Commit ec6e7088 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 573be909
OC.L10N.register(
"files",
{
"Storage not available" : "Pohrana je nedostupna",
"Storage invalid" : "Pohrana je neispravna",
"Unknown error" : "Nepoznata greška",
"Could not move %s - File with this name already exists" : "Nemoguće premjestiti %s - Datoteka takvog naziva već postoji",
"Could not move %s" : "Nemoguće premjestiti %s",
"Permission denied" : "Nemate ovlaštenje",
"File name cannot be empty." : "Naziv datoteke ne može biti prazan",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "Neispravan naziv, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' i '*' nisu dopušteni.",
"\"%s\" is an invalid file name." : "\"%s\" nije validan naziv datoteke.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "Neispravan naziv, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' i '*' nisu dozvoljeni.",
"The target folder has been moved or deleted." : "Ciljni direktorij je premješten ili izbrisan.",
"The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "Naziv %s je već iskorišten u direktoriju %s. Molim odaberite drugi naziv.",
"Not a valid source" : "Izvor nije valjan",
"Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" : "Server nema dozvolu za otvaranje URL-ova, molim provjerite konfiguraciju servera",
"The file exceeds your quota by %s" : "Datoteka prelazi vašu kvotu za %s",
"Error while downloading %s to %s" : "Greška pri prenošenju %s u %s",
"Error when creating the file" : "Greška pri kreiranju datoteke",
"Folder name cannot be empty." : "Naziv direktorija ne može biti prazan.",
"Error when creating the folder" : "Greška pri kreiranju direktorija",
"Unable to set upload directory." : "Odredba direktorija učitavanja nije moguća.",
"Invalid Token" : "Neispravan Znak",
"No file was uploaded. Unknown error" : "Nijedna datoteka nije učitana. Nepoznata greška.",
"There is no error, the file uploaded with success" : "Nema greške, datoteka uspješno učitana.",
"The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "Učitana datoteka premašuje maksimalnu dopuštenu veličinu datoteke MAX_FILE_SIZE navedene u HTML formi",
"There is no error, the file uploaded with success" : "Nema greške, datoteka je uspješno učitana.",
"The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "Učitana datoteka prelazi maksimalnu dopuštenu veličinu datoteke upload_max_filesize navedenu u php. ini: ",
"The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "Učitana datoteka premašuje maksimalnu dopuštenu veličinu datoteke MAX_FILE_SIZE navedenu u HTML formi",
"The uploaded file was only partially uploaded" : "Učitana datoteka je samo djelomično učitana",
"No file was uploaded" : "Nijedna datoteka nije učitana.",
"Missing a temporary folder" : "Nedostaje privremeni direktorij.",
"Failed to write to disk" : "Zapisivanje na disk nije uspjelo.",
"Not enough storage available" : "Prostor za pohranu je nedovoljan",
"Upload failed. Could not find uploaded file" : "Neuspješno učitavanje. Nije pronađena učitana dataoteka",
"Upload failed. Could not get file info." : "Neuspješno učitavanje. Nedostupne informacije o datoteci.",
"Invalid directory." : "Neispravan direktorij.",
"Files" : "Datoteke",
"All files" : "Sve datoteke",
"Favorites" : "Favoriti",
"Home" : "Kućni",
"Home" : "Kuća",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Nemoguće učitati {filename} jer je ili direktorij ili ima 0 bajta",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Ukupna veličina datoteke {size1} prelazi ograničenje unosa {size2}",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Nedovoljno slobodnog prostora, vi učitavate {size1} a samo je {size2} preostalo",
"Upload cancelled." : "Učitavanje je prekinuto.",
"Could not get result from server." : "Nemoguće dobiti rezultat od servera.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Učitavanje datoteke je u toku. Napuštanje stranice prekinut će učitavanje.",
"URL cannot be empty" : "URL ne može biti prazan",
"{new_name} already exists" : "{new_name} već postoji",
"Could not create file" : "Datoteku nije moguće kreirati",
"Could not create folder" : "Direktorij nije moguće kreirati",
"Error fetching URL" : "Pogrešan dohvat URL",
"Rename" : "Preimenuj",
"Delete" : "Izbriši",
"Disconnect storage" : "Diskonektuj pohranu",
"Unshare" : "Prestani dijeliti",
"Select" : "Izaberi",
"Pending" : "Na čekanju",
"Unable to determine date" : "Nemoguće odrediti datum",
"Error moving file." : "Greška pri premještanju datoteke",
"Error moving file" : "Greška pri premještanju datoteke",
"Error" : "Greška",
"Could not rename file" : "Nemoguće preimenovati datoteku",
"Error deleting file." : "Greška pri brisanju datoteke",
"Name" : "Ime",
"Size" : "Veličina",
"_%n folder_::_%n folders_" : ["","",""],
"_%n file_::_%n files_" : ["","",""],
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["","",""],
"Modified" : "Izmijenjeno",
"_%n folder_::_%n folders_" : ["direktorij","direktoriji","direktoriji"],
"_%n file_::_%n files_" : ["%n datoteka","%n datoteke","%n datoteke"],
"You don’t have permission to upload or create files here" : "Ovdje niste ovlašteni učitavati ili kreirati datoteke",
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Prenosim %n datoteku","Prenosim %n datoteke","Prenosim %n datoteke"],
"\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" je neispravno ime datoteke.",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Vaša pohrana je puna, datoteke više nije moguće ažurirati niti sinhronizirati!",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Vaš prostor za pohranu je skoro pun ({usedSpacePercent}%)",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikacija šifriranja je uključena, ali vaši ključevi nisu inicializirani, molim odjavite se i ponovno prijavite",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Neispravan privatni ključ za šifriranje. Molim ažurirajte lozinku svoga privatnog ključa u svojim osobnim postavkama da biste obnovili pristup svojim šifriranim datotekama.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Šifriranje je onemogućeno, ali vaše su datoteke još uvijek šifrirane. Molimo, odite u osobne postavke da biste dešifrirali svoje datoteke.",
"{dirs} and {files}" : "{dirs} i {files}",
"Favorited" : "Favorizovano",
"Favorite" : "Favorit",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s nije moguće preimenovati jer je izbrisan",
"%s could not be renamed" : "%s nije moguće preimenovati",
"Upload (max. %s)" : "Učitaj (max. %s)",
"File handling" : "Obrada datoteke",
"Maximum upload size" : "Maksimalna veličina učitavanja",
"max. possible: " : "max. moguće: ",
"Save" : "Spasi",
"Settings" : "Postavke",
"New folder" : "Nova fascikla",
"Folder" : "Fasikla",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Koristi slijedeću adresu za <a href=\"%s\" target=\"_blank\">pristup vašim datotekama putem WebDAV-a</a>",
"New" : "Novo",
"New text file" : "Nova tekstualna datoteka",
"Text file" : "Tekstualna datoteka",
"New folder" : "Novi direktorij",
"Folder" : "Direktorij",
"From link" : "Od veze",
"Upload" : "Učitaj",
"Download" : "Preuzmite"
"Cancel upload" : "Prekini učitavanje",
"No files yet" : "Još nema datoteki",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Učitaj neki sadržaj ili sinhronizuj sa tvojim uređajima!",
"Select all" : "Označi sve",
"Download" : "Preuzmi",
"Upload too large" : "Učitavanje je preveliko",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Datoteke koje pokušavate učitati prelaze maksimalnu veličinu za učitavanje datoteka na ovom serveru.",
"Files are being scanned, please wait." : "Datoteke se provjeravaju, molim pričekajte.",
"Currently scanning" : "Provjera u toku",
"No favorites" : "Nema favorita",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Datoteke i direktorij koje ste označili kao favorite će biti prikazane ovdje"
},
"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);");
{ "translations": {
"Storage not available" : "Pohrana je nedostupna",
"Storage invalid" : "Pohrana je neispravna",
"Unknown error" : "Nepoznata greška",
"Could not move %s - File with this name already exists" : "Nemoguće premjestiti %s - Datoteka takvog naziva već postoji",
"Could not move %s" : "Nemoguće premjestiti %s",
"Permission denied" : "Nemate ovlaštenje",
"File name cannot be empty." : "Naziv datoteke ne može biti prazan",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "Neispravan naziv, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' i '*' nisu dopušteni.",
"\"%s\" is an invalid file name." : "\"%s\" nije validan naziv datoteke.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "Neispravan naziv, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' i '*' nisu dozvoljeni.",
"The target folder has been moved or deleted." : "Ciljni direktorij je premješten ili izbrisan.",
"The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "Naziv %s je već iskorišten u direktoriju %s. Molim odaberite drugi naziv.",
"Not a valid source" : "Izvor nije valjan",
"Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" : "Server nema dozvolu za otvaranje URL-ova, molim provjerite konfiguraciju servera",
"The file exceeds your quota by %s" : "Datoteka prelazi vašu kvotu za %s",
"Error while downloading %s to %s" : "Greška pri prenošenju %s u %s",
"Error when creating the file" : "Greška pri kreiranju datoteke",
"Folder name cannot be empty." : "Naziv direktorija ne može biti prazan.",
"Error when creating the folder" : "Greška pri kreiranju direktorija",
"Unable to set upload directory." : "Odredba direktorija učitavanja nije moguća.",
"Invalid Token" : "Neispravan Znak",
"No file was uploaded. Unknown error" : "Nijedna datoteka nije učitana. Nepoznata greška.",
"There is no error, the file uploaded with success" : "Nema greške, datoteka uspješno učitana.",
"The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "Učitana datoteka premašuje maksimalnu dopuštenu veličinu datoteke MAX_FILE_SIZE navedene u HTML formi",
"There is no error, the file uploaded with success" : "Nema greške, datoteka je uspješno učitana.",
"The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "Učitana datoteka prelazi maksimalnu dopuštenu veličinu datoteke upload_max_filesize navedenu u php. ini: ",
"The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "Učitana datoteka premašuje maksimalnu dopuštenu veličinu datoteke MAX_FILE_SIZE navedenu u HTML formi",
"The uploaded file was only partially uploaded" : "Učitana datoteka je samo djelomično učitana",
"No file was uploaded" : "Nijedna datoteka nije učitana.",
"Missing a temporary folder" : "Nedostaje privremeni direktorij.",
"Failed to write to disk" : "Zapisivanje na disk nije uspjelo.",
"Not enough storage available" : "Prostor za pohranu je nedovoljan",
"Upload failed. Could not find uploaded file" : "Neuspješno učitavanje. Nije pronađena učitana dataoteka",
"Upload failed. Could not get file info." : "Neuspješno učitavanje. Nedostupne informacije o datoteci.",
"Invalid directory." : "Neispravan direktorij.",
"Files" : "Datoteke",
"All files" : "Sve datoteke",
"Favorites" : "Favoriti",
"Home" : "Kućni",
"Home" : "Kuća",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Nemoguće učitati {filename} jer je ili direktorij ili ima 0 bajta",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Ukupna veličina datoteke {size1} prelazi ograničenje unosa {size2}",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Nedovoljno slobodnog prostora, vi učitavate {size1} a samo je {size2} preostalo",
"Upload cancelled." : "Učitavanje je prekinuto.",
"Could not get result from server." : "Nemoguće dobiti rezultat od servera.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Učitavanje datoteke je u toku. Napuštanje stranice prekinut će učitavanje.",
"URL cannot be empty" : "URL ne može biti prazan",
"{new_name} already exists" : "{new_name} već postoji",
"Could not create file" : "Datoteku nije moguće kreirati",
"Could not create folder" : "Direktorij nije moguće kreirati",
"Error fetching URL" : "Pogrešan dohvat URL",
"Rename" : "Preimenuj",
"Delete" : "Izbriši",
"Disconnect storage" : "Diskonektuj pohranu",
"Unshare" : "Prestani dijeliti",
"Select" : "Izaberi",
"Pending" : "Na čekanju",
"Unable to determine date" : "Nemoguće odrediti datum",
"Error moving file." : "Greška pri premještanju datoteke",
"Error moving file" : "Greška pri premještanju datoteke",
"Error" : "Greška",
"Could not rename file" : "Nemoguće preimenovati datoteku",
"Error deleting file." : "Greška pri brisanju datoteke",
"Name" : "Ime",
"Size" : "Veličina",
"_%n folder_::_%n folders_" : ["","",""],
"_%n file_::_%n files_" : ["","",""],
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["","",""],
"Modified" : "Izmijenjeno",
"_%n folder_::_%n folders_" : ["direktorij","direktoriji","direktoriji"],
"_%n file_::_%n files_" : ["%n datoteka","%n datoteke","%n datoteke"],
"You don’t have permission to upload or create files here" : "Ovdje niste ovlašteni učitavati ili kreirati datoteke",
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Prenosim %n datoteku","Prenosim %n datoteke","Prenosim %n datoteke"],
"\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" je neispravno ime datoteke.",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Vaša pohrana je puna, datoteke više nije moguće ažurirati niti sinhronizirati!",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Vaš prostor za pohranu je skoro pun ({usedSpacePercent}%)",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikacija šifriranja je uključena, ali vaši ključevi nisu inicializirani, molim odjavite se i ponovno prijavite",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Neispravan privatni ključ za šifriranje. Molim ažurirajte lozinku svoga privatnog ključa u svojim osobnim postavkama da biste obnovili pristup svojim šifriranim datotekama.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Šifriranje je onemogućeno, ali vaše su datoteke još uvijek šifrirane. Molimo, odite u osobne postavke da biste dešifrirali svoje datoteke.",
"{dirs} and {files}" : "{dirs} i {files}",
"Favorited" : "Favorizovano",
"Favorite" : "Favorit",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s nije moguće preimenovati jer je izbrisan",
"%s could not be renamed" : "%s nije moguće preimenovati",
"Upload (max. %s)" : "Učitaj (max. %s)",
"File handling" : "Obrada datoteke",
"Maximum upload size" : "Maksimalna veličina učitavanja",
"max. possible: " : "max. moguće: ",
"Save" : "Spasi",
"Settings" : "Postavke",
"New folder" : "Nova fascikla",
"Folder" : "Fasikla",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Koristi slijedeću adresu za <a href=\"%s\" target=\"_blank\">pristup vašim datotekama putem WebDAV-a</a>",
"New" : "Novo",
"New text file" : "Nova tekstualna datoteka",
"Text file" : "Tekstualna datoteka",
"New folder" : "Novi direktorij",
"Folder" : "Direktorij",
"From link" : "Od veze",
"Upload" : "Učitaj",
"Download" : "Preuzmite"
"Cancel upload" : "Prekini učitavanje",
"No files yet" : "Još nema datoteki",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Učitaj neki sadržaj ili sinhronizuj sa tvojim uređajima!",
"Select all" : "Označi sve",
"Download" : "Preuzmi",
"Upload too large" : "Učitavanje je preveliko",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Datoteke koje pokušavate učitati prelaze maksimalnu veličinu za učitavanje datoteka na ovom serveru.",
"Files are being scanned, please wait." : "Datoteke se provjeravaju, molim pričekajte.",
"Currently scanning" : "Provjera u toku",
"No favorites" : "Nema favorita",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Datoteke i direktorij koje ste označili kao favorite će biti prikazane ovdje"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -73,6 +73,7 @@ OC.L10N.register(
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Az állományok titkosításához használt titkos kulcsa érvénytelen. Kérjük frissítse a titkos kulcs jelszót a személyes beállításokban, hogy ismét hozzáférjen a titkosított állományaihoz!",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "A titkosítási funkciót kikapcsolták, de az Ön állományai még mindig titkosított állapotban vannak. A személyes beállításoknál tudja a titkosítást feloldani.",
"{dirs} and {files}" : "{dirs} és {files}",
"Favorited" : "Kedvenc",
"Favorite" : "Kedvenc",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s nem lehet átnevezni, mivel törölve lett",
"%s could not be renamed" : "%s átnevezése nem sikerült",
......@@ -92,10 +93,14 @@ OC.L10N.register(
"From link" : "Feltöltés linkről",
"Upload" : "Feltöltés",
"Cancel upload" : "A feltöltés megszakítása",
"No files yet" : "Még nincsenek fájlok",
"Select all" : "Összes kijelölése",
"Download" : "Letöltés",
"Upload too large" : "A feltöltés túl nagy",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "A feltöltendő állományok mérete meghaladja a kiszolgálón megengedett maximális méretet.",
"Files are being scanned, please wait." : "A fájllista ellenőrzése zajlik, kis türelmet!",
"Currently scanning" : "Mappaellenőrzés: "
"Currently scanning" : "Mappaellenőrzés: ",
"No favorites" : "Nincsenek kedvencek",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "A kedvencnek jelölt fájlokat és mappákat itt találod meg"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -71,6 +71,7 @@
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Az állományok titkosításához használt titkos kulcsa érvénytelen. Kérjük frissítse a titkos kulcs jelszót a személyes beállításokban, hogy ismét hozzáférjen a titkosított állományaihoz!",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "A titkosítási funkciót kikapcsolták, de az Ön állományai még mindig titkosított állapotban vannak. A személyes beállításoknál tudja a titkosítást feloldani.",
"{dirs} and {files}" : "{dirs} és {files}",
"Favorited" : "Kedvenc",
"Favorite" : "Kedvenc",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s nem lehet átnevezni, mivel törölve lett",
"%s could not be renamed" : "%s átnevezése nem sikerült",
......@@ -90,10 +91,14 @@
"From link" : "Feltöltés linkről",
"Upload" : "Feltöltés",
"Cancel upload" : "A feltöltés megszakítása",
"No files yet" : "Még nincsenek fájlok",
"Select all" : "Összes kijelölése",
"Download" : "Letöltés",
"Upload too large" : "A feltöltés túl nagy",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "A feltöltendő állományok mérete meghaladja a kiszolgálón megengedett maximális méretet.",
"Files are being scanned, please wait." : "A fájllista ellenőrzése zajlik, kis türelmet!",
"Currently scanning" : "Mappaellenőrzés: "
"Currently scanning" : "Mappaellenőrzés: ",
"No favorites" : "Nincsenek kedvencek",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "A kedvencnek jelölt fájlokat és mappákat itt találod meg"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -2,6 +2,9 @@ OC.L10N.register(
"files_encryption",
{
"Unknown error" : "Nepoznata greška",
"Encryption" : "Šifriranje",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikacija šifriranja je uključena, ali vaši ključevi nisu inicializirani, molim odjavite se i ponovno prijavite",
"Enabled" : "Aktivirano",
"Disabled" : "Onemogućeno"
},
"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);");
{ "translations": {
"Unknown error" : "Nepoznata greška",
"Encryption" : "Šifriranje",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikacija šifriranja je uključena, ali vaši ključevi nisu inicializirani, molim odjavite se i ponovno prijavite",
"Enabled" : "Aktivirano",
"Disabled" : "Onemogućeno"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -3,6 +3,7 @@ OC.L10N.register(
{
"Local" : "Lokalno",
"Location" : "Lokacija",
"Port" : "Priključak",
"Username" : "Korisničko ime",
"Password" : "Lozinka",
"Share" : "Podijeli",
......
{ "translations": {
"Local" : "Lokalno",
"Location" : "Lokacija",
"Port" : "Priključak",
"Username" : "Korisničko ime",
"Password" : "Lozinka",
"Share" : "Podijeli",
......
......@@ -8,6 +8,12 @@ OC.L10N.register(
"Shared with you" : "Доступные для Вас",
"Shared with others" : "Доступные для других",
"Shared by link" : "Доступные по ссылке",
"Nothing shared with you yet" : "С вами пока ничем не поделились",
"Files and folders others share with you will show up here" : "Здесь появятся файлы и папки, которыми с вами поделятся",
"Nothing shared yet" : "Пока ничего не опубликовано",
"Files and folders you share will show up here" : "Здесь появятся файлы и папки, которыми вы поделитесь",
"No shared links" : "Нет опубликованных ссылок",
"Files and folders you share by link will show up here" : "Здесь появятся файлы и папки, которыми вы поделитесь по ссылке",
"Do you want to add the remote share {name} from {owner}@{remote}?" : "Добавить удалённую общую папку {name} из {owner}@{remote}?",
"Remote share" : "Удалённая общая папка",
"Remote share password" : "Пароль для удалённой общей папки",
......@@ -17,9 +23,13 @@ OC.L10N.register(
"Invalid ownCloud url" : "Неверный адрес ownCloud",
"Shared by" : "Опубликовано",
"A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "Файл или папка, опубликованная на <strong>другом сервере</strong>",
"A public shared file or folder was <strong>downloaded</strong>" : "Публичный файл или папка, был <strong>скачан</strong>",
"You received a new remote share from %s" : "Вы получили новую публикацию от %s",
"%1$s accepted remote share %2$s" : "%1$s принял удалённую публикацию %2$s",
"%1$s declined remote share %2$s" : "%1$s отклонил удалённую публикацию %2$s",
"%1$s unshared %2$s from you" : "%1$s закрыл для вас доступ к %2$s ",
"Public shared folder %1$s was downloaded" : "Публичная папка %1$s, была скачана",
"Public shared file %1$s was downloaded" : "Публичный файл %1$s, был скачан",
"This share is password-protected" : "Для доступа к информации необходимо ввести пароль",
"The password is wrong. Try again." : "Неверный пароль. Попробуйте еще раз.",
"Password" : "Пароль",
......
......@@ -6,6 +6,12 @@
"Shared with you" : "Доступные для Вас",
"Shared with others" : "Доступные для других",
"Shared by link" : "Доступные по ссылке",
"Nothing shared with you yet" : "С вами пока ничем не поделились",
"Files and folders others share with you will show up here" : "Здесь появятся файлы и папки, которыми с вами поделятся",
"Nothing shared yet" : "Пока ничего не опубликовано",
"Files and folders you share will show up here" : "Здесь появятся файлы и папки, которыми вы поделитесь",
"No shared links" : "Нет опубликованных ссылок",
"Files and folders you share by link will show up here" : "Здесь появятся файлы и папки, которыми вы поделитесь по ссылке",
"Do you want to add the remote share {name} from {owner}@{remote}?" : "Добавить удалённую общую папку {name} из {owner}@{remote}?",
"Remote share" : "Удалённая общая папка",
"Remote share password" : "Пароль для удалённой общей папки",
......@@ -15,9 +21,13 @@
"Invalid ownCloud url" : "Неверный адрес ownCloud",
"Shared by" : "Опубликовано",
"A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "Файл или папка, опубликованная на <strong>другом сервере</strong>",
"A public shared file or folder was <strong>downloaded</strong>" : "Публичный файл или папка, был <strong>скачан</strong>",
"You received a new remote share from %s" : "Вы получили новую публикацию от %s",
"%1$s accepted remote share %2$s" : "%1$s принял удалённую публикацию %2$s",
"%1$s declined remote share %2$s" : "%1$s отклонил удалённую публикацию %2$s",
"%1$s unshared %2$s from you" : "%1$s закрыл для вас доступ к %2$s ",
"Public shared folder %1$s was downloaded" : "Публичная папка %1$s, была скачана",
"Public shared file %1$s was downloaded" : "Публичный файл %1$s, был скачан",
"This share is password-protected" : "Для доступа к информации необходимо ввести пароль",
"The password is wrong. Try again." : "Неверный пароль. Попробуйте еще раз.",
"Password" : "Пароль",
......
......@@ -3,6 +3,7 @@ OC.L10N.register(
{
"Restore" : "Obnovi",
"Error" : "Greška",
"Select all" : "Označi sve",
"Name" : "Ime",
"Delete" : "Izbriši"
},
......
{ "translations": {
"Restore" : "Obnovi",
"Error" : "Greška",
"Select all" : "Označi sve",
"Name" : "Ime",
"Delete" : "Izbriši"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);"
......
......@@ -8,6 +8,7 @@ OC.L10N.register(
"Delete permanently" : "Végleges törlés",
"Error" : "Hiba",
"restored" : "visszaállítva",
"Select all" : "Összes kijelölése",
"Name" : "Név",
"Deleted" : "Törölve",
"Delete" : "Törlés"
......
......@@ -6,6 +6,7 @@
"Delete permanently" : "Végleges törlés",
"Error" : "Hiba",
"restored" : "visszaállítva",
"Select all" : "Összes kijelölése",
"Name" : "Név",
"Deleted" : "Törölve",
"Delete" : "Törlés"
......
......@@ -7,6 +7,7 @@ OC.L10N.register(
"_%s user found_::_%s users found_" : ["","",""],
"Save" : "Spasi",
"Help" : "Pomoć",
"Port" : "Priključak",
"Password" : "Lozinka",
"Continue" : "Nastavi",
"Advanced" : "Napredno"
......
......@@ -5,6 +5,7 @@
"_%s user found_::_%s users found_" : ["","",""],
"Save" : "Spasi",
"Help" : "Pomoć",
"Port" : "Priključak",
"Password" : "Lozinka",
"Continue" : "Nastavi",
"Advanced" : "Napredno"
......
......@@ -33,6 +33,7 @@ OC.L10N.register(
"Confirm Deletion" : "Подтверждение удаления",
"_%s group found_::_%s groups found_" : ["%s группа найдена","%s группы найдены","%s групп найдено"],
"_%s user found_::_%s users found_" : ["%s пользователь найден","%s пользователя найдено","%s пользователей найдено"],
"Could not detect user display name attribute. Please specify it yourself in advanced ldap settings." : "Не удалось автоматически определить атрибут содержащий отображаемое имя пользователя. Зайдите в расширенные настройки ldap и укажите его вручную.",
"Could not find the desired feature" : "Не могу найти требуемой функциональности",
"Invalid Host" : "Неверный сервер",
"Server" : "Сервер",
......
......@@ -31,6 +31,7 @@
"Confirm Deletion" : "Подтверждение удаления",
"_%s group found_::_%s groups found_" : ["%s группа найдена","%s группы найдены","%s групп найдено"],
"_%s user found_::_%s users found_" : ["%s пользователь найден","%s пользователя найдено","%s пользователей найдено"],
"Could not detect user display name attribute. Please specify it yourself in advanced ldap settings." : "Не удалось автоматически определить атрибут содержащий отображаемое имя пользователя. Зайдите в расширенные настройки ldap и укажите его вручную.",
"Could not find the desired feature" : "Не могу найти требуемой функциональности",
"Invalid Host" : "Неверный сервер",
"Server" : "Сервер",
......
OC.L10N.register(
"user_webdavauth",
{
"Save" : "Spasi"
"WebDAV Authentication" : "WebDAV autentifikacija",
"Address:" : "Adresa:",
"Save" : "Spasi",
"The user credentials will be sent to this address. This plugin checks the response and will interpret the HTTP statuscodes 401 and 403 as invalid credentials, and all other responses as valid credentials." : "Korisnikovi akreditivi biti će poslani na ovu adresu. Ovaj plugin proverava odgovor i tumači status HTTP kodova 401 i 403 kao nevažeće akreditive, i sve druge odgovore kao validne akreditive."
},
"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);");
{ "translations": {
"Save" : "Spasi"
"WebDAV Authentication" : "WebDAV autentifikacija",
"Address:" : "Adresa:",
"Save" : "Spasi",
"The user credentials will be sent to this address. This plugin checks the response and will interpret the HTTP statuscodes 401 and 403 as invalid credentials, and all other responses as valid credentials." : "Korisnikovi akreditivi biti će poslani na ovu adresu. Ovaj plugin proverava odgovor i tumači status HTTP kodova 401 i 403 kao nevažeće akreditive, i sve druge odgovore kao validne akreditive."
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);"
}
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment