Commit 7cf6bada authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent bfd7194c
......@@ -29,6 +29,7 @@ OC.L10N.register(
"A file or folder has been <strong>shared</strong>" : "Soubor nebo složka byla <strong>nasdílena</strong>",
"A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "Soubor nebo složka byla nasdílena z <strong>jiného serveru</strong>",
"A public shared file or folder was <strong>downloaded</strong>" : "Byl <strong>stažen</strong> veřejně sdílený soubor nebo adresář",
"You received a new remote share %2$s from %1$s" : "Obdrželi jste nové vzdálené sdílení %2$s od uživatele %1$s",
"You received a new remote share from %s" : "Obdrželi jste nové vzdálené sdílení z %s",
"%1$s accepted remote share %2$s" : "%1$s přijal(a) vzdálené sdílení %2$s",
"%1$s declined remote share %2$s" : "%1$s odmítl(a) vzdálené sdílení %2$s",
......
......@@ -27,6 +27,7 @@
"A file or folder has been <strong>shared</strong>" : "Soubor nebo složka byla <strong>nasdílena</strong>",
"A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "Soubor nebo složka byla nasdílena z <strong>jiného serveru</strong>",
"A public shared file or folder was <strong>downloaded</strong>" : "Byl <strong>stažen</strong> veřejně sdílený soubor nebo adresář",
"You received a new remote share %2$s from %1$s" : "Obdrželi jste nové vzdálené sdílení %2$s od uživatele %1$s",
"You received a new remote share from %s" : "Obdrželi jste nové vzdálené sdílení z %s",
"%1$s accepted remote share %2$s" : "%1$s přijal(a) vzdálené sdílení %2$s",
"%1$s declined remote share %2$s" : "%1$s odmítl(a) vzdálené sdílení %2$s",
......
......@@ -12,6 +12,7 @@ OC.L10N.register(
"Repair warning: " : "Upozornění opravy:",
"Repair error: " : "Chyba opravy:",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Následující nekompatibilní aplikace byly zakázány: %s",
"Following apps have been disabled: %s" : "Následující aplikace byly vypnuty: %s",
"Invalid file provided" : "Zadán neplatný soubor",
"No image or file provided" : "Soubor nebo obrázek nebyl zadán",
"Unknown filetype" : "Neznámý typ souboru",
......@@ -139,6 +140,7 @@ OC.L10N.register(
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Aktualizuji {productName} na verzi {version}, může to chvíli trvat.",
"Please reload the page." : "Načtěte stránku znovu, prosím.",
"The update was unsuccessful. " : "Aktualizace nebyla úspěšná.",
"The update was successful. There were warnings." : "Aktualizace byla úspěšná. Zachycen výskyt varování.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Aktualizace byla úspěšná. Přesměrovávám na ownCloud.",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Heslo nebylo změněno kvůli neplatnému tokenu",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Nelze odeslat email pro změnu hesla. Ujistěte se prosím, že zadáváte správné uživatelské jméno.",
......
......@@ -10,6 +10,7 @@
"Repair warning: " : "Upozornění opravy:",
"Repair error: " : "Chyba opravy:",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Následující nekompatibilní aplikace byly zakázány: %s",
"Following apps have been disabled: %s" : "Následující aplikace byly vypnuty: %s",
"Invalid file provided" : "Zadán neplatný soubor",
"No image or file provided" : "Soubor nebo obrázek nebyl zadán",
"Unknown filetype" : "Neznámý typ souboru",
......@@ -137,6 +138,7 @@
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Aktualizuji {productName} na verzi {version}, může to chvíli trvat.",
"Please reload the page." : "Načtěte stránku znovu, prosím.",
"The update was unsuccessful. " : "Aktualizace nebyla úspěšná.",
"The update was successful. There were warnings." : "Aktualizace byla úspěšná. Zachycen výskyt varování.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Aktualizace byla úspěšná. Přesměrovávám na ownCloud.",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Heslo nebylo změněno kvůli neplatnému tokenu",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Nelze odeslat email pro změnu hesla. Ujistěte se prosím, že zadáváte správné uživatelské jméno.",
......
......@@ -16,6 +16,7 @@ OC.L10N.register(
"Library %s with a version lower than %s is required - available version %s." : "Je vyžadována knihovna %s ve verzi nižší než %s - dostupná verze %s.",
"Following platforms are supported: %s" : "Jsou podporovány následující systémy: %s",
"ownCloud %s or higher is required." : "Je vyžadován ownCloud %s nebo vyšší.",
"ownCloud %s or lower is required." : "Je vyžadován ownCloud %s nebo nižší.",
"Help" : "Nápověda",
"Personal" : "Osobní",
"Users" : "Uživatelé",
......
......@@ -14,6 +14,7 @@
"Library %s with a version lower than %s is required - available version %s." : "Je vyžadována knihovna %s ve verzi nižší než %s - dostupná verze %s.",
"Following platforms are supported: %s" : "Jsou podporovány následující systémy: %s",
"ownCloud %s or higher is required." : "Je vyžadován ownCloud %s nebo vyšší.",
"ownCloud %s or lower is required." : "Je vyžadován ownCloud %s nebo nižší.",
"Help" : "Nápověda",
"Personal" : "Osobní",
"Users" : "Uživatelé",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment