Commit fa3f7ad9 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 13b06aa6
......@@ -6,6 +6,7 @@ OC.L10N.register(
"Unknown error" : "Error desconegut",
"Could not move %s - File with this name already exists" : "No s'ha pogut moure %s - Ja hi ha un fitxer amb aquest nom",
"Could not move %s" : " No s'ha pogut moure %s",
"Permission denied" : "Permís denegat",
"File name cannot be empty." : "El nom del fitxer no pot ser buit.",
"\"%s\" is an invalid file name." : "\"%s\" no es un fitxer vàlid.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "El nóm no és vàlid, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' i '*' no estan permesos.",
......
......@@ -4,6 +4,7 @@
"Unknown error" : "Error desconegut",
"Could not move %s - File with this name already exists" : "No s'ha pogut moure %s - Ja hi ha un fitxer amb aquest nom",
"Could not move %s" : " No s'ha pogut moure %s",
"Permission denied" : "Permís denegat",
"File name cannot be empty." : "El nom del fitxer no pot ser buit.",
"\"%s\" is an invalid file name." : "\"%s\" no es un fitxer vàlid.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "El nóm no és vàlid, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' i '*' no estan permesos.",
......
......@@ -2,6 +2,7 @@ OC.L10N.register(
"files_encryption",
{
"Unknown error" : "Gabim panjohur",
"Encryption" : "Kodifikimi"
"Encryption" : "Kodifikimi",
"Enabled" : "Aktivizuar"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"Unknown error" : "Gabim panjohur",
"Encryption" : "Kodifikimi"
"Encryption" : "Kodifikimi",
"Enabled" : "Aktivizuar"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -50,7 +50,7 @@ OC.L10N.register(
"Error configuring Google Drive storage" : "Erreur lors de la configuration du support de stockage Google Drive",
"Personal" : "Personnel",
"System" : "Système",
"All users. Type to select user or group." : "Tous les utilisateurs. Commencez à saisir pour sélectionner un utilisateur ou un groupe.",
"All users. Type to select user or group." : "Tous les utilisateurs. Cliquez ici pour restreindre.",
"(group)" : "(groupe)",
"Saved" : "Sauvegarder",
"<b>Note:</b> " : "<b>Attention :</b>",
......
......@@ -48,7 +48,7 @@
"Error configuring Google Drive storage" : "Erreur lors de la configuration du support de stockage Google Drive",
"Personal" : "Personnel",
"System" : "Système",
"All users. Type to select user or group." : "Tous les utilisateurs. Commencez à saisir pour sélectionner un utilisateur ou un groupe.",
"All users. Type to select user or group." : "Tous les utilisateurs. Cliquez ici pour restreindre.",
"(group)" : "(groupe)",
"Saved" : "Sauvegarder",
"<b>Note:</b> " : "<b>Attention :</b>",
......
......@@ -32,6 +32,7 @@ OC.L10N.register(
"For anonymous access, leave DN and Password empty." : "Për tu lidhur në mënyre anonime, lini bosh hapsirat e DN dhe fjalëkalim",
"One Base DN per line" : "Një baze DN për rrjesht",
"You can specify Base DN for users and groups in the Advanced tab" : "Ju mund të specifikoni Bazen DN për përdorues dhe grupe në butonin 'Të Përparuara'",
"Continue" : "Vazhdo",
"Advanced" : "E përparuar",
"<b>Warning:</b> The PHP LDAP module is not installed, the backend will not work. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Njoftim:</b> moduli PHP LDAP nuk është instaluar, motori nuk do të funksionojë.Kontaktoni me administratorin e sistemit.",
"Connection Settings" : "Të dhënat e lidhjes",
......
......@@ -30,6 +30,7 @@
"For anonymous access, leave DN and Password empty." : "Për tu lidhur në mënyre anonime, lini bosh hapsirat e DN dhe fjalëkalim",
"One Base DN per line" : "Një baze DN për rrjesht",
"You can specify Base DN for users and groups in the Advanced tab" : "Ju mund të specifikoni Bazen DN për përdorues dhe grupe në butonin 'Të Përparuara'",
"Continue" : "Vazhdo",
"Advanced" : "E përparuar",
"<b>Warning:</b> The PHP LDAP module is not installed, the backend will not work. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Njoftim:</b> moduli PHP LDAP nuk është instaluar, motori nuk do të funksionojë.Kontaktoni me administratorin e sistemit.",
"Connection Settings" : "Të dhënat e lidhjes",
......
......@@ -113,7 +113,7 @@ OC.L10N.register(
"Hello world!" : "Привет мир!",
"sunny" : "солнечно",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Здравствуйте {name}, погода {weather}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["","",""],
"_download %n file_::_download %n files_" : ["загрузить %n файл","загрузить %n файла","загрузить %n файлов"],
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Обновление {productName} до версии {version}, пожалуйста, подождите.",
"Please reload the page." : "Пожалуйста, перезагрузите страницу.",
"The update was unsuccessful." : "Обновление не удалось.",
......
......@@ -111,7 +111,7 @@
"Hello world!" : "Привет мир!",
"sunny" : "солнечно",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Здравствуйте {name}, погода {weather}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["","",""],
"_download %n file_::_download %n files_" : ["загрузить %n файл","загрузить %n файла","загрузить %n файлов"],
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Обновление {productName} до версии {version}, пожалуйста, подождите.",
"Please reload the page." : "Пожалуйста, перезагрузите страницу.",
"The update was unsuccessful." : "Обновление не удалось.",
......
......@@ -35,14 +35,38 @@ OC.L10N.register(
"December" : "Dhjetor",
"Settings" : "Parametra",
"Saving..." : "Duke ruajtur...",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Emaili i rivendosjes nuk mund të dërgohet. Ju lutem kontaktoni me administratorin.",
"The link to reset your password has been sent to your email. If you do not receive it within a reasonable amount of time, check your spam/junk folders.<br>If it is not there ask your local administrator." : "Lidhja për rivendosjen e kodit tuaj u dërgua tek email-i juaj. Nëse nuk e merrni brenda një kohe të arsyeshme, kontrolloni dosjet e postës së padëshirueshme spam.<br>Nëse nuk është as aty, pyesni administratorin tuaj.",
"Your files are encrypted. If you haven't enabled the recovery key, there will be no way to get your data back after your password is reset.<br />If you are not sure what to do, please contact your administrator before you continue. <br />Do you really want to continue?" : "Skedarët tuaj janë të kodifikuar. Nëse nuk keni aktivizuar çelësin e restaurimit, të dhënat tuaja nuk do të jenë të arritshme pasi të keni rivendosur kodin.<br />Nëse nuk jeni i sigurt, ju lutemi kontaktoni administratorin tuaj përpara se të vazhdoni. Jeni i sigurt që dëshironi të vazhdoni?",
"I know what I'm doing" : "Unë e di se çfarë po bëj",
"Password can not be changed. Please contact your administrator." : "Fjalëkalimi nuk mund të ndryshohet. Ju lutem kontaktoni me administratorin.",
"No" : "Jo",
"Yes" : "Po",
"Choose" : "Zgjidh",
"Error loading file picker template: {error}" : "Gabim gjatë ngarkimit të shabllonit të zgjedhësit të skedarëve: {error}",
"Ok" : "Në rregull",
"_{count} file conflict_::_{count} file conflicts_" : ["",""],
"Error loading message template: {error}" : "Gabim gjatë ngarkimit të shabllonit të mesazheve: {error}",
"_{count} file conflict_::_{count} file conflicts_" : ["{count} konflikt skedari","{count} konflikte skedarësh"],
"One file conflict" : "Një konflikt skedari",
"New Files" : "Skedarë të rinj",
"Already existing files" : "Skedarë ekzistues",
"Which files do you want to keep?" : "Cilët skedarë dëshironi të mbani?",
"If you select both versions, the copied file will have a number added to its name." : "Nëse i zgjidhni të dyja versionet, skedarit të kopjuar do ti shtohet një numër në emrin e tij.",
"Cancel" : "Anulo",
"Continue" : "Vazhdo",
"(all selected)" : "(të gjitha të zgjedhura)",
"({count} selected)" : "({count} të zgjedhur)",
"Error loading file exists template" : "Gabim gjatë ngarkimit të shabllonit të skedarit ekzistues",
"Very weak password" : "Fjalëkalim shumë i dobët",
"Weak password" : "Fjalëkalim i dobët",
"So-so password" : "Fjalëkalim i pranueshëm",
"Good password" : "Fjalëkalim i mirë",
"Strong password" : "Fjalëkalim shumë i mirë",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Web Serveri juaj nuk është konfigurar sic duhet në mënyre që të lejojë sinkronizimin e skedare pasi ndërfaqja WevDAV duket të jetë e demtuar.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Ky server nuk ka lidhje në internet. Kjo dmth qe disa nga funksionalitetet si të montohet ruajtje e jashtme, njoftime mbi versione të reja apo instalimi i aplikacioneve nga palë të 3ta nuk do të funksionojnë. Qasja në distancë e skedarëve dhe dërgimi i emaileve njoftues gjithashtu mund të mos funksionojnë. Ju sugjerojmë që të aktivizoni lidhjen në internet për këtë server nëse dëshironi ti keni të gjitha funksionalitetet.",
"Error occurred while checking server setup" : "Gabim gjatë kontrollit të konfigurimit të serverit",
"Shared" : "Ndarë",
"Shared with {recipients}" : "Ndarë me {recipients}",
"Share" : "Nda",
"Error" : "Veprim i gabuar",
"Error while sharing" : "Veprim i gabuar gjatë ndarjes",
......@@ -50,16 +74,22 @@ OC.L10N.register(
"Error while changing permissions" : "Veprim i gabuar gjatë ndryshimit të lejeve",
"Shared with you and the group {group} by {owner}" : "Ndarë me ju dhe me grupin {group} nga {owner}",
"Shared with you by {owner}" : "Ndarë me ju nga {owner}",
"Share with user or group …" : "Ndajeni me përdorues ose grup ...",
"Share link" : "Ndaje lidhjen",
"The public link will expire no later than {days} days after it is created" : "Lidhja publike do të skadojë jo më vonë se {days} ditë pas krijimit",
"Password protect" : "Mbro me kod",
"Choose a password for the public link" : "Zgjidhni një fjalëkalim për lidhjen publike",
"Allow Public Upload" : "Lejo Ngarkimin Publik",
"Email link to person" : "Dërgo email me lidhjen",
"Send" : "Dërgo",
"Set expiration date" : "Cakto datën e përfundimit",
"Expiration date" : "Data e përfundimit",
"Adding user..." : "Duke shtuar përdoruesin ...",
"group" : "grupi",
"Resharing is not allowed" : "Rindarja nuk lejohet",
"Shared in {item} with {user}" : "Ndarë në {item} me {user}",
"Unshare" : "Hiq ndarjen",
"notify by email" : "njofto me email",
"can share" : "mund të ndajnë",
"can edit" : "mund të ndryshosh",
"access control" : "kontrollimi i hyrjeve",
......@@ -71,21 +101,64 @@ OC.L10N.register(
"Error setting expiration date" : "Veprim i gabuar gjatë caktimit të datës së përfundimit",
"Sending ..." : "Duke dërguar...",
"Email sent" : "Email-i u dërgua",
"Warning" : "Kujdes",
"The object type is not specified." : "Nuk është specifikuar tipi i objektit.",
"Enter new" : "Jep të re",
"Delete" : "Elimino",
"Add" : "Shto",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["",""],
"Edit tags" : "Modifiko tag",
"Error loading dialog template: {error}" : "Gabim gjatë ngarkimit të shabllonit: {error}",
"No tags selected for deletion." : "Nuk është zgjedhur asnjë tag për fshirje.",
"unknown text" : "tekst i panjohur",
"Hello world!" : "Përshendetje të gjithëve!",
"sunny" : "diell",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Përshëndetje {name}, koha është {weather}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["shkarko %n skedar","shkarko %n skedarë"],
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Po përditësoj {productName} në versionin {version}, kjo mund të zgjasë pak.",
"Please reload the page." : "Ju lutem ringarkoni faqen.",
"The update was unsuccessful." : "Përditësimi nuk rezultoi me sukses.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Azhurnimi u krye. Tani do t'ju kaloj tek ownCloud-i.",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Nuk mund të rivendos fjalëkalimin sepse shenja është e pavlefshme.",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Emaili i rivendosjes nuk mund të dërgohet. Ju lutem sigurohuni që përdoruesi juaj është i saktë.",
"Couldn't send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." : "Emaili i rivendosjes nuk mund të dërgohet sepse nuk ekziston asnjë adresë email për këtë përdorues. Ju lutem kontaktoni me administratorin.",
"%s password reset" : "Kodi i %s -it u rivendos",
"Use the following link to reset your password: {link}" : "Përdorni lidhjen në vijim për të rivendosur kodin: {link}",
"New password" : "Kodi i ri",
"New Password" : "Fjalëkalim i ri",
"Reset password" : "Rivendos kodin",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X nuk është i mbështetur dhe %s nuk do të funksionojë si duhet në këtë platformë. Përdoreni nën përgjegjësinë tuaj!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Për të arritur rezultatet më të mira të mundshme, ju lutem më mirë konsideroni përdorimin e një serveri GNU/Linux.",
"Personal" : "Personale",
"Users" : "Përdoruesit",
"Apps" : "App",
"Admin" : "Admin",
"Help" : "Ndihmë",
"Error loading tags" : "Gabim gjatë ngarkimit të etiketave.",
"Tag already exists" : "Etiketa ekziston",
"Error deleting tag(s)" : "Gabim gjatë fshirjes së etiketës(ave)",
"Error tagging" : "Gabim etiketimi",
"Error untagging" : "Gabim në heqjen e etiketës",
"Error favoriting" : "Gabim në ruajtjen si të preferuar",
"Error unfavoriting" : "Gabim në heqjen nga të preferuarat",
"Access forbidden" : "Ndalohet hyrja",
"File not found" : "Skedari nuk mund të gjendet",
"The specified document has not been found on the server." : "Dokumenti i përcaktuar nuk mund të gjendet në server.",
"You can click here to return to %s." : "Ju mund të klikoni këtu për tu kthyer në %s.",
"Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" : "Tungjatjeta,\n\nju njoftojmë se %s ka ndarë %s me ju.\nShikojeni në: %s\n\n",
"The share will expire on %s." : "Ndarja do të skadojë në %s.",
"Cheers!" : "Gjithë të mirat",
"Internal Server Error" : "Gabim i brendshëm në server",
"The server encountered an internal error and was unable to complete your request." : "Serveri u përball me një gabim të brendshem dhe nuk mundet të mbarojë detyrën që i keni ngarkuar.",
"Please contact the server administrator if this error reappears multiple times, please include the technical details below in your report." : "Ju lutem kontaktoni me administratorin e serverit nëse ky gabim shfaqet herë të tjera, ju lutem përfshini dhe detajet e mëposhtme teknike në raportin tuaj.",
"More details can be found in the server log." : "Detaje të mëtejshme mund të gjenden në listën e veprimeve të serverit.",
"Technical details" : "Detaje teknike",
"Remote Address: %s" : "Adresa tjetër: %s",
"Request ID: %s" : "ID e kërkesës: %s",
"Code: %s" : "Kodi: %s",
"Message: %s" : "Mesazhi: %s",
"File: %s" : "Skedari: %s",
"Line: %s" : "Rreshti: %s",
"Trace" : "Gjurmim",
"Security Warning" : "Paralajmërim sigurie",
"Your PHP version is vulnerable to the NULL Byte attack (CVE-2006-7243)" : "Versioni juaj i PHP-së është i cënueshëm nga sulmi NULL Byte (CVE-2006-7243)",
"Please update your PHP installation to use %s securely." : "Ju lutem azhurnoni instalimin tuaj të PHP-së që të përdorni %s -in në mënyrë të sigurt.",
......@@ -94,18 +167,43 @@ OC.L10N.register(
"Create an <strong>admin account</strong>" : "Krijo një <strong>llogari administruesi</strong>",
"Username" : "Përdoruesi",
"Password" : "Kodi",
"Storage & database" : "Ruajtja dhe baza e të dhënave",
"Data folder" : "Emri i dosjes",
"Configure the database" : "Konfiguro database-in",
"Only %s is available." : "Vetëm %s është e disponueshme.",
"Database user" : "Përdoruesi i database-it",
"Database password" : "Kodi i database-it",
"Database name" : "Emri i database-it",
"Database tablespace" : "Tablespace-i i database-it",
"Database host" : "Pozicioni (host) i database-it",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "SQLite do të përdoret si bazë të dhënash. Për instalime më të mëdha ju rekomandojmë që ta ndryshoni këtë.",
"Finish setup" : "Mbaro setup-in",
"Finishing …" : "Duke përfunduar ...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "Këtij aplikacioni i nevojitet JavaScript për funksionim të rregullt. Ju lutem <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">aktivizoni JavaScript</a> dhe ringarkoni faqen.",
"%s is available. Get more information on how to update." : "%s është i disponueshëm. Merrni më shumë informacione mbi azhurnimin.",
"Log out" : "Dalje",
"Server side authentication failed!" : "Verifikimi në krahun e serverit dështoi!",
"Please contact your administrator." : "Ju lutem kontaktoni administratorin.",
"Forgot your password? Reset it!" : "Keni harruar fjalëkalimin tuaj? Rivendoseni!",
"remember" : "kujto",
"Log in" : "Hyrje",
"Alternative Logins" : "Hyrje alternative"
"Alternative Logins" : "Hyrje alternative",
"Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Tungjatjeta,<br><br>dëshirojmë t'ju njoftojmë se %s ka ndarë <strong>%s</strong> me ju.<br><a href=\"%s\">Klikoni këtu për ta shikuar!</a><br>",
"This ownCloud instance is currently in single user mode." : "Kjo instancë ownCloud është aktualisht në gjendje me përdorues të vetëm.",
"This means only administrators can use the instance." : "Kjo dmth që vetëm administratorët mund të shfrytëzojnë instancën.",
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Kontaktoni administratorin e sistemit nëse ky mesazh vazhdon ose është shfaqur papritmas.",
"Thank you for your patience." : "Ju faleminderit për durimin tuaj.",
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "Ju po qaseni në server nga një domain jo i besuar.",
"Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domain\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." : "Ju lutem kontaktoni me administratorin. Nëse jeni administrator i kësaj instance, konfiguroni parametrin \"domain i besuar\" në config/config.php . Një konfigurim shembull është dhënë në config/config.sample.php",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "Në varësi të konfigurimit tuaj, ju si administrator mundet gjithashtu të jeni i aftë të përdorni butonin e mëposhtëm për ti dhënë besim këtij domain.",
"Add \"%s\" as trusted domain" : "Shtoni \"%s\" si domain të besuar",
"%s will be updated to version %s." : "%s to të përditësohet në versionin %s.",
"The following apps will be disabled:" : "Keto aplikacione do të bllokohen:",
"The theme %s has been disabled." : "Tema %s u bllokua.",
"Please make sure that the database, the config folder and the data folder have been backed up before proceeding." : "Ju lutem sigurohuni që bazës së të dhënave, dosjes së konfigurimit dhe dosjes së të dhënave ti jetë bërë një kopje rezervë përpara se të vazhdoni më tutje.",
"Start update" : "Fillo përditësimin.",
"To avoid timeouts with larger installations, you can instead run the following command from your installation directory:" : "Për të shmangur momente bllokimi gjatë punës me instalime të mëdha, në vend të kësaj ju mund të kryeni komandën e mëposhtme nga dosja juaj e instalimit:",
"This %s instance is currently being updated, which may take a while." : "Kjo instancë %s është në proces përditësimi, i cili mund të zgjasë pak kohë.",
"This page will refresh itself when the %s instance is available again." : "Kjo faqe do të ringarkohet automatikisht kur instanca %s të jetë sërish e disponueshme."
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -33,14 +33,38 @@
"December" : "Dhjetor",
"Settings" : "Parametra",
"Saving..." : "Duke ruajtur...",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Emaili i rivendosjes nuk mund të dërgohet. Ju lutem kontaktoni me administratorin.",
"The link to reset your password has been sent to your email. If you do not receive it within a reasonable amount of time, check your spam/junk folders.<br>If it is not there ask your local administrator." : "Lidhja për rivendosjen e kodit tuaj u dërgua tek email-i juaj. Nëse nuk e merrni brenda një kohe të arsyeshme, kontrolloni dosjet e postës së padëshirueshme spam.<br>Nëse nuk është as aty, pyesni administratorin tuaj.",
"Your files are encrypted. If you haven't enabled the recovery key, there will be no way to get your data back after your password is reset.<br />If you are not sure what to do, please contact your administrator before you continue. <br />Do you really want to continue?" : "Skedarët tuaj janë të kodifikuar. Nëse nuk keni aktivizuar çelësin e restaurimit, të dhënat tuaja nuk do të jenë të arritshme pasi të keni rivendosur kodin.<br />Nëse nuk jeni i sigurt, ju lutemi kontaktoni administratorin tuaj përpara se të vazhdoni. Jeni i sigurt që dëshironi të vazhdoni?",
"I know what I'm doing" : "Unë e di se çfarë po bëj",
"Password can not be changed. Please contact your administrator." : "Fjalëkalimi nuk mund të ndryshohet. Ju lutem kontaktoni me administratorin.",
"No" : "Jo",
"Yes" : "Po",
"Choose" : "Zgjidh",
"Error loading file picker template: {error}" : "Gabim gjatë ngarkimit të shabllonit të zgjedhësit të skedarëve: {error}",
"Ok" : "Në rregull",
"_{count} file conflict_::_{count} file conflicts_" : ["",""],
"Error loading message template: {error}" : "Gabim gjatë ngarkimit të shabllonit të mesazheve: {error}",
"_{count} file conflict_::_{count} file conflicts_" : ["{count} konflikt skedari","{count} konflikte skedarësh"],
"One file conflict" : "Një konflikt skedari",
"New Files" : "Skedarë të rinj",
"Already existing files" : "Skedarë ekzistues",
"Which files do you want to keep?" : "Cilët skedarë dëshironi të mbani?",
"If you select both versions, the copied file will have a number added to its name." : "Nëse i zgjidhni të dyja versionet, skedarit të kopjuar do ti shtohet një numër në emrin e tij.",
"Cancel" : "Anulo",
"Continue" : "Vazhdo",
"(all selected)" : "(të gjitha të zgjedhura)",
"({count} selected)" : "({count} të zgjedhur)",
"Error loading file exists template" : "Gabim gjatë ngarkimit të shabllonit të skedarit ekzistues",
"Very weak password" : "Fjalëkalim shumë i dobët",
"Weak password" : "Fjalëkalim i dobët",
"So-so password" : "Fjalëkalim i pranueshëm",
"Good password" : "Fjalëkalim i mirë",
"Strong password" : "Fjalëkalim shumë i mirë",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Web Serveri juaj nuk është konfigurar sic duhet në mënyre që të lejojë sinkronizimin e skedare pasi ndërfaqja WevDAV duket të jetë e demtuar.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Ky server nuk ka lidhje në internet. Kjo dmth qe disa nga funksionalitetet si të montohet ruajtje e jashtme, njoftime mbi versione të reja apo instalimi i aplikacioneve nga palë të 3ta nuk do të funksionojnë. Qasja në distancë e skedarëve dhe dërgimi i emaileve njoftues gjithashtu mund të mos funksionojnë. Ju sugjerojmë që të aktivizoni lidhjen në internet për këtë server nëse dëshironi ti keni të gjitha funksionalitetet.",
"Error occurred while checking server setup" : "Gabim gjatë kontrollit të konfigurimit të serverit",
"Shared" : "Ndarë",
"Shared with {recipients}" : "Ndarë me {recipients}",
"Share" : "Nda",
"Error" : "Veprim i gabuar",
"Error while sharing" : "Veprim i gabuar gjatë ndarjes",
......@@ -48,16 +72,22 @@
"Error while changing permissions" : "Veprim i gabuar gjatë ndryshimit të lejeve",
"Shared with you and the group {group} by {owner}" : "Ndarë me ju dhe me grupin {group} nga {owner}",
"Shared with you by {owner}" : "Ndarë me ju nga {owner}",
"Share with user or group …" : "Ndajeni me përdorues ose grup ...",
"Share link" : "Ndaje lidhjen",
"The public link will expire no later than {days} days after it is created" : "Lidhja publike do të skadojë jo më vonë se {days} ditë pas krijimit",
"Password protect" : "Mbro me kod",
"Choose a password for the public link" : "Zgjidhni një fjalëkalim për lidhjen publike",
"Allow Public Upload" : "Lejo Ngarkimin Publik",
"Email link to person" : "Dërgo email me lidhjen",
"Send" : "Dërgo",
"Set expiration date" : "Cakto datën e përfundimit",
"Expiration date" : "Data e përfundimit",
"Adding user..." : "Duke shtuar përdoruesin ...",
"group" : "grupi",
"Resharing is not allowed" : "Rindarja nuk lejohet",
"Shared in {item} with {user}" : "Ndarë në {item} me {user}",
"Unshare" : "Hiq ndarjen",
"notify by email" : "njofto me email",
"can share" : "mund të ndajnë",
"can edit" : "mund të ndryshosh",
"access control" : "kontrollimi i hyrjeve",
......@@ -69,21 +99,64 @@
"Error setting expiration date" : "Veprim i gabuar gjatë caktimit të datës së përfundimit",
"Sending ..." : "Duke dërguar...",
"Email sent" : "Email-i u dërgua",
"Warning" : "Kujdes",
"The object type is not specified." : "Nuk është specifikuar tipi i objektit.",
"Enter new" : "Jep të re",
"Delete" : "Elimino",
"Add" : "Shto",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["",""],
"Edit tags" : "Modifiko tag",
"Error loading dialog template: {error}" : "Gabim gjatë ngarkimit të shabllonit: {error}",
"No tags selected for deletion." : "Nuk është zgjedhur asnjë tag për fshirje.",
"unknown text" : "tekst i panjohur",
"Hello world!" : "Përshendetje të gjithëve!",
"sunny" : "diell",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Përshëndetje {name}, koha është {weather}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["shkarko %n skedar","shkarko %n skedarë"],
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Po përditësoj {productName} në versionin {version}, kjo mund të zgjasë pak.",
"Please reload the page." : "Ju lutem ringarkoni faqen.",
"The update was unsuccessful." : "Përditësimi nuk rezultoi me sukses.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Azhurnimi u krye. Tani do t'ju kaloj tek ownCloud-i.",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Nuk mund të rivendos fjalëkalimin sepse shenja është e pavlefshme.",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Emaili i rivendosjes nuk mund të dërgohet. Ju lutem sigurohuni që përdoruesi juaj është i saktë.",
"Couldn't send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." : "Emaili i rivendosjes nuk mund të dërgohet sepse nuk ekziston asnjë adresë email për këtë përdorues. Ju lutem kontaktoni me administratorin.",
"%s password reset" : "Kodi i %s -it u rivendos",
"Use the following link to reset your password: {link}" : "Përdorni lidhjen në vijim për të rivendosur kodin: {link}",
"New password" : "Kodi i ri",
"New Password" : "Fjalëkalim i ri",
"Reset password" : "Rivendos kodin",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X nuk është i mbështetur dhe %s nuk do të funksionojë si duhet në këtë platformë. Përdoreni nën përgjegjësinë tuaj!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Për të arritur rezultatet më të mira të mundshme, ju lutem më mirë konsideroni përdorimin e një serveri GNU/Linux.",
"Personal" : "Personale",
"Users" : "Përdoruesit",
"Apps" : "App",
"Admin" : "Admin",
"Help" : "Ndihmë",
"Error loading tags" : "Gabim gjatë ngarkimit të etiketave.",
"Tag already exists" : "Etiketa ekziston",
"Error deleting tag(s)" : "Gabim gjatë fshirjes së etiketës(ave)",
"Error tagging" : "Gabim etiketimi",
"Error untagging" : "Gabim në heqjen e etiketës",
"Error favoriting" : "Gabim në ruajtjen si të preferuar",
"Error unfavoriting" : "Gabim në heqjen nga të preferuarat",
"Access forbidden" : "Ndalohet hyrja",
"File not found" : "Skedari nuk mund të gjendet",
"The specified document has not been found on the server." : "Dokumenti i përcaktuar nuk mund të gjendet në server.",
"You can click here to return to %s." : "Ju mund të klikoni këtu për tu kthyer në %s.",
"Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" : "Tungjatjeta,\n\nju njoftojmë se %s ka ndarë %s me ju.\nShikojeni në: %s\n\n",
"The share will expire on %s." : "Ndarja do të skadojë në %s.",
"Cheers!" : "Gjithë të mirat",
"Internal Server Error" : "Gabim i brendshëm në server",
"The server encountered an internal error and was unable to complete your request." : "Serveri u përball me një gabim të brendshem dhe nuk mundet të mbarojë detyrën që i keni ngarkuar.",
"Please contact the server administrator if this error reappears multiple times, please include the technical details below in your report." : "Ju lutem kontaktoni me administratorin e serverit nëse ky gabim shfaqet herë të tjera, ju lutem përfshini dhe detajet e mëposhtme teknike në raportin tuaj.",
"More details can be found in the server log." : "Detaje të mëtejshme mund të gjenden në listën e veprimeve të serverit.",
"Technical details" : "Detaje teknike",
"Remote Address: %s" : "Adresa tjetër: %s",
"Request ID: %s" : "ID e kërkesës: %s",
"Code: %s" : "Kodi: %s",
"Message: %s" : "Mesazhi: %s",
"File: %s" : "Skedari: %s",
"Line: %s" : "Rreshti: %s",
"Trace" : "Gjurmim",
"Security Warning" : "Paralajmërim sigurie",
"Your PHP version is vulnerable to the NULL Byte attack (CVE-2006-7243)" : "Versioni juaj i PHP-së është i cënueshëm nga sulmi NULL Byte (CVE-2006-7243)",
"Please update your PHP installation to use %s securely." : "Ju lutem azhurnoni instalimin tuaj të PHP-së që të përdorni %s -in në mënyrë të sigurt.",
......@@ -92,18 +165,43 @@
"Create an <strong>admin account</strong>" : "Krijo një <strong>llogari administruesi</strong>",
"Username" : "Përdoruesi",
"Password" : "Kodi",
"Storage & database" : "Ruajtja dhe baza e të dhënave",
"Data folder" : "Emri i dosjes",
"Configure the database" : "Konfiguro database-in",
"Only %s is available." : "Vetëm %s është e disponueshme.",
"Database user" : "Përdoruesi i database-it",
"Database password" : "Kodi i database-it",
"Database name" : "Emri i database-it",
"Database tablespace" : "Tablespace-i i database-it",
"Database host" : "Pozicioni (host) i database-it",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "SQLite do të përdoret si bazë të dhënash. Për instalime më të mëdha ju rekomandojmë që ta ndryshoni këtë.",
"Finish setup" : "Mbaro setup-in",
"Finishing …" : "Duke përfunduar ...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "Këtij aplikacioni i nevojitet JavaScript për funksionim të rregullt. Ju lutem <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">aktivizoni JavaScript</a> dhe ringarkoni faqen.",
"%s is available. Get more information on how to update." : "%s është i disponueshëm. Merrni më shumë informacione mbi azhurnimin.",
"Log out" : "Dalje",
"Server side authentication failed!" : "Verifikimi në krahun e serverit dështoi!",
"Please contact your administrator." : "Ju lutem kontaktoni administratorin.",
"Forgot your password? Reset it!" : "Keni harruar fjalëkalimin tuaj? Rivendoseni!",
"remember" : "kujto",
"Log in" : "Hyrje",
"Alternative Logins" : "Hyrje alternative"
"Alternative Logins" : "Hyrje alternative",
"Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Tungjatjeta,<br><br>dëshirojmë t'ju njoftojmë se %s ka ndarë <strong>%s</strong> me ju.<br><a href=\"%s\">Klikoni këtu për ta shikuar!</a><br>",
"This ownCloud instance is currently in single user mode." : "Kjo instancë ownCloud është aktualisht në gjendje me përdorues të vetëm.",
"This means only administrators can use the instance." : "Kjo dmth që vetëm administratorët mund të shfrytëzojnë instancën.",
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Kontaktoni administratorin e sistemit nëse ky mesazh vazhdon ose është shfaqur papritmas.",
"Thank you for your patience." : "Ju faleminderit për durimin tuaj.",
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "Ju po qaseni në server nga një domain jo i besuar.",
"Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domain\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." : "Ju lutem kontaktoni me administratorin. Nëse jeni administrator i kësaj instance, konfiguroni parametrin \"domain i besuar\" në config/config.php . Një konfigurim shembull është dhënë në config/config.sample.php",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "Në varësi të konfigurimit tuaj, ju si administrator mundet gjithashtu të jeni i aftë të përdorni butonin e mëposhtëm për ti dhënë besim këtij domain.",
"Add \"%s\" as trusted domain" : "Shtoni \"%s\" si domain të besuar",
"%s will be updated to version %s." : "%s to të përditësohet në versionin %s.",
"The following apps will be disabled:" : "Keto aplikacione do të bllokohen:",
"The theme %s has been disabled." : "Tema %s u bllokua.",
"Please make sure that the database, the config folder and the data folder have been backed up before proceeding." : "Ju lutem sigurohuni që bazës së të dhënave, dosjes së konfigurimit dhe dosjes së të dhënave ti jetë bërë një kopje rezervë përpara se të vazhdoni më tutje.",
"Start update" : "Fillo përditësimin.",
"To avoid timeouts with larger installations, you can instead run the following command from your installation directory:" : "Për të shmangur momente bllokimi gjatë punës me instalime të mëdha, në vend të kësaj ju mund të kryeni komandën e mëposhtme nga dosja juaj e instalimit:",
"This %s instance is currently being updated, which may take a while." : "Kjo instancë %s është në proces përditësimi, i cili mund të zgjasë pak kohë.",
"This page will refresh itself when the %s instance is available again." : "Kjo faqe do të ringarkohet automatikisht kur instanca %s të jetë sërish e disponueshme."
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -17,6 +17,8 @@ OC.L10N.register(
"No app name specified" : "Ni podanega imena programa",
"Unknown filetype" : "Neznana vrsta datoteke",
"Invalid image" : "Neveljavna slika",
"Database Error" : "Napaka podatkovne zbirke",
"Please contact your system administrator." : "Stopite v stik s skrbnikom sistema.",
"web services under your control" : "spletne storitve pod vašim nadzorom",
"App directory already exists" : "Programska mapa že obstaja",
"Can't create app folder. Please fix permissions. %s" : "Programske mape ni mogoče ustvariti. Ni ustreznih dovoljenj. %s",
......
......@@ -15,6 +15,8 @@
"No app name specified" : "Ni podanega imena programa",
"Unknown filetype" : "Neznana vrsta datoteke",
"Invalid image" : "Neveljavna slika",
"Database Error" : "Napaka podatkovne zbirke",
"Please contact your system administrator." : "Stopite v stik s skrbnikom sistema.",
"web services under your control" : "spletne storitve pod vašim nadzorom",
"App directory already exists" : "Programska mapa že obstaja",
"Can't create app folder. Please fix permissions. %s" : "Programske mape ni mogoče ustvariti. Ni ustreznih dovoljenj. %s",
......
......@@ -6,6 +6,7 @@ OC.L10N.register(
"Settings" : "Parametra",
"Users" : "Përdoruesit",
"Admin" : "Admin",
"Recommended" : "E rekomanduar",
"Unknown filetype" : "Tip i panjohur skedari",
"Invalid image" : "Imazh i pavlefshëm",
"web services under your control" : "shërbime web nën kontrollin tënd",
......
......@@ -4,6 +4,7 @@
"Settings" : "Parametra",
"Users" : "Përdoruesit",
"Admin" : "Admin",
"Recommended" : "E rekomanduar",
"Unknown filetype" : "Tip i panjohur skedari",
"Invalid image" : "Imazh i pavlefshëm",
"web services under your control" : "shërbime web nën kontrollin tënd",
......
......@@ -117,6 +117,7 @@ OC.L10N.register(
"Locale not working" : "Lokalizace nefunguje",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Není možné nastavit znakovou sadu, která podporuje UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "To znamená, že se mohou vyskytnout problémy s určitými znaky v názvech souborů.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Velmi doporučujeme nainstalovat požadované balíčky do systému, pro podporu jednoho z následujících národních prostředí: %s.",
"URL generation in notification emails" : "Generování adresy URL v oznamovacích e-mailech",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwritewebroot\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Instalace mimo kořenový adresář domény a používání systémového příkazu cron může způsobit problém s generováním správné URL. Pro zabránění těmto chybám nastavte prosím správnou cestu ve svém config.php souboru v hodnotě \"overwritewebroot\" (Doporučujeme: \"%s\")",
"Connectivity Checks" : "Ověřování připojení",
......
......@@ -115,6 +115,7 @@
"Locale not working" : "Lokalizace nefunguje",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Není možné nastavit znakovou sadu, která podporuje UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "To znamená, že se mohou vyskytnout problémy s určitými znaky v názvech souborů.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Velmi doporučujeme nainstalovat požadované balíčky do systému, pro podporu jednoho z následujících národních prostředí: %s.",
"URL generation in notification emails" : "Generování adresy URL v oznamovacích e-mailech",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwritewebroot\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Instalace mimo kořenový adresář domény a používání systémového příkazu cron může způsobit problém s generováním správné URL. Pro zabránění těmto chybám nastavte prosím správnou cestu ve svém config.php souboru v hodnotě \"overwritewebroot\" (Doporučujeme: \"%s\")",
"Connectivity Checks" : "Ověřování připojení",
......
......@@ -117,6 +117,7 @@ OC.L10N.register(
"Locale not working" : "Landestandard fungerer ikke",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Systemets locale kan ikke sættes til et der bruger UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Det betyder at der kan være problemer med visse tegn i filnavne.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Vi anbefaler kraftigt, at du installerer den krævede pakke på dit system, for at understøtte følgende lokaliteter: %s.",
"URL generation in notification emails" : "URL-oprettelse i e-mailnotifikationer.",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwritewebroot\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Hvis din installation ikke er installeret i roden af domænet, og bruger systemets cron, så kan der være problemer med URL-oprettelsen. For at undgå disse problemer, så angiv tilvalget \"overwritewebroot\" i din fil config.php til webrodens sti for din installation (foreslået værdi: \"%s\")",
"Connectivity Checks" : "Forbindelsestjek",
......
......@@ -115,6 +115,7 @@
"Locale not working" : "Landestandard fungerer ikke",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Systemets locale kan ikke sættes til et der bruger UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Det betyder at der kan være problemer med visse tegn i filnavne.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Vi anbefaler kraftigt, at du installerer den krævede pakke på dit system, for at understøtte følgende lokaliteter: %s.",
"URL generation in notification emails" : "URL-oprettelse i e-mailnotifikationer.",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwritewebroot\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Hvis din installation ikke er installeret i roden af domænet, og bruger systemets cron, så kan der være problemer med URL-oprettelsen. For at undgå disse problemer, så angiv tilvalget \"overwritewebroot\" i din fil config.php til webrodens sti for din installation (foreslået værdi: \"%s\")",
"Connectivity Checks" : "Forbindelsestjek",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment