10 +26,14 @@ OC.L10N.register(
"No user supplied" : "未提供使用者",
"Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "請提供管理者還原密碼,否則會遺失所有使用者資料",
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "錯誤的管理者還原密碼",
"Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "後端不支援變更密碼,但成功更新使用者的加密金鑰",
"Unable to change password" : "無法修改密碼",
"Enabled" : "已啓用",
"Not enabled" : "無啟動",
"installing and updating apps via the app store or Federated Cloud Sharing" : "透過應用程式中心或是聯盟式雲端分享來安裝、更新應用程式",
"Federated Cloud Sharing" : "聯盟式雲端分享",
"cURL is using an outdated %s version (%s). Please update your operating system or features such as %s will not work reliably." : "cURL 使用的版本 %s (%s)已經過期,請您更新您的作業系統,否則功能如 %s 可能無法正常運作。",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "出現了一個問題,請您檢查您的記錄檔 (錯誤: %s)",
"Migration Completed" : "遷移已完成",
"Group already exists." : "群組已存在",
"Unable to add group." : "無法新增群組",
......@@ -49,12 +53,19 @@ OC.L10N.register(
"Invalid user" : "無效的使用者",
"Unable to change mail address" : "無法更改 email 地址",
"Email saved" : "Email 已儲存",
"Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" : "您確定要新增 \"{domain}' 為信任的網域?",
"Add trusted domain" : "新增信任的網域",
"Migration in progress. Please wait until the migration is finished" : "資料搬移中,請耐心等候直到資料搬移結束",
"Migration started …" : "遷移開始中 ...",
"Sending..." : "寄送中...",
"Official" : "官方",
"Approved" : "已批准",
"Experimental" : "實驗性質",
"All" : "所有",
"Official apps are developed by and within the ownCloud community. They offer functionality central to ownCloud and are ready for production use." : "官方應用程式是由ownCloud社群開發,他們提供ownCloud的主要功能並確定功能已經準備好可以被使用。",
"Approved apps are developed by trusted developers and have passed a cursory security check. They are actively maintained in an open code repository and their maintainers deem them to be stable for casual to normal use." : "認可的應用程式經由可信任的開發人員所設計,並且經過一連串的安全測試,他們在開放的程式庫中維護這些應用程式,而且確保這些應用程式能穩定的正常使用。",
"This app is not checked for security issues and is new or known to be unstable. Install at your own risk." : "這個應用程式並沒有經過安全檢測,可能會是不穩定的,如果您要安裝的話,風險自行負責。",
"Update to %s" : "更新到 %s",
"Please wait...." : "請稍候...",
"Error while disabling app" : "停用應用程式錯誤",
"Disable" : "停用",
......@@ -66,6 +77,8 @@ OC.L10N.register(
"Uninstalling ...." : "正在解除安裝…",
"Error while uninstalling app" : "移除應用程式錯誤",
"Uninstall" : "解除安裝",
"The app has been enabled but needs to be updated. You will be redirected to the update page in 5 seconds." : "這個應用程式已經可以使用,但是需要更新,您將會在5秒後被引導至更新頁面。",
"App update" : "應用程式更新",
"An error occurred: {message}" : "發生錯誤:{message}",
"Select a profile picture" : "選擇大頭貼",
"Very weak password" : "非常弱的密碼",
......@@ -73,16 +86,27 @@ OC.L10N.register(
"So-so password" : "普通的密碼",
"Good password" : "好的密碼",
"Strong password" : "很強的密碼",
"An error occurred. Please upload an ASCII-encoded PEM certificate." : "錯誤發生,請您上傳ASCII編碼的PEM憑證。",
"Valid until {date}" : "{date} 前有效",
"Delete" : "刪除",
"Groups" : "群組",
"Unable to delete {objName}" : "無法刪除 {objName}",
"Error creating group" : "創建群組時發生錯誤",
"A valid group name must be provided" : "必須提供一個有效的群組名稱",
"deleted {groupName}" : "刪除 {groupName}",
"undo" : "復原",
"no group" : "沒有群組",
"never" : "永不",
"deleted {userName}" : "刪除 {userName}",
"add group" : "新增群組",
"Changing the password will result in data loss, because data recovery is not available for this user" : "更改密碼會造成資料遺失,因為資料復原的功能無法在這個使用者使用",
"A valid username must be provided" : "必須提供一個有效的用戶名",
"Error creating user" : "建立用戶時出現錯誤",
"A valid password must be provided" : "一定要提供一個有效的密碼",
"A valid email must be provided" : "必須提供一個有效的電子郵件",
"__language_name__" : "__language_name__",
"Sync clients" : "同步客戶端",
"Personal info" : "個人資訊",
"SSL root certificates" : "SSL 根憑證",
"Everything (fatal issues, errors, warnings, info, debug)" : "全部(嚴重問題,錯誤,警告,資訊,除錯)",
"Info, warnings, errors and fatal issues" : "資訊,警告,錯誤和嚴重問題",
......@@ -95,19 +119,39 @@ OC.L10N.register(
"NT LAN Manager" : "NT LAN Manager",
"SSL" : "SSL",
"TLS" : "TLS",
"php does not seem to be setup properly to query system environment variables. The test with getenv(\"PATH\") only returns an empty response." : "php看起來沒有設定完成,無法正確取得系統環境變數,getenv(\"PATH\")回傳資料為空值。",
"Please check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation documentation ↗</a> for php configuration notes and the php configuration of your server, especially when using php-fpm." : "請您參考 <a target=\"_blank\" href=\"%s\">安裝文件手冊 ↗</a> 來確認php的設定值以及伺服器端的php設定,特別是當您使用php-fpm。",
"The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "僅供讀取功能已經啟用,這樣可以預防來至網頁端的設定操作,當檔案需要更改時,每次都需要手動更新為可寫入的模式。",
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "您使用的伺服器是微軟的Windows,我們強烈建議您改用Linux以求最好的使用者體驗。",
"%1$s below version %2$s is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer %1$s version." : "%1$s 已經安裝以下版本 %2$s,為求穩定及效能表現,我們建議您將版本更新至新版的 %1$s。",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "未偵測到 PHP 模組 'fileinfo'。我們強烈建議啟用這個模組以取得最好的 mime-type 支援。",
"Transactional file locking is disabled, this might lead to issues with race conditions. Enable 'filelocking.enabled' in config.php to avoid these problems. See the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentation ↗</a> for more information." : "事務型文件鎖定的功能已經取消,這可能會造成競態條件,請在config.php中啟用 'filelocking.enabled' 以避免出現這樣的問題,請參考<a target=\"_blank\" href=\"%s\">文件手冊 ↗</a> 來了解更多的資訊。",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "系統語系無法設定只支援 UTF-8",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "這個意思是指在檔名中使用一些字元可能會有問題",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "我們強烈建議在您的系統上安裝必要的套件來支援以下的語系: %s",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "如果您不是使用root來安裝,而是透過系統自定義的排程的話,URL的生成可能會有問題,為了避免這樣的狀況,請您在config.php檔案裡設置 \"overwrite.cli.url\",設定您安裝的webroot的路徑 (建議值: \"%s\")",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : " 不可能透過CLI來執行cronjob,發生以下技術性錯誤:",
"Transactional file locking is using the database as locking backend, for best performance it's advised to configure a memcache for locking. See the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentation ↗</a> for more information." : "事務型文件鎖定目前是使用後端資料庫的鎖定功能,為了達到最好的效能,建議鎖定功能使用記憶體快取,請看<a target=\"_blank\" href=\"%s\">文件手冊 ↗</a> 來獲得更多的資訊。",
"Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "請再次檢查 <a target=\"_blank\" href=\"%s\">安裝導引手冊 ↗</a>,並且確定沒有任何的錯誤或是警告訊息在 <a href=\"#log-section\">記錄檔</a>。",
"All checks passed." : "通過所有的檢查。",
"Open documentation" : "開啟文件",
"Allow apps to use the Share API" : "允許 apps 使用分享 API",
"Allow users to share via link" : "允使用者透過連結分享",
"Enforce password protection" : "強制分享連結使用密碼保護",
"Allow public uploads" : "允許任何人上傳",
"Allow users to send mail notification for shared files" : "允許使用者寄送有關分享檔案的郵件通知",
"Set default expiration date" : "設定預設到期日期",
"Expire after " : "在什麼時候過期",
"days" : "",
"Enforce expiration date" : "強制分享連結設置分享期限",
"Allow resharing" : "允許轉貼分享",
"Restrict users to only share with users in their groups" : "限制使用者只能分享給群組裡的其他使用者。",
"Allow users to send mail notification for shared files to other users" : "允許使用者寄送檔案分享通知給其他使用者",
"Exclude groups from sharing" : "禁止群組分享檔案",
"These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "這個群組依然能夠收到其他分享,但是沒有辦法啟用。",
"Allow username autocompletion in share dialog. If this is disabled the full username needs to be entered." : "允許使用者名稱自動補齊在分享對話框,如果取消這個功能,必須完整輸入使用者名稱。",
"Last cron job execution: %s." : "最後的排程已執行: %s。",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "最後的排程已執行: %s。看起來發生了一些錯誤。",
"Cron was not executed yet!" : "排程沒有執行!",
"Execute one task with each page loaded" : "當頁面載入時,執行",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "已經與 webcron 服務註冊好,將會每15分鐘呼叫 cron.php",
......
......@@ -24,10 +24,14 @@
"No user supplied" : "未提供使用者",
"Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "請提供管理者還原密碼,否則會遺失所有使用者資料",
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "錯誤的管理者還原密碼",
"Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "後端不支援變更密碼,但成功更新使用者的加密金鑰",
"Unable to change password" : "無法修改密碼",
"Enabled" : "已啓用",
"Not enabled" : "無啟動",
"installing and updating apps via the app store or Federated Cloud Sharing" : "透過應用程式中心或是聯盟式雲端分享來安裝、更新應用程式",
"Federated Cloud Sharing" : "聯盟式雲端分享",
"cURL is using an outdated %s version (%s). Please update your operating system or features such as %s will not work reliably." : "cURL 使用的版本 %s (%s)已經過期,請您更新您的作業系統,否則功能如 %s 可能無法正常運作。",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "出現了一個問題,請您檢查您的記錄檔 (錯誤: %s)",
"Migration Completed" : "遷移已完成",
"Group already exists." : "群組已存在",
"Unable to add group." : "無法新增群組",
......@@ -47,12 +51,19 @@
"Invalid user" : "無效的使用者",
"Unable to change mail address" : "無法更改 email 地址",
"Email saved" : "Email 已儲存",
"Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" : "您確定要新增 \"{domain}' 為信任的網域?",
"Add trusted domain" : "新增信任的網域",
"Migration in progress. Please wait until the migration is finished" : "資料搬移中,請耐心等候直到資料搬移結束",
"Migration started …" : "遷移開始中 ...",
"Sending..." : "寄送中...",
"Official" : "官方",
"Approved" : "已批准",
"Experimental" : "實驗性質",
"All" : "所有",
"Official apps are developed by and within the ownCloud community. They offer functionality central to ownCloud and are ready for production use." : "官方應用程式是由ownCloud社群開發,他們提供ownCloud的主要功能並確定功能已經準備好可以被使用。",
"Approved apps are developed by trusted developers and have passed a cursory security check. They are actively maintained in an open code repository and their maintainers deem them to be stable for casual to normal use." : "認可的應用程式經由可信任的開發人員所設計,並且經過一連串的安全測試,他們在開放的程式庫中維護這些應用程式,而且確保這些應用程式能穩定的正常使用。",
"This app is not checked for security issues and is new or known to be unstable. Install at your own risk." : "這個應用程式並沒有經過安全檢測,可能會是不穩定的,如果您要安裝的話,風險自行負責。",
"Update to %s" : "更新到 %s",
"Please wait...." : "請稍候...",
"Error while disabling app" : "停用應用程式錯誤",
"Disable" : "停用",
......@@ -64,6 +75,8 @@
"Uninstalling ...." : "正在解除安裝…",
"Error while uninstalling app" : "移除應用程式錯誤",
"Uninstall" : "解除安裝",
"The app has been enabled but needs to be updated. You will be redirected to the update page in 5 seconds." : "這個應用程式已經可以使用,但是需要更新,您將會在5秒後被引導至更新頁面。",
"App update" : "應用程式更新",
"An error occurred: {message}" : "發生錯誤:{message}",
"Select a profile picture" : "選擇大頭貼",
"Very weak password" : "非常弱的密碼",
......@@ -71,16 +84,27 @@
"So-so password" : "普通的密碼",
"Good password" : "好的密碼",
"Strong password" : "很強的密碼",
"An error occurred. Please upload an ASCII-encoded PEM certificate." : "錯誤發生,請您上傳ASCII編碼的PEM憑證。",
"Valid until {date}" : "{date} 前有效",
"Delete" : "刪除",
"Groups" : "群組",
"Unable to delete {objName}" : "無法刪除 {objName}",
"Error creating group" : "創建群組時發生錯誤",
"A valid group name must be provided" : "必須提供一個有效的群組名稱",
"deleted {groupName}" : "刪除 {groupName}",
"undo" : "復原",
"no group" : "沒有群組",
"never" : "永不",
"deleted {userName}" : "刪除 {userName}",
"add group" : "新增群組",
"Changing the password will result in data loss, because data recovery is not available for this user" : "更改密碼會造成資料遺失,因為資料復原的功能無法在這個使用者使用",
"A valid username must be provided" : "必須提供一個有效的用戶名",
"Error creating user" : "建立用戶時出現錯誤",
"A valid password must be provided" : "一定要提供一個有效的密碼",
"A valid email must be provided" : "必須提供一個有效的電子郵件",
"__language_name__" : "__language_name__",
"Sync clients" : "同步客戶端",
"Personal info" : "個人資訊",
"SSL root certificates" : "SSL 根憑證",
"Everything (fatal issues, errors, warnings, info, debug)" : "全部(嚴重問題,錯誤,警告,資訊,除錯)",
"Info, warnings, errors and fatal issues" : "資訊,警告,錯誤和嚴重問題",
......@@ -93,19 +117,39 @@
"NT LAN Manager" : "NT LAN Manager",
"SSL" : "SSL",
"TLS" : "TLS",
"php does not seem to be setup properly to query system environment variables. The test with getenv(\"PATH\") only returns an empty response." : "php看起來沒有設定完成,無法正確取得系統環境變數,getenv(\"PATH\")回傳資料為空值。",
"Please check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation documentation ↗</a> for php configuration notes and the php configuration of your server, especially when using php-fpm." : "請您參考 <a target=\"_blank\" href=\"%s\">安裝文件手冊 ↗</a> 來確認php的設定值以及伺服器端的php設定,特別是當您使用php-fpm。",
"The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "僅供讀取功能已經啟用,這樣可以預防來至網頁端的設定操作,當檔案需要更改時,每次都需要手動更新為可寫入的模式。",
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "您使用的伺服器是微軟的Windows,我們強烈建議您改用Linux以求最好的使用者體驗。",
"%1$s below version %2$s is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer %1$s version." : "%1$s 已經安裝以下版本 %2$s,為求穩定及效能表現,我們建議您將版本更新至新版的 %1$s。",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "未偵測到 PHP 模組 'fileinfo'。我們強烈建議啟用這個模組以取得最好的 mime-type 支援。",
"Transactional file locking is disabled, this might lead to issues with race conditions. Enable 'filelocking.enabled' in config.php to avoid these problems. See the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentation ↗</a> for more information." : "事務型文件鎖定的功能已經取消,這可能會造成競態條件,請在config.php中啟用 'filelocking.enabled' 以避免出現這樣的問題,請參考<a target=\"_blank\" href=\"%s\">文件手冊 ↗</a> 來了解更多的資訊。",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "系統語系無法設定只支援 UTF-8",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "這個意思是指在檔名中使用一些字元可能會有問題",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "我們強烈建議在您的系統上安裝必要的套件來支援以下的語系: %s",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "如果您不是使用root來安裝,而是透過系統自定義的排程的話,URL的生成可能會有問題,為了避免這樣的狀況,請您在config.php檔案裡設置 \"overwrite.cli.url\",設定您安裝的webroot的路徑 (建議值: \"%s\")",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : " 不可能透過CLI來執行cronjob,發生以下技術性錯誤:",
"Transactional file locking is using the database as locking backend, for best performance it's advised to configure a memcache for locking. See the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentation ↗</a> for more information." : "事務型文件鎖定目前是使用後端資料庫的鎖定功能,為了達到最好的效能,建議鎖定功能使用記憶體快取,請看<a target=\"_blank\" href=\"%s\">文件手冊 ↗</a> 來獲得更多的資訊。",
"Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "請再次檢查 <a target=\"_blank\" href=\"%s\">安裝導引手冊 ↗</a>,並且確定沒有任何的錯誤或是警告訊息在 <a href=\"#log-section\">記錄檔</a>。",
"All checks passed." : "通過所有的檢查。",
"Open documentation" : "開啟文件",
"Allow apps to use the Share API" : "允許 apps 使用分享 API",
"Allow users to share via link" : "允使用者透過連結分享",
"Enforce password protection" : "強制分享連結使用密碼保護",
"Allow public uploads" : "允許任何人上傳",
"Allow users to send mail notification for shared files" : "允許使用者寄送有關分享檔案的郵件通知",
"Set default expiration date" : "設定預設到期日期",
"Expire after " : "在什麼時候過期",
"days" : "天",
"Enforce expiration date" : "強制分享連結設置分享期限",
"Allow resharing" : "允許轉貼分享",
"Restrict users to only share with users in their groups" : "限制使用者只能分享給群組裡的其他使用者。",
"Allow users to send mail notification for shared files to other users" : "允許使用者寄送檔案分享通知給其他使用者",
"Exclude groups from sharing" : "禁止群組分享檔案",
"These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "這個群組依然能夠收到其他分享,但是沒有辦法啟用。",
"Allow username autocompletion in share dialog. If this is disabled the full username needs to be entered." : "允許使用者名稱自動補齊在分享對話框,如果取消這個功能,必須完整輸入使用者名稱。",
"Last cron job execution: %s." : "最後的排程已執行: %s。",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "最後的排程已執行: %s。看起來發生了一些錯誤。",
"Cron was not executed yet!" : "排程沒有執行!",
"Execute one task with each page loaded" : "當頁面載入時,執行",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "已經與 webcron 服務註冊好,將會每15分鐘呼叫 cron.php",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment